לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק מוקדי חירום

חוק מוקדי חירום מתוך

חוק מוקדי חירום, התשע״ו–2016


תוכן עניינים

[תיקון: תשע״ח]

פרק א׳: הגדרות

הגדרות [תיקון: תשע״ח, תשפ״ב, תשפ״ג]
בחוק זה –
”השר הממונה“ – השר הממונה על גוף חירום המנוי בתוספת או השר הממונה על ביצוע חוק המסדיר את פעולותיו של גוף חירום כאמור;
”התראה“ – התראה באמצעות מתן הודעה קולית או מסרון כהגדרתו בסעיף 5ב לחוק התקשורת, למספר הטלפון שממנו בוצעה שיחת ההטרדה;
”הוועדה לביטחון לאומי“ – הוועדה לביטחון לאומי של הכנסת;
”חסימה“ – מניעת הגישה של מספר טלפון שממנו בוצעו שיחות הטרדה לרשת התקשורת של מפעיל סלולרי;
”מאגר נתוני מיקום“ – מאגר מידע ייעודי, של מוקד חירום, שבו נשמרים, בנפרד מכל מידע אחר, נתוני מיקום של מתקשר שלא נצפו;
”מגן דוד אדום“ – האגודה ”מגן דוד אדום בישראל“ שהוקמה לפי חוק מגן דוד אדום, התש״י–1950;
”מוקד חירום“ – מוקד החירום של גוף המנוי בתוספת;
”מחזיק“ – בעלים של מספר הטלפון שאינו רשום במאגר מידע כאמור בסעיפים 6 ו־7 לחוק נתוני תקשורת;
”מכשיר טלפון סלולרי“ – ציוד קצה רדיו טלפון נייד כמשמעותו בחוק התקשורת;
”מנוי“ – מי שנתוני הזיהוי שלו רשומים במאגר מידע כאמור בסעיפים 6 ו־7 לחוק נתוני תקשורת, כבעלים של מספר הטלפון;
”מספר טלפון“ – כהגדרתו בסעיף 5א לחוק התקשורת;
”מפעיל סלולרי“ – ספק מורשה, המספק לפי חוק התקשורת שירות בזק הניתן באמצעות רשת בזק שהיא מערכת רדיו טלפון נייד, בין שרשת הבזק היא של נותן השירות ובין שהיא של ספק מורשה אחר;
”מפעיל שירותי תקשורת“ – (נמחקה);
”מתקשר“ – פונה למוקד חירום;
”נתוני מיקום של מתקשר“ – נתוני איכון של מכשיר שממנו נעשתה פנייה למוקד חירום;
”ספק מורשה“ – כהגדרתו בחוק התקשורת;
”עובד המוקד“ – עובד מוקד החירום;
”קצין ממונה“ – קצין משטרה בדרגת רב פקד ומעלה, שראש אגף השיטור במשטרת ישראל הסמיכו לעניין זה, ובהעדרו – ממלא מקומו, וכן קצין כבאות והצלה בדרגת רב רשף ומעלה, שנציב כבאות והצלה הסמיכו לעניין זה;
”שיחת הטרדה“ – שיחה, לרבות צלצול בלא מסר או אמרה, למוקד חירום, שיש בה כדי לפגוע, להפחיד, להקניט, לקלל, ללעוג, להטריד, ליצור חרדה או להרגיז, לרבות קריאת שווא לעזרה ופנייה שלא לצורך למוקד חירום שיש בה כדי להפריע למוקד החירום בעבודתו.
[תיקון: תשע״ח]

פרק ב׳: קבלת נתוני מיקום של מתקשר למוקד חירום

קבלת נתוני מיקום של מתקשר [תיקון: תשע״ח, תשפ״ב]
(א)
מוקד חירום רשאי לקבל מספק מורשה נתוני מיקום של מתקשר בעת קבלת פנייתו של המתקשר; מוקד החירום ישמור את נתוני המיקום שהתקבלו כאמור במאגר נתוני מיקום, בנפרד מכל מידע אחר, והכול לשם טיפול באירוע שנדרש בו טיפול מיידי לפי הוראות פרק זה.
(ב)
בהפקת נתוני מיקום לא יעשה ספק מורשה שימוש בתוכן של מסר בזק, כהגדרתו בסעיף 1 לחוק התקשורת.
צפייה בנתוני מיקום של מתקשר באירוע שנדרש בו טיפול מיידי [תיקון: תשע״ח]
(א)
התקבלה פנייה במוקד חירום וסבר עובד המוקד כי יש חשש להתרחשות אירוע שנדרש בו טיפול מיידי ויש צורך בצפייה בנתוני המיקום של המתקשר, באופן מיידי, לשם טיפול באותו אירוע, רשאי הוא, בעת קבלת הפנייה, לצפות בנתוני המיקום של המתקשר השמורים במאגר נתוני מיקום.
(ב)
נוסף על האמור בסעיף קטן (א), עובד המוקד רשאי לצפות בנתוני המיקום של מתקשר גם לאחר קבלת פנייתו של המתקשר, אם סבר, לאחר מועד קבלת הפנייה, כי הדבר נדרש לצורך טיפול מיידי באירוע כאמור בסעיף קטן (א).
צפייה בנתוני מיקום של מתקשר לשם ביצוע תחקיר או לפי צו של בית משפט [תיקון: תשע״ח]
נוסף על האמור בסעיף 1ב(ב), עובד המוקד רשאי לצפות בנתוני מיקום של מתקשר השמורים במאגר נתוני המיקום, לאחר הפנייה למוקד החירום, גם בהתקיים אחד מאלה:
(1)
לשם ביצוע תחקיר הנוגע לאופן הטיפול של מוקד החירום בפנייה למוקד החירום, ובלבד שהצפייה אושרה מראש על ידי קצין משטרה, מפקד תחנת כיבוי אש או מנהל המוקד הארצי של מגן דוד אדום, לפי העניין, והאישור תועד;
(2)
לפי צו של בית המשפט, שניתן לפי כל דין, אם בית המשפט שוכנע כי הצפייה בנתוני המיקום נדרשת וכי התועלת שבצפייה עולה על הפגיעה בפרטיות הכרוכה בה.
שמירת נתוני מיקום של מתקשר ומחיקתם [תיקון: תשע״ח]
(א)
נצפו נתוני מיקום של מתקשר לפי הוראות סעיף 1ב או 1ג, יישמרו הנתונים יחד עם מכלול הנתונים הנוגעים לאותו אירוע.
(ב)
לא נצפו נתוני מיקום של מתקשר, לא ייעשה בהם כל שימוש, ובכלל זה הם לא יועברו למאגר מידע אחר ולא יוצלבו עם מידע אחר.
(ג)
מוקד חירום ימחק נתוני מיקום של מתקשר שלא נעשה בהם שימוש כאמור בסעיף קטן (ב) ממאגר נתוני המיקום, בתוך שלוש שעות מקבלת הפנייה, ולגבי מוקד החירום של משטרת ישראל – בתוך 14 ימים מקבלת הפנייה.
הוראות מיוחדות לעניין מגן דוד אדום [תיקון: תשע״ח]
(א)
עובד מגן דוד אדום שקיבל מידע על אדם לפי פרק זה, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו שימוש אלא לשם אירוע שנדרש בו טיפול מיידי, בהתאם להוראות פרק זה.
(ב)
מדי שנה, עד יום 1 במרס, ידווח מגן דוד אדום לשר הבריאות על כל אלה:
(1)
מספר הפניות שהתקבלו במוקד;
(2)
מספר נתוני המיקום של מתקשר שנצפו תוך כדי הפנייה או לאחריה, לפי הוראות סעיף 1ב;
(3)
מספר נתוני המיקום של מתקשר שנצפו לאחר הפנייה לפי הוראות סעיף 1ג;
(4)
הפעולות שנעשו כדי להבטיח שהשימוש במאגר נתוני המיקום ייעשה לפי הוראות פרק זה בלבד;
(5)
כל שימוש שנעשה במאגר נתוני המיקום בניגוד להוראות פרק זה.
(ג)
לשם פיקוח על ביצוע הוראות פרק זה על ידי מגן דוד אדום, רשאי המנהל הכללי של משרד הבריאות או המשנה למנהל הכללי, מנהל תחום בכיר שירותי ההצלה במשרד הבריאות ונציב קבילות הציבור למקצועות הרפואיים באותו משרד, לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח או להקל את ביצוע ההוראות לפי פרק זה על ידי מגן דוד אדום.
החזר הוצאות ספק מורשה [תיקון: תשע״ח, תשפ״ב]
ספק מורשה רשאי לדרוש החזר הוצאות בעד העברת נתוני מיקום של מתקשר למוקד חירום לפי הוראות פרק זה; החזר ההוצאות יהיה בסכום שיאשר שר התקשורת, לאחר התייעצות עם שר האוצר והשר לביטחון הפנים, או שר הבריאות, לפי העניין.
[תיקון: תשע״ח]

פרק ג׳: מניעת הטרדה של מוקד חירום

חסימת גישה למוקד חירום
בוצעו שיחות הטרדה למוקד חירום ממספר טלפון מסוים, רשאי מוקד החירום לחסום את הגישה של מספר הטלפון שממנו בוצעו השיחות למוקד החירום, לפי נוהל שנקבע לפי סעיף 11.
חסימה זמנית של מספר הטלפון
נחסמה הגישה של מספר טלפון למוקד החירום כאמור בסעיף 2, ובוצעו שיחות הטרדה נוספות, רשאי קצין ממונה להורות למפעיל סלולרי על חסימת מספר הטלפון שממנו בוצעו השיחות, כמפורט להלן:
(1)
לאחר שלוש שיחות הטרדה נוספות לפחות – חסימה של ארבעה ימים;
(2)
לאחר שתי שיחות הטרדה לפחות שבוצעו לאחר הסרת החסימה כאמור בפסקה (1) – חסימה של שבועיים.
חסימה קבועה של מספר הטלפון [תיקון: תשע״ח]
הורה קצין ממונה על חסימה כאמור בסעיף 3(2), ובוצעו שתי שיחות הטרדה נוספות לפחות מאותו מספר טלפון, רשאי מי שאחראי על מוקדי החירום במשטרת ישראל או קצין אגף מבצעים מחוזי של הרשות הארצית לכבאות והצלה, להורות על חסימה קבועה של מספר הטלפון שממנו בוצעו השיחות.
זכות שימוע [תיקון: תשע״ח]
(א)
לא יורה גורם כאמור בסעיפים 3 ו־4 על חסימה לפי אותם סעיפים אלא לאחר שנשלחה למספר הטלפון שממנו בוצעה השיחה התראה על הכוונה לחסום את מספר הטלפון, וניתנה למנוי או למחזיק זכות שימוע; בהתראה כאמור יפורטו הסמכויות לפי סעיפים 3 ו־4, לפי העניין, וכן המקום והמועד לשימוע ודרכי התקשרות לשם השימוע.
(ב)
לא טען מנוי או מחזיק, לפי העניין, את טענותיו במועד שנקבע, רשאי הגורם כאמור בסעיף קטן (א) להחליט בדבר החסימה אף בלי לשמוע את טענותיו.
(ג)
מנוי או מחזיק רשאי לטעון את טענותיו גם לאחר שהורה גורם כאמור בסעיף קטן (א) על החסימה כאמור.
(ד)
לעניין פרק זה, יראו את המנוי או המחזיק שממספרו בוצעו שיחות ההטרדה כאילו הוא ביצע את שיחות ההטרדה, זולת אם הוכיח לפני הגורם כאמור בסעיף קטן (א) כי מישהו אחר ביצע את שיחות ההטרדה ממספר הטלפון או כי מכשיר הטלפון נגנב או אבד.
ביטול האפשרות של מכשיר טלפון סלולרי לקבל שירות בזק [תיקון: תשע״ח]
קצין אגף מבצעים מחוזי במשטרת ישראל רשאי, במקרים חריגים ולפי נוהל שיקבע ראש אגף המבצעים במשטרת ישראל, להורות למפעיל סלולרי לבטל את האפשרות של מכשיר הטלפון הסלולרי שממנו בוצעו שיחות ההטרדה לקבל שירות בזק, אם אין דרך סבירה אחרת לפי פרק זה למנוע את ביצוע שיחות ההטרדה; לעניין זה, ”שירות בזק“ – כהגדרתו בחוק התקשורת.
ביטול הוראות שניתנו לפי החוק
גורם שנתן הוראה על ביטול האפשרות של מכשיר טלפון סלולרי לקבל שירות בזק לפי סעיף 6 או על חסימה קבועה לפי סעיף 4 רשאי להורות למפעיל הסלולרי על ביטול ההוראה, וכן רשאי קצין ממונה להורות על הסרת חסימה זמנית לפי סעיף 3 לפני תום התקופות הקבועות באותו סעיף.
מימוש הוראות שניתנו לפי החוק [תיקון: תשע״ח]
(א)
מפעיל סלולרי שקיבל הוראה לפי פרק זה יפעל למימושה באופן מיידי ולא יאוחר מ־24 שעות ממועד קבלת ההוראה.
(ב)
כחלק ממתן הוראה למפעיל סלולרי לפי פרק זה, יעביר גוף המנוי בתוספת למפעיל הסלולרי רשימה של מספרי הטלפון או המספרים המזהים של מכשירי הטלפון הסלולרי, לפי העניין, שלגביהם תמומש ההוראה.
מסירת מידע [תיקון: תשע״ח]
(א)
לשם ביצוע הוראות פרק זה, ימסור מפעיל סלולרי למשטרת ישראל את השיוך של מספר הטלפון שממנו בוצעו שיחות למוקד החירום למספר המזהה של מכשיר הטלפון הסלולרי שממנו בוצעו השיחות.
(ב)
השר לביטחון הפנים, בהתייעצות עם שר התקשורת, יקבע את הדרכים לקבלת המידע כאמור בסעיף קטן (א).
אחריות מפעיל סלולרי [תיקון: תשע״ח]
במילוי הוראה לפי פרק זה, לא יישא מפעיל סלולרי או מי מעובדיו באחריות פלילית או אזרחית לכל מעשה שעשה במילוי הוראה כאמור, אלא בנסיבות שבהן היה עובד המדינה נושא באחריות למעשה.
[תיקון: תשע״ח]

פרק ד׳: הוראות שונות

ביצוע ותקנות [תיקון: תשע״ח, תשפ״ג]
(א)
השר לביטחון הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהתייעצות עם שר התקשורת ובאישור הוועדה לביטחון לאומי, להתקין תקנות לביצועו.
(א1)
על אף האמור בסעיף קטן (א), השר לביטחון הפנים, בהתייעצות עם שר התקשורת, בהסכמת שר המשפטים ובאישור הוועדה לביטחון לאומי, יקבע הוראות לעניין קבלת נתוני מיקום של מתקשר לפי פרק ב׳, אופן שמירת נתוני המיקום במאגר נתוני המיקום, הרשאת הגישה אליהם, השימוש בהם ומחיקתם.
(א2)
על אף האמור בסעיף קטן (א), שר הבריאות, בהתייעצות עם שר התקשורת, בהסכמת שר המשפטים ובאישור הוועדה לביטחון לאומי, יקבע הוראות ליישום פרק זה [צ״ל: פרק ב׳] על ידי מגן דוד אדום, ובכלל זה לעניין קבלת נתוני מיקום של מתקשר, הרשאת הגישה אליהם, השימוש בהם ומחיקתם.
(ב)
גוף המנוי בתוספת יקבע נוהל לעניין ביצוע הוראות סעיפים 2 עד 5, ובכלל זה לעניין אופן שליחת ההתראה למנוי, תקופות חסימת הגישה למוקד חירום וסיווג השיחה כשיחת הטרדה.
דיווח לכנסת [תיקון: תשע״ח, תשפ״ג]
השר הממונה ידווח בכתב לוועדה לביטחון לאומי, ב־1 במרס, מדי שנה, על כל אלה:
(1)
מספר ההוראות על חסימה שניתנו לפי סעיפים 3 ו־4, מספר ההוראות שניתנו לפי סעיף 6, ומספר השיחות הנכנסות למוקד החירום;
(2)
(א)
מספר הפניות שהתקבלו במוקד החירום;
(ב)
מספר נתוני המיקום של מתקשר שנצפו תוך כדי הפנייה או לאחריה, לפי הוראות סעיף 1ב;
(ג)
מספר נתוני המיקום של מתקשר שנצפו לאחר הפנייה לפי הוראות סעיף 1ג.

תוספת

משטרת ישראל;
הרשות הארצית לכבאות והצלה;
[תיקון: תשע״ח]
מגן דוד אדום לישראל – למעט לעניין הוראות פרק ג׳.


התקבל בכנסת ביום כ׳ באדר ב׳ התשע״ו (30 במרס 2016).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • גלעד ארדן
  השר לביטחון הפנים
 • ראובן ריבלין
  נשיא המדינה
 • יולי יואל אדלשטיין
  יושב ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן