לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק להסדרת תוצרת אורגנית

חוק להסדרת תוצרת אורגנית מתוך

חוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס״ה–2005


ס״ח תשס״ה, 474; תשס״ח, 148; תשע״ד, 283.

שינוי התוספת: ק״ת תשס״ח, 1355; תשס״ט, 112.


הגדרות [תיקון: תשס״ח]
בחוק זה –
”ארגון יציג“ – הארגון שעמו נמנה המספר הגדול ביותר של יצרני תוצרת אורגנית, אשר התאגד לצורך קידום ענף החקלאות האורגנית;
”גוף אישור ובקרה“ – גוף שאישר המנהל לפי חוק זה אשר תפקידיו –
(1)
לבדוק אם מתקיים נוהל אורגני בתוצרת חקלאית של יצרן;
(2)
לתת היתר ליצרן הפועל בהתאם לנוהל אורגני;
”המנהל“ – עובד משרד החקלאות ופיתוח הכפר שהשר מינה כמנהל לענין חוק זה;
”היתר“ – היתר שנתן גוף אישור ובקרה לסמן תוצרת חקלאית כתוצרת אורגנית בהתאם להוראות חוק זה;
”יצרן“ – לרבות יבואן ומשווק;
”מכירה“ – לרבות שיווק, ייבוא, ייצוא, משלוח, הובלה, אריזה, פרסום או סימון המכוונים למכירה;
”מפקח“ – עובד משרד החקלאות ופיתוח הכפר שהשר מינה כמפקח לפי סעיף 11;
”נוהל אורגני“ – התנאים להבטחת ייצור תוצרת אורגנית והטיפול בה, לרבות מכירתה, שנקבעו לפי סעיף 15;
”סמל אורגני אחיד“ – הסמל הישראלי הקבוע בתוספת, המסמל כי התוצרת המסומנת בו היא תוצרת אורגנית;
”סמל בקרה“ – סמל של גוף אישור ובקרה, המאשר כי בתוצרת האורגנית המסומנת בו מתקיימות הוראות סעיף 6;
”סמלים“ – סמל אורגני אחיד וסמל בקרה;
”צמח“ – (נמחקה);
”תוצרת אורגנית“ – תוצרת חקלאית שיוצרה וטופלה לפי הוראות חוק זה;
”תוצרת מן החי“ – בעלי חיים ומוצרים המופקים מהם;
”תוצרת מן הצומח“ – צמח, לרבות פריו וכל חלק של הצמח המשמש לריבוי וכן מוצרים המופקים מהם;
”תוצרת חקלאית“ – תוצרת מן הצומח או תוצרת מן החי המשמשים למאכל אדם או למאכל בעלי חיים, או לשימושם;
”תכשיר“ – תכשיר המשמש לטיוב הקרקע, או להזנה או להגנה מפני נגעים בצמחים, או תכשיר לריפוי בעלי חיים, להזנתם או להגנתם מפני מזיקים, טפילים ומחלות;
”תכנית אורגנית מאושרת“ – תכנית בכתב לייצור תוצרת אורגנית ולטיפול בה, שאישר גוף אישור ובקרה, העומדת בתנאים שאינם נופלים מהתנאים שנקבעו בנוהל אורגני, כאשר מתקיים נוהל בקרה על יישומה;
”השר“ – שר החקלאות ופיתוח הכפר.
איסור הטעיה ואיסור שימוש בסמלים [תיקון: תשע״ד]
(א)
לא יציג אדם ולא יציע למכירה תוצרת חקלאית שנקבע לגביה נוהל אורגני כתוצרת אורגנית, ובכלל זה לא ישתמש במילה ”אורגני“ או בכל מילה הנגזרת ממנה ביחס לתוצרת החקלאית כאמור, ולעניין תוצרת חקלאית מיובאת – לא ישתמש גם במילה שבארץ המקור משמשת לסימון תוצרת אורגנית, אלא אם כן היא נושאת את הסמל האורגני האחיד ואת סמל הבקרה.
(ב)
לא יסמן אדם תוצרת חקלאית בסמלים, אלא אם כן הוא בעל היתר לשימוש בסמל בקרה בהתאם להוראות סעיף 6, ובהתאם לתנאי ההיתר.
אישור גוף אישור ובקרה וסמלו [תיקון: תשע״ד]
(א)
גוף המבקש להיות גוף אישור ובקרה ולקבל אישור לסמל הבקרה שלו, יגיש למנהל בקשה על גבי טופס שקבע השר; התקיימו במבקש התנאים שנקבעו לפי סעיף 15(4) יאשר המנהל את הגוף כגוף אישור ובקרה ואת הסמל, ורשאי הוא להתנות את האישור בתנאים.
(ב)
(1)
לענין תוצרת המיוצרת במדינה מחוץ לישראל והמוכרת בה כתוצרת אורגנית על ידי גוף הממלא באותה מדינת חוץ תפקיד של גוף אישור ובקרה של תוצרת אורגנית, רשאי המנהל להכיר בגוף האמור ובסמלו של אותו הגוף, לצורך סימונה, הצגתה ומכירתה בישראל, אם נוכח שאותה מדינה נוהגת הדדיות בענין זה כלפי ישראל.
(2)
יבואן המיבא תוצרת חקלאית המסומנת בסמל שהמנהל הכיר בו לפי פסקה (1), יסמן את התוצרת האמורה גם בסמל האחיד.
(3)
על יבואן ועל תוצרת אורגנית המסומנת בסמלים כאמור בסעיף קטן זה יחולו הוראות חוק זה, בשינויים המחויבים.
(ג)
(בוטל).
סמלים על תוצרת אורגנית
(א)
יצרן שקבל היתר להשתמש בסמל בקרה יסמן את התוצרת האורגנית שייצר בסמל האורגני האחיד ובסמל הבקרה של גוף האישור והבקרה שנתן לו את ההיתר לסמן את התוצרת החקלאית כתוצרת אורגנית.
(ב)
השר רשאי, בצו, לשנות את הסמל האורגני האחיד שבתוספת.
הגשת בקשה לשימוש בסמל בקרה
בקשה למתן היתר לשימוש בסמל בקרה או לחידושו תוגש לגוף אישור ובקרה על גבי טופס שהורה המנהל ותצורף אליה רשימת התוצרת החקלאית שאותה מבקשים לסמן בסמל בקרה.
מתן היתר, חידושו וביטולו
(א)
גוף אישור ובקרה יתן או יחדש היתר לשימוש בסמל בקרה בהתקיים תנאים אלה:
(1)
גוף האישור והבקרה קבע כי התוצרת מיוצרת ומטופלת בהתאם לתכנית האורגנית שאושרה למבקש;
(2)
המבקש ותוצרתו עומדים בביקורת שוטפת בידי גוף האישור והבקרה.
(ב)
היתר יינתן לתקופה שלא תעלה על שנתיים.
(ג)
החליט גוף האישור והבקרה כי אין לתת למבקש היתר לשימוש בסמל בקרה, יודיע על כך בכתב למבקש וינמק את החלטתו.
(ד)
גוף אישור ובקרה רשאי לבטל היתר שנתן ליצרן, אם נוכח כי קבלת ההיתר היתה שלא כדין, התנאים למתן ההיתר אינם מתקיימים או שבעל ההיתר אינו ממלא אחריהם.
(ה)
גוף אישור ובקרה יעביר למנהל העתק מהיתר שנתן לפי סעיף קטן (א), מהודעה על החלטה לסרב ליתן היתר לפי סעיף קטן (ג) ומהודעה על ביטול היתר לפי סעיף קטן (ד).
(ו)
פנה מבקש לגוף אישור ובקרה לצורך קבלת היתר לשימוש בסמל בקרה והחליט הגוף לסרב ליתן לו היתר, או החליט גוף אישור ובקרה לבטל היתר שנתן, לא יתן גוף אישור ובקרה אחר היתר לאותו יצרן אם נודע לו על הסירוב או הביטול כאמור, אלא באישור המנהל.
ביטול אישור גוף אישור ובקרה וביטול היתר
המנהל רשאי לבטל אישור שנתן לפי סעיף 3, או היתר שנתן גוף אישור ובקרה לפי סעיף 6, אם נוכח כי בעל האישור או ההיתר, לפי הענין, קיבל את האישור או ההיתר שלא כדין, התנאים לקבלת האישור או ההיתר אינם מתקיימים או שבעל האישור או ההיתר אינו ממלא אחריהם.
תוצאות ביטול אישור של גוף אישור ובקרה [תיקון: תשע״ד]
בוטל, או הסתיים ולא חודש, אישורו של גוף אישור ובקרה, אין בכך כדי לפגוע בתוקפו של סימון של תוצרת חקלאית כתוצרת אורגנית שנעשה כדין טרם הביטול או הסיום.
ערר
(א)
הרואה עצמו נפגע מהחלטת גוף אישור ובקרה או מהחלטת המנהל, רשאי לערור עליה לפני ועדת ערר בתוך ארבעה עשר ימים מיום שנמסרה לו ההחלטה.
(ב)
מוקמת בזה ועדת ערר שהרכבה נציג שר המשפטים, שהוא שופט או שופט בדימוס או מי שכשיר להתמנות לשופט בית משפט שלום, והוא יהיה יושב ראש הוועדה, ושני נציגים שימנה השר, האחד מבין עובדי משרדו והשני מתוך רשימה שיגיש לו הארגון היציג.
ערעור
החלטת ועדת הערר ניתנת לערעור לפני בית משפט לענינים מינהליים.
פרסום [תיקון: תשע״ד]
(א)
המנהל יפרסם הודעה באתר האינטרנט של משרד החקלאות ופיתוח הכפר בדבר –
(1)
שמות גופי האישור והבקרה וסמלי הבקרה שלהם שאישר לפי סעיף 3;
(2)
רשימת היתרים לשימוש בסמל בקרה והודעות על פקיעת תוקפם או על ביטולם לפי סעיף 6;
(3)
ביטול אישור שניתן לגוף אישור ובקרה או לסמל הבקרה שלו או פקיעת תוקפו של אישור כאמור, אם לא חודש, לפי סעיף 8.
(ב)
הודעות כאמור בסעיף קטן (א)(1) ו־(3) יפורסמו גם ברשומות.
מינוי מפקחים
(א)
השר רשאי למנות מפקחים מבין עובדי משרדו לשם פיקוח על ביצוע הוראות חוק זה.
(ב)
לא ימונה מפקח אלא אם כן הוא קבל הכשרה מתאימה כפי שהורה השר בתיאום עם השר לבטחון הפנים.
סמכויות מפקח
(א)
לשם פיקוח על ביצוע הוראות חוק זה רשאי מפקח:
(1)
להיכנס, לאחר שהזדהה, למקום שבו מייצרים, מסמנים או מציעים למכירה תוצרת אורגנית או תכשירים, כדי לבדוק אותם ואת תהליכי ייצורם; ואולם לא ייכנס מפקח למקום המשמש למגורים בלבד אלא על פי צו של בית משפט;
(2)
לדרוש מאדם הנוגע בדבר למסור לו מידע ומסמכים הנוגעים לתוצרת אורגנית ותכשירים;
(3)
ליטול דוגמאות של התוצרת האורגנית והתכשירים לשם מסירתן לבדיקה במעבדות שאישר המנהל לענין זה, ולנהוג בהן בכל דרך אחרת; הדוגמאות יימסרו למפקח בלא תשלום.
(ב)
התעורר חשד לביצוע עבירה על הוראות חוק זה, רשאי המפקח:
(1)
לחקור אדם הנוגע בדבר; על חקירה כאמור יחולו הוראות סעיפים 2 ו־3 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות);
(2)
לתפוס חפץ הקשור לביצוע העבירה; על חפץ שנתפס לפי פסקה זו יחולו הוראות הפרק הרביעי לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ״ט–1969, בשינויים המחויבים; לענין זה, ”חפץ“ – לרבות תוצרת חקלאית, חומרי אריזה ותכשירים;
(3)
לעכב רכב כדי לערוך בו חיפוש אם יש חשד כי יש בו תוצרת חקלאית המסומנת או המוצעת למכירה כתוצרת אורגנית בניגוד להוראות חוק זה; על עיכוב לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיפים 72, 73 ו־74 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ״ו–1996, בשינויים המחויבים.
טיפול בחפץ
על אף האמור בסעיף 12(ב)(2), נתפס חפץ העלול להתקלקל אם לא יימכר מיד, בין בשל טיבו המיוחד ובין מסיבה אחרת, רשאי המפקח למכרו; דמי המכר יופקדו במשרד החקלאות ופיתוח הכפר ויחולו עליהם הוראות סעיף 12(ב)(2) כאילו היו חפץ שנתפס.
עונשין
(א)
המציג או המציע תוצרת חקלאית למכירה באופן העלול להטעות בניגוד להוראות סעיף 2(א) או המסמן תוצרת חקלאית בסמל בניגוד להוראות סעיף 2(ב), דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל״ז–1977 (בחוק זה – חוק העונשין).
(ב)
נעברה העבירה בידי תאגיד, דינו – כפל הקנס האמור בסעיף קטן (א).
ביצוע ותקנות [תיקון: תשע״ד]
(א)
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, לרבות –
(1)
קביעת הנוהל האורגני שיכול שייעשה בדרך של אימוץ תקנים בין־לאומיים לייצור תוצרת אורגנית המיועדת למכירה או בדרך של קביעת אמות מידה;
(2)
הסדרת עיבודה, חיטויה, שימורה ומכירתה של תוצרת אורגנית;
(3)
הסדרת מכירתם של תכשירים שנועדו לייצור, אריזה ומכירה של תוצרת אורגנית;
(4)
קביעת תנאים לאישור גוף אישור ובקרה, נוהלי עבודתו וביטול אישורו, לרבות לענין מניעת ניגוד ענינים;
(5)
הסדרת בדיקתה של תוצרת אורגנית במעבדות שאישר המנהל לענין זה;
(6)
קביעת הטפסים למתן אישורים והיתרים על ידי גוף האישור והבקרה;
(7)
קביעת אגרות בעד שירות שנותנת המדינה לפי חוק זה, לרבות בעד בקשה למתן אישור, וכן הסדרת תשלום וגביית הוצאות שהוציאה המדינה לפי חוק זה;
(8)
קביעת תשלומים מרביים שגוף אישור ובקרה רשאי לגבות בעד פעולות שהוא עושה לפי הוראות חוק זה.
(ב)
תקנות לפי פסקאות (1) עד (6) יהיו בהתייעצות עם שר הבריאות, השר לאיכות הסביבה ועם הארגון היציג, ולפי פסקה (7) – בהתייעצות עם שר הבריאות ועם הארגון היציג.
(ג)
תקנות לפי פסקאות (1), (4), (7) ו־(8) יהיו באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.
שמירת דינים
הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין אחר ולא לגרוע מהן.
חובת התקנת תקנות [תיקון: תשס״ח]
תקנות ראשונות לפי סעיף 15(ג) יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לא יאוחר מהמועדים המפורטים להלן:
(1)
לעניין תוצרת מן הצומח – כ״ד באדר א׳ התשס״ח (1 במרס 2008);
(2)
לעניין תוצרת מן החי – ה׳ באדר התשס״ט (1 במרס 2009).
תחילה [תיקון: תשס״ח]
תחילתו של חוק זה, למעט סעיף 20, ביום א׳ באלול התשס״ח (1 בספטמבר 2008); השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי, בצו, לדחות את המועד האמור בתקופה שלא תעלה על שישה חודשים.

תוספת

(הסמל האורגני האחיד)

(סעיף 1)

[תיקון: ק״ת תשס״ח, ק״ת תשס״ט]
הסמל האורגני האחיד, שקוטרו לא יפחת מ־20 מ״מ, יהיה בצורה ובצבעים כלהלן או בצבע אחיד:


התקבל בכנסת ביום כ״ב באייר התשס״ה (31 במאי 2005)
 • אריאל שרון
  ראש הממשלה
 • ישראל כ״ץ
  שר החקלאות ופיתוח הכפר
 • משה קצב
  נשיא המדינה
 • ראובן ריבלין
  יושב ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן