לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש – מענק חד-פעמי) (הוראת שעה ותיקוני חקיקה)

חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש – מענק חד-פעמי) (הוראת שעה ותיקוני חקיקה) מתוך

חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש – מענק חד־פעמי) (הוראת שעה ותיקוני חקיקה), התש״ף–2020


הגדרות
בחוק זה –
”בני זוג“ – כהגדרתם בחוק הבטחת הכנסה;
”גמלת הבטחת הכנסה“ – כל אחד מאלה:
(1)
גמלה כהגדרתה בחוק הבטחת הכנסה;
(2)
תוספת לגמלה, לפי סעיף 9 להסכם בדבר מתן גמלאות זקנה ושאירים מיוחדות;
(3)
תשלום לפי חוק המזונות;
”גמלת נכה לפי הכנסה“ – כל אחת מאלה:
(1)
קצבה חודשית המשתלמת לפי סעיפים 200, 201 או 251 לחוק הביטוח הלאומי;
(2)
תגמול מוגדל לפי הכנסה המשתלם לפי סעיף 4א לחוק נכי רדיפות הנאצים או תגמול לפי הכנסה המשתלם לפי סעיף 4ג1 לחוק האמור;
(3)
תגמול מוגדל לפי הכנסה המשתלם לפי סעיף 4ג לחוק נכי המלחמה בנאצים או תגמול לפי הכנסה המשתלם לפי סעיף 4ד לחוק האמור;
(4)
(5)
תגמול המשתלם לנכה או לנכה נפגע פעולת איבה לפי סעיפים 6, 7 או 7ד לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט–1959 [נוסח משולב], או תגמול לפי סעיף 4 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש״ל–1970, המשתלם בשל החלת סעיפים 6, 7 ו־7ד האמורים בלבד, וכן תשלום לפי הוראות מס׳ 85.01 ו־85.02 של אגף שיקום נכים במשרד הביטחון לנכים שנקבע לגביהם כי איבדו את כושר עבודתם עקב הנכות וכי הם מחוסרי הכנסה;
(6)
גמלת נכות לעולה המשתלמת לפי הסכם בדבר מתן גמלאות מיוחדות לעולים התלויים בעזרת הזולת;
(7)
תגמול לפי הכנסה שאסיר ציון זכאי לו לפי סעיף 11 לחוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ״ב–1992;
”גמלת סיעוד“ – כל אחת מאלה:
(1)
גמלת סיעוד חודשית לפי סעיף 224 לחוק הביטוח הלאומי;
(2)
גמלה למי שבחר בקצבה לשירותים מיוחדים מכוח סעיף 228(א) לחוק הביטוח הלאומי חלף גמלת הסיעוד לפי סעיף 224 לחוק האמור;
(3)
גמלת סיעוד לעולה המשתלמת לפי הסכם בדבר מתן גמלאות מיוחדות לעולים התלויים בעזרת הזולת;
”חוק הבטחת הכנסה“ – חוק הבטחת הכנסה, התשמ״א–1980;
”חוק נכי המלחמה בנאצים“ – חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי״ד–1954;
”חוק נכי רדיפות הנאצים“ – חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי״ז–1957;
”המוסד“ – המוסד לביטוח לאומי;
”עולה“ – מי שנמצא בישראל פחות מ־12 חודשים בתכוף לפני יום ט׳ בתמוז התש״ף (1 ביולי 2020), ומתקיים לגביו תנאי מהתנאים שבפסקאות משנה (א) עד (ד) לתקנה 5(4) לתקנות הבטחת הכנסה, התשמ״ב–1982;
”עולה נזקק“ – עולה שמשרד העלייה והקליטה נותן לו סיוע חלף הבטחת הכנסה;
”קצבת ילדים“ – אחת מאלה:
(1)
(2)
קצבה המשתלמת לפי סעיף 3 להסכם בדבר תשלום קצבה לילד עולה;
”תושב חוזר“ – מי שטרם חלפו שלושה חודשים מהיום שבו החלה זכאותו כתושב חוזר לפי תעודה שהנפיק לו משרד העלייה והקליטה;
”תושב חוזר נזקק“ – תושב חוזר שמשרד העלייה והקליטה נותן לו סיוע חלף הבטחת הכנסה;
”תושב ישראל“ – כמשמעותו לעניין חוק הביטוח הלאומי ובכלל זה תושב חוזר.
זכאות למענק חד־פעמי בעד ילד
(א)
מי שמשתלמת בעדו קצבת ילדים בעד חודש יולי 2020 וכן מי שנולד בחודש יולי 2020 ואינו זכאי לקצבת ילדים בשל הוראות סעיף 72(א) לחוק הביטוח הלאומי, ישתלם בעדם מענק חד־פעמי בסכומים המפורטים להלן, בהתאם למניין ילדיו של ההורה שקצבת הילדים משתלמת לו או שהייתה משתלמת לו לולא סעיף 72(א) האמור:
(1)
אם הוא הילד הראשון, השני, השלישי או הרביעי במניין הילדים – 500 שקלים חדשים;
(2)
אם הוא הילד החמישי ואילך במניין הילדים – 300 שקלים חדשים.
(ב)
על מענק לפי סעיף זה יחולו הוראות פרק ד׳ לחוק הביטוח הלאומי, בשינויים המחויבים, והוא ייחשב, לעניין כל דין, כקצבת ילדים.
(ג)
מענק לפי סעיף זה ישולם באמצעות חשבון הבנק שאליו משתלמת קצבת הילדים בעד אותו ילד, אולם אין בהעברת התשלום לחשבון הבנק כדי לשלול את זכותו של הורה פרוד או גרוש, שחשבון הבנק שאליו מועבר התשלום שייך להורה האחר לקבל את חלקו במענק מאותו הורה, בהעברה או בקיזוז, בהתאם לחלקו היחסי לפי פסק דין או הסכם בין ההורים לעניין החזקתם הכלכלית של הילדים שבעדם ניתן המענק.
זכאות למענק חד־פעמי לבגיר ולנער ונערה שנישאו
תושב ישראל, שלפני יום ט׳ בתמוז התש״ף (1 ביולי 2020) מלאו לו 18 שנים, ונער או נערה נשואים זכאים למענק חד־פעמי בסכום של 750 שקלים חדשים, ובלבד שלא משתלם בעדם מענק לפי סעיף 2(א).
תוספת למענק
(א)
תושב ישראל, שמשתלמים לו בעד חודש יולי 2020, גמלה או תשלום מהמפורטים להלן, זכאי לתוספת למענק האמור בסעיף 3 בסכום של 750 שקלים חדשים:
(1)
גמלת סיעוד;
(2)
גמלת נכה לפי הכנסה;
(3)
גמלת הבטחת הכנסה;
(4)
תשלום לתושב חוזר נזקק;
(5)
תשלום לעולה נזקק.
(ב)
לא תשולם בעד אותו אדם יותר מתוספת אחת למענק.
(ג)
בני זוג הזכאים שניהם לתוספת למענק לפי פסקה (3), (4) או (5) בסעיף קטן (א), תשולם להם תוספת אחת למענק בלבד.
סייג לזכאות למענק ולתוספת למענק [תיקון: תשפ״א]
(א)
על אף האמור בסעיפים 3 ו־4, יחיד כמפורט להלן, לא זכאי למענק ולתוספת למענק כאמור באותם סעיפים:
(1)
יחיד שבשנת המס 2018 היה חייב במס נוסף בהתאם לסעיף 121ב לפקודת מס הכנסה (בסעיף זה – הפקודה);
(2)
יחיד שבשנת המס 2018 היה חייב בהגשת דוח לפי סעיף 131 לפקודה, אך לא הגישו לפי אותו סעיף עד מועד הגשת הבקשה לפי סעיף 6; למעט אם היה זכאי בעד חודש יולי 2020 לגמלה או לתשלום מהמפורטים בפסקאות (1) עד (5) לסעיף 4(א).
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א)(1), יחיד כאמור באותה פסקה יהיה זכאי למענק אם בשנת המס 2019 לא היה חייב במס נוסף לפי סעיף 121ב לפקודה, ובלבד שעד מועד הגשת הבקשה לפי סעיף 6 הגיש דוח לפי סעיף 131 לפקודה לשנת המס 2019 ובבקשתו למוסד הצהיר שמתקיים בו האמור בסעיף קטן זה; מענק ליחיד כאמור ישולם שבעה ימים לאחר המועד האחרון להגשת בקשה למענק כאמור בסעיף 7.
תשלום המענקים והתוספת למענקים
(א)
המוסד ישלם את המענקים החד־פעמיים והתוספת להם לפי סעיפים 2 עד 4 בהתאם למידע שברשותו לעניין הפרטים שבפסקאות (1) עד (6) שלהלן, ללא צורך בהגשת בקשה; לא היה בידי המוסד מידע המאפשר לו לבצע את התשלום, ישולמו המענק או התוספת לאחר שתוגש בקשה שתכלול את כל הפרטים שלהלן לגבי מגיש הבקשה והאדם שבעדו מבוקש התשלום:
(1)
שם פרטי ושם משפחה;
(2)
מספר זהות ותאריך הנפקת תעודת הזהות;
(3)
תאריך לידה;
(4)
מספר טלפון;
(5)
כתובת מגורים, וכתובת הדואר האלקטרוני אם ישנה;
(6)
פרטי חשבון בנק.
(ב)
בקשה למענק או לתוספת כאמור בסעיף קטן (א) תוגש באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של המוסד או באופן ידני אם הדבר מתאפשר לפי דין, או בפקסימיליה, ואם באפשרות המוסד לקבל את הבקשה גם בדרך של שיחת טלפון או מסרון – יכול שתוגש באמצעות שיחה או מסרון כאמור; המוסד יודיע באתר האינטרנט שלו על האפשרות להגיש בקשה למענק או לתוספת למענק באמצעות שיחת טלפון או מסרון.
המועד האחרון להגשת בקשה למענק או לתוספת
בקשה לפי סעיף 6 תוגש עד תום 24 חודשים מיום תחילתו של חוק זה.
החלת הוראות פרק י״ד לחוק הביטוח הלאומי על המענק ועל התוספת למענק
על תשלום המענקים והתוספות למענקים לפי חוק זה יחולו הוראות לפי פרק י״ד לחוק הביטוח הלאומי, למעט הסיפה של סעיף 303(ב) לעניין ניכוי מגמלה וסעיף 312, בשינויים המחויבים.
דין מענק ותוספת למענק
על אף האמור בסעיף 2(ב), לא יראו את המענק והתוספת למענק לפי חוק זה כהכנסה לפי כל דין.
קבלת מידע ושמירתו
(א)
בלי לגרוע מהוראות פרק ד׳ לחוק הגנת הפרטיות, התשמ״א–1981, מנהל המוסד או מי שהוא הסמיכו לעניין זה מבין עובדי המוסד (בסעיף זה – המנהל), יקבל מהגורמים שלהלן את פרטי המידע המנויים לצידם:
(1)
ממשרד העלייה והקליטה, ממשרד הביטחון ומהרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר – את פרטי המידע המנויים בסעיף 6(א), של הזכאים לתוספת למענק כאמור בסעיף 4(א);
(2)
מרשות המסים בישראל – את פרטי המידע המנויים בסעיף 5;
(3)
ממשרדי הממשלה וממינהלת הגמלאות במשרד האוצר – את פרטי חשבונות הבנק של עובדי המדינה לרבות מי שפרשו משירות המדינה לפי מספרי זהות; ואולם, יחידות ויחידות סמך במשרדי הממשלה, שעיקר פעילותן בתחום ביטחון המדינה ומטעמים של ביטחון המדינה זהות עובדיהן חסויה או שאין למסור מידע לגבי זהותם לפי כל דין, רשאיות מהטעמים האמורים שלא למסור את המידע.
(ב)
המוסד ישמור מידע שהתקבל לפי סעיף קטן (א) לפי הוראות אלה:
(1)
המידע יישמר במחשבי המוסד בנפרד מכל מידע אחר, ולא יועבר או יחובר לכל מאגר מידע אחר;
(2)
המידע יישמר לפרק הזמן המזערי הדרוש, ולכל היותר לתקופה שלא תעלה על 18 חודשים, ובתום התקופה – ימחק המוסד את המידע, אלא אם כן המידע דרוש לשם ניהול הליך משפטי הקשור לביצוע חוק זה או הנובע ממנו;
(3)
המוסד יעשה שימוש במידע שהתקבל לפי סעיף זה לשם תשלום תוספת למענק כאמור בסעיף 4, ולשם בחינת שלילת הזכאות למענק לפי סעיף 5, בלבד;
(4)
לא יתאפשרו עיבוד, שימוש או צפייה בפרטי המידע שהתקבלו לפי סעיף זה אלא בידי בעלי תפקידים במוסד שהמנהל נתן להם אישור פרטני ושחתמו על התחייבות לשמירה על סודיות המידע;
(5)
לבעלי התפקידים במוסד כאמור בפסקה (4), ולהם בלבד, תהיה גישה לפרטי המידע הדרושים;
(6)
פרטי המידע יישמרו בדרך שתבטיח את אבטחת המידע ואת סודיותו;
(7)
על אף האמור בפרק ד׳ לחוק הגנת הפרטיות, התשמ״א–1981, והוראות כל דין אחר למעט פקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש], התשל״ב–1972, המוסד לא יעביר כל מידע שהתקבל או שנוצר לפי סעיף זה, אלא לשם ביצוע חוק זה ובמידה שנדרש.
סמכות שיפוט
לבית דין אזורי לעבודה כמשמעותו בחוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט–1969, תהיה סמכות ייחודית לדון בכל תביעה למענק או לתוספת למענק לפי חוק זה.
שיפוי
אוצר המדינה ישפה את המוסד לגבי כל סכום שהוציא לתשלום מענקים ותוספות למענקים שניתנו לפי חוק זה, וכן לגבי החלק היחסי מההוצאות המינהליות של המוסד הנובעות מביצוע חוק זה.
ביצוע ותקנות
שר האוצר ממונה על חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.
הנוסח שולב בפקודת מס הכנסה כהוראת שעה בתקופה שמיום 29.7.2020 ועד יום 28.2.2022.
(א)
הנוסח שולב בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ״ג–1963 (להלן – חוק מיסוי מקרקעין).
(ב)
חוק מיסוי מקרקעין כנוסחו בסעיף קטן (א) יחול על מכירת בניין או חלק ממנו שהוא דירת מגורים מיום תחילתו של חוק זה ואילך.


התקבל בכנסת ביום ח׳ באב התש״ף (29 ביולי 2020).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • ישראל כץ
  שר האוצר
 • ראובן ריבלין
  נשיא המדינה
 • יריב לוין
  יושב ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

סוגרים שנה ברווח כפול

תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“] הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. יובהר, ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן