לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (מס’ 2)

חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (מס’ 2) מתוך

חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו־2004) (מס׳ 2), התשס״ג–2003


תוכן עניינים

פרק א׳: תיקון דיני רשויות מקומיות

הנוסח שולב בפקודת העיריות.
ביטול חוק הרשויות המקומיות (כהונת סגנים בעיר הבירה)
חוק הרשויות המקומיות (כהונת סגנים בעיר הבירה), התשמ״ט–1989 – בטל.
הוראות סעיפים 129(א) לפקודת העיריות ו־35ב(א) לפקודת המועצות המקומיות, כנוסחם בסעיפים 1 ו־2 לחוק זה, יחולו לגבי סגני ראשי רשויות מקומיות שייבחרו בבחירות הראשונות שלאחר תחילתו של חוק זה ולגבי סגני ראשי מועצות דתיות החל בבחירות הראשונות שלאחר תחילתו של חוק זה; ואולם לא יקבל שכר ותנאי שירות, מקופת הרשות המקומית, סגן ראש רשות מקומית וסגן ראש מועצה דתית שהחלו לכהן ביום כ״א באדר ב׳ התשס״ג (25 במרס 2003) ולאחריו, אלא בהתאם להוראות הסעיפים האמורים.

פרק ב׳: איחוד רשויות מקומיות

הגדרות
”בחירות“, לרשות מקומית – בחירות למועצת הרשות המקומית ולראש הרשות המקומית, ולגבי ועד מקומי – בחירות לועד המקומי;
”יום הבחירות“ – יום הבחירות לרשות המאוחדת לפי הוראות סעיף 10;
”רשות מקומית“ – עיריה, מועצה מקומית, מועצה אזורית או ועד מקומי;
”השר“ – שר הפנים.
איחוד רשויות מקומיות
(א)
הרשויות המקומיות והיישובים המפורטים בטור א׳ בתוספת יאוחדו לרשות מקומית אחת, שמעמדה המשפטי יהיה כמפורט בטור ב׳ לצדם (בפרק זה – הרשות המאוחדת), החל בבחירות לרשות המאוחדת שיתקיימו לפי הוראות סעיף 10.
(ב)
תחום שיפוטה של הרשות המאוחדת יהיה כמפורט להלן:
(1)
לגבי רשות מאוחדת המנויה בפרטים 1 עד 8 לתוספת – תחום השיפוט הכולל של כל הרשויות המקומיות שיאוחדו לרשותה מאוחדת;
(2)
לגבי רשות מאוחדת המנויה בפרטים 9 עד 12 לתוספת – תחום השיפוט כפי שיקבע השר, בצו, לא יאוחר מ־60 ימים לפני יום הבחירות.
(ג)
הועדים המקומיים שיהיו כלולים ברשות המאוחדת שמעמדה המשפטי הוא כמועצה אזורית, הם הועדים המקומיים שהיו קיימים ערב יום הבחירות בתחום שיפוטה של הרשות המאוחדת, וכן הרשויות המקומיות והיישובים שיהיו, בעקבות האיחוד, ועדים מקומיים כמפורט בטור ג׳ בתוספת.
בחירות לרשות המאוחדת
(א)
הבחירות לרשות המאוחדת יתקיימו ביום ב׳ בחשון התשס״ד (28 באוקטובר 2003).
(ב)
על אף הוראות סעיף קטן (א) רשאי השר לקבוע לגבי רשות מאוחדת שהיא מועצה אזורית כי במועד האמור בסעיף קטן (א) יתקיימו בחירות לראש המועצה המאוחדת בלבד וכי הבחירות למועצת הרשות ולועדים המקומיים הכלולים בתחומה יתקיימו במועד אחר שיקבע.
(ג)
על אף הוראות סעיף קטן (א), סעיף 5 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), וסעיף 4 לחוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות), התשנ״ד–1994 (להלן – חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות)), רשאי השר, בהסכמת שר האוצר, לדחות את יום הבחירות לרשות מאוחדת מסוימת, לתקופה שאינה עולה על שישה חודשים מהמועד הקבוע בסעיף קטן (א), אם נוכח שהדבר דרוש כדי לאפשר את ביצוע האיחוד; דחה השר את מועד הבחירות לרשות מאוחדת מסוימת כאמור, לא ישתתפו התושבים הזכאים להצביע בבחירות לרשות המאוחדת לפי הוראת סעיף קטן (ג), בבחירות לרשות מקומית אחרת.
(ד)
זכאים להצביע בבחירות לרשות המאוחדת כל מי שזכאי להצביע לפי הוראות חוק הרשויות המקומיות (בחירות), והוראות צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח–1958, בבחירות לרשויות המקומיות שיאוחדו, ולגבי יישובים שלא נכללו לפני מועד הבחירות לפי סעיף זה, בתחומה של רשות מקומית – מי שהיה זכאי להצביע לפי הוראות החוקים האמורים, בבחירות לרשות מקומית, אילו היו נכללים היישובים האמורים, ערב יום הבחירות, בתחומה של רשות מקומית.
(ה)
על אף הוראות סעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), וסעיף 3 לחוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות), החל ביום תחילתו של חוק זה, לא יתקיימו ברשויות המקומיות שיאוחדו לרשות המאוחדת, בחירות בנפרד.
(ו)
השר יקבע את מספר חברי מועצת הרשות המאוחדת העומדת לבחירה לפי הוראות החיקוקים החלים על רשות מקומית במעמדה המשפטי של הרשות המאוחדת.
תחולת הוראות על רשות מאוחדת וסמכויות ראש הרשות המאוחדת ומועצת הרשות המאוחדת
(א)
על הרשות המאוחדת יחולו הוראות כל דין החלות על רשות מקומית במעמדה המשפטי של הרשות המאוחדת.
(ב)
לראש הרשות המאוחדת ולמועצת הרשות המאוחדת שנבחרו בבחירות לפי סעיף 10 יהיו, החל במועד פרסום תוצאות הבחירות ברשומות, כל הסמכויות והתפקידים הנתונים לפי כל דין לראש רשות מקומית ולמועצת רשות מקומית במעמדה המשפטי של הרשות המאוחדת, לגבי כל תחום שיפוטה.
תקופת מעבר
(א)
בכפוף להוראות פרק זה, כל אחת מהרשויות המקומיות שאוחדו לרשות המאוחדת תמשיך להיות אישיות משפטית הכשרה לכל חובה, זכות ופעולה משפטית, וזאת לתקופה שיקבע השר, דרך כלל או לסוגים של רשויות מקומיות, ובלבד שלא תעלה על 24 חודשים מיום הבחירות (בפרק זה – תקופת המעבר).
(ב)
על הרשויות המקומיות שאוחדו לרשות המאוחדת יחולו הוראות כל דין החלות על רשות מקומית במעמדה המשפטי של הרשות המאוחדת.
(ג)
מועצת הרשות המאוחדת רשאית, באישור השר, במהלך תקופת המעבר, להעביר סמכויות ותחומי פעולה מרשות מקומית אחת לרשות מקומית אחרת שאוחדו לאותה רשות מאוחדת, וכן להעביר סמכויות ותחומי פעולה מעובד, נושא משרה או בכל תפקיד (בסעיף קטן זה – נושא משרה) ברשות המקומית האחת לנושר משרה ברשות המקומית האחרת, ובלבד שלא יועברו סמכויות נושא משרה המוקנות על פי דין אלא לנושר משרה אחר שמוקנות לו על פי דין סמכויות מאותו סוג.
(ד)
עם מינוים של נושאי המשרה המנויים בסעיף 167 לפקודת העיריות וכן יועץ משפטי ברשות המאוחדת, יהיו בידיהם בלבד הסמכויות הנתונות על פי כל דין לאותו נושא משרה ביחס לכל פעולה של הרשות המאוחדת ושל הרשויות המקומיות שאוחדו לרשות המאוחדת.
תכנית האיחוד
(א)
בתוך שלושה חודשים מיום הבחירות לרשות המאוחדת יכין ראש הרשות המאוחדת תכנית לאיחודן של הרשויות המקומיות לרשות המאוחדת בתום תקופת המעבר; תכנית האיחוד תתייחס בין השאר לפעולות שאותן תנקוט הרשות המאוחדת כדי לבצע את האיחוד כאמור, ובכלל זה איחוד יחידות ומערכות, נכסים, זכויות והתחייבויות, פיטורי עובדים, ופירוק תאגידים בשליטת רשות מקומית שאינם נחוצים למילוי תפקידיה של הרשות המאוחדת, וכן למועדים לביצוע הפעולות כאמור; השר רשאי לקבוע הוראות לענין אופן הכנת התכנית לפי סעיף זה ופרטים נוספים שייכללו בה, ויכול הוא לקבוע הוראות כאמור, דרך כלל או לסוגים של רשויות מקומיות; לענין זה, ”תאגיד בשליטת רשות מקומית“ – תאגיד עירוני כמשמעותו בסעיף 249א לפקודת העיריות וכן תאגיד שבו יש למועצה מקומית כמשמעותה בפקודת המועצות המקומיות לפחות מחצית ההון או מחצית כוח ההצבעה בו.
(ב)
תכנית האיחוד תוגש לשר מיד לאחר הכנתה.
סמכויות שר הפנים
(א)
לא הכינה הרשות המאוחדת תכנית איחוד כאמור בסעיף 13, רשאי השר למנות אדם בעל כשירות מתאימה שיופקד על הכנתה; הוכנה תכנית איחוד על ידי מי שהשר מינה כאמור, תפעל הרשות המאוחדת על פי תכנית זו.
(ב)
נוכח השר שאין בתכנית האיחוד, שהוכנה לפי הוראות סעיף 13, כדי להביא לאיחוד הרשויות המקומיות כנדרש, או שאין בה כדי לאפשר את תפקודה התקין והיעיל של הרשות המאוחדת, רשאי הוא להורות לרשות המאוחדת להכניס בה שינויים כפי שיקבע ובתקופה שיקבע, ובכלל זה לענין פיטורי עובדים ופירוק תאגידים בשליטת רשות מקומית כהגדרתם בסעיף 13(א); לא מילאה הרשות המאוחדת אחר הוראות השר כאמור בתקופה שקבע, רשאי הוא למנות אדם בעל כשירות מתאימה שיופקד על הכנת תכנית איחוד מתוקנת; הוכנה תכנית איחוד מתוקנת כאמור, תפעל הרשות המאוחדת על פיה.
(ג)
נוכח השר כי הרשות המאוחדת אינה מבצעת אחר הוראות תכנית האיחוד, רשאי הוא למנות אדם בעל כשירות מתאימה שיופקד על ביצועה ויהיו נתונות לו הסמכויות הדרושות לשם ביצוע תכנית האיחוד.
(ד)
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סימן ד׳ בפרק השביעי לפקודת העיריות ומהוראות פרק ד׳ לפקודת המועצות המקומיות, לפי הענין.
(ה)
על אף הוראות חוק איגודי ערים, התשט״ו–1955, רשאי השר להורות על צירופה של הרשות המאוחדת לאיגוד ערים, או להורות על הוצאתה של רשות מקומית שאוחדה ברשות המאוחדת, מאיגוד ערים, לאחר שנתן לראש הרשות המאוחדת ולראשי הרשויות המקומיות האחרות החברות באותו איגוד ערים הזדמנות להעלות את טענותיהם.
הוראות מעבר לענין נכסים, תביעות ועובדים
בתום תקופת המעבר תחדל כל אחת מהרשויות המקומיות שאוחדו לרשות המאוחדת להיות אישיות משפטית כאמור בסעיף 12(א), והחל באותו מועד יחולו הוראות אלה:
(1)
הנכסים, הזכויות וההתחייבויות, לרבות זכויות מוחשיות ושאינן מוחשיות, וכן התחייבויות מותנות, עתידיות, ידועות ובלתי ידועות, שערב תום תקופת המעבר היו של הרשויות המקומיות שאוחדו לרשות המאוחדת, יהיו לקנין הרשות המאוחדת בתום תקופת המעבר;
(2)
כל הליך משפטי שהיה תלוי ועומד ערב תום תקופת המעבר, מטעם הרשויות המקומיות שאוחדו לרשות המאוחדת או נגדן, וכן כל עילה להליך משפטי כאמור שהיתה קיימת באותה עת, לרבות לענין ארנונות, אגרות, היטלים, דמי השתתפות ותשלומי חובה אחרים, יוסיפו לעמוד בתוקפם ויראו אותם כאילו היו של הרשות המאוחדת או נגדה, לפי הענין, בתום תקופת המעבר;
(3)
(א)
מי שהיה עובד אחת הרשויות המקומיות שאוחדו לרשות המאוחדת, ערב תום תקופת המעבר, יהיה עובד הרשות המאוחדת בתום תקופת המעבר;
(ב)
על אף האמור בכל דין ובכפוף להוראות פסקת משנה (ג), לא יהיה עובד אחת הרשויות המקומיות שאוחדו לרשות המאוחדת, שנהיה לעובד הרשות המאוחדת, זכאי להטבת פרישה בשל המעבר לרשות המאוחדת;
(ג)
הזכויות שהיו לעובד אחת הרשויות המקומיות שאוחדו לרשות המאוחדת, ערב תום תקופת המעבר, ושנהיה לעובד הרשות המאוחדת, יישמרו לו ויראו אותן כזכויות הנובעות מעבודתו ברשות המאוחדת;
(ד)
אין בהוראות פסקה זו כדי לגרוע מהוראות חוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985.
הוראות מעבר לענין תקציב
כל הסכומים שתוקצבו בתקציב השנתי שאושר לפי דין לכל אחת מהרשויות המקומיות שאוחדו לרשות המאוחדת, ושלא הוצאו עד תום תקופת המעבר, יראו אותם כאילו תוקצבו לרשות המאוחדת בתום תקופת המעבר.
ארנונה וחוקי עזר ברשות המאוחדת
צווי ארנונה, חוקי עזר, צווים, רישיונות, והיתרים, שחלו לפני יום הבחירות בשטח מסוים בתחום שיפוט של רשות מקומית שאוחדה ברשות המאוחדת, יעמדו בתוקפם וימשיכו לחול באותו שטח, כאילו הותקנו או ניתנו, לפי הענין, על ידי הרשות המאוחדת, עד שיפקעו על פי האמור בהם או על פי החיקוק שמכוחם ניתנו או עד להחלטת מועצת הרשות המאוחדת לבטלם או לשנותם לפי דין.
איסור התקשרויות חדשות
(א)
החל ביום תחילתו של חוק זה לא תתקשר כל אחת מהרשויות המקומיות שאוחדו לרשות המאוחדת, בהתקשרות אשר התקופה למימוש הזכויות או לביצוע החיובים על פיה היא מעבר ליום י״א בסיון התשס״ג (31 במאי 2004), אלא באישור מראש מאת השר.
(ב)
נוסף על הוראות סעיף קטן (א), החל ביום תחילתו של חוק זה עד תום תקופת המעבר, התחייבות של כל אחת מהרשויות המקומיות שאוחדו לרשות המאוחדת, לעשיית עסקה לרכישת מקרקעין או למכירתם, טעונה אישור מראש מאת השר; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות כל דין לענין עסקאות מקרקעין החלות על רשות מקומית.
איסור העסקת עובדים חדשים
(א)
בתקופת המעבר לא תקבל כל אחת מהרשויות המקומיות שאוחדו לרשות המאוחדת או הרשות המאוחדת, עובד למשרה ברשות המקומית או ברשות המאוחדת, לפי הענין, אלא באישור מראש מאת השר.
(ב)
בתקופה שמתום תקופת המעבר עד תום שנים עשר חודשים לאחר מכן לא תקבל הרשות המאוחדת עובד למשרה ברשות, אלא באישור מראש מאת השר.
(ג)
הוראות סעיף זה יחולו גם על קבלת עובדים והעסקתם באמצעות קבלן כוח אדם, כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ״ו–1996.
ביצוע ותקנות
(א)
השר ממונה על ביצוע הוראת פרק זה והוא רשאי לקבוע הוראות לביצועו, דרך כלל או לסוגים של רשויות מקומיות, ובין השאר בענינים אלה:
(1)
הוראות לענין ניהולן של רשויות מקומיות שאוחדו לרשות המאוחדת, מיום תחילתו של חוק זה עד תום תקופת המעבר, ובכלל זה לענין ההתחייבויות וההתקשרויות של רשויות מקומיות כאמור, ההליכים לביצוען ולהארכת תוקפן, ולענין ביצוע פעולות על פי התקציב שאושר להן לפני יום הבחירות;
(2)
הוראות להכנת תכנית האיחוד וביצועה לרבות פרטים שייכללו בה ומועדי ביצועה;
(3)
הוראות להבטחת רציפות השלטון המקומי בתחום שיפוטה של הרשות המאוחדת;
(4)
המועד האחרות למינוים של נושאי משרה המפורטים בסעיף 12(ד) ברשות המאוחדת;
(5)
הוראות לענין ניהול הרשות המאוחדת בתקופת המעבר, ובכלל זה בדבר הרכב ועדות הרשות המאוחדת, תנאים ודרכים למינוים של עובדים לרשות המאוחדת, הכללים והמועדים להכנת תקציב הרשות המאוחדת ואישורו ואופן קבלת תשלומים המשולמים על ידי המדינה לרשויות המקומיות שאוחדו לרשות המאוחדת ולרשות המאוחדת;
(6)
סדרי הבחירות לרשות המאוחדת; תקנות לפי פסקה זו שענינן הרכב ועדת הבחירות, הרכב ועדת הקלפי והזכויות לכינויים ולאותיות של סיעות, יכול שיסטו מהוראות לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), וחוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה), התשמ״ח–1988.
(ב)
השר בהתייעצות עם ועדת השמות הממשלתית שמונתה לפי החלטת הממשלה, יקבע את שמות הרשויות המאוחדות.
אי תחולה
על איחוד הרשויות לפי פרק זה לא יחולו הוראות הפרק השני לפקודת העיריות, והוראות פרק א׳ בפקודת המועצות המקומיות למעט סעיפים 8 ו־9 שבה.

תוספת לפרק ב׳

(סעיף 9)

  טור א׳ טור ב׳ טור ג׳
פרט הרשויות המקומיות והיישובים שיאוחדו לרשות מאוחדת מעמדה המשפטי של הרשות המאוחדת הרשויות המקומיות או היישובים שבעקבות האיחוד יהיו ועדים מקומיים ברשות המאוחדת
1. צורן, קדימה מועצה מקומית  
2. מודיעין, מכבים–רעות עיריה  
3. בנימינה, גבעת עדה מועצה מקומית  
4. דלית אל כרמל, עוספיה עיריה  
5. באקה אל גרבייה, ג׳ת עיריה  
6. מג׳ד אל כרום, דיר אל אסד, בענה מועצה מקומית  
7. ירכא, אבו סנאן, ג׳וליס, ינוח–ג׳ת עיריה  
8. יהוד, נווה אפרים מונסון עיריה  
9. דרום השרון, רמות השבים מועצה אזורית ועד מקומי רמות השבים
10. חוף הכרמל, עתלית, כפר גלים מועצה אזורית ועדים מקומיים עתלית, כפר גלים
11. עמק הירדן, כנרת מועצה אזורית ועד מקומי כנרת
12. סביון, גני יהודה מועצה מקומית  


נתקבל בכנסת ביום ב׳ באב התשס״ג (31 ביולי 2003).
 • אריאל שרון
  ראש הממשלה
 • אברהם פורז
  שר הפנים
 • משה קצב
  נשיא המדינה
 • ראובן ריבלין
  יושב ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“] הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. יובהר, ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן