לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק לפינוי שדות מוקשים ושטחי נפלים

חוק לפינוי שדות מוקשים ושטחי נפלים מתוך

חוק לפינוי שדות מוקשים ושטחי נפלים, התשע״א–2011


תוכן עניינים

פרק א׳: מטרה ופרשנות

מטרת החוק [תיקון: תשע״ט, תשפ״ב, תשפ״ג]
מטרתו של חוק זה ליצור תשתית נורמטיבית לפינוי שדות מוקשים שאינם חיוניים לביטחון המדינה ולפינוי שטחי נפלים ולהכריז עליהם נקיים ממוקשים או מנפלים, לפי העניין, ברמת בטיחות מרבית לאזרחים, בהתחשב במחויבויותיה הבין־לאומיות של מדינת ישראל והכל בפרק זמן קצר ככל הניתן.
הגדרות [תיקון: תשע״ט, תשפ״ב, תשפ״ג]
בחוק זה –
”אמות מידה בין־לאומיות לפינוי מוקשים“ (International Mine Action Standards) – כללים שמאשרת הוועדה לתיאום בין הסוכנויות של ארגון האומות המאוחדות (UN Inter-Agency Coordination Group) מעת לעת;
”בעל עניין“ ו”נושא משרה“ – כהגדרתם בחוק החברות, התשנ״ט–1999;
”גן לאומי“ ו”שמורת טבע“ – כהגדרתם בחוק גנים לאומיים;
”הוועדה המייעצת“ – כמשמעותה בסעיף 14;
”חברה מפקחת“ – כמשמעותה בסעיף 22;
”חברת תשתית“ – תאגיד שעיסוקו באספקה או ניהול של מים, חשמל, גז, נפט, תקשורת או משאב אחר, ומחייב הקמה, הפעלה ותחזוקה של תשתיות לצורך כך;
”יזם“ – גורם אזרחי, ובכלל זה חברת תשתית, המבקש לפעול לפינוי שדה מוקשים או שטח נפלים;
”ים“ – מימי החופים של מדינת ישראל;
”מוקש“ – מטען חומר נפץ מרסק הנתון בתוך מכל הנועד להתפוצץ על ידי מגע אדם או טנק;
”מוקש נגד טנק“ – (נמחקה);
”מיזם פינוי“, של שדה מוקשים או של שטח נפלים – מיזם פינוי של שדה מוקשים או שטח נפלים מסוים, לרבות תכנון המיזם, ביצועו ופיקוח ובקרה על ביצועו;
”המנהל“ – מנהל הרשות שמונה לפי סעיף 5;
”מפעיל“ – כמשמעותו בסעיף 21;
”מפקד צבאי“ – כהגדרתו בתקנות ההגנה;
”מפרט לאומי“ – כמשמעותו בסעיף 4(א)(1);
”נפל“ – תחמושת שלא התפוצצה, תחמושת שהוטמנה או מטען חבלה, והכול אם הם נמצאים בשדה מוקשים או בשטח נפלים;
”סעיף תקציב“ ו”תחום פעולה“ – כהגדרתם בחוק תקציב שנתי, כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985;
”צו סגירה“, ”שטח סגור“ ו”תעודת היתר“ – כמשמעותם בתקנה 125 לתקנות ההגנה;
”הקרן“ – הקרן לפינוי שדות מוקשים כמשמעותה בסעיף 10;
”הרמטכ״ל“ – ראש המטה הכללי של צבא הגנה לישראל או מי שהוא הסמיך לכך;
”הרשות“ – הרשות לפינוי מוקשים שהוקמה לפי סעיף 3;
”שדה מוקשים“ – שטח שיש בו מוקשים או שיש חשש שיש בו מוקשים, לרבות שטח כאמור שיש בו או שיש חשש שיש בו גם נפלים, והכול למעט שטח שהרמטכ״ל קבע כי הימצאות מוקשים בו חיונית לביטחון המדינה;
”שטח“ – לרבות שטח בים;
”שטח נפלים“ – שטח שיש בו נפלים או שיש חשש שיש בו נפלים, כתוצאה מהטמנה, מפעילות אימונים או מביצוע ניסויים, או כתוצאה מתאונה עקב אחד מאלה, ובלבד שהגורם המוסמך קבע כי השטח אינו דרוש עוד לפעילות צה״ל או מערכת הביטחון, לפי העניין, וכי ניתן לפנות את הנפלים שבו; לעניין הגדרה זו –
“הגורם המוסמך – כל אחד מאלה:
(1)
לעניין שטח בשימוש צה״ל – קצין בדרגת אלוף משנה לפחות שהרמטכ״ל הסמיך לצורך זה;
(2)
לעניין שטח בשימוש מערכת הביטחון – המנהל הכללי של משרד הביטחון;
”מערכת הביטחון“ – כל אחד מאלה:
(1)
משרד הביטחון ויחידות הסמך של משרד הביטחון;
(2)
”תקנות ההגנה“ – תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945;
”תחמושת שלא התפוצצה“ – (נמחקה);
”השר“ – שר הביטחון.
[תיקון: תשע״ט, תשפ״ב, תשפ״ג]

פרק ב׳: הרשות לפינוי מוקשים ונפלים

סימן א׳: תפקידי הרשות

הקמת הרשות [תיקון: תשע״ט, תשפ״ב, תשפ״ג]
מוקמת בזה רשות לפינוי מוקשים ונפלים שתפעל במשרד הביטחון ועובדיה יהיו עובדי משרד הביטחון.
תפקידי הרשות וסמכויותיה [תיקון: תשע״ט, תשפ״ב, תשפ״ג]
(א)
תפקידי הרשות הם:
(1)
לקבוע מפרט לאומי לפינוי שדות מוקשים ושטחי נפלים, בהתחשב בנהלים הנוהגים בצבא הגנה לישראל, התואם ככל האפשר את אמות המידה הבין־לאומיות לפינוי מוקשים ונפלים; המפרט יכלול בין השאר את אלה:
(א)
כללים לגיבוש הצעה לתכנית רב־שנתית ולתכניות שנתיות לפינוי שדות מוקשים, לרבות לעניין סדרי עבודה לביצוע התכניות, סדר הפינוי ולוח זמנים לפינוי;
(א1)
כללים לגיבוש הצעה לתכנית לפינוי שטחי נפלים; בכללים כאמור יהיו אמות מידה שיביאו בחשבון את מיקומם של שטחי הנפלים, את היקפם ואת מורכבות פינוים;
(ב)
כללים לאישור מפעילים וחברות מפקחות;
(ג)
כללים להסדרת פעילותם של מפעילים ושל חברות מפקחות, ובכלל זה כללים בעניינים אלה:
(1)
תכנון פינוי שדות מוקשים ושטחי נפלים וביצוע הפינוי;
(2)
תיעוד פינוי שדות מוקשים ושטחי נפלים, החל משלב התכנון ועד מתן אישור חברה מפקחת כי השטח פנוי ממוקשים או מנפלים, לפי העניין;
(3)
ביצוע הרחבה בתוואי הגדר באישור חברה מפקחת, ודיווח על כך;
(ד)
כללים לפיקוח על עבודת מפעילים וחברות מפקחות, לרבות פיקוח עליון כפי שיקבע השר;
(ה)
כללים בנוגע לביטוח מפעילים וחברות מפקחות מפני פגיעות הקשורות לפינוי מוקשים ולביטוח אחריות מקצועית של המפעילים כלפי צד שלישי;
(ו)
כללים לסימון ולגידור של שדות מוקשים ושטחי נפלים בעת פינוים, כדי להבטיח באופן מרבי את שלום הציבור;
(ז)
כללים לתיעוד שדות המוקשים ושטחי הנפלים שפונו לפי הוראות חוק זה;
(ח)
כללים לפינוי שדות מוקשים ושטחי נפלים בגנים לאומיים ובשמורות טבע;
(ט)
כללים לפינוי מוקשים ונפלים;
(י)
כללים לביצוע סקר על ידי הרשות לשם הקטנת היקף שדות המוקשים ושטחי הנפלים עקב אי־הימצאות מוקשים או נפלים בהם;
(2)
לפעול לפינוי שדות מוקשים ושטחי נפלים באמצעות מפעילים וחברות מפקחות שעמם תתקשר בהתאם להוראות פרק ה׳;
(3)
לפקח על עבודת המפעילים והחברות המפקחות;
(4)
לתאם את פעילות המפעילים מול צבא הגנה לישראל, וכן מול רשויות מדינה אחרות ככל הנדרש;
(5)
לבצע ביקורות, סיורים, תיקוני גדר, תיקוני שילוט בשדות המוקשים ובשטחי הנפלים שניתנה לגביהם תעודת היתר לפי סעיף 27;
(6)
לקדם, לתכנן ולקיים פעילות הסברה לציבור לשם הגברת המודעות להתנהלות בטיחותית ולצמצום סיכונים, בייחוד לאוכלוסייה המתגוררת באזורים הסמוכים לשדות מוקשים או לשטחי נפלים, וכן לייעץ למערכת החינוך לגבי פעילות הסברה כאמור במוסדות החינוך.
(ב)
כללים במפרט הלאומי לפי פסקאות משנה (ב), (ג)(1) ו־(3) ו־(ו) עד (י) בסעיף קטן (א)(1), והוראות לעניין סעיף קטן (א)(5), ייקבעו גם בהתאם להנחיה מקצועית של קצין הנדסה ראשי בצבא הגנה לישראל.
(ג)
המפרט הלאומי יעודכן מעת לעת; המפרט הלאומי ועדכוניו יפורסמו בדרך שיורה השר.

סימן ב׳: מנהל הרשות

מינוי המנהל
(א)
השר ימנה את מנהל הרשות; הודעה על מינוי המנהל תפורסם ברשומות.
(ב)
תקופת כהונתו של המנהל תהיה חמש שנים, ורשאי השר לשוב ולמנותו לתקופות נוספות.
כשירות המנהל
כשיר לכהן כמנהל מי שמתקיימים בו כל אלה:
(1)
הוא אזרח ישראלי ותושב ישראל;
(2)
הוא בעל תואר אקדמי מוכר מאת מוסד להשכלה גבוהה שהוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח–1958;
(3)
הוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בתפקיד ניהולי בכיר במערכת הביטחון או בשירות הציבורי או בתאגיד בעל היקף עסקים משמעותי.
סמכויות המנהל
(א)
המנהל יהיה אחראי לניהול הרשות ולביצוע תפקידיה כאמור בחוק זה.
(ב)
לצורך ביצוע הוראות חוק זה מורשה המנהל, יחד עם חשב משרד הביטחון, לייצג את הממשלה בעסקאות כאמור בסעיפים 4 ו־5 לחוק נכסי המדינה, התשי״א–1951, למעט עסקאות במקרקעין, ולחתום בשם המדינה על מסמכים הנוגעים לעסקאות כאמור.
(ג)
המנהל יאשר את הוצאות הרשות.
פקיעת כהונת המנהל
כהונתו של המנהל תפקע באחת מאלה:
(1)
הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;
(2)
נבצר ממנו, דרך קבע או לתקופה העולה על שישה חודשים, למלא את תפקידו;
(3)
הוא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא אינו ראוי לכהן כמנהל הרשות;
(4)
השר, לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ונציב שירות המדינה, קבע כי הוא אינו ממלא את תפקידו כראוי.
[תיקון: תשע״ט, תשפ״ב, תשפ״ג]

סימן ג׳: תקציב הרשות

[תיקון: תשע״ט, תשפ״ב, תשפ״ג]
(בוטל).
תקציב הרשות [תיקון: תשע״ט, תשפ״ב, תשפ״ג]
(א)
פעילות הרשות תמומן מתקציב המדינה; התקציב השנתי של הרשות המיועד לפינוי שדות מוקשים ייקבע בסעיף תקציב נפרד בחוק התקציב השנתי, ולא יפחת מ־27 מיליון שקלים חדשים לשנה (בסימן זה – סכום היסוד).
(א1)
נוסף על סכום היסוד, תקבע הממשלה תקציב לפינוי שטחי נפלים כחלק מהצעת חוק התקציב השנתי שתונח על שולחן הכנסת.
(ב)
בתוך שלושה חודשים מתום כל שנת כספים, תפרסם הרשות באתר האינטרנט של משרד הביטחון דוח כספי שייכלל בו פירוט מלא ומדויק של הכנסותיה והוצאותיה בשנה שלגביה מוגש הדוח.
מימון מיזם פינוי שיזמה הרשות [תיקון: תשע״ט, תשפ״ב, תשפ״ג]
מיזם פינוי של שדה מוקשים או של שטח נפלים שיזמה הרשות ימומן מתקציב הרשות כאמור בסעיף 9 או מתרומות שקיבלה הקרן לפי הוראות פרק ג׳.
[תיקון: תשע״ט, תשפ״ב, תשפ״ג]
(נמחק).

פרק ג׳: הקרן לפינוי שדות מוקשים

הקרן לפינוי שדות מוקשים
(א)
מוקמת בזה קרן לפינוי שדות מוקשים במסגרת משרד הביטחון; חברי הנהלת הקרן יהיו:
(1)
עובד משרד הביטחון שאינו עובד הרשות שימנה השר, והוא יהיה היושב ראש;
(2)
עובד משרד החוץ, שימנה שר החוץ;
(3)
עובד משרד האוצר, שימנה שר האוצר;
(4)
עובד משרד המשפטים, שימנה שר המשפטים;
(5)
עובד המשרד לפיתוח הנגב והגליל, שימנה השר לפיתוח הנגב והגליל.
(ב)
מטרות הקרן יהיו לנהל כספי תרומות שקיבלה לשם פינוי שדות מוקשים, ובכלל זה רכישת ציוד לצורך הפינוי והתקשרות עם מפעילים ועם חברות מפקחות; כספי הקרן ייועדו למטרותיה בלבד.
(ג)
הנהלת הקרן תחליט אם לקבל תרומה שהוצעה לה, לפי עקרונות ושיקולים שקבע השר, לרבות לעניין סעיף 12, אשר יבטיחו מינהל תקין ושמירה על טוהר מידות וכן תבחן את בקשות הרשות לשימוש בתרומות ותחליט אם לאשרן.
(ד)
סדרי פעולתה של הקרן ייקבעו בתקנות בהסכמת שר המשפטים.
תקציב הקרן [תיקון: תשע״ט, תשפ״ב, תשפ״ג]
(א)
(1)
תקציב הקרן ימומן מתרומות, והוא יהיה נוסף על תקציב הרשות.
(2)
תקציב הקרן ייקבע בתחום פעולה נפרד בסעיף התקציב כאמור בסעיף 9.
(ב)
נותר סכום עודף בתחום הפעולה של תקציב הקרן בשנת כספים פלונית, יתיר שר האוצר את השימוש באותו סכום בשנת הכספים שלאחריה לאותו תחום פעולה, ויודיע על כך לוועדת הכספים של הכנסת; הותר שימוש בסכום עודף כאמור בסעיף זה, ייווסף הסכום לתקציב של שנת הכספים הבאה בהתאמה, כאילו היה חלק ממנו.
(ג)
נותר סכום עודף בתחום הפעולה של תקציב הקרן לאחר סיום פינוי כל שדות המוקשים, יועבר התקציב לטיפול בנפגעי מוקשים כפי שיורה המנהל הכללי של המוסד לביטוח לאומי.
הוראות לעניין שימוש בכספי תרומות [תיקון: תשע״ט, תשפ״ב, תשפ״ג]
(א)
שימוש בכספי תרומות שקיבלה הקרן יהיה בהתאם לתכנית השנתית והתכנית הרב־שנתית.
(ב)
תרומה יכול שתינתן גם בדרך של מימון פעילות של מפעיל מסוים או של חברה מפקחת מסוימת; הקרן רשאית לאשר קבלת תרומה כאמור, ובלבד שהתקיימו כל אלה:
(1)
הרשות אישרה את המפעיל או החברה המפקחת בהתאם לסעיף 4(א)(1)(ב);
(2)
התרומה אינה מיועדת לפינוי שדה מוקשים מסוים;
(3)
התרומה תשמש לפינוי שדה מוקשים בהתאם לתכנית השנתית;
(4)
עלות הפינוי של שדה המוקשים שנקבע לפי פסקת משנה (3) תמומן במלואה מהתרומה;
(5)
הוועדה המייעצת אישרה את השימוש בתרומה.
(ג)
על אף האמור בסעיף קטן (א), הוצעה תרומה המיועדת לפינוי שדה מוקשים מסוים שאינו כלול בתכנית השנתית, רשאית הקרן לאשר את קבלת התרומה, ורשאית הרשות להשתמש בה לשם פינוי אותו שדה מוקשים, ובלבד שהתקיימו כל אלה:
(1)
פינוי שדה המוקשים לא יפגע בפינוי שדות המוקשים שיועדו לפינוי בהתאם לתכנית השנתית;
(2)
התרומה עומדת באמות מידה שקבע השר לעניין חלקה היחסי של התרומה מעלות הפינוי, בהתחשב בין השאר במידת השינוי בסדר העדיפויות לפי התכנית הרב־שנתית;
(3)
הוועדה המייעצת השתכנעה כי שיקולים ציבוריים מיוחדים מצדיקים את פינוי שדה המוקשים, נוסף על שדות המוקשים המיועדים לפינוי לפי התכנית השנתית.
(ד)
החלטות לפי סעיף זה יפורסמו באתר האינטרנט של משרד הביטחון.
דוחות כספיים
(א)
בתוך שלושה חודשים מתום כל שנת כספים תפרסם הקרן באתר האינטרנט של משרד הביטחון דוח כספי שייכלל בו פירוט התרומות; לצד כל תרומה יצוין ממי ניתנה, את ייעודה, את סכומה או שוויה, ולגבי תרומה בשווה כסף – את תיאורה.
(ב)
השר ידווח לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת בסוף כל שנת כספים על פעולות הקרן, הכנסותיה והוצאותיה.

פרק ד׳: הוועדה המייעצת

הוועדה המייעצת [תיקון: תשפ״ג]
(א)
מוקמת בזה ועדה מייעצת, שחבריה הם:
(1)
עובד משרד הביטחון שאינו עובד הרשות שימנה השר, והוא יהיה היושב ראש;
(2)
עובד המשרד להגנת הסביבה, שימנה השר להגנת הסביבה;
(3)
עובד משרד החוץ, שימנה שר החוץ;
(4)
עובד משרד החקלאות ופיתוח הכפר, שימנה שר החקלאות ופיתוח הכפר;
(5)
עובד המשרד לפיתוח הנגב והגליל, שימנה השר לפיתוח הנגב והגליל;
(6)
עובד משרד התיירות, שימנה שר התיירות;
(6א)
עובד משרד האוצר, שימנה שר האוצר;
(6ב)
עובד משרד האנרגיה, שימנה שר האנרגיה;
(7)
נציג רשות מקרקעי ישראל, שימנה מנהל רשות מקרקעי ישראל;
(8)
נציג מרכז המועצות האזוריות בישראל, שימנה יושב ראש מרכז המועצות האזוריות בישראל;
(9)
נציג נפגעי המוקשים, שיקבע השר מתוך רשימת מועמדים שיציע המנהל הכללי של המוסד לביטוח לאומי.
(ב)
חבר הוועדה המייעצת לא יהיה חבר בהנהלת הקרן.
תפקידי הוועדה המייעצת
תפקידי הוועדה המייעצת הם:
(1)
למסור לשר חוות דעת בנוגע לתכנית הרב־שנתית של הרשות, לא יאוחר מ־60 ימים לאחר שהרשות הגישה הצעה לתכנית כאמור, לפי סעיף 18(א);
(2)
למסור לשר חוות דעת בנוגע לתכנית שנתית של הרשות, לא יאוחר מ־45 ימים לאחר שהרשות הגישה הצעה לתכנית כאמור, לפי סעיף 18(ב);
(3)
לערוך בקרה ומעקב אחר יישום התכנית הרב־שנתית והתכניות השנתיות.
פקיעת כהונה
חבר הוועדה המייעצת שנעדר משלוש ישיבות רצופות יחדל להיות חבר הוועדה, מלבד אם נעדר בגלל מחלה או בגלל שירות בצבא הגנה לישראל.
סדרי עבודה
הוועדה המייעצת תקבע את סדרי עבודתה.
[תיקון: תשע״ט, תשפ״ב, תשפ״ג]

פרק ה׳: פינוי שדות מוקשים ושטחי נפלים

[תיקון: תשע״ט, תשפ״ב, תשפ״ג]

סימן א׳: פינוי שדות מוקשים ושטחי נפלים, תכניות לפינוי ותיאום עם גופים נוספים

פינוי שדות מוקשים ושטחי נפלים [תיקון: תשע״ט, תשפ״ב, תשפ״ג]
(א)
לא יפונה שדה מוקשים או שטח נפלים לבקשת יזם לפי סעיף 30א או לפי התוכנית השנתית אלא בידי הרשות, באמצעות מפעיל וחברה מפקחת, בהתאם להוראות פרק זה.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), צבא הגנה לישראל רשאי לפנות שדה מוקשים או שטח נפלים, בהתאם לפקודות הצבא כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי, התשט״ו–1955.
אישור תכניות לפינוי שדות מוקשים ושטחי נפלים [תיקון: תשע״ט, תשפ״ב, תשפ״ג]
(א)
בתוך שנה מיום פרסומו של חוק זה תגיש הרשות לשר ולוועדה המייעצת הצעה לתכנית רב־שנתית לפינוי שדות מוקשים, ובתוך שנתיים מיום פרסומו של חוק זה – הצעה לתכנית רב־שנתית לפינוי שדות מוקשים בים.
(א1)
בתוך שנה מיום פרסומו של חוק לפינוי שדות מוקשים (תיקון – הוראת שעה), התשע״ט–2019, תגיש הרשות לשר ולוועדה המייעצת הצעה לתכנית לפינוי שטחי נפלים, ובתוך שנתיים מיום הפרסום כאמור – הצעה לתכנית לפינוי שטחי נפלים בים.
(ב)
הרשות תגיש לשר ולוועדה המייעצת הצעה לתכנית שנתית לפינוי שדות מוקשים, בכל שנה, לא יאוחר מתשעים ימים לפני תחילתה של כל שנת כספים.
(ג)
השר רשאי לאשר הצעת תכנית רב־שנתית או הצעת תכנית שנתית, ורשאי הוא להורות לרשות לשנותן כפי שיורה; החלטת השר תינתן לאחר שעיין בחוות הדעת של הוועדה המייעצת לעניין אותה תכנית, שנמסרה לו לפי סעיף 15 (בסעיף זה – חוות הדעת של הוועדה המייעצת).
(ד)
אישר השר תכנית לפי סעיף קטן (ג), יציג אותה ואת חוות הדעת של הוועדה המייעצת לפני הממשלה.
שיתוף פעולה בין הרשות לצבא הגנה לישראל [תיקון: תשע״ט, תשפ״ב, תשפ״ג]
(א)
צבא הגנה לישראל יעביר לרשות את רשימת שדות המוקשים ואת רשימת שטחי הנפלים, ואחת לשנה לפחות יעביר לה את רשימת השינויים שחלו בהן.
(ב)
צבא הגנה לישראל יעביר לרשות את כל המידע שברשותו לגבי שדות המוקשים ושטחי הנפלים, לרבות סוג המוקשים והנפלים, קווי הגדרות ונקודות ייחוס לסימון שדות המוקשים ושטחי הנפלים.
(ג)
הרשות רשאית לבקש מצבא הגנה לישראל הבהרות, שיימסרו בתוך זמן סביר, לגבי האפשרות לפנות מוקשים או נפלים מאזור מסוים שברצונה לכלול בתכנית שהיא מכינה.
(ד)
צבא הגנה לישראל יהיה אחראי לביצוע ביקורות, סיורים, תיקוני גדר, שינויים בתוואי הגדר, תיקוני שילוט ושינויי שילוט וסימונים בשדה מוקשים עד למתן תעודת היתר לפי סעיף 27, וכן בשטח שקבע כי הימצאות מוקשים בו חיונית לביטחון המדינה.
פינוי שדה מוקשים או שטח נפלים בגן לאומי, בשמורת טבע או באתר עתיקות [תיקון: תשע״ט, תשפ״ב, תשפ״ג]
(א)
בגן לאומי או בשמורת טבע יחולו הוראות חוק גנים לאומיים, ולעניין סעיף 23 לחוק האמור, יראו ברשות, במפעיל ובחברה המפקחת שלוחה של מערכת הביטחון שהשר אישר לעניין אותו סעיף.
(ב)
באתר עתיקות כהגדרתו בחוק העתיקות, התשל״ח–1978, יחולו הוראות החוק האמור.

סימן ב׳: מפעיל וחברה מפקחת

מפעילים [תיקון: תשע״ט, תשפ״ב, תשפ״ג]
(א)
הרשות תתקשר עם חברה העומדת במפרט הלאומי לעסוק בפינוי שדות מוקשים או שטחי נפלים (בחוק זה – מפעיל).
(ב)
מפעיל שהתקשרו עמו לפי חוק זה יפנה את המוקשים או הנפלים משדה המוקשים או משטח הנפלים, לפי העניין, שהוטל עליו לפנותו ויבצע כל תפקיד שהוטל עליו, בהתאם להוראות חוק זה ולכללים שקבעה הרשות.
חברות מפקחות [תיקון: תשע״ט, תשפ״ב, תשפ״ג]
(א)
הרשות תתקשר עם חברה העומדת במפרט הלאומי לעריכת בקרה על פעילות המפעילים (בחוק זה – חברה מפקחת).
(ב)
חברה מפקחת שהתקשרו עמה לפי חוק זה תערוך בקרה על פעילות המפעיל ותבצע ביקורות החל משלב התכנון ועד סיום הפינוי וכן כל תפקיד שהוטל עליה, בהתאם להוראות חוק זה ולכללים שקבעה הרשות.
הוראות לעניין מפעיל וחברה מפקחת
(א)
הרשות לא תתקשר עם מי שפעל כמפעיל לפי חוק זה כחברה מפקחת, ולא תתקשר עם מי שפעל כחברה מפקחת לפי חוק זה כמפעיל.
(ב)
לא יעסיק מפעיל אדם שהועסק על ידי חברה מפקחת, אלא אם כן חלפה שנה מתום העסקתו על ידי החברה המפקחת, ולא תעסיק חברה מפקחת אדם שהועסק על ידי מפעיל, אלא אם כן חלפו שנתיים מתום העסקתו על ידי המפעיל.
(ג)
בסעיף זה, ”מפעיל“ ו”חברה מפקחת“ – לרבות בעל עניין ונושא משרה בהם.
ניגוד עניינים
(א)
הרשות לא תתקשר עם חברה מפקחת העלולה להימצא במצב של ניגוד עניינים, במישרין או בעקיפין, בין ביצוע תפקידה לפי חוק זה לבין עניין אחר שלה או של בעל עניין בה או נושא משרה בה, או בין ביצוע תפקידה כאמור לבין תפקיד אחר שאותו ממלא כל אחד מהם.
(ב)
הרשות לא תתקשר עם מפעיל העלול להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיף קטן (א).
השעיה או ביטול של התקשרות
הרשות רשאית, בכל עת, להשעות או לבטל התקשרות עם מפעיל או עם חברה מפקחת, לאחר שנתנה להם הזדמנות להשמיע את טענותיהם, אם נוכחה כי התקיים אחד מאלה:
(1)
ההתקשרות נעשתה על יסוד מידע כוזב או מטעה;
(2)
המפעיל או החברה המפקחת, לפי העניין, הפרו הוראה מההוראות לפי חוק זה או תנאי מתנאי ההתקשרות;
(3)
המפעיל או החברה המפקחת עלולים להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיף 24.

סימן ג׳: שטח סגור ושחרורו

[תיקון: תשע״ט, תשפ״ב, תשפ״ג]
(בוטל).
כניסה לשטח סגור
מפקד צבאי או מי מטעמו ייתן תעודת היתר בכתב לרשות, למפעיל ולחברה מפקחת להיכנס לשטח סגור לביצוע תפקידיהם לפי חוק זה; ניתנה תעודת היתר, רשאים הרשות, המפעיל והחברה המפקחת להיכנס לשטח סגור אף אם הוא בבעלות פרטית.
פינוי שדה מוקשים או שטח נפלים [תיקון: תשע״ט, תשפ״ב, תשפ״ג]
(א)
עם סיום עבודתו בשדה מוקשים או בשטח נפלים יודיע המפעיל לרשות ולחברה המפקחת בכתב שהשטח פנוי ממוקשים או מנפלים, לפי העניין.
(ב)
חברה מפקחת תבדוק אם שדה מוקשים או שטח נפלים שהוטל על מפעיל לפנותו פנוי ממוקשים או מנפלים, לפי העניין, ותודיע לרשות ולמפעיל בכתב על תוצאות בדיקתה, ותעודת ההיתר שניתנה למפעיל ולחברה המפקחת תבוטל.
(ג)
מצאה הרשות או חברה מפקחת כי שדה מוקשים או שטח נפלים שמפעיל פעל בו אינו פנוי ממוקשים או מנפלים, לפי העניין, רשאית הרשות להורות למפעיל לשוב ולפנותו.
(ד)
הורתה הרשות כאמור בסעיף קטן (ג), ייתן המפקד הצבאי או מי מטעמו תעודת היתר למפעיל ולחברה המפקחת, והוראות סעיף 27 וסעיפים קטנים (א) עד (ג) יחולו.
פינוי מוקשים או נפלים בשטח סגור לצורך פעילות זמנית [תיקון: תשפ״ב, תשפ״ג]
(א)
ביקש יזם לקיים פעילות זמנית בשטח סגור או בחלקו (בסעיף זה – פעילות זמנית), ואישר המפקד הצבאי את הבקשה, רשאית הרשות לפעול לפינוי השטח האמור ממוקשים או מנפלים כדי לאפשר בו את הפעילות הזמנית שאושרה, ובלבד שהפינוי כאמור לא יפגע בפינוי השטחים שיועדו לפינוי בהתאם לתכנית השנתית.
(ב)
החליטה הרשות לפעול לפינוי השטח, יחולו הוראות סעיפים 27 עד 29.
(ג)
מצאה הרשות כי אין בשטח מוקשים או נפלים לאחר שבוצע אחד מאלה, תודיע למפקד הצבאי, בכתב, כי השטח נקי ממוקשים או מנפלים, לצורך פעילות זמנית בשטח:
(1)
המפעיל והחברה המפקחת הצהירו לפניה, בכתב, כי פעלו בהתאם למפרט הלאומי וכי השטח פנוי ממוקשים או מנפלים;
(2)
היא בדקה את השטח לפי כללי הסקר שנקבעו לפי סעיף 4(א)(1)(י).
(ד)
הודיעה הרשות כאמור בסעיף קטן (ג), המפקד הצבאי יתיר, בכפוף לצורכי הצבא, את ביצוע הפעילות הזמנית שאושרה על ידו בשטח האמור; לעניין זה יובהר כי אין בהודעת הרשות לפי סעיף זה כדי להביא לביטול צו הסגירה.
ביטול תעודת היתר
הושעתה או בוטלה התקשרות עם מפעיל או עם חברה מפקחת בהתאם להוראות סעיף 25, תבוטל תעודת ההיתר שניתנה להם.
שחרור שטח סגור שפונה ממוקשים או מנפלים [תיקון: תשע״ט, תשפ״ב, תשפ״ג]
(א)
חל צו סגירה על שטח שהרשות פעלה לפינויו ממוקשים או מנפלים לפי תעודת היתר כאמור בסעיף 27, והתקיימו שני התנאים שלהלן, תודיע הרשות למפקד הצבאי על קיום התנאים ותצרף להודעתה מפה של השטח שפונה בפועל:
(1)
המפעיל והחברה המפקחת הצהירו לפני הרשות, בכתב, כי פעלו בהתאם למפרט הלאומי וכי השטח פנוי ממוקשים או מנפלים, לפי העניין;
(2)
הרשות פעלה ופיקחה לפי כללי הפיקוח שנקבעו לפי סעיף 4(א)(1)(ד).
(ב)
הודיעה הרשות כאמור בסעיף קטן (א), יפקע צו הסגירה לגבי השטח שפונה בפועל בתוך 30 ימים ממועד ההודעה; ואולם אם השטח שפונה בפועל שונה מהשטח שלגביו ניתנה תעודת היתר לפי סעיף 27, יפקע צו הסגירה לגבי השטח שפונה בפועל אשר נכלל בשטח שלגביו ניתן היתר לפי סעיף 27, בתוך 60 ימים ממועד ההודעה.
(ג)
חל צו סגירה על שטח בשל חשש להימצאות מוקשים או נפלים באותו שטח, ומצאה הרשות, לאחר שבדקה את השטח לפי כללי הסקר שנקבעו לפי סעיף 4(א)(1)(י), כי אין בו מוקשים או נפלים, לפי העניין, תודיע על כך למפקד הצבאי ותצרף להודעתה מפה של השטח שנבדק כאמור; הודיעה כאמור, יפקע צו הסגירה לגבי השטח שנבדק כאמור במועדים האמורים בסעיף קטן (ב).
(ד)
הרשות תפרסם באתר האינטרנט של משרד הביטחון הודעה על פקיעת צו סגירה לפי סעיפים קטנים (ב) או (ג).
[תיקון: תשפ״ג]

פרק ה׳1: מיזם פינוי לבקשת יזם

אישור מיזם פינוי [תיקון: תשפ״ג]
פנה יזם למנהל בבקשה לבצע מיזם פינוי של שדה מוקשים או שטח נפלים, רשאי המנהל, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, לאשר את הבקשה, ובלבד שמצא כי אין בכך כדי לפגוע בפינוי שטחים שיועדו לפינוי בהתאם לתוכנית הרב־שנתית או התוכנית השנתית, לפי העניין, שאושרה לפי סעיף 18.
דמי פינוי [תיקון: תשפ״ג]
(א)
מיזם פינוי של שדה מוקשים או של שטח נפלים, המבוצע לבקשת יזם, לרבות מיזם כאמור לצורך פעילות זמנית כאמור בסעיף 28א, ימומן מדמי פינוי שישלם היזם לרשות לפי סעיף זה.
(ב)
השר, בהסכמת שר האוצר, יקבע הוראות לעניין דמי פינוי, ובכלל זה רכיבי דמי הפינוי, כללי חישובם ואופן גבייתם בידי הרשות.
[תיקון: תשפ״ג]

פרק ו׳: אחריות (בוטל)

[תיקון: תשפ״ב, תשפ״ג]
(בוטל).
[תיקון: תשע״ט, תשפ״ב, תשפ״ג]

פרק ו׳1: סיוע הרשות בפינוי נפלים של טילים ורקטות

סיוע הרשות בפינוי נפלים של טילים ורקטות [תיקון: תשע״ט, תשפ״ב, תשפ״ג]
(א)
השר, לבקשת השר לביטחון הפנים, רשאי להורות לרשות, בתקופה שאינה שעת חירום, לפעול לפינוי שטח פתוח שיש בו נפלים שהם תוצאה של הפצצה אווירית, הפגזה ארטילרית או רקטית או כל סוג אחר של ירי ארוך טווח מצד אויב, והוא אינו שטח נפלים כהגדרתו בחוק זה (בסעיף זה – שטח נפלי טילים).
(ב)
הוראה כאמור בסעיף קטן (א) תינתן בכפוף להעמדת המשאבים הנדרשים לרשות על ידי המשרד לביטחון הפנים לשם פינוי שטח נפלי הטילים.
(ג)
ניתנה הוראה כאמור בסעיף קטן (א) –
(1)
תסייע משטרת ישראל לרשות, לפי בקשתה, להערך לפינוי שטח נפלי הטילים, ובכלל זה תעביר לרשות את כל המידע הנוגע בדבר שיש בידיה לגבי שטח נפלי הטילים, ובין השאר את סוג הנפלים ונקודות הייחוס לסימון השטח;
(2)
רשאי שוטר, לבקשת הרשות, למנוע מכל אדם גישה לשטח נפלי הטילים או לסביבתו או לדרוש מכל אדם לצאת משטח כאמור, ורשאי הוא לעשות כל פעולה הדרושה באופן חיוני לשם כך לרבות שימוש בכוח סביר כלפי אדם או רכוש.
(ד)
דין שטח נפלי טילים שהתקיימו לגביו הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ג) כדין שטח נפלים כהגדרתו בחוק זה.
(ה)
בסעיף זה, ”שעת חירום“ – כל אחת מאלה:
(1)
החלטה לפתוח במלחמה או לנקוט פעולה צבאית משמעותית לפי סעיף 40 לחוק־יסוד: הממשלה;
(2)
הכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי סעיף 9(ג) לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי״א–1951;
(3)
הכרזה על אירוע חירום אזרחי לפי סעיף 90(ב) לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל״א–1971.
[תיקון: תשפ״ג]

פרק ז׳: הוראות שונות

דין אדם שנפגע בשטח שפונה [תיקון: תשפ״ג]
נפגע אדם ממוקש או מנפל בשדה מוקשים או בשטח נפלים שפונה לפי הוראות חוק זה, רשאי הוא להגיש תביעה נגד המדינה, בכפוף להוראות כל דין, ואם הייתה פגיעתו פגיעת איבה כהגדרתה בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש״ל–1970, יחולו עליו הוראות החוק האמור.
דיווח [תיקון: תשע״ט, תשפ״ב, תשפ״ג]
(א)
הרשות תגיש לשר ולוועדה המייעצת בתום כל שנה דוח על ביצוע התכנית השנתית בשנה שלגביה מוגש הדוח.
(ב)
(1)
השר יגיש לממשלה ולוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, לא יאוחר מ־31 במרס בכל שנה, דוח על יישום תכנית שנתית של הרשות לעניין פינוי שדות מוקשים ותכנית של הרשות לעניין פינוי שטחי נפלים ומימוש תקציב הרשות, וידווח לוועדה על כל עניין אחר הקשור לפעילות הרשות, לפי דרישתה.
(2)
בדוח כאמור בפסקה (1) יפורטו דרכי המימון של פינוי שדות המוקשים ושל פינוי שטחי הנפלים, בחלוקה גאוגרפית.
(3)
דוח כאמור יפורסם באתר האינטרנט של משרד הביטחון.
ביצוע ותקנות
(א)
השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, באישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.
(ב)
תקנות לפי חוק זה יובאו לאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת בתוך ארבעה חודשים מיום תחילתו.
מינוי עובדי הרשות
עובדי הרשות ימונו בתוך שישים ימים מיום תחילתו של חוק זה.
פינוי שדה מוקשים ראשון
הרשות תתקשר עם מפעיל וחברה מפקחת לצורך פינוי שדה מוקשים ראשון בהתאם למפרט הלאומי, לכללים ולסדרי העבודה שקבעה, בתוך שישה חודשים מיום תחילתו של חוק זה.


התקבל בכנסת ביום ח׳ באדר ב׳ התשע״א (14 במרס 2011).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • אהוד ברק
  שר הביטחון
 • שמעון פרס
  נשיא המדינה
 • ראובן ריבלין
  יושב ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן