לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק חילוט רווחים מפרסומים שענינם עבירות

חוק חילוט רווחים מפרסומים שענינם עבירות מתוך

חוק חילוט רווחים מפרסומים שענינם עבירות, התשס״ה–2005


הגדרות
בחוק זה –
”בן משפחה“ – בן זוג, הורה או בן זוג של הורה, בן או בת, אח או אחות;
”נפגע העבירה“ – מי שנפגע במישרין מהעבירה וכן בן משפחה של מי שהעבירה גרמה למותו;
”עבירה“ – עבירה שהעונש המרבי שנקבע לה הוא מאסר שבע שנים או יותר;
”פסק דין לפיצוי הנפגע“ – פסק דין שאין עליו ערעור עוד שבו חויב מי שהפיק את רווחי העבירה בתשלום פיצויים לנפגע העבירה, בשל העבירה;
”רווח“ – רווח בכסף או בשווה כסף, לרבות זכות להפיק רווח ולרבות רכוש שהוא תמורתו של רווח כאמור;
”רווחי העבירה“ – רווח מפרסום דבר שענינו העיקרי עבירה שהפיק או שעתיד להפיק אדם שהורשע בביצוע העבירה, והרווח נמצא בחזקתו, בשליטתו או בחשבונו; לענין זה אחת היא אם האדם שהורשע הפיק את הרווחים בעצמו או באמצעות אחר.
צו בקשר לרווחי העבירה
(א)
לפי בקשה של בא כוח היועץ המשפטי לממשלה, יורה בית משפט מחוזי על חילוטם של רווחי העבירה, כולם או חלקם, ואולם רשאי הוא שלא להורות על חילוט כאמור, אם סבר כי קיימות נסיבות המצדיקות זאת; בית המשפט ישקול, בין השאר, את קיומו של ערך חינוכי או שיקומי לפרסום, ואת מידת ההשפעה של הפרסום על נפגע העבירה.
(ב)
מצא בית המשפט שיש להורות על חילוט כאמור בסעיף קטן (א) והוצג לפניו פסק דין לפיצוי הנפגע שלא מומש, כולו או חלקו, יפחית מן הסכום שיש לחלטו את הסכום שלא מומש כאמור, ויורה להעביר את רווחי העבירה עד לסכום האמור לנפגע העבירה.
התיישנות
לא תוגש בקשה לפי סעיף 2(א) בהתקיים אחד מאלה:
(1)
הפרסום נעשה למעלה מחמש שנים מיום ההרשעה או למעלה משלוש שנים מיום סיום ריצוי מאסר בפועל, לפי המאוחר;
(2)
חלפו חמש שנים מיום הפרסום.
דיון במעמד הצדדים
דיון בבקשה לפי סעיף 2(א) יתקיים במעמד בא כוח היועץ המשפטי לממשלה ובמעמד האדם שרווחי העבירה שהפיק הם נושא הבקשה, או בא כוחו.
זכות נפגע העבירה להביע עמדה
(א)
ניתן לאתר את נפגע העבירה בשקידה סבירה בנסיבות הענין, ימסור בא כוח היועץ המשפטי לממשלה לנפגע העבירה הודעה על בקשה שהוגשה לפי סעיף 2(א) ועל זכותו של נפגע העבירה כאמור בסעיף קטן (ג).
(ב)
בית המשפט שאליו הוגשה בקשה לפי סעיף 2(א), רשאי להורות על פרסום דבר הגשת הבקשה בדרך שיקבע.
(ג)
נפגע העבירה שביקש זאת, זכאי שתינתן לו הזדמנות להביע את עמדתו בענין בקשה לפי סעיף 2(א), לפני בית המשפט הדן בבקשה.
העברת רווחי העבירה לנפגע העבירה שזכה בפסק דין
(א)
חולטו רווחי העבירה לפי סעיף 2(א), ולאחר מכן הציג נפגע העבירה פסק דין לפיצויו לפני גורם שקבע לענין זה שר האוצר, ישולם לנפגע מאוצר המדינה סכום הפיצוי שנקבע בפסק הדין לפיצויו ושטרם מומש, אך לא יותר מהסכום שחולט.
(ב)
אין בסעיף זה או בסעיף 2(ב) כדי לגרוע מזכותו של נפגע העבירה לממש את פסק הדין לפיצויו לפי כל דין, ואולם לא יועבר לנפגע העבירה סכום מעבר לסכום שנקבע בפסק הדין לפיצויו.
סמכות למתן סעד זמני
(א)
בית המשפט שאליו הוגשה בקשה לפי סעיף 2(א) רשאי, לפי בקשה של פרקליט מחוז, ליתן צו זמני, בדבר מתן ערבויות, צו מניעה, צו עיקול או הוראות אחרות, לרבות הוראות לאפוטרופוס הכללי או לאדם אחר בדבר ניהול זמני של רווחי העבירה (להלן – צו זמני); בית משפט רשאי ליתן צו זמני אם נוכח כי קיימות ראיות לכאורה להוכחת עילת חילוט וכי אי מתן הצו יכביד על מימוש החילוט.
(ב)
בית המשפט רשאי ליתן צו זמני במעמד צד אחד, אם נוכח שיש חשש לעשיית פעולה מיידית ברווחי העבירה, וכי קיום דיון במעמד הצדדים יסכל את מתן הצו; תוקפו של צו זמני, שניתן שמעמד צד אחד, לא יעלה על עשרה ימים, והבקשה תישמע במעמד הצדדים בהקדם האפשרי ותוך תקופת תוקפו של הצו; בית המשפט רשאי, מנימוקים שיירשמו, להאריך את תוקפו של צו זמני שניתן במעמד צד אחד לתקופות נוספות ובלבד שהתקופה הכוללת לא תעלה על שלושים ימים מיום מתן הצו.
(ג)
החליט בית המשפט ליתן צו זמני, יקבע את סוג הצו, היקפו, תנאיו ומשך תוקפו, והכל במידה שאינה עולה על הנדרש כדי להשיג את מטרות הצו הזמני.
(ד)
נתן בית המשפט צו זמני ולא חולטו רווחי העבירה לפי חוק זה, רשאי בית המשפט להורות שמי שניזוק בשל צו כאמור יפוצה מאוצר המדינה.
(ה)
בית משפט רשאי לדון מחדש בצו זמני שנתן אם ראה כי הדבר מוצדק בשל נסיבות שהשתנו או עובדות חדשות שהתגלו אחר מתן הצו הזמני.
רכוש שאין לחלטו והבטחת אמצעי מחיה ומגורים [תיקון: תשס״ט]
(א)
בית המשפט לא יצווה על חילוט רווחי העבירה, כולם או חלקם, שהם בגדר מיטלטלין שאינם ניתנים לעיקול לפי פסקאות (1) עד (6) לסעיף 22(א) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז–1967.
(ב)
בית המשפט לא יצווה על חילוט רווחי העבירה, כולם או חלקם, אלא אם כן נוכח שלבעל הרכוש שיחולט ולבני משפחתו הגרים עמו יהיו אמצעי מחיה סבירים ומקום מגורים סביר.
ערעור
על החלטות בית המשפט לפי חוק זה ניתן לערער בתוך 45 ימים מיום מתן ההחלטה בדרך שמערערים על החלטה בענין אזרחי; ערעור על החלטה בענין צו זמני יידון לפני שופט אחד.
ביצוע ותקנות
(א)
שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.
(ב)
שר האוצר ממונה על ביצוע סעיף 6, והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.
(ג)
תקנות לפי חוק זה טעונות את אישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.
שמירת דינים
אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מתוקפו של חוק אחר הקובע חילוט.
תחולה
הוראות חוק זה יחולו על רווחי עבירה שהופקו מפרסום שנעשה לאחר יום תחילתו של חוק זה, ובלבד שהרווחים נתקבלו אחרי יום התחילה כאמור.


התקבל בכנסת ביום י״ב באדר ב׳ התשס״ה (23 במרס 2005).
 • אריאל שרון
  ראש הממשלה
 • ציפי לבני
  שרת המשפטים
 • משה קצב
  נשיא המדינה
 • ראובן ריבלין
  יושב ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן