לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק התרבות והאמנות

חוק התרבות והאמנות מתוך

חוק התרבות והאמנות, התשס״ג–2002


הגדרות
בחוק זה –
”תחום פעולה“ ו”סעיף תקציב“ – בהגדרתם בחוק תקציב שנתי, כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985;
”תרבות ואמנות“ – כל פעילות תרבותית ואמנותית בתחום חיי היצירה והרוח;
”הועדה“ – ועדת החינוך והתרבות של הכנסת;
”השר“ – שר המדע התרבות והספורט.
מינוי המועצה ומטרותיה
(א)
הממשלה תמנה את המועצה הישראלית לתרבות ואמנות (בחוק זה – המועצה), על פי הצעת השר.
(ב)
המועצה תייעץ לממשלה ולשר בתחומי התרבות והאמנות המתייחסים לנושאים הנוגעים לתחום פעולה תרבות בסעיף תקציב משרד המדע התרבות והספורט, ותמלא את התפקידים המוטלים עליה לפי הוראות חוק זה.
(ג)
המועצה תפעל לשם קידום מדיניות של תרבות ואמנות, הנותנת ביטוי לחיי היצירה והרוח במדינת ישראל, תוך הבטחת חופש היצירה ומתן ביטוי למגוון התרבותי של החברה בישראל, להשקפות השונות הרווחות בה ולערכיה כמדינה יהודית ודמוקרטית.
תפקידי המועצה
אלה תפקידי המועצה:
(1)
להציע לשר –
(א)
תכנית רב שנתית למדיניות בתחומי התרבות והאמנות;
(ב)
תכנית רב שנתית בנושא התמיכה במוסדות תרבות ואמנות;
(ג)
יוזמות, פעולות, מפעלים והקמה של גופים חדשים בתחומי התרבות והאמנות;
(ד)
יוזמות, פעולות ומפעלים לעידוד ולקידום היצירה והאמן, לרבות באמצעות מענקים, מלגות ופרסים;
(ה)
הצעות בדבר חיזוק, טיפוח ועידוד של תחומי תרבות ואמנות חדשים;
(2)
לגבש המלצות בנושאים בתחומי התרבות והאמנות או בנושאים שהשר ביקש שתדון בהם; ההמלצות יובאו לעיונו של השר;
(3)
ליזום מחקרים בעניני תרבות ואמנות וקיום כנסים, ימי עיון ודיונים ציבוריים;
(4)
לייעץ לשר לענין קביעת אמות מידה לתמיכה במוסדות תרבות ואמנות לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985, ובכלל זה לענין גיבוש כללים ועקרונות להכרה או לביטול הכרה לצורך תמיכה במוסרות תרבות ואמנות ובן לצורך מתן מעמד לענין חיקוקים אחרים;
(5)
לייעץ לממשלה ולשר בכל נושא הנוגע למדיניות בתחום התרבות והאמנות ובכל ענין הנוגע לביצוע חוק זה.
הרכב המועצה [תיקון: תשס״ד]
(א)
המועצה תהיה בת תשעה עשר חברים לפחות ולא יותר משלושים ואחד חברים, והרכבה יהיה באמור להלן:
(1)
מחצית מהחברים לפחות יהיו בעלי מעמד בשדה היצירה, העשיה, הביצוע והמחקר בתחומי תרבות ואמנות שאינם עובדי המדינה;
(2)
שאר החברים יהיו מעורים בתחומי תרבות ואמנות שאינם עובדי המדינה.
(ב)
הממשלה, בהמלצת השר, תמנה את יושב ראש המועצה, מבין החברים האמורים בסעיף קטן (א).
(ג)
במועצה יינתן ייצוג הולם למגוון תחומי תרבות ואמנות לרבות ספרות, מוזיקה, אמנות פלסטית, תיאטרון, מחול ותרבות עממית; כן יינתן ייצוג הולם במועצה למגזרי אוכלוסיה שונים.
(ד)
מינוי חברי המועצה יהיה לאחר שהשר התייעץ עם ארגונים המייצגים יוצרים, אמנים ועוסקים בתחומי תרבות ואמנות ועם גופים ציבוריים מתחומי התרבות והאמנות, כפי שקבע השר.
(ה)
לא ימונה לחבר המועצה מי שהורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש חבר המועצה.
תקופת הכהונה
(א)
חברי המועצה יתמנו לתקופה של ארבע שנים.
(ב)
על אף הוראות סעיף קטן (א), רשאית הממשלה להאריך את תקופת כהונתו של חבר מועצה בשנתיים נוספות.
פקיעת כהונה
חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:
(1)
הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;
(2)
חדל להתקיים בו התנאי שבסעיף 4(א) שמכוחו מונה;
(3)
הוא הורשע בעבירה כאמור בסעיף 4(ה).
העברה מכהונה
השר רשאי להעביר חבר מועצה מכהונתו לפני תום, תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:
(1)
נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;
(2)
הוא נעדר בלא סיבה מוצדקת מארבע ישיבות רצופות של המועצה או מיותר משליש מהישיבות שקיימה המועצה בשנה אחת.
תוקף פעולות
קיום המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה ופעולותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.
ניגוד ענינים
לא יכהן כחבר במועצה מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד ענינים בין תפקידו כחבר המועצה לבין ענין אישי או תפקיד אחר שלו.
ועדות משנה
(א)
המועצה רשאית למנות ועדות משנה מבין חבריה ורשאית היא לצרף כחברים בועדות אלה גם מי שאינו נמנה עם חבריה, ובלבד שיושב ראש כל ועדה יהיה חבר המועצה וכן לפחות חמישית מחבריה יהיו חברי המועצה.
(ב)
על חברי ועדות המשנה שאינם חברי המועצה יחולו הוראות סעיפים 4(ה) ו־6(3), כן יחולו עליהם הוראות סעיף 9 ואולם רשאי השר, באישור הועדה, לקבוע הוראות למניעת חשש לניגוד ענינים; קבע כאמור, יחולו ההוראות שקבע.
דרכי פעולה
המועצה תקבע את דרכי מינוי ועדות המשנה ואת סדרי הדיון בישיבותיה ובישיבות ועדות המשנה, ככל שלא נקבעו לפי חוק זה.
תקציב וגמול
(א)
התקציב השנתי לתרבות ואמנות וכן תקציב המועצה ייקבעו בתחום פעולה – תרבות, בסעיף תקציב המשרד האחראי על תחום התרבות בחוק התקציב השנתי.
(ב)
השר רשאי להחליט על תשלום גמול לבעלי תפקידים מסוימים מבין חברי המועצה או ועדות המשנה שלה בשיעור שיקבע, הבל בהסכמת שר האוצר.
ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור הועדה, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.
מינוי מועצה ראשונה והוראת מעבר
הממשלה תמנה את המועצה הראשונה לפי חוק זה עד ליום ז׳ בטבת התשס״ד (1 בינואר 2004); עד למינוי המועצה הראשונה יהיו נתונות למועצה הציבורית לתרבות ולאמנות אשר מונתה לפי החלטת הממשלה מיום ו׳ באב התשמ״ב (26 ביולי 1982), כל הסמכויות והתפקידים הנתונים למועצה לפי חוק זה.
שמירת דינים ותיאום
אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מסמכות המועצה לקולנוע לפי חוק הקולנוע, התשנ״ט–1999, מסמכות מועצת המוזיאונים לפי חוק המוזיאונים, התשמ״ג–1983, ומסמכות המועצה לספריות ציבוריות לפי חוק הספריות הציבוריות, התשל״ה–1975; בפעולותיה של המועצה לפי חוק זה בענינים הנוגעים לסמכות המועצות האמורות תפעל המועצה בתיאום עמן.
תחילה
תחילתו של חוק זה בתום שלושה חודשים מיום פרסומו.


התקבל בכנסת ביום ז׳ בכסלו התשס״ג (12 בנובמבר 2002).
 • אריאל שרון
  ראש הממשלה
 • אריאל שרון
  שר המדע התרבות והספורט
 • משה קצב
  נשיא המדינה
 • אברהם בורג
  יושב ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן