לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק לעידוד סילוקם של בנינים בעלי חזות מוזנחת

חוק לעידוד סילוקם של בנינים בעלי חזות מוזנחת מתוך

חוק לעידוד סילוקם של בנינים בעלי חזות מוזנחת, התשנ״ב–1992


הגדרות ופרשנות
(א)
בחוק זה –
”חוק התכנון והבניה“ – חוק התכנון והבניה, התשכ״ה–1965.
(ב)
לשאר המונחים בחוק זה תהיה המשמעות שיש להם בחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ״א–1961.
הכרזה על בנין כבעל חזות מוזנחת
ועדה בראשות ראש הרשות המקומית או נציגו, ואשר חבריה הם נציג ציבור שימנה שר הפנים ופקיד מס רכוש שימנה המנהל, רשאית להכריז על בנין כבנין בעל חזות מוזנחת.
דייר מוגן
(א)
התגורר בבנין שיש כוונה להכריז עליו כבנין בעל חזות מוזנחת, דייר מוגן כמשמעותו בחוק הגנת הדייר, תמסור הועדה כאמור בסעיף 2, על חשבון בעל הבנין לכל דייר כאמור (להלן – דייר), הודעה על כוונת ההכרזה, ותיתן לו הזדמנות להופיע בפניה ולטעון טענותיו נגד ההכרזה המבוקשת.
(ב)
ההודעה תישלח בדואר רשום לכל דייר ויראו אותה כהודעה שנמסרה לידי הדייר בתום 72 שעות ממועד המשלוח.
(ג)
כמו כן תוצג ההודעה במקום בולט בבנין המיועד להכרזה, למשך 72 שעות לפחות.
(ד)
נשלחה ההודעה כאמור בסעיף קטן (ב) והוצגה כאמור בסעיף קטן (ג), לא תישמע הטענה כי ההודעה לא הגיעה לידיעתו של דייר פלוני.
פטור ממס רכוש
נהרס בנין בעל חזות מוזנחת, יהיה בעל הקרקע פטור מתשלום מס רכוש עליה בשנת המס שבה נהרס הבנין ובארבע שנות המס שלאחריה.
סייג
חוק זה לא יחול על –
(1)
קרקע שביום תחילתו של חוק זה לא היה עליה בנין;
(2)
בנין שמיום השלמת בנייתו לא חלפו עשר שנים; לענין זה יראו את יום השלמת הבניה בבנין שניתנה לגביו תעודת גמר הבניה על פי חוק התכנון והבניה, כיום שבו נחתמה תעודת הגמר;
(3)
בנין שהיה מתחייב במס כקרקע גם אילולא היה נהרס;
(4)
אותו חלק קרקע שהיה מתחייב במס גם אילולא נהרס הבנין;
(5)
אתר שיועד לשימור, כמשמעותו בתוספת הרביעית לחוק התכנון והבניה, או שועדה לשימור אתרים כללה אותו ברשימת אתרים לשימור לפי סעיף 12 לתוספת הרביעית לחוק האמור, או שועדה מקומית החליטה לכלול אותו בתכנית לשימור, בהחלטה לפי סעיף 77 לחוק האמור;
(6)
עתיקה ואתר עתיקות – כהגדרתם בחוק העתיקות, התשל״ח–1978.
שמירת דינים
חוק זה בא להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן, ואין בהוראותיו כדי לפגוע בזכות כלשהי המוקנית לדייר על פי חוק הגנת הדייר או בהוראה מהוראות חוק התכנון והבניה.
ביצוע ותקנות
(א)
שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בכפוף להוראות סעיף קטן (ב), להתקין תקנות לביצועו.
(ב)
שר האוצר רשאי להתקין תקנות ולקבוע את הטפסים הנדרשים, לביצוע סעיפים 4 ו־5(3) ו־(4).
תחילה
תחילתו של חוק זה מתחילת שנת המס 1992.


נתקבל בכנסת ביום ט״ז בשבט התשנ״ב (21 בינואר 1992)
 • יצחק שמיר
  ראש הממשלה
 • אריה דרעי
  שר הפנים
 • חיים הרצוג
  נשיא המדינה
 • דב שילנסקי
  יושב ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

סוגרים שנה ברווח כפול

תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“] הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. יובהר, ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן