לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק לייצוב המשק

חוק לייצוב המשק מתוך

חוק לייצוב המשק, התשמ״ה–1985


תוכן עניינים

פרק א׳: מטרת החוק

מטרת החוק
מטרת חוק זה היא לעשות לייצוב המשק בישראל והוא מושתת על רצונם של הממשלה, ההסתדרות הכללית של העובדים בא״י ולשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, לפעול במשותף להשגת מטרה זו.

פרק ב׳: הגדרות

הגדרות
בחוק זה –
”הסכם“ – הסכם קיבוצי כללי או מיוחד כמשמעותם בחוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז–1957, חוזה עבודה או הסדר אחר, קיבוצי או אישי, שלפיו מעביד משלם שכר לעובד;
”הסכם תוספת היוקר הבסיסי“ – הסכם קיבוצי (בסיסי) רב־שנתי בדבר תוספת היוקר שנחתם בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בא״י ביום י״ז בסיון התשמ״ד (17 ביוני 1984) ושמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים הוא 7055/84, לרבות צו ההרחבה לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז–1957, שהוצא לגביו;
”הפקודה“ – פקודת מס הכנסה;
”התקופה הקובעת“ – התקופה שמיום ז׳ בחשון התשמ״ה (2 בנובמבר 1984) עד יום י״א בשבט התשמ״ה (2 בפברואר 1985);
”התקרה“ – כמשמעותה בהסכם תוספת היוקר הבסיסי;
”חברת מעטים“ – כמשמעותה בסעיף 76(א) לפקודה;
”בעל שליטה“ ו”חבר“ – כמשמעותם בסעיף 32(9) לפקודה;
”מעביד“ – כל המשלם שכר או אחראי לתשלומו;
”נקודת זיכוי“ – כמשמעותה בסעיף 33א לפקודה, כפי שתואמה לאותו חודש;
”סף מס“, לגבי חודש פלוני סכום השווה לשלוש וחצי נקודות זיכוי, מחולק ב־12 וכפול 5;
”קיצבה“ – כמשמעותה בסעיף 9א(א) לפקודה;
”שכר“ – הכנסת עבודה כמשמעותה בסעיף 2(2) לפקודה, אך למעט הכנסת עבודה שמקבל מחברת מעטים חבר שהוא בעל שליטה בה;
”תוספת יוקר“ – תוספת המשתלמת על פי הסכם תוספת היוקר הבסיסי, או על פי חישוב כאמור באותו הסכם, לרבות למי שמשכורתו נקבעת לפי חיקוק או הוראת מינהל והיא כוללת תוספת יוקר על פי חישוב כאמור.

פרק ג׳: שכר

שמירת רמת השכר
(א)
בתקופה הקובעת או לגביה לא יוגדלו שיעורי השכר שמעביד משלם לעובדיו ולא ישונו תנאי העבודה, תנאי הפרישה או שיעורי הקיצבה שמשלם מעביד לעובדיו, למעט תנאי פרישה או שיעורי קיצבה של עובדים הפורשים מעבודה בתקופה הקובעת, והכל לעומת השכר, תנאי העבודה, תנאי הפרישה ושיעורי הקיצבה כפי ששולמו לפני תחילת התקופה הקובעת, לפי הסכם, דין, פסק דין או פסק בוררות; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על הגדלת שכר או על שינוי תנאי עבודה, תנאי פרישה או שיעורי קיצבה שלגביהם נעשה הסכם לפני התקופה הקובעת, או שלגביהם ניתן פסק דין או פסק בוררות לפני התקופה הקובעת.
(ב)
הוסכם לפני תחילת התקופה הקובעת כי בתקופה הקובעת ינוהל משא ומתן לכריתת הסכם על הגדלת שכר או על שינוי תנאי עבודה או תנאי פרישה, או כי ייכרת הסכם על הגדלת שכר או על שינוי תנאי עבודה או תנאי פרישה, יידחה עד לאחר תום התקופה הקובעת המועד לתשלום כל הגדלה של שכר או לשינוי של תנאי עבודה או תנאי פרישה, שנקבעו בהסכם כאמור והמתייחסים לתקופה שלפני כריתתו.
(ג)
הוראות סעיף זה עדיפות, בתקופה הקובעת או לגביה, על כל הוראה אחרת בהסכם, בדין, בפסק דין או בפסק בוררות.
חישוב תוספת יוקר
(א)
על אף האמור בסעיף 3, ועל אף האמור בסעיפים 3 ו־4 להסכם תוספת היוקר הבסיסי, ובהתאם לאמור בהסכמים הקיבוציים הכלליים שנחתמו בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בא״י ביום כ״א בחשון התשמ״ה (16 בנובמבר 1984) וביום כ״ב בכסלו התשמ״ה (16 בדצמבר 1984), בשכר בעד כל אחד מהחדשים נובמבר ודצמבר 1984 ישלם כל מי שחייב לשלם תוספת יוקר לכל מי שזכאי לקבלה שני שלישים מתוספת היוקר שהוא היה זכאי לה בעד כל חודש מהחדשים האמורים על פי הסכם תוספת היוקר הבסיסי.
(ב)
רכיב שכר או תוספת לשכר המשתנים לפי השינויים בתוספת היוקר, יחושב השינוי בעד כל אחד מהחדשים נובמבר ודצמבר 1984 לפי השיעורים המופחתים של תוספת היוקר כאמור בסעיף קטן (א).
(ג)
הפחתת השיעורים של תוספת היוקר כאמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב) לא תהווה עילה לדרישה לפיצוי כלשהו, למעט כאמור בסעיפים 7 ו־8.
חישוב שכר וקיצבה
(א)
נקבע בחיקוק או בהוראת מינהל שרכיב מרכיבי קיצבה הוא תוספת יוקר או שקיצבה משתנה בהתאם לשינויים בתוספת היוקר, יחושב הרכיב או השינוי בעד כל אחד מהחדשים נובמבר ודצמבר 1984, לפי השיעורים המופחתים של תוספת היוקר כאמור בסעיף 4(א).
(ב)
נקבע בהסכם ששכר, רכיב שלו או תוספת לו, יחושבו לפי שער מטבע חוץ, ייעשה החישוב בעד כל אחד מהחדשים נובמבר ודצמבר 1984 בשקלים, לפי השער היציג שפרסם בנק ישראל לאותו מטבע ביום ז׳ בחשון התשמ״ה (2 בנובמבר 1984) בתוספת שני שלישים משיעור השינוי בשער מן היום האמור עד היום שבו היה זכאי העובד לקבל את שכרו בעד כל אחד מהחדשים האמורים.
(ג)
נקבע בהסכם, בחיקוק או בהוראת מינהל ששכר, רכיב שלו או תוספת לו, יחושבו בהצמדה לשינויים במדד המחירים לצרכן או במדד אחר שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדי חודש, תהיה ההצמדה בעד כל אחד מהחדשים נובמבר ודצמבר 1984 בשיעור של שני שלישים.
(ד)
נקבע ששכר, רכיב שלו או תוספת לו יחושבו בהצמדה לשינויים בשכר הממוצע, ייעשה החישוב לגביהם, החל בחודש ינואר 1985 –
(1)
אם הדבר נקבע בהסכם – כאילו עלה השכר הממוצע בנובמבר 1984 לעומת אוקטובר 1984, ובדצמבר 1984 לעומת נובמבר 1984, בשני שלישים מהשיעור שבו עלה למעשה;
(2)
אם הדבר נקבע בחיקוק או בהוראת מינהל – כאילו עלה השכר הממוצע מחודש אוקטובר 1984 עד חודש ינואר 1985 בשבע תשיעיות מהשיעור שבו עלה למעשה.
(ה)
הפחתת השיעורים של שכר, רכיב שכר או תוספת לשכר או של קיצבה או רכיב מרכיביה, כאמור בסעיפים קטנים (א) עד (ד), לא תהווה עילה לדרישה לפיצוי כלשהו.
(ו)
הוראות סעיף זה עדיפות על כל הוראה אחרת בהסכם, בדין, בפסק דין או בפסק בוררות.
חישוב השכר בעתיד
השכר כפי שחושב בהתאם להוראות סעיפים 4 ו־5 יהיה, החל בחודש ינואר 1985, הבסיס לחישוב תוספת היוקר או לכל חישוב אחר לצורך קביעת השכר, רכיב שלו, תוספת לו או קיצבה המשתנים לפי השינויים בתוספת היוקר, במטבע חוץ, במדד או בשכר הממוצע, לפי הענין.
זיכוי מיוחד
(א)
המקבל, לא יאוחר מיום ט׳ באייר התשמ״ה (30 באפריל 1985), שכר או קיצבה בעד החדשים ינואר, פברואר או מרס 1985, יזוכה ב־5% מהמס שיש לנכות במקור מאותו שכר או מאותה קיצבה, ובלבד שהזיכוי בכל חודש לא יעלה על סכום השווה ל־5% מהמס המגיע בשל סכום התקרה מאת עובד הזכאי לשלוש ורבע נקודות זיכוי; הוראות סעיף קטן זה יחולו על מי שהוראות סעיפים 4 או 5 הוחלו לגביו בחדשים נובמבר ודצמבר 1984, ובלבד שסעיף 8 אינו חל עליו.
(ב)
שר האוצר יפרסם לגבי כל אחד מהחדשים ינואר, פברואר ומרס 1985 את סכום המס המגיע בשל סכום התקרה מאת עובד הזכאי לשלוש ורבע נקודות זיכוי; הפרסום יהיה לא יאוחר מה־20 בחודש.
(ג)
לענין חישוב המס שחייב בו לשנת המס 1984 מי שקיבל זיכוי על פי סעיף קטן (א), יראו את סכום הזיכוי שקיבל כסכום הזיכוי המגיע לו בשל השכר או הקיצבה שקיבל בעד החדשים שבהם קיבל את הזיכוי.
פיצוי לעובד שהכנסתו פחותה מסף המס
(א)
מי ששכרו או קיצבתו בשל חודש מלא בכל אחד מהחדשים נובמבר ודצמבר 1984 לא עלו על סף המס, ישלם לו המעביד או משלם הקיצבה פיצוי כספי לפי הנמוך מבין שני אלה:
(1)
סכום שיביא את שכרו או קיצבתו לסכום סף המס;
(2)
סכום השווה לסכום שבו הוקטנו שכרו או קיצבתו על פי סעיפים 4 או 5;
דין הפיצוי האמור כדין הכנסת עבודה לענין מס ההכנסה שמקבל הפיצוי חייב בו, לרבות לענין ניכוי במקור, ולא יראוהו כתשלום הכנסת עבודה בידי המעביד או משלם הקיצבה לכל עניין אחר; לענין סעיף קטן זה, ”חודש מלא“ – כולל ימי היעדרות שבשלהם משתלם לעובד שכר.
(ב)
מי ששילם פיצוי על פי סעיף קטן (א) רשאי לקזזו כך: תחילה מהניכויים במקור שניכה מעובדיו או ממקבלי קיצבה, לאחר מכן ממס המעסיקים שהוא חייב בו על פי חוק מס מעסיקים, התשל״ה–1975, ולאחר מכן ממס שכר שהוא חייב בו על פי חוק מס ערך מוסף, התשל״ו–1975.
(ג)
לא ניתן לקזז בדרך האמורה את מלוא סכום הפיצוי, יגיש מי ששילם את הפיצוי לפקיד השומה דרישה להחזר, בטופס שקבע הנציב, ופקיד השומה יחזיר את הסכום האמור תוך 30 ימים מיום קבלת הדרישה האמורה; לא החזיר פקיד השומה במועד האמור סכום שהיה עליו להחזיר, יהא חייב להחזירו בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בסעיף 159א לפקודה, שנצברו בתקופה שמיום קבלת הדרישה להחזר עד יום התשלום.
(ד)
הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי עובד במשרה חלקית, למעט עובד בעל כושר עבודה מוגבל המועסק במפעל שאוצר המדינה משתתף באחזקתו מתקציב משרד העבודה והרווחה, אולם לגבי עובד במשרה מלאה שעבד בחלק של חודש בלבד יחולו הוראות סעיף זה באופן יחסי לתקופת עבודתו.
(ה)
הוראות סעיף זה יחולו על מי שהוראות סעיפים 4 או 5 הוחלו לגביו בחדשים נובמבר ודצמבר 1984.

פרק ד׳: דיבידנדים

דיבידנדים
בתקופה הקובעת לא תשלם חברה תושבת ישראל דיבידנדים בשיעור העולה על השיעור ששולם בתקופה המקבילה בשנת העסקים הקודמת.

פרק ה׳: מסים

הקפאת מסים
(א)
השיעורים, הסכומים או הבסיס שעל פיו מחושבים המסים, ההיטלים, תשלומי החובה והאגרות המשתלמים לאוצר המדינה, לרשות מקומית או לתאגיד שהוקם על פי דין (להלן – מסים), שמועד תשלומם חל בתקופה הקובעת, לא יעלו, על אף האמור בכל דין, על הסכומים שהיו חייבים בהם אילו מועד תשלומם היה יום ז׳ בחשון התשמ״ה (2 בנובמבר 1984); ואולם אם נקבע בחיקוק כי שיעור או סכום מס או בסיס לחישובו יעודכן במועד שחל בתקופה הקובעת, לפי עליית מדד שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הרי אם המדד החדש לענין אותו עדכון הוא המדד לחודש שקדם לחודש נובמבר 1984 – ייעשה העדכון לפי המדד האמור, ואם הוא המדד לחודש שבתקופה הקובעת – ייעשה העדכון לפי המדד לחודש אוקטובר 1984.
(ב)
הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על אלה:
(1)
בסיס שעדכונו מפחית את סכום המס;
(2)
אגרה המשולמת בעד שירות המפורט בתקנה 18 לתקנות שעת חירום (יציבות מחירים במצרכים ובשירותים) (מס׳ 2), התשמ״ה–1984 (להלן – תקנות יציבות המחירים);
(3)
היטל על פי חוק היטל על נסיעה לחוץ לארץ, התשמ״ג–1983; ואולם לענין סעיף 2 לחוק האמור לא יראו את יום 17 בנובמבר 1984 ואת יום 17 בדצמבר 1984 כימי שינוי.
(ג)
אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי לשנות את הסכומים שיש לשלם, בתקופה האמורה בו, על חשבון המסים, לרבות הפרשי הצמדה וריבית, ריבית וקנסות.
(ד)
נקבע בחיקוק כי סכום מס או סכום הבסיס שעל פיו הוא מחושב יעודכן מדי פעם, רשאי שר האוצר, בהתייעצות עם השר הנוגע בדבר, לקבוע את מועדי עדכונם לאחר תום התקופה הקובעת ואת שיעורי העדכון.
היטל איזון
(א)
בסעיף זה –
”נישום“ – מי שעסקו העיקרי בשנת המס 1983 היה במכירת מצרך או מתן שירות, שבתקנה 18 לתקנות יציבות המחירים נקבע שהתקנות לא יחולו עליהם, ובלבד שהמשיך בעיסוקו גם בשנת המס 1984;
”שנת המס 1984“ – לרבות תקופת שומה מיוחדת לשנת המס 1985 המתחילה ביום ה׳ בתשרי התשמ״ה (1 באוקטובר 1984) או לאחריו.
(ב)
נישום יהא חייב בהיטל איזון בשיעור של 4% מסכום המקדמות שהוא חייב בהן לשנת המס 1984 על פי סעיף 175(א) לפקודה, או מסכום שהיה חייב בו לפי הסעיף האמור אילולא נדרש לשלם מקדמות על פי סעיף 175(ב) לפקודה.
(ג)
ההיטל כאמור בסעיף קטן (ב) ישולם לא יאוחר מיום י״ז באדר התשמ״ה (10 במרס 1985).
(ד)
לעניין השגה וערעור, גביה, עונשין, ביצוע והוראות כלליות אחרות יחולו הוראות הפקודה על ההיטל לפי סעיף זה כאילו היה מס הכנסה.
(ה)
שר האוצר רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להוציא סוגים של נישומים מתחולתו של סעיף זה.

פרק ו׳: הוראות כלליות

תחולה
(א)
תחולתו של חוק זה, למעט סעיף 10, מיום ז׳ בחשון התשמ״ה (2 בנובמבר 1984).
(ב)
תחולתן של הוראות סעיף 10 מיום ז׳ בחשון התשמ״ה (2 בנובמבר 1984) עד יום י״א בשבט התשמ״ה (2 בפברואר 1985) או עד יום פקיעת תקפן של תקנות יציבות המחירים, ולגבי מסים על מצרכים ושירותים שמחירם הועלה בתקופת תחולתן של התקנות האמורות – עד המועד שבו הועלה המחיר, הכל לפי המוקדם.
ביצוע ותקנות
שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו, לרבות תקנות המתייחסות לתקופה שבין תחילת תחולתו של חוק זה לבין פרסומו.


נתקבל בכנסת ביום ט״ו בשבט התשמ״ה (6 בפברואר 1985).
 • שמעון פרס
  ראש הממשלה
 • יצחק מודעי
  שר האוצר
 • שלמה הלל
  יושב־ראש הכנסת
  ממלא מקום נשיא המדינה
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן