לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו

חוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו מתוך

חוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו, התשע״א–2011


מטרת החוק
מטרתו של חוק זה להבטיח ייצור ואספקה של תוצרת חקלאית טרייה מן הצומח המשמשת למאכל אדם, העומדת בתקנים של איכות ובטיחות, באמצעות קביעת נהלים לייצור התוצרת והסדרת מערכת בקרה ופיקוח על כל שלבי ייצורה ושיווקה, והכל לתועלת הצרכנים והיצרנים.
הגדרות
בחוק זה –
”אישור“ – אישור שנתן המנהל לפי סעיף 9(ב);
”בקרה“ – בקרה על ייצור או שיווק צמחים בהתאם לתנאי היתר, כאמור בסעיף 8;
”גוף בקרה“ – גוף שהמנהל נתן לו אישור לשמש גוף בקרה לפי סעיף 9(ב);
”היתר“ – היתר לשימוש בסמל נוהל משופר שנתן המנהל לפי סעיף 5(א);
”ייצור“ – כלל השלבים של תהליך גידול צמחים המיועדים למכירה לצרכנים, לרבות הכנת שטח גידול, זריעה, שתילה, גידול ואסיף;
”יצרן“ – מי שעוסק בייצור;
”מכירה“ – העברה בכל דרך מדרכי ההעברה;
”המנהל“ – עובד משרד החקלאות ופיתוח הכפר שמינה השר בהתאם להוראות סעיף 17;
”מפקח“ – עובד המדינה שהשר הסמיכו לפי סעיף 12;
”משווק“ – מי שעוסק בשיווק;
”הנוהל הבסיסי“ – נוהל ובו תנאים בסיסיים לייצור או לשיווק צמחים, כפי שקבע השר לפי סעיף 3(ב);
”נוהל משופר“ – נוהל שהשר קבע לפי סעיף 3(ג);
”סמל בקרה“ – סמל של גוף בקרה שהמנהל אישר לפי סעיף 9(ב);
”עיבוד“ – כל פעולה לשינוי מרקם או צורה של צמח, לרבות שטיפה וחיתוך לשם הכנת הצמח למאכל אדם בלא כל טיפול נוסף, ולמעט פעולות הבחלה או חיתוך שמתבצעות בבית אריזה;
”צמח“ – ירקות ופירות, לרבות פירות הדר, המשמשים למאכל אדם, בטרם עברו תהליך עיבוד;
”שיווק“ – כלל השלבים של תהליך שיווק צמחים המיועדים למכירה לצרכנים, לרבות ייבוא, מיון, אריזה, סימון, הובלה ואחסון;
”השר“ – שר החקלאות ופיתוח הכפר.
הסדרת הייצור והשיווק
(א)
לא ייצר אדם צמח ולא ישווקו אלא אם כן הוא מקיים את הנוהל הבסיסי לפחות.
(ב)
השר יקבע בתקנות נוהל בסיסי, שיפורטו בו תנאים לייצור ולשיווק צמחים, לרבות לעניין בטיחות ואיכות פנימית וחיצונית של הצמחים, ואולם תנאים לעניין איכות ייקבעו בנוגע לשיווק בלבד, החל משלב המיון.
(ג)
השר רשאי לקבוע בתקנות נוהל משופר, אחד או יותר, שיכלול, נוסף על תנאי הנוהל הבסיסי, תנאים שיקבע בעניינים כאמור בסעיף קטן (ב); קבע השר נוהל כאמור, יקבע סמל לאותו נוהל (בחוק זה – סמל נוהל משופר), שניתן יהיה לעשות בו שימוש לגבי צמחים המיוצרים ומשווקים בהתאם לתנאי אותו נוהל, בכפוף להוראות לפי חוק זה.
(ד)
תקנות לפי סעיף זה יותקנו בהתייעצות עם מועצת הצמחים כמשמעותה בחוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק), התשל״ג–1973, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, וכן –
(1)
לעניין שיווק צמחים – גם בהתייעצות עם שר התעשייה המסחר והתעסוקה;
(2)
לעניין בטיחות הייצור והשיווק של צמחים – גם בהסכמת שר הבריאות.
בקשה לקבלת היתר או לחידושו
המבקש לקבל היתר לשימוש בסמל נוהל משופר או לחידושו, יגיש למנהל בקשה ויצרף לה את כל אלה:
(1)
רשימת צמחים שהוא מבקש לסמן בסמל;
(2)
רשימת נוהלי העבודה שלפיהם הוא ייצר או ישווק כל צמח;
(3)
הסדר עם גוף בקרה לביצוע בקרה אצל המבקש (בחוק זה – הסדר בקרה);
(4)
פרטים נוספים לפי דרישת המנהל.
היתר לשימוש בסמל נוהל משופר
(א)
נוכח המנהל כי התקיימו התנאים המפורטים להלן, ייתן למבקש היתר לשימוש בסמל נוהל משופר, ורשאי הוא לקבוע בהיתר תנאים נוספים:
(1)
הבקשה הוגשה בהתאם להוראות סעיף 4;
(2)
אופן הייצור והשיווק המפורט בבקשה תואם את הוראות הנוהל המשופר;
(3)
המבקש לא הורשע בעבירה –
(א)
(ב)
לפי חיקוק אחר, שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי לקבל היתר לפי חוק זה.
(ב)
דחה המנהל בקשה לקבלת היתר, יודיע על כך למבקש בהודעה מנומקת בכתב.
(ג)
תוקפו של היתר יהיה לתקופה של שלוש שנים.
התליית היתר וביטולו
(א)
המנהל רשאי להתלות היתר או לבטלו אם התקיים אחד מאלה:
(1)
חדל להתקיים תנאי מהתנאים למתן ההיתר לפי סעיף 5(א);
(2)
בעל ההיתר אינו ממלא אחר התנאים הנוספים שקבע המנהל לפי סעיף 5(א);
(ב)
המנהל לא יתלה או יבטל היתר כאמור בסעיף קטן (א), אלא אם כן הודיע על כך בכתב לבעל ההיתר 14 ימים לפחות לפני הביטול או ההתליה ונתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו לפניו בכתב או בעל פה.
סימון בסמל
לא יסמן אדם צמח או אריזה של צמח בסמל נוהל משופר, אלא בהתאם להיתר וכשלצד סמל הנוהל המשופר מופיע סמל גוף הבקרה המבקר את קיום תנאי ההיתר.
תפקיד גוף בקרה
(א)
גוף בקרה שבעל היתר התקשר עמו בהסדר בקרה, יבצע אצל בעל ההיתר בקרה על ייצור או שיווק צמח לפי תנאי ההיתר, ולא יתיר שימוש בסמל הבקרה שלו אלא אם כן הייצור או השיווק, לפי העניין, נעשים על פי תנאי ההיתר כאמור.
(ב)
גוף בקרה ינקוט את כל האמצעים הנדרשים באופן סביר, בהתאם להוראות שקבע השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, כדי לוודא את קיום תנאי ההיתר בידי בעל ההיתר שהתקשר עמו בהסדר בקרה.
אישור גוף בקרה
(א)
המבקש לשמש גוף בקרה יגיש למנהל בקשה בהתאם להוראות שקבע השר.
(ב)
התקיימו במבקש התנאים המפורטים להלן, יאשר המנהל את המבקש כגוף בקרה ואת סמל הבקרה שלו, ורשאי הוא לקבוע באישור תנאים נוספים:
(1)
המבקש ועובדיו עומדים בדרישות השכלה וניסיון ובתנאים אחרים שקבע השר לפי סעיף 21(א)(1);
(2)
מנהל המבקש ובעלי עניין בו לא הורשעו בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין זה ראוי לתת אישור למבקש;
(3)
אין בעיסוקו של המבקש, של מנהלו או של בעל עניין בו, דבר העלול לגרום למי מהם להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידם האמור לבין עניין אישי שלהם או של קרובם, או לבין תפקיד אחר שלהם.
(ג)
דחה המנהל בקשה כאמור בסעיף קטן (א), יודיע על כך למבקש בהודעה מנומקת בכתב.
(ד)
בסעיף זה –
”אמצעי שליטה“, בתאגיד – כל אחד מאלה:
(1)
זכות הצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר;
(2)
הזכות למנות דירקטור או מנהל כללי, ובתאגיד שאינו חברה – בעלי תפקידים דומים;
(3)
הזכות להשתתף ברווחי התאגיד;
(4)
הזכות לחלק ביתרת נכסי התאגיד לאחר סילוק חובותיו בעת פירוקו;
”בעל עניין“ – מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד, ובחברה שניירות הערך שלה הוצעו לציבור ונסחרים בבורסה – מי שמחזיק ביותר מעשרה אחוזים, או מי שמכהן בהם כדירקטור או כמנהל כללי;
”מנהל“ – מנהל פעיל או האחראי מטעם המבקש על תחום הבקרה;
”קרוב“ – בן זוג, הורה, ילד, אח או אחות, או אדם אחר הסמוך על שולחנו של המבקש, של מנהל בו או של בעל עניין בו, ובן זוגו של כל אחד מאלה.
התליית אישור או ביטולו
(א)
המנהל רשאי להתלות אישור שנתן או לבטלו, אם נוכח כי התקיים אחד מאלה:
(1)
חדל להתקיים תנאי מהתנאים למתן האישור לפי סעיף 9(ב);
(2)
גוף הבקרה אינו ממלא אחר התנאים הנוספים שקבע המנהל לפי סעיף 9(ב).
(ב)
המנהל לא יתלה או יבטל אישור כאמור בסעיף קטן (א), אלא אם כן הודיע על כך בכתב לגוף הבקרה 14 ימים לפחות לפני הביטול או ההתליה ונתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו לפניו בכתב או בעל פה.
תוצאות התליית אישור או ביטולו
הותלה או בוטל אישור של גוף בקרה כאמור בסעיף 10, לא יהיה בכך כדי לפגוע בתוקפו של סימון בסמל הבקרה של אותו גוף שנעשה כדין טרם ההתליה או הביטול.
הסמכת מפקחים
(א)
השר רשאי להסמיך מפקחים, מבין עובדי המדינה, לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה; הסמכת מפקח שאינו עובד משרד החקלאות ופיתוח הכפר תיעשה בהסכמת השר שאותו עובד נמנה עם עובדי משרדו.
(ב)
לא יוסמך מפקח לפי הוראות סעיף קטן (א), אלא אם כן התקיימו בו כל אלה:
(1)
משטרת ישראל הודיעה, לא יאוחר משלושה חודשים מפניית השר אליה, כי היא אינה מתנגדת להסמכתו למפקח מטעמים הנוגעים לשלום הציבור וביטחונו, לרבות בשל עברו הפלילי;
(2)
הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי חוק זה, כפי שהורה השר בהסכמת השר לביטחון הפנים, ובלבד שההכשרה לעניין בטיחות הייצור והשיווק של צמחים תהא כפי שהורה שר הבריאות;
(3)
הוא עומד בתנאי כשירות נוספים, ככל שהורה השר, בהסכמת השר לביטחון הפנים.
(ג)
הודעה על הסמכת מפקח לפי סעיף זה תפורסם ברשומות.
סמכויות פיקוח ואכיפה
(א)
לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה, רשאי מפקח –
(1)
להיכנס למקום שבו מייצרים או משווקים צמחים כדי לבדוק אותם ואת תהליכי ייצורם או שיווקם; ואולם לא ייכנס מפקח למקום המשמש למגורים בלבד, אלא על פי צו של בית משפט;
(2)
לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה ומסמך שיש בהם כדי להבטיח את ביצוע ההוראות לפי חוק זה או להקל את ביצוען; בפסקה זו, ”מסמך“ – לרבות פלט כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ״ה–1995;
(3)
ליטול דוגמאות של צמחים לשם מסירתן לבדיקה במעבדות שאישר המנהל לעניין זה לפי סעיף 21(א)(3), לשמור אותן או לנהוג בהן בדרך אחרת.
(ב)
התעורר חשד לביצוע עבירה על הוראות לפי חוק זה, רשאי מפקח –
(1)
לחקור כל אדם הקשור לעבירה כאמור, או שעשויות להיות לו ידיעות הנוגעות לעבירה כאמור; על חקירה לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיפים 2 ו־3 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), בשינויים המחויבים;
(2)
לבקש מבית משפט צו חיפוש על פי סעיף 23 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ״ט–1969 (בסעיף זה – פקודת מעצר וחיפוש), ולבצעו; על חיפוש לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיפים 24(א)(1), 26 עד 28 ו־45 לפקודת מעצר וחיפוש, בשינויים המחויבים;
(3)
לתפוס כל חפץ הקשור לעבירה כאמור; על תפיסה לפי פסקה זו יחולו הוראות הפרק הרביעי לפקודת מעצר וחיפוש, בשינויים המחויבים; לעניין זה, ”חפץ“ – לרבות צמחים ואמצעים לייצורם, חומרי אריזה ותכשירים כימיים.
זיהוי מפקחים
מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי חוק זה, אלא בעת מילוי תפקידו ובהתקיים שניים אלה:
(1)
הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו;
(2)
יש בידו תעודה החתומה בידי השר, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו, שאותה יציג על פי דרישה.
השגה על החלטת גוף בקרה
(א)
הרואה את עצמו נפגע מהחלטת גוף בקרה לפי סעיף 8, רשאי להשיג עליה לפני המנהל בתוך 14 ימים מיום שניתנה.
(ב)
הוגשה למנהל השגה כאמור בסעיף קטן (א), ייתן המנהל את החלטתו המנומקת בתוך שבעה ימי עבודה מיום קבלת ההשגה; עותק של ההחלטה יישלח למשיג.
ערר
(א)
הרואה את עצמו נפגע מהחלטת המנהל לפי סעיפים 5(ב), 6(א), 9(ג), 10(א) ו־15(ב), רשאי לערור עליה לפני ועדת ערר בתוך 14 ימים מיום שנמסרה לו ההחלטה.
(ב)
השר ימנה ועדת ערר בת שלושה חברים והם: נציג שר המשפטים, שהוא שופט בדימוס או מי שכשיר להתמנות שופט בית משפט שלום, והוא יהיה יושב ראש הוועדה, ושני חברים שימנה השר, האחד מבין עובדי משרדו והשני מתוך רשימה שתגיש לו התאחדות חקלאי ישראל; מבין חברי ועדת הערר, תמונה אישה אחת לפחות.
(ג)
על ועדת הערר יחולו הוראות חוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב–1992, בשינויים המחויבים מחוק זה.
(ד)
החלטת ועדת הערר ניתנת לערעור לפני בית משפט לעניינים מינהליים.
מינוי המנהל
השר ימנה, מבין עובדי משרדו, מנהל לעניין חוק זה, וכן ממלא מקום למנהל שימלא את תפקידו בהעדרו; הודעה על מינוי המנהל וממלא מקומו תפורסם ברשומות.
פרסום
(א)
המנהל יפרסם באתר האינטרנט של משרד החקלאות ופיתוח הכפר רשימה של היתרים ואישורים לפי חוק זה וכן הודעות על התלייתם או ביטולם.
(ב)
היה הפרסום כאמור בסעיף קטן (א) בעניין גוף בקרה, יפרסם המנהל הודעה גם ברשומות.
עונשין
(א)
מי שעשה אחד מאלה, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל״ז–1977 (להלן – חוק העונשין) –
(1)
ייצר או שיווק צמח בניגוד להוראות סעיף 3(א);
(2)
סימן צמח או אריזה של צמח בסמל בניגוד להוראות סעיף 7;
(3)
עשה שימוש בסמל של גוף בקרה אשר האישור שניתן לו הותלה או בוטל לפי הוראות סעיף 10.
(ב)
נעברה עבירה לפי סעיף זה בידי תאגיד, דינו – כפל הקנס הקבוע לאותה עבירה.
אחריות נושא משרה בתאגיד
(א)
נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן כדי למנוע ביצוע עבירות כאמור בסעיף 19 בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין; לעניין סעיף זה, ”נושא משרה בתאגיד“ – מנהל פעיל, שותף למעט שותף מוגבל, או בעל תפקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה.
(ב)
נעברה עבירה לפי סעיף 19 בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא המשרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.
ביצוע ותקנות
(א)
השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו, לרבות בעניינים אלה:
(1)
קביעת תנאים לאישור גוף בקרה, ובכלל זה לעניין הרשעות קודמות, דרישות השכלה וניסיון של מבקש האישור ועובדי גוף הבקרה, אישור סמלו, נוהלי עבודתו והתליית אישורו או ביטולו;
(2)
דרכי הגשת בקשות;
(3)
תנאים לאישור מעבדות; תקנות לפי פסקה זו יותקנו בהתייעצות עם שר הבריאות;
(4)
קביעת אגרות בעד שירות שנותנת המדינה לפי חוק זה, לרבות בעד בקשה להיתר ובקשה לאישור גוף בקרה;
(5)
גביית תשלומים בשל הוצאות שהוציאה המדינה לפי חוק זה.
(ב)
תקנות לפי סעיף קטן (א)(1), (4) ו־(5) יותקנו באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.
שמירת דינים
(א)
הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין אחר ולא לגרוע מהן.
(ב)
אין במתן אישור לסמל בקרה משום מתן רשות לנצל סמל ניצול שלא כדין או בדרך שיש בה משום הפרת זכויות קיימות על פי כל דין.
תחילה
תחילתו של חוק זה שנה מיום פרסומו.


התקבל בכנסת ביום ג׳ באב התשע״א (3 באוגוסט 2011).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • אורית נוקד
  שרת החקלאות ופיתוח הכפר
 • שמעון פרס
  נשיא המדינה
 • ראובן ריבלין
  יושב ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“] הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. יובהר, ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן