לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט)

חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) מתוך

חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), תשי״ד–1954


תוכן עניינים

[תיקון: תשע״ד]

פרק א׳: הגדרות

הגדרות [תיקון: תשע״ב]
בחוק זה –
”בן משפחה“ – הורה, הורה הורה, וכן אח או אחות ודוד או דודה שגילם עולה על 21 שנים;
”חוק הכניסה לישראל“ – חוק הכניסה לישראל, התשי״ב–1952;
”מסתנן“ – מי שאינו תושב כמשמעותו בסעיף 1 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ״ה–1965, שנכנס לישראל שלא דרך תחנת גבול שקבע שר הפנים לפי סעיף 7 לחוק הכניסה לישראל;
”ראש המטה הכללי“ – (נמחקה);
”מזויין“ – לרבות מי שמזויין במכשיר או בחומר העשוי להמית אדם או לגרום לו חבלה חמורה או חבלה מסוכנת, אף שאינו כלי יריה או חומר נפץ או חומר מתלקח;
”ממונה ביקורת הגבולות“ – כמשמעותו בחוק הכניסה לישראל.
[תיקון: תשע״ד]

פרק ב׳: עבירות

דין מסתנן
המסתנן, דינו – מאסר חמש שנים או קנס חמשת אלפים לירות, או שני הענשים כאחד.
יציאה שלא כדין [תיקון: תש״ך, תשס״ז]
היוצא, ביודעין ושלא כדין, מישראל ללבנון, לסוריה, למצרים, לעבר־הירדן, לסעודיה, לעיראק, לתימן, לאיראן או לכל חלק מארץ ישראל שמחוץ לישראל, דינו – מאסר ארבע שנים או קנס חמשת אלפים לירות.
דין מסתנן לאחר שגורש מן הארץ
מי שמסתנן לאחר שגורש מן הארץ, דינו – מאסר שבע שנים או קנס שבעת אלפים לירות, או שני הענשים כאחד.
דין מסתנן מזויין [תיקון: תשע״ב, תשע״ג, תשע״ד־2, תשע״ה־2, תשע״ו, תשע״ח־2, תשע״ח־4, תשפ״א, תשפ״א־3]
מי שהסתנן כשהוא מזויין, או בחברת אדם מזויין או נתמך על ידי אדם מזויין, דינו – מאסר חמש עשרה שנה, ואם היה המסתנן או האדם כאמור מזויין בכלי יריה או חומר נפץ, או חומר מתלקח, דינו – מאסר עולם.
דין מסתנן שביצע עבירות מסויימות
מי שהסתנן וביצע פשע או עבירה שיש בה פגיעה ברכוש, שימוש בכוח או הפרת השלום, דינו – מאסר עולם.
דין הנותן מחסה או סעד אחר למסתנן
מי שנתן מחסה למסתנן או נתן לו סעד אחר כדי להקל על הסתננותו או על שהותו שלא כדין בישראל, דינו – מאסר חמש שנים או קנס חמשת אלפים לירות, או שני הענשים כאחד.
דין מי שסוחר עם מסתנן
מי שסוחר עם מסתנן, כל עוד הוא נמצא בישראל שלא כדין, דינו – מאסר חמש שנים או קנס חמשת אלפים לירות או שני הענשים כאחד.
[תיקון: תשע״ג, תשע״ד־3, תשע״ה־4, תשע״ח־3, תשע״ט, תשפ״א־2]
(פקע).
[תיקון: תשע״ג, תשע״ד־3, תשע״ח־3, תשע״ט, תשפ״א־2]
(פקע).
[תיקון: תשע״ג, תשע״ד־3, תשע״ח־3, תשע״ט, תשפ״א־2]
(פקע).
דין מי שדרכו לתת מחסה או סעד אחר למסתנן
מי שנתן מחסה למסתנן, או נתן לו סעד אחר כדי להקל על הסתננותו או כדי להקל על שהותו שלא כדין בישראל ונוכח בית הדין לדעת שהוא כבר נתן מחסה או סעד כאמור, דינו – מאסר חמש עשרה שנה או קנס עשרת אלפים לירות או שני הענשים כאחד.
חזקת ידיעה
כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר –
(1)
רואים נאשם לפי סעיפים 6 או 8 כאילו ידע במקבל המחסה או הסעד האחר, שהוא מסתנן ושהוא שוהה בישראל שלא כדין;
(2)
רואים נאשם לפי סעיף 7 כאילו ידע באדם שסחר עמו שהוא מסתנן ושהוא שוהה בישראל שלא כדין.
[תיקון: תשע״ב, תשע״ג, תשע״ד, תשע״ד־2, תשע״ד־3, תשע״ה־2, תשע״ה־3, תשע״ו, תשע״ח־2, תשע״ח־3, תשע״ח־4, תשפ״א, תשפ״א־3]
(פקע).
חזקת מסתנן
אדם שנכנס לישראל ללא רשות כניסה, או שוהה בישראל שלא כדין, רואים אותו לענין חוק זה כמסתנן, כל עוד לא יוכיח את ההיפך.
[תיקון: תשע״ב]
(בוטל).
[תיקון: תשע״ב]
(בוטל).
[תיקון: תשע״ב]
(בוטל).
[תיקון: תשע״ב]
(בוטל).
[תיקון: תשע״ב]
(בוטל).
[תיקון: תשע״ב]
(בוטל).
[תיקון: תשע״ב]
(בוטל).
[תיקון: תשע״ב]
(בוטל).
[תיקון: תשע״ב]
(בוטל).
[תיקון: תשע״ב]
(בוטל).
[תיקון: תשע״ב]
(בוטל).
[תיקון: תשע״ב]
(בוטל).
[תיקון: תשע״ב]
(בוטל).
[תיקון: תשע״ב]
(בוטל).
[תיקון: תשע״ב]
(בוטל).
[תיקון: תשע״ב]
(בוטל).
מאסר וחיפוש
פקודת הפרוצדורה הפלילית (מאסר וחיפושים), חלה על אדם הנאשם בעבירה לפי חוק זה, בשינויים הבאים:
(1)
הסמכות לשחרר בערבות לפני האישום תהיה נתונה לדן יחיד;
(2)
הסמכות הנתונה בה לשוטר תהיתה נתונה גם לחייל.
[תיקון: תשע״ב]
(בוטל).
[תיקון: תשע״ב]
(בוטל).
[תיקון: תשע״ד]

פרק ג׳: גירוש והחזקה במשמורת

גירוש [תיקון: תשע״ב, תשע״ג, תשע״ד־2, תשע״ה־2, תשע״ח־2, תשפ״א]
(א)
שר הבטחון, או מי שהוסמך על ידיו, רשאי לצוות בכתב על גירושו של מסתנן בין שהואשם לפי חוק זה ובין שלא הואשם. הצו ישמש אסמכתה חוקית להחזיק את המסתנן במשמורת עד לגירושו.
(א1)
(פקע).
(א2)
(פקע).
(ב)
מי שנכנס לישראל ללא רשות כניסה לפני תחילתו של חוק זה ומותר בגלל זה לצוות על גירושו מישראל בין לפי פקודת העליה, 1941, ובין לפי חוק הכניסה לישראל, תשי״ב–1952, יחולו עליו הוראות סעיף זה, כאילו נכנס לישראל לאחר תחילתו של חוק זה.
[תיקון: תשע״ב, בג״ץ 7142/12, תשע״ד, בג״ץ 7385/13, תשע״ה, תשע״ח־4, תשפ״א, תשפ״א־4]
(פקע).
[תיקון: תשע״ב, תשע״ד־2, תשע״ה־2, תשע״ח־2, תשפ״א]
(פקע).
[תיקון: תשע״ב, תשע״ד־2, תשע״ה־2, תשע״ח־2, תשפ״א]
(פקע).
[תיקון: תשע״ב, תשע״ד־2, תשע״ה, תשע״ה־2, תשע״ח־2, תשע״ח־4, תשפ״א]
(פקע).
[תיקון: תשע״ב, תשע״ד־2, תשע״ה־2, תשע״ח־2, תשפ״א]
(פקע).
[תיקון: תשע״ב, תשע״ד־2, תשע״ח־2]
(פקע).
שחרור ממאסר לצורך גירוש [תיקון: תשע״ב, תשע״ד־2, תשע״ה־2, תשע״ח־2, תשפ״א]
ניתן צו לפי סעיף 30 והמסתנן נמצא מסיבה כל שהיא במאסר, מותר לשחרר את המסתנן ממאסרו לשם ביצוע הצו, אף אם לא תמה תקופת מאסרו.
כיסוי הוצאות
מי שנתן צו לפי סעיף 30 רשאי להורות כי ההוצאות שנגרמו לרגל ביצוע צווי גירוש של המסתנן ושל מסתננים אחרים התלויים בו, יכוסו מכספו או מרכושו האחר של המסתנן.
[תיקון: תשע״ד, בג״ץ 7385/13, תשע״ה, תשע״ח־4]

פרק ד׳: מרכז שהייה למסתננים – הוראת שעה

[תיקון: תשע״ד, תשע״ה, תשע״ח־4]
(פקע).
[תיקון: תשע״ד, תשע״ה, תשע״ח־4]
(פקע).
[תיקון: תשע״ד, תשע״ה, תשע״ח־4]
(פקע).
[תיקון: תשע״ד, תשע״ה, בג״ץ 8665/14, תשע״ו, תשע״ח־4, תשע״ח־5]
(פקע).
[תיקון: תשע״ד, תשע״ה, תשע״ח־4]
(פקע).
[תיקון: תשע״ד, תשע״ה, תשע״ח־4]
(פקע).
[תיקון: תשע״ד, תשע״ה, תשע״ח־4]
(פקע).
[תיקון: תשע״ד, בג״ץ 7385/13, תשע״ה, תשע״ח־4]
(פקע).
[תיקון: תשע״ד, תשע״ה, תשע״ח־4]
(פקע).
[תיקון: תשע״ד, תשע״ה, תשע״ח־4]
(פקע).
[תיקון: תשע״ד, תשע״ה, תשע״ח־4]
(פקע).
[תיקון: תשע״ד, תשע״ה, תשע״ח־4]
(פקע).
[תיקון: תשע״ד, תשע״ה, תשע״ח־4]
(פקע).
[תיקון: תשע״ד, תשע״ה, תשע״ח־4]
(פקע).
[תיקון: תשע״ד, תשע״ה, תשע״ח־4]
(פקע).
[תיקון: תשע״ד, תשע״ה, תשע״ח־4]
(פקע).
[תיקון: תשע״ד, תשע״ה, תשע״ח־4]
(פקע).
[תיקון: תשע״ד, תשע״ה, תשע״ח־4]
(פקע).
[תיקון: תשע״ד, תשע״ה, תשע״ח־4]
(פקע).
[תיקון: תשע״ד, בג״ץ 7385/13, תשע״ה, תשע״ח, תשע״ח־4]
(פקע).
[תיקון: תשע״ד, תשע״ה, בג״ץ 8665/14, תשע״ו, תשע״ח־4, תשע״ח־5]
(פקע).
[תיקון: תשע״ד, תשע״ה, תשע״ח־4]
(פקע).
[תיקון: תשע״ד]

פרק ה׳: הוראות שונות

החוק מוסיף ולא גורע
חוק זה אינו בא לגרוע מאחריותו הפלילית של אדם לפי דין אחר, או מסמכותו של בית משפט אחר לשפוט על עבירה לפי חוק זה, או מסמכותה של כל רשות אחרת.
[תיקון: תשע״ב]
(בוטל).
ביצוע
שר הבטחון ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל דבר הנוגע לביצועו.


נתקבל בכנסת ביום י״ז באב תשי״ד (16 באוגוסט 1954).
 • משה שרת
  ראש הממשלה
 • פנחס לבון
  שר הבטחון
 • יצחק בן־צבי
  נשיא המדינה
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“] הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. יובהר, ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן