לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק מקורות אנרגיה

חוק מקורות אנרגיה מתוך

חוק מקורות אנרגיה, התש״ן–1989


תוכן עניינים

[תיקון: תשפ״א]

פרק א׳: הגדרות ומטרה

הגדרות [תיקון: תשע״א, תשפ״א]
בחוק זה –
”אנרגיה“ – יכולת ליצור עבודה שניתנת לניצול בצורת חשמל, חום, פעולה מכנית וכיוצא באלה;
”מקור אנרגיה“ – חומר העשוי לשמש מקור להפקת אנרגיה, לרבות חשמל וכן אנרגיה גרעינית, אנרגית השמש, אנרגית הגלים והרוח ואנרגיה גיאותרמית;
”עוסק באנרגיה“ – מי שעוסק בחיפוש מקורות אנרגיה, בפיתוחם, בהפקתם, בייצורם, בהמרתם, בעיבודם, באגירתם, בהחסנתם או בהקמת מיתקנים והפעלתם לצרכים כאמור, וכן מי שעוסק בהספקתם של מקורות אנרגיה באמצעות מערכת ארצית או אזורית;
”צרכן אנרגיה“ – לרבות המדינה, למעט צרכן המשתמש באנרגיה בעיקר לצרכים אישיים או ביתיים;
”צרכן אנרגיה ביטחוני“ – משרד הביטחון ויחידות הסמך שלו, צבא הגנה לישראל, יחידות ויחידות סמך של משרד ראש הממשלה שעיקר פעילותן בתחום ביטחון המדינה, משטרה ישראל ושירות בתי הסוהר;
”תקנות“ – (נמחקה);
”השר“ – שר האנרגיה;
”הממונה“ – מי שהשר מינהו לענין חוק זה לפי סעיף 2ג;
”מפקח“ – מפקח שהוסמך לפי סעיף 4.
מטרת החוק
מטרתו של חוק זה היא לאפשר הסדרה של ניצול מקורות האנרגיה, הקצאתם בהתאם לצרכי המשק השונים ושימוש בהם ביעילות ובחסכון.
[תיקון: תשפ״א]

פרק ב׳: התייעלות אנרגטית

תכנית לאומית להתייעלות אנרגטית [תיקון: תשע״א]
(א)
לשם קידום מטרת חוק זה, תאשר הממשלה עד ליום כ״ח בסיוון התשע״א (30 ביוני 2011), לפי הצעת השר, לאחר שהתייעץ עם השר להגנת הסביבה, תכנית לאומית רב־שנתית להתייעלות אנרגטית שבה ייכללו, בין השאר, אלה:
(1)
יעדים מדידים או כמותיים לחיסכון ולייעול בשימוש באנרגיה ולניצול מקורות אנרגיה, לרבות במגזר הציבורי, בתוך פרקי זמן שונים שייקבעו בתכנית;
(2)
אמצעים ודרכים ועמידה ביעדים כאמור בפסקה (1), לרבות הוראות להעדפת השימוש במבנים ובמתקנים יעילים מבחינת השימוש באנרגיה ואמצעים לעידוד עמידה ביעדים שנקבעו;
(3)
הוראות לפעילות שרי הממשלה ומשרדיהם ויחידות הסמך הכפופות להם לעניין ביצוע התכנית, בהתאם לשטחי הפעולה שעליהם הם ממונים ובכפוף להוראות כל דין.
(ב)
שרי הממשלה ידווחו לממשלה בכל שנה, לא יאוחר מ־31 במרס, על הפעולות שנקטו משרדיהם ויחידות הסמך הכפופות להם בהתאם לתכנית בשנה שקדמה למועד הדיווח.
(ג)
השר יציג את התכנית לפני ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת ויגיש לה בכל שנה, לא יאוחר מ־30 ביוני, דוח בדבר יישום התכנית בשנה שקדמה למועד הדיווח.
(ד)
הממשלה תעדכן את התכנית מעת לעת, ולפחות אחת לחמש שנים.
תמריצים [תיקון: תשע״א]
(א)
השיג מוסד ממוסדות המדינה או גוף אחר הממומן מתקציב המדינה חיסכון בתקציבו כתוצאה מצעדים שנקט להתייעלות אנרגטית בו, יעמוד מלוא הסכום שנחסך עקב התייעלות כאמור לשימושו של אותו מוסד או גוף לפי שיקול דעתו, והוא לא ייגרע מתקציבו במישרין או בעקיפין, על אף האמור בכל דין.
(ב)
שר האוצר והשר רשאים לקבוע הוראות לעניין סעיף זה.
מינוי הממונה [תיקון: תשפ״א]
(א)
השר ימנה ממונה לעניין חוק זה מקרב עובדי משרדו.
(ב)
הממונה רשאי לאצול מסמכויותיו לפי חוק זה לעובד משרד האנרגיה, למעט הסמכות לקבוע הוראות לפי סעיף 3ד(ג), לתת פטור לפי סעיף 3יד ולהטיל עיצום כספי לפי פרק ז׳.
(ג)
הודעה על מינוי הממונה לפי סעיף קטן (א) ועל אצילת סמכויות לפי סעיף קטן (ב) תפורסם ברשומות.
סמכות להתקין תקנות [תיקון: תשע״א, תשפ״א]
(א)
למימוש מטרתו של חוק זה רשאי השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות בדבר:
(1)
הדרכים להבטחת חסכון ויעילות בניצול מקורות אנרגיה;
(2)
הדרכים להבטחת חסכון ויעילות בשימוש באנרגיה;
(2א)
הדרכים להבטחת חיסכון ויעילות בניצול מקורות אנרגיה ושימוש באנרגיה במבנים;
(3)
ביצוע הסכמים בינלאומיים בתחום חיפושי אנרגיה והשימוש במקורות אנרגיה;
(4)
הסדרת השימוש במקורות אנרגיה בשעת חירום;
(5)
דרכי הכנת תכניות להקמתן או להרחבתן של תחנות כוח גרעיני להפקת חשמל;
(6)
עידוד המחקר והפיתוח בתחום מקורות אנרגיה וניצולם;
(7)
ריכוז מידע וחילופי מידע בתחום האנרגיה ותיאום בין עוסקים באנרגיה, בחיפושי מקורות אנרגיה ובביצוע תכניות אנרגיה.
(ב)
כל אשר השר רשאי להסדיר בתקנות לפי סעיף זה רשאי הוא בתקנות לאסרו, להגבילו ולהתנותו בתנאים, לרבות תנאים לקבלת רשיון כללי או מיוחד.
(ג)
בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), השר יקבע הוראות לעניין התייעלות אנרגטית, ובכלל זה הוראות לעניין –
(1)
הפחתת צריכת האנרגיה של מכשירי חשמל בזמן המתנה;
(2)
העלאת רמת ההתייעלות האנרגטית בתאורה במגזר הפרטי, הציבורי והעסקי;
(3)
העלאת רמת ההתייעלות האנרגטית במיזוג אוויר במגזר הציבורי והעסקי;
(4)
העלאת רמת ההתייעלות האנרגטית במכשירי טלוויזיה.
(ד)
(1)
תקנות כאמור בסעיף זה יותקנו לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה ועם השר שהתקנות האמורות הן בתחום האחריות של משרדו; לא העביר אחד מהשרים האמורים את עמדתו לעניין תקנות כאמור בסעיף זה בתוך 45 ימים מיום שפנה אליו השר בעניין (בפסקה זו – תקופת ההתייעצות), יראו בתום אותה תקופה כאילו קוימה חובת ההתייעצות עמו לפי פסקה זו, אלא אם כן ביקש בתוך תקופת ההתייעצות להאריכה לגביו, ואם ביקש זאת – תוארך תקופת ההתייעצות עמו לתקופה אחת נוספת שלא תעלה על 30 ימים.
(2)
בלי לגרוע מהוראות פסקה (1), תקנות שיחולו רק על המגזר הציבורי יותקנו בהסכמת שר האוצר;
(3)
תקנות לפי סעיף קטן (א)(2א), שיש להן השלכה על תכנון ובנייה לפי דיני התכנון והבנייה, יותקנו בהסכמת שר הפנים.
[תיקון: תשפ״א]

פרק ג׳: הוראות לעניין נצילות אנרגטית ביבוא ובשיווק של מכשירים חשמליים

[תיקון: תשפ״א]

סימן א׳: הגדרות

הגדרות – פרק ג׳ [תיקון: תשפ״א, תשפ״ב]
”אב טיפוס“, של מכשיר חשמלי – דגם בסיס לייצור המכשיר החשמלי;
”אישור הממונה“ – כמשמעותו בסעיף 3ה;
”דירוג אנרגטי“, של מכשיר חשמלי – הדירוג של המכשיר החשמלי במדרג האנרגטי בהתאם לרמת הנצילות האנרגטית שלו;
”דרישות חוקיות היבוא האירופיות“ – כללי האסדרה כמפורט להלן:
(1)
תקנה של האיחוד האירופי הקובעת דרישת נצילות אנרגטית;
(2)
תקנה של האיחוד האירופי הקובעת את תווית הדירוג האנרגטי שיש לצרף למכשיר חשמלי;
(3)
תקן של האיחוד האירופי הקובע את אופן הבדיקה של דרישת נצילות אנרגטית;
”דרישת נצילות אנרגטית“ – כמשמעותה לפי סעיף 3ב(א)(1);
”דרישת נצילות אנרגטית“ – כמשמעותה לפי סעיף 3ב(א)(1) או בדרישות חוקיות היבוא האירופיות, לפי העניין;
”ועדת החריגים“ – ועדת החריגים שהוקמה לפי סעיף 2יח לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל״ט–1979, ופועלת בהתאם להוראות לפי סעיף 3ד2;
”חוק התקנים“ – חוק התקנים, התשי״ג–1953;
”יבואן“ – אדם העוסק ביבוא מכשיר חשמלי באופן מסחרי, בין דרך קבע ובין באקראי;
”יצרן“ – אדם העוסק בייצור בישראל של מכשיר חשמלי לשם שיווקו בישראל;
”מכון התקנים“ – כמשמעותו לפי חוק התקנים;
”מעבדה בישראל“ – מכון התקנים או מעבדה מאושרת לפי סעיף 12 לחוק התקנים;
”משווק“ – אדם העוסק בשיווק או במכר של מכשיר חשמלי, בישראל;
”תווית דירוג אנרגטי“ – כמשמעותה בסעיף 3ח;
”תקנות נצילות אנרגטית“ – תקנות לפי סעיף 3ב.
[תיקון: תשפ״א]

סימן ב׳: תקנות נצילות אנרגטית

תחולה ותקנות נצילות אנרגטית [תיקון: תשפ״א, תשפ״ב]
(א)
הוראות פרק זה יחולו על סוגי מכשירים חשמליים שיקבע השר “בכפוף להוראות סעיף 3ב1; קבע השר כאמור, יקבע לגבי כל אחד מסוגי המכשירים החשמליים הוראות בעניינים המפורטים בפסקאות (1) עד (3), וכן רשאי הוא לקבוע לגבי כל אחד מהם הוראות בעניין המפורט בפסקה (4):
(1)
דרישה שלפיה הנצילות האנרגטית של המכשירים החשמליים תעלה על נצילות אנרגטית מזערית כפי שתיקבע;
(2)
דרך הבדיקה לקביעת עמידתם של המכשירים החשמליים בדרישת נצילות אנרגטית;
(3)
המדרג האנרגטי – טווח הדירוגים האנרגטיים של מכשיר חשמלי;
(4)
המתכונת והצורה של תווית דירוג אנרגטי, אם חלה חובה לצרף תווית דירוג אנרגטית לגבי סוגי מכשירים חשמליים, כפי שייקבע.
(ב)
תקנות לפי סעיף קטן (א) יותקנו –
(1)
כך שלא יימנע יבוא מקביל של מכשירים חשמליים ובכלל זה שלא תיקבע דרישה לקשר ישיר בין היבואן ליצרן כתנאי ליבוא מוצר; לעניין זה, ”יבוא מקביל“ – יבוא של מכשיר חשמלי בידי מי שאינו יבואן המייבא את המכשיר החשמלי בהתאם להסכם עם היצרן של אותו מכשיר;
(2)
במטרה להביא לחיסכון באנרגיה, לצמצם את השימוש בחשמל ולהפחית זיהום אוויר;
(3)
בשים לב לנהוג במדינות מפותחות עם שווקים משמעותיים ולצורך לצמצם חסמי סחר במכשירים חשמליים בין ישראל למדינות העולם.
(ג)
(1)
תקנות לפי סעיף קטן (א)(1) ו־(3) יותקנו לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה; לא העביר השר להגנת הסביבה את עמדתו לעניין תקנות כאמור בתוך 45 ימים מיום שפנה אליו השר בעניין זה, יחולו הוראות סעיף 3(ד)(1) סיפה.
(2)
תקנות לפי סעיף קטן (א)(3) יותקנו בשים לב להוראות הקבועות במדינות מפותחות, ובכלל זה מדינות האיחוד האירופי.
תחולה לעניין מכשירים חשמליים במסלול האירופי [תיקון: תשפ״ב]
הוראות פרק זה יחולו על מכשירים חשמליים במסלול האירופי, שהשר לא קבע לגביהם דרישת נצילות אנרגטית לפי סעיף 3ב, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 3ד1.
[תיקון: תשפ״א]

סימן ג׳: חובת עמידה בדרישת נצילות אנרגטית

חובת קבלת אישור על עמידה בדרישת נצילות אנרגטית [תיקון: תשפ״א, תשפ״ב]
לא ייבא יבואן מכשיר חשמלי, לא יעביר יבואן או יצרן למשווק מכשיר חשמלי ולא ישווק יבואן או יצרן מכשיר חשמלי אלא אם כן בידו אחד מאלה:
(1)
אישור על פי הצהרה על עמידה בדרישת נצילות אנרגטית, לפי הוראות סעיף 3ד;
(2)
אישור מאת הממונה על עמידה בדרישת נצילות אנרגטית, לפי הוראות סעיף 3ה;
(3)
אישור על פי הצהרה של מכשיר חשמלי במסלול האירופי, לפי הוראות סעיף 3ד1.
אישור על פי הצהרה [תיקון: תשפ״א]
(א)
יבואן או יצרן המבקש אישור על פי הצהרה (בפרק זה – מבקש) יגיש לממונה, באופן מקוון, הצהרה שלפיה –
(1)
המכשיר החשמלי שלגביו מתבקש האישור עומד בדרישת נצילות אנרגטית;
(2)
הוא מודע להליכים העלולים להינקט נגדו לפי הוראות כל דין בשל הגשת הצהרה כוזבת או שגויה;
(3)
הוא צירף התחייבות כנדרש לפי סעיף קטן (ב)(2).
(ב)
להצהרה יצרף המבקש את אלה:
(1)
נתונים בעניין עמידתו של אב טיפוס של המכשיר החשמלי בדרישת נצילות אנרגטית, ובכלל זה נתונים שנקבעו לפי סעיף קטן (ג) ושעליהם הממונה יוכל להסתמך, בין היתר, בקביעת הדירוג האנרגטי של המכשיר החשמלי; אין בהגשת הנתונים האמורים כדי לפטור את המבקש מאחריותו לעמידת אב הטיפוס של המכשיר החשמלי בדרישת הנצילות האנרגטית;
(2)
התחייבות שלפיה –
(א)
הוא יעמיד את המכשיר החשמלי שלגביו מתבקש האישור לבדיקה מדגמית בידי מפקח, במחסן היבואן, בנמל או בכל מקום שבו נמצא המכשיר החשמלי בטרם הפצתו למשווק, בלא קבלת תמורה, והכול אם המפקח יורה לו לעשות כן ובאופן שיורה לו;
(ב)
הוא יעביר את המכשיר החשמלי שלגביו מתבקש האישור למעבדה בישראל לשם בדיקת עמידתו בדרישת נצילות אנרגטית, וכן יישא בהוצאות הבדיקה ויעביר את תוצאותיה לבחינת הממונה, והכול אם המפקח יורה לו לעשות כן ובאופן שיורה לו.
(ג)
(1)
הממונה רשאי לקבוע הוראות בדבר הנתונים שיש לצרף להצהרה לפי סעיף קטן (ב)(1) לשם הוכחת עמידתו של אב טיפוס של מכשיר חשמלי בדרישת נצילות אנרגטית.
(2)
אין חובה לפרסם ברשומות את הוראות הממונה לפי פסקה (1), אולם הממונה יפרסם ברשומות הודעה על קביעת הוראות כאמור ועל מועד תחילתן; הוראות כאמור וכל שינוי בהן יועמדו לעיון הציבור במשרד האנרגיה ויפורסמו באתר האינטרנט של משרד האנרגיה, ורשאי השר לקבוע דרכים נוספות לפרסומן.
(ד)
מבקש שהגיש הצהרה והתחייבות לפי סעיף זה יקבל אישור שיונפק אוטומטית על קליטת ההצהרה במערכת המקוונת (בפרק זה – אישור על פי הצהרה).
(ה)
על אף האמור בסעיף קטן (ד), היה לממונה חשש כי אב טיפוס של מכשיר חשמלי שלגביו הוגשה הצהרה אינו עומד בדרישת נצילות אנרגטית, רשאי הוא להורות כי לא יונפק אישור על פי הצהרה וכי יראו את ההצהרה כבקשה לקבלת אישור הממונה לפי סעיף 3ה.
(ו)
הוראת הממונה כאמור בסעיף קטן (ה) תינתן בהתבסס על ניהול סיכונים או על מידע שבידי הממונה לגבי המבקש, המכשיר החשמלי שבנוגע אליו מתבקש האישור, יצרן המכשיר החשמלי או המדינה שממנה מיובא המכשיר החשמלי או שבה הוא מיוצר, ובכלל זה מידע שהתקבל ממדינה אחרת או מארגון בין־לאומי.
אישור על פי הצהרה של מכשיר חשמלי במסלול האירופי [תיקון: תשפ״ב]
(א)
יבואן או יצרן המבקש אישור על פי הצהרה של מכשיר חשמלי, בהתבסס על דרישות חוקיות היבוא האירופיות, יגיש לממונה הצהרה מקוונת הכוללת את כל אלה:
(1)
התחייבות כי המכשיר שלגביו התבקש האישור זהה למכשיר שהמסמכים המפורטים בפסקה (2) נוגעים אליו;
(2)
אחד מאלה:
(א)
מסמך הצהרת התאמה לתקנות ולתקנים אירופיים (EU Declaration of Conformity) באנגלית מטעם היצרן או מטעם נציגות שהסמיך היצרן, המפרט את התקנות והתקנים האירופיים שבהם המכשיר עומד, ותצורף לו תווית דירוג אנרגטי המתאימה לרמת הנצילות האנרגטית של המכשיר החשמלי, אם נדרשת תווית כאמור בדרישות חוקיות היבוא האירופיות; הממונה יפרסם באתר האינטרנט של משרד האנרגיה דוגמה למסמך הצהרת התאמה לתקנות ולתקנים האירופיים;
(ב)
תעודת בדיקה מאת מעבדה מוסמכת שהסמיך גוף החבר בארגון ILAC או מאת מעבדה בישראל, לבדיקת מכשיר חשמלי מאותו סוג, ולפיה המכשיר עומד בדרישות רמת הנצילות האנרגטית כאמור בדרישות חוקיות היבוא האירופיות, ותצורף לה תווית דירוג אנרגטי המתאימה לרמת הנצילות האנרגטית של המכשיר החשמלי, אם נדרשת תווית כאמור בדרישות חוקיות היבוא האירופיות; לעניין זה, ”ארגון ILAC“ – הארגון הבין־לאומי של גופי הסמכת מעבדות וגופי פיקוח (International Laboratory Accreditation Cooperation);
(ג)
כל מסמך אחר שקבע השר, שיש בו כדי להוכיח את התאמת המוצר לכלל דרישות חוקיות היבוא האירופיות החלות על המכשיר;
(3)
כל מסמך נוסף אחר שקבע השר, בהמלצה של ועדת החריגים בהתאם להוראות סעיף 3ד2, אם קבע, שיש בו כדי להוכיח את התאמת המוצר לכלל דרישות חוקיות היבוא האירופיות החלות על המכשיר.
(ב)
מבקש שהגיש הצהרה לפי סעיף זה יקבל אישור שיונפק אוטומטית על קליטת ההצהרה במערכת המקוונת (בפרק זה – אישור על פי הצהרה של מכשיר חשמלי במסלול האירופי).
(ג)
על אף האמור בסעיף קטן (ב), היה לממונה חשש כי אב טיפוס של מכשיר חשמלי שלגביו הוגשה הצהרה אינו עומד בדרישת נצילות אנרגטית, רשאי הוא להורות על אחד מאלה:
(1)
כי לא יונפק אישור על פי הצהרה של מכשיר חשמלי במסלול האירופי וכי יראו את ההצהרה כבקשה לקבלת אישור הממונה לפי סעיף 3ה;
(2)
כי היבואן יגיש מסמך נוסף על המסמך שצורף לפי סעיף קטן (א), שיש בו כדי לסייע בהוכחת התאמת המכשיר לכלל דרישות חוקיות היבוא האירופיות החלות על המכשיר.
(ד)
הוראת הממונה כאמור בסעיף קטן (ג) תינתן בהתבסס על ניהול סיכונים או על מידע שבידי הממונה לגבי המבקש, המכשיר החשמלי שבנוגע אליו מתבקש האישור, יצרן המכשיר החשמלי או המדינה שממנה מיובא המכשיר החשמלי או שבה הוא מיוצר, ובכלל זה מידע שהתקבל ממדינה אחרת או מארגון בין־לאומי.
ועדת החריגים [תיקון: תשפ״ב]
(א)
ועדת החריגים לפי הוראות סעיף 2יח לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל״ט–1979 (בסעיף זה – הפקודה), תפעל גם לעניין חוק זה, ותפקידה לתת לשר את המלצתה לעניין קביעת תנאים נוספים לגבי יבוא מכשיר חשמלי במסלול האירופי ותנאים מחמירים לעומת דרישות חוקיות היבוא האירופיות כמפורט להלן (בסעיף זה – קביעת תנאים מחמירים):
(1)
קביעת תנאים נוספים בתקנות לקבלת אישור על פי הצהרה של מכשיר חשמלי במסלול האירופי לפי סעיף 3ד1(א)(3);
(2)
גריעת מכשיר חשמלי מתוספת השלישית לפי סעיף 3ד3 לשם קביעתה של דרישת נצילות אנרגטית מחמירה לגבי אותו מכשיר חשמלי, לעומת דרישות חוקיות היבוא האירופיות.
(ב)
הוראות סעיף 2יח לפקודה, למעט סעיף 2יח(י) לעניין קביעת צו זמני, (יב) ו־(טו), יחולו לעניין פעולתה של ועדת החריגים לפי חוק זה בשינויים המחויבים ובשינויים המפורטים בסעיפים קטנים (ג) עד (יב).
(ג)
הממונה יכהן כחבר הוועדה במקום הממונה על התקינה.
(ד)
השר או הממונה יפנו לוועדת החריגים לשם קבלת המלצתה לעניין קביעת תנאים מחמירים; לפנייה יצורפו פרטי התנאים המחמירים שהשר מבקש לקבוע, לפי העניין, וכן חוות דעת מאת הממונה בדבר נחיצותם של התנאים המחמירים; חוות הדעת תכלול גם התייחסות לעניין שיקולי תחרות והפחתת יוקר מחיה.
(ה)
ועדת החריגים תעביר את המלצתה לשר בתוך 60 ימים מיום קבלת הפנייה ותפרט בהחלטתה את נימוקיה; לא העבירה ועדת החריגים את המלצתה בתקופה האמורה או הודיעה במהלכה כי אין בכוונתה לדון בפנייה, יראו כאילו המליצה לקבוע את התנאים המחמירים.
(ו)
השר רשאי לקבוע את התנאים המחמירים לאחר קבלת המלצת ועדת החריגים לעשות כן.
(ז)
המליצה ועדת החריגים לשר שלא לקבוע את התנאים המחמירים, רשאי הוא לפנות לממשלה לקבלת אישורה לעשות כן.
(ח)
לפניית השר לממשלה לשם קבלת אישורה לקבוע את התנאים המחמירים יצורפו המלצת ועדת החריגים, פרטי התנאים המחמירים הנוגעים לפנייה ועמדת השר המפרטת את נימוקיו שלא לאמץ את המלצת ועדת החריגים.
(ט)
הממשלה תקבל החלטה בנוגע לפניית השר כאמור בסעיף קטן (ז) בתוך 21 ימים ממועד פניית השר לממשלה, ורשאית היא להאריך את התקופה בתקופות נוספות, ובלבד שהתקופה הנוספת הכוללת לא תעלה על 42 ימים; הממשלה תהיה רשאית להפעיל את סמכותה לפי סעיף זה באמצעות ועדת שרים, כפי שתחליט.
(י)
לא החליטה הממשלה בתוך התקופה הקבועה בסעיף קטן (ט), יראו את פניית השר לקביעת התנאים המחמירים כאילו אושרה על ידה, אלא אם כן חזר בו השר מפנייתו טרם סיום התקופה האמורה.
(יא)
החליטה הממשלה לאשר את בקשת השר או חלפה התקופה הקבועה בסעיף קטן (ט), רשאי השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לקבוע בתקנות את התנאים הנוספים או לשנות בצו את התוספת השלישית כאמור בסעיף קטן (א), לפי העניין.
השר רשאי בצו –
(1)
להוסיף מכשיר חשמלי לתוספת השלישית או לתוספת הרביעית, אם נקבעה לגבי אותו מכשיר חשמלי, בדרישות חוקיות היבוא האירופיות, דרישת נצילות אנרגטית או דרישת צירוף תווית דירוג אנרגטי;
(2)
לגרוע מכשיר חשמלי מתוספת השלישית או מהתוספת הרביעית;
(3)
בהמלצה של ועדת החריגים בהתאם להוראות סעיף 3ד2, לגרוע מכשיר חשמלי מהתוספת השלישית אם ביקש לקבוע לגביו דרישת נצילות אנרגטית מחמירה לעומת דרישות חוקיות היבוא האירופיות.
אישור הממונה [תיקון: תשפ״א, תשפ״ב]
(א)
יבואן או יצרן המבקש לקבל את אישור הממונה, יגיש לממונה בקשה מקוונת בהתאם להוראות שנקבעו לפי סעיף קטן (ד) (בסעיף זה – בקשה לממונה).
(ב)
לבקשה לממונה יצרף המבקש תוצאות בדיקה שבוצעה במעבדה בישראל המעידות שאב הטיפוס של המכשיר החשמלי ובכלל זה של מכשיר חשמלי במסלול האירופי עומד בדרישת נצילות אנרגטית.
(ג)
הממונה ייתן אישור לפי סעיף זה אם מצא, על פי תוצאות הבדיקה שצורפו לבקשה לממונה, כי אב הטיפוס של המכשיר החשמלי ובכלל זה של מכשיר חשמלי במסלול האירופי עומד בדרישת נצילות אנרגטית.
(ד)
השר רשאי לקבוע הוראות לעניין אופן הגשת בקשה לממונה ואופן מתן האישור.
תוקף אישורים [תיקון: תשפ״א, תשפ״ב]
(א)
אישור על פי הצהרה או אישור על פי הצהרה של מכשיר חשמלי במסלול האירופי או אישור הממונה יינתן לתקופה של שנה, אולם הממונה רשאי, בהחלטה מנומקת בכתב, להאריך את תוקף האישור בשנה נוספת לפי בקשת היבואן או היצרן.
(ב)
השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לשנות את תקופת התוקף של אישורים כאמור בסעיף קטן (א) ולקבוע תקופות תוקף שונות לסוגי מכשירים חשמליים.
איסור העברה, שעבוד או עיקול של אישורים [תיקון: תשפ״א, תשפ״ב]
אישור על פי הצהרה או אישור על פי הצהרה של מכשיר חשמלי במסלול האירופי ואישור הממונה אינם ניתנים להעברה, לשעבוד או לעיקול, אלא אם כן ניתן לכך אישור מראש ובכתב מאת הממונה ובהתאם לתנאים שנקבעו באישור.
צירוף תווית דירוג אנרגטי לאישור על פי הצהרה ולאישור הממונה [תיקון: תשפ״א, תשפ״ב]
לאישור על פי הצהרה או לאישור על פי הצהרה של מכשיר חשמלי במסלול האירופי ולאישור הממונה תצורף תווית שעליה סימן המשקף את הדירוג האנרגטי של אב הטיפוס של המכשיר החשמלי אם המכשיר החשמלי מנוי בתוספת הרביעית או אם נקבעה לגביו לפי חוק זה דרישה להצגת תווית דירוג אנרגטי; הדירוג האנרגטי ייקבע על סמך הנתונים שפורטו בהצהרה או על סמך תוצאות הבדיקה שצורפו לבקשה לממונה, לפי העניין.
חובת שמירת מסמכים [תיקון: תשפ״א, תשפ״ב]
(א)
יבואן או יצרן שקיבל אישור על פי הצהרה או אישור על פי הצהרה של מכשיר חשמלי במסלול האירופי או אישור הממונה ישמור מסמכים המעידים על עמידת המכשיר החשמלי בדרישת הנצילות האנרגטית לתקופה של שבע שנים לפחות, לרבות בדרך דיגיטלית.
(ב)
השר רשאי לקבוע הוראות לעניין שמירת מסמכים לפי סעיף קטן (א), לרבות לעניין אופן שמירתם והיקף המידע שיש לשמור.
[תיקון: תשפ״א]

סימן ד׳: חובות לעניין סימון הדירוג האנרגטי

חובת יבואן ויצרן להעביר למשווק תווית דירוג אנרגטי [תיקון: תשפ״א, תשפ״ב]
יבואן או יצרן המעביר מכשיר חשמלי למשווק יעביר למשווק את תווית הדירוג האנרגטי עם המכשיר החשמלי אם המכשיר החשמלי מנוי בתוספת הרביעית או אם נקבעה לגביו לפי חוק זה דרישה להצגת תווית דירוג אנרגטי
חובת משווק להציג דירוג אנרגטי [תיקון: תשפ״א, תשפ״ב]
(א)
משווק שקיבל תווית דירוג אנרגטי מיבואן או מיצרן כאמור בסעיף 3י ידביק או יטביע את התווית במקום בולט לעין על גבי המכשיר החשמלי המוצע למכירה; לא יציג משווק מכשיר חשמלי אלא אם כן מודבקת או מוטבעת עליו תווית כאמור; השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע חובת הצגה של התווית במקומות נוספים.
(ב)
לא יפרסם משווק מכשיר חשמלי, ובכלל זה לא יציג תמונה או ציור של אב טיפוס של מכשיר חשמלי או חפץ הנחזה כמכשיר חשמלי, אלא אם כן ציין בפרסומת את הדירוג האנרגטי של המכשיר, אם המכשיר החשמלי מנוי בתוספת הרביעית או אם נקבעה לגביו לפי חוק זה דרישה להצגת תווית כאמור.
(ג)
(1)
על אף האמור בסעיף קטן (א), בשיווק מרחוק יציג משווק לצד תיאור המכשיר החשמלי, במקום תווית הדירוג האנרגטי, את הדירוג האנרגטי של המכשיר החשמלי, אם המכשיר החשמלי מנוי בתוספת הרביעית או אם נקבעה לגביו לפי חוק זה דרישה להצגת תווית כאמור.
(2)
נוסף על הוראות פסקה (1), במסמך שמוסר משווק לצרכן לפי סעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, יכלול המשווק את הדירוג האנרגטי של המכשיר החשמלי.
(3)
השר רשאי לקבוע נתונים נוספים לעניין נצילות אנרגטית של מכשיר חשמלי שעל משווק להציג בשיווק מרחוק לפי הוראות סעיף קטן זה.
(4)
יראו הפרה של הוראות סעיף קטן זה כהפרה של הוראות סעיף 14ג(א) או (ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, ולממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן ולמפקח לפי חוק הגנת הצרכן יהיו נתונות, לעניין אותה הפרה, כל הסמכויות שיש להם לפי פרקים ה׳ ו־ה׳1 לאותו חוק; סכום העיצום הכספי בשל הפרת הוראות כאמור יהיה הסכום הנקוב בסעיף 22ג(א) לחוק הגנת הצרכן.
(5)
בסעיף קטן זה –
”חוק הגנת הצרכן“ – חוק הגנת הצרכן, התשמ״א–1981;
”שיווק מרחוק“ – כהגדרתו בסעיף 14ג(ו) לחוק הגנת הצרכן.
[תיקון: תשפ״א]

סימן ה׳: סמכויות הממונה

מתן הוראות בשל אי־עמידת מכשיר חשמלי בדרישת נצילות אנרגטית או בשל דירוג אנרגטי שגוי [תיקון: תשפ״א]
(א)
הממונה רשאי להורות ליבואן או ליצרן לפעול בהתאם למפורט בפסקאות שלהלן, כולן או חלקן, אם מצא כי מכשיר חשמלי שייבא או שייצר אינו עומד בדרישת נצילות אנרגטית:
(1)
להודיע לציבור, ובכלל זה לפרסם בכלי התקשורת, כפי שיורה לו הממונה, כי המכשיר החשמלי אינו עומד בדרישת נצילות אנרגטית; בלי לגרוע מהאמור, הממונה רשאי לפרסם בכלי התקשורת כי מכשיר חשמלי אינו עומד בדרישת נצילות אנרגטית;
(2)
להפסיק לייבא או להעביר למשווק, לפי העניין, את המכשיר החשמלי;
(3)
לאסוף את המכשיר החשמלי מהמשווק כפי שיורה לו הממונה.
(ב)
הורה הממונה כאמור בסעיף קטן (א), רשאי הוא להורות גם למשווק של המכשיר החשמלי שלגביו הורה כאמור, להפסיק לשווק או להציג למכירה את המכשיר החשמלי.
(ג)
מצא הממונה כי הדירוג האנרגטי של מכשיר חשמלי כפי שמופיע בתווית הדירוג האנרגטי המתבססת על הצהרת היבואן או היצרן הוא שגוי, אף שהוא עומד בדרישת נצילות אנרגטית, רשאי הוא להורות ליבואן או ליצרן להחליף את תווית הדירוג האנרגטי של המכשיר החשמלי, וכן רשאי הוא להורות ליבואן או ליצרן על כל אחד מאלה:
(1)
להודיע לציבור, ובכלל זה לפרסם בכלי התקשורת, כפי שיורה לו הממונה, כי תווית הדירוג האנרגטי של המכשיר החשמלי הוחלפה;
(2)
להפסיק לייבא או להפסיק להעביר למשווק את המכשיר החשמלי עד להחלפת תווית הדירוג האנרגטי כאמור;
(3)
להודיע למשווק לחדול מלשווק את המכשיר החשמלי עד שתווית הדירוג האנרגטי תוחלף; קיבל משווק הודעה כאמור, יפסיק לשווק את המכשיר החשמלי עד להחלפת התווית.
(ד)
הוראות הממונה לפי סעיף זה יינתנו בשים לב, בין היתר, לפער שבין הנתונים כפי שפורטו בהצהרה לנתונים שעלו מתוצאות בדיקת המכשיר החשמלי במעבדה בישראל.
(ה)
הממונה לא ייתן הוראה לפי סעיף זה אלא לאחר שהודיע על כך, בכתב, למי שבכוונתו להורות לו כאמור, ונתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו.
נטילת דגימות של מכשיר חשמלי [תיקון: תשפ״ב]
היה לממונה חשש כי מכשיר חשמלי אינו עומד בדרישת נצילות אנרגטית, רשאי הוא למסור ליצרן, ליבואן או למשווק הודעה בכתב, באמצעות מפקח, בדבר החובה למסור לו דגימה של מכשירי חשמל כדי לערוך בהם בדיקות או מדידות וכן למסור את המדידות והדגימות למעבדה או להורות על מסירתן למעבדה, לשמור אותן או לנהוג בהן בדרך אחרת לתכלית שלשמה נמסרו הדגימות; הוראות סעיף 4ב(3)(ב) עד (ד) יחולו לעניין זה בשינויים המחויבים ובשינוי זה: השגה לפי סעיף 4ב(3)(ד) תוגש למנהל הכללי של משרד האנרגיה.
מפר אמון [תיקון: תשפ״א, תשפ״ב]
(א)
הממונה רשאי לקבוע כי יבואן או יצרן שהגיש בקשה לאישור על פי הצהרה או לאישור על פי הצהרה של מכשיר חשמלי במסלול האירופי או לאישור הממונה על יסוד מידע כוזב או שגוי, לרבות באמצעות הצהרה כוזבת או שגויה או נתונים כוזבים או שגויים, הוא מפר אמון, לתקופה שיקבע ושלא תעלה על שנה; משך התקופה ייקבע בשים לב לחומרת ההפרה ולנסיבותיה.
(ב)
הממונה לא יקבע כאמור בסעיף קטן (א) אלא לאחר שהודיע, בהודעה מנומקת בכתב, למי שנוכח לגביו כי הוא מפר אמון, על כוונתו לעשות כן, ונתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו.
(ג)
מפר אמון לא יהיה רשאי לקבל אישור על פי הצהרה או אישור על פי הצהרה של מכשיר חשמלי במסלול האירופי בתקופה שבה חלה לגביו הקביעה כאמור בסעיף קטן (א).
(ד)
הממונה רשאי לדרוש ממפר אמון ערובה בהתאם להוראות שהשר רשאי לקבוע לעניין דרישת ערובה כאמור, ובין השאר הוראות בדבר סוג הערובה, תנאיה, סכומה וחילוטה.
[תיקון: תשפ״א]

סימן ו׳: פטור

פטור [תיקון: תשפ״א]
השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע מקרים או נסיבות שבהתקיימם רשאי הממונה, בהחלטה מנומקת בכתב, לתת פטור ליבואן או ליצרן, לפי בקשתו, מההוראות לפי פרק זה, כולן או חלקן.
[תיקון: תשפ״א]

פרק ד׳: פיקוח

הסמכת מפקחים [תיקון: תשע״א, תשפ״א]
(א)
השר רשאי להסמיך, מקרב עובדי משרדו, מפקח שיהיו נתונות לו הסמכויות לפי פרק זה, כולן או חלקן, לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה.
(ב)
הודעה על הסמכת מפקח כאמור בסעיף קטן (א) תפורסם ברשומות וכן באתר האינטרנט של משרד האנרגיה.
תנאים להסמכת מפקח [תיקון: תשפ״א]
לא יוסמך מפקח לפי סעיף 4(א) אלא אם כן מתקיימים בו כל אלה:
(1)
הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא אינו ראוי, לדעת השר, לשמש מפקח או לא הוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור;
(2)
הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי חוק זה כפי שהורה השר, וכן הכשרה מתאימה בנושאים הנוגעים לחוק זה כפי שהורה הממונה;
(3)
הוא עומד בתנאי כשירות נוספים כפי שהורה השר.
סמכויות פיקוח [תיקון: תשפ״א]
לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה רשאי מפקח –
(1)
לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;
(2)
לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח את ביצוען של הוראות חוק זה או להקל את ביצוען; בפסקה זו, ”מסמך“ – לרבות פלט כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ״ה–1995;
(3)
(א)
לערוך בדיקות או מדידות או ליטול דגימות של מכשירי חשמל, וכן למסור את המדידות והדגימות למעבדה או להורות על מסירתן למעבדה, לשמור אותן או לנהוג בהן בדרך אחרת לתכלית שלשמה יטלו הדגימות, והכול בכפוף להוראות פסקה זו;
(ב)
מכשיר חשמלי שניטל לפי פסקת משנה (א) יישמר לתקופה הנדרשת לביצוע הבדיקה, אך היא לא תעלה על 90 ימים; בתום התקופה יודיע מפקח למי שהמכשיר ניטל ממנו או לבעליו כי באפשרותו לקבל את המכשיר בחזרה ממקום כפי שיודיע לו;
(ג)
על אף האמור בפסקת משנה (ב), מפקח לא יחויב להחזיר מכשיר חשמלי לידי מי שהמכשיר ניטל ממנו, אם המכשיר אינו עומד בהוראות כל דין לפי בדיקת המעבדה או אם מצבו של המכשיר לאחר הבדיקה אינו מאפשר להשתמש בו למטרה שלשמה יוצר; במקרים כאמור רשאי מפקח לשמור את המכשיר, להשמידו או לנהוג בו בדרך אחרת, בכפוף להוראות פסקת משנה (ד);
(ד)
מי שניטל ממנו מכשיר חשמלי ורואה את עצמו נפגע מהחלטת מפקח שלא להשיב לידיו את המכשיר בשל אי־עמידת המכשיר בהוראות כל דין כאמור בפסקת משנה (ג), רשאי להשיג על ההחלטה לפני הממונה, בתוך שלושים ימים מהמועד שבו נמסרה לו;
(4)
להיכנס למקום, לרבות לכלי תחבורה כשהוא נייח, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים אלא על פי צו של בית משפט.
זיהוי מפקח [תיקון: תשפ״א]
מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי חוק זה, אלא בעת מילוי תפקידו ובהתקיים שניים אלה:
(1)
הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו;
(2)
יש בידו תעודה החתומה בידי השר, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו של מפקח ואותה יציג לפי דרישה.
פיקוח בנוגע למכשיר חשמלי שניתן לגביו אישור הממונה [תיקון: תשפ״א]
(א)
ניתן לגבי מכשיר חשמלי אישור הממונה לפי סעיף 3ה, יופעלו לגביו סמכויות פיקוח לפי פרק זה בהתחשב בכך שאישור הממונה ניתן על בסיס בדיקת נצילות אנרגטית שבוצעה במעבדה בישראל ולא על בסיס הצהרת יבואן או יצרן לפי סעיף 3ד.
(ב)
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכות פיקוח ואכיפה הנתונה לגוף המוסמך לכך לפי כל דין.
סמכויות פיקוח כלפי צרכן אנרגיה ביטחוני [תיקון: תשע״א, תשפ״א]
(א)
(בוטל).
(ב)
(בוטל).
(ג)
(בוטל).
(ד)
על אף האמור בסעיף 4ב, לא ייכנס מפקח למקום המוחזק על ידי צרכן אנרגיה ביטחוני, כל עוד מתרחשות באותו מקום ובעת הכניסה פעילות מבצעית או פעילות עוינת.
(ה)
מפקח לא יעשה שימוש בסמכויותיו לפי סעיף זה כלפי צרכן אנרגיה ביטחוני, אלא אם כן הוא בעל התאמה ביטחונית מתאימה; בסעיף קטן זה, ”התאמה ביטחונית“ – כמשמעותה בסעיף 15 לחוק שירות הביטחון הכללי, התשס״ב–2002.
[תיקון: תשפ״א]

פרק ה׳: הוראות כלליות

סודיות [תיקון: תשפ״א]
(א)
מפקח לא יגלה תכנם של ידיעה או מסמך שהגיעו לידיו מכוח תפקידו אלא לצורך חקירה לפי דין או לממונה; אין בהוראה זו כדי למנוע גילוי לפי דרישת היועץ המשפטי לממשלה או לפי דרישת בית המשפט.
(ב)
הממונה ומפקח ינהג בכל ידיעה או מסמך שהגיעו לידיו מכוח תפקידו מצרכן אנרגיה ביטחוני לפי הנחיות ממונה ביטחון במשרד האנרגיה בנוגע לאבטחת מידע; בסעיף קטן זה, ”ממונה ביטחון“ – כהגדרתו בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ״ח–1998.
ביצוע על־ידי הממונה [תיקון: תשע״א, תשפ״א]
(א)
לא קיים עוסק באנרגיה או צרכן אנרגיה הוראה מהוראות התקנות לפי חוק זה, והממונה שוכנע שאי קיומה מהווה סכנה ממשית ומיידית לבטיחותו של אדם או רכוש, רשאי הוא לבצעה במקומו ולגבות ממנו את כפל ההוצאות הדרושות שהוציא לשם כך; על גביית הוצאות כאמור תחול פקודת המסים (גביה), כאילו היו מס כמשמעותו באותה פקודה.
(ב)
הממונה יפעל כאמור בסעיף קטן (א) רק לאחר שנתן הודעה למי שחייב בקיום ההוראה, בה הוא נדרש לבצעה מיד, ובלבד, שבנסיבות הענין, היתה שהות למתן הודעה.
שימוש בסמכות בענין כור גרעיני
שימוש בסמכות מכוח חוק זה בכל ענין הנוגע לבטיחות הבניה וההפעלה של כור גרעיני להפקת חשמל תיעשה בכפוף להוראות כל דין ולאחר התייעצות עם ראש הממשלה.
[תיקון: תשפ״א]

פרק ו׳: עונשין

עונשין [תיקון: תשע״א, תשפ״א]
(א)
מי שהפר הוראה שנקבעה בתקנות, למעט הוראה שנקבעה בתקנות נצילות אנרגטית לפי פרק ג׳ או בתקנות המפורטות בחלק א׳ לתוספת הראשונה, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל״ז–1977 (להלן – חוק העונשין), ובעבירה נמשכת – קנס נוסף לכל יום שבו נמשכת העבירה, בשיעור האמור בסעיף 61(ג) לחוק העונשין.
(ב)
(1)
נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת ביצוע עבירה לפי סעיף קטן (א) בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.
(2)
נעברה עבירה כאמור בסעיף קטן (א) על ידי תאגיד או על ידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו כאמור, אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.
(3)
בסעיף קטן זה, ”נושא משרה בתאגיד“ – מנהל פעיל בתאגיד, שותף למעט שותף מוגבל, או בעל תפקיד אחר בתאגיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו נעברה העבירה.
(ג)
(1)
בשל עבירה שעבר אדם לפי סעיף קטן (א) שכתוצאה ממנו השיג טובת הנאה או רווח, לעצמו או לאחר, רשאי בית המשפט להטיל עליו קנס בשיעור טובת ההנאה או הרווח שהשיג כאמור, נוסף על כל עונש אחר; לעניין סעיף קטן זה, ”טובת הנאה“ – לרבות הוצאה שנחסכה;
(2)
אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 63 לחוק העונשין.
[תיקון: תשפ״א]

פרק ז׳: עיצום כספי

עיצום כספי [תיקון: תשפ״א]
מי שהפר הוראה מהוראות חוק זה או לפיו כמפורט בטור א׳ לחלק ב׳ בתוספת הראשונה, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום הנקוב בטור ב׳ לצד אותה הוראה.
הודעה על כוונת חיוב [תיקון: תשפ״א]
(א)
היה לממונה יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה כאמור בסעיף 9א (בפרק זה – המפר), ובכוונתו להטיל עליו עיצום כספי לפי אותו סעיף, ימסור למפר הודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי (בפרק זה – הודעה על כוונת חיוב).
(ב)
בהודעה על כוונת חיוב יציין הממונה, בין השאר, את אלה:
(1)
המעשה או המחדל (בפרק זה – המעשה) המהווה את ההפרה ומועד ביצועו;
(2)
סכום העיצום הכספי והתקופה לתשלומו;
(3)
זכותו של המפר לטעון את טענותיו לפני הממונה לפי הוראות סעיף 9ג;
(4)
הסמכות להוסיף על סכום העיצום הכספי בשל הפרה נמשכת או הפרה חוזרת לפי הוראות סעיף 9ה ושיעור התוספת.
זכות טיעון [תיקון: תשפ״א]
מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב לפי הוראות סעיף 9ב, רשאי לטעון את טענותיו לפני הממונה, בכתב או בעל פה לפי החלטת הממונה, לעניין הכוונה להטיל עליו עיצום כספי ולעניין סכומו, בתוך 45 ימים ממועד מסירת ההודעה, ורשאי הממונה להאריך את התקופה האמורה בתקופה נוספת שלא תעלה על 45 ימים.
החלטת הממונה ודרישת תשלום [תיקון: תשפ״א]
(א)
הממונה יחליט, לאחר ששקל את הטענות שנטענו לפי סעיף 9ג, אם להטיל על המפר עיצום כספי, ורשאי הוא להפחית את סכום העיצום הכספי לפי הוראות סעיף 9ו.
(ב)
החליט הממונה לפי הוראות סעיף קטן (א) –
(1)
להטיל על המפר עיצום כספי – ימסור לו דרישה, בכתב, לשלם את העיצום הכספי (בפרק זה – דרישת תשלום), ובה יציין, בין השאר, את סכום העיצום הכספי המעודכן ואת התקופה לתשלומו;
(2)
שלא להטיל על המפר עיצום כספי – ימסור לו הודעה על כך, בכתב.
(ג)
בדרישת התשלום או בהודעה לפי סעיף קטן (ב) יפרט המנהל את נימוקי החלטתו.
(ד)
לא טען המפר את טענותיו לפי הוראות סעיף 9ג בתוך התקופה האמורה באותו סעיף, יראו את ההודעה על כוונת חיוב בתום אותה תקופה כדרישת תשלום שנמסרה למפר במועד האמור.
הפרה נמשכת והפרה חוזרת [תיקון: תשפ״א]
(א)
בהפרה נמשכת ייווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה החלק העשרים שלו לכל חודש מלא שבו נמשכת ההפרה.
(ב)
בהפרה חוזרת ייווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה, סכום השווה לעיצום הכספי כאמור; לעניין זה, ”הפרה חוזרת“ – הפרת הוראה מההוראות לפי חוק זה כאמור בסעיף 9א בתוך שנתיים מהפרה קודמת של אותה הוראה שבשלה הוטל על המפר עיצום כספי או שבשלה הורשע.
סכומים מופחתים [תיקון: תשפ״א]
(א)
הממונה אינו רשאי להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים בתוספת הראשונה אלא במקרים, בנסיבות ובהתאם לשיקולים המפורטים בתוספת השנייה ובשיעורים הקבועים בה.
(ב)
השר, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לשנות את התוספת השנייה.
סכום מעודכן של העיצום הכספי [תיקון: תשפ״א]
(א)
העיצום הכספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום מסירת דרישת התשלום, ולגבי מפר שלא טען את טענותיו לפני הממונה כאמור בסעיף 9ד(ד) – ביום מסירת ההודעה על כוונת חיוב; הוגש ערעור לבית משפט לפי סעיף 9יב ועוכב תשלומו של העיצום הכספי בידי הממונה או בית המשפט – יהיה העיצום הכספי לפי סכומו המעודכן ביום ההחלטה בערעור.
(ב)
סכומי העיצום הכספי המנויים בתוספת הראשונה יתעדכנו ביום 1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון), בהתאם לשיעור שינוי המדד הידוע ביום העדכון לעומת המדד שהיה ידוע ביום 1 בינואר של השנה הקודמת; הסכומים יעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים; עדכון ראשון לפי סעיף קטן זה יהיה ביום כ״ח בטבת התשפ״ב (1 בינואר 2022); לעניין זה, ”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
(ג)
הממונה יפרסם ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד האנרגיה הודעה על סכומי העיצום הכספי המעודכנים לפי סעיף קטן (ב).
המועד לתשלום [תיקון: תשפ״א]
העיצום הכספי המפר ישלם את העיצום הכספי בתוך 45 ימים מיום מסירת דרישת התשלום כאמור בסעיף 9ד.
הפרשי הצמדה וריבית [תיקון: תשפ״א]
לא שילם המפר עיצום כספי במועד, ייווספו על העיצום הכספי, לתקופת הפיגור, הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ״א–1961 (בפרק זה – הפרשי הצמדה וריבית), עד לתשלומו.
גבייה [תיקון: תשפ״א]
עיצום כספי ייגבה לאוצר המדינה, ועל גבייתו יחול חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ״ה–1995.
עיצום כספי בשל הפרה לפי חוק זה ולפי חוק אחר [תיקון: תשפ״א]
על מעשה אחד המהווה הפרה של הוראה מההוראות לפי חוק זה כאמור בסעיף 9א ושל הוראה מההוראות לפי חוק אחר לא יוטל יותר מעיצום כספי אחד.
ערעור [תיקון: תשפ״א]
(א)
על החלטה סופית של הממונה לפי פרק זה ניתן לערער לבית משפט השלום שבו יושב נשיא בית משפט השלום; ערעור כאמור יוגש בתוך 45 ימים מיום שנמסרה למפר הודעה על ההחלטה.
(ב)
אין בהגשת ערעור לפי סעיף קטן (א) כדי לעכב את תשלום העיצום הכספי, אלא אם כן הסכים לכך הממונה או שבית המשפט הורה על כך.
(ג)
החליט בית המשפט לקבל ערעור שהוגש לפי סעיף קטן (א) לאחר ששולם העיצום הכספי, והורה על החזרת סכום העיצום הכספי ששולם או על הפחתת העיצום הכספי, יוחזר הסכום ששולם או כל חלק ממנו אשר הופחת בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו.
פרסום [תיקון: תשפ״א]
(א)
הטיל הממונה עיצום כספי לפי פרק זה, יפרסם באתר האינטרנט של משרד האנרגיה את הפרטים שלהלן, בדרך שתבטיח שקיפות לגבי הפעלת שיקול דעתו בקבלת ההחלטה להטיל עיצום כספי:
(1)
דבר הטלת העיצום הכספי;
(2)
מהות ההפרה שבשלה הוטל העיצום הכספי ונסיבות ההפרה;
(3)
סכום העיצום הכספי שהוטל;
(4)
אם הופחת העיצום הכספי – הנסיבות שבשלהן הופחת סכום העיצום ושיעורי ההפחתה;
(5)
פרטים על המפר הנוגעים לעניין;
(6)
שמו של המפר – אם המפר הוא תאגיד.
(ב)
הוגש ערעור לפי סעיף 9יב, יפרסם הממונה בפרסום לפי סעיף קטן (א) גם את דבר הגשת הערעור ואת תוצאותיו.
(ג)
על אף האמור בסעיף קטן (א)(6), הממונה רשאי לפרסם את שמו של מפר שהוא יחיד, אם סבר שהדבר נחוץ לצורך אזהרת הציבור, לאחר שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו לעניין זה; ההזדמנות לטעון טענות לפי סעיף קטן זה יכול שתינתן למפר במסגרת זכות הטיעון לפי סעיף 9ג, ובלבד שהממונה הודיע למפר על כוונתו לפרסם את שמו, בהודעה על כוונת חיוב לפי סעיף 9ב.
(ד)
על אף האמור בסעיף זה, לא יפרסם הממונה פרטים שהם בגדר מידע שרשות ציבורית מנועה מלמסור לפי סעיף 9(א) לחוק חופש המידע, התשנ״ח–1998, וכן רשאי הוא שלא לפרסם פרטים לפי סעיף זה שהם בגדר מידע שרשות ציבורית אינה חייבת למסור לפי סעיף 9(ב) לחוק האמור.
(ה)
פרסום לפי סעיף זה בעניין עיצום כספי שהוטל על תאגיד יהיה לתקופה של ארבע שנים, ובעניין עיצום כספי שהוטל על יחיד – לתקופה של שנתיים; בפרסום כאמור יישם הממונה אמצעים טכנולוגיים נאותים ומתקדמים כדי למנוע, ככל האפשר, את העיון בפרטים שפורסמו באתר האינטרנט של משרד האנרגיה בתום תקופת הפרסום, ובלבד שיש אמצעים מקובלים למניעת העיון כאמור.
(ו)
השר רשאי לקבוע דרכים נוספות לפרסום הפרטים האמורים בסעיף זה.
שמירת אחריות פלילית [תיקון: תשפ״א]
(א)
תשלום עיצום כספי לפי פרק זה לא יגרע מאחריותו הפלילית של אדם בשל הפרת הוראה מההוראות לפי חוק זה המהווה עבירה.
(ב)
שלח הממונה למפר הודעה על כוונת חיוב בשל הפרה המהווה עבירה כאמור בסעיף קטן (א), לא יוגש נגדו כתב אישום בשל אותה הפרה אלא אם כן התגלו עובדות חדשות המצדיקות זאת.
(ג)
הוגש נגד אדם כתב אישום בשל הפרה המהווה עבירה כאמור בסעיף קטן (א), לא ינקוט נגדו הממונה הליכים לפי פרק זה בשל אותה הפרה, ואם הוגש כתב האישום בנסיבות האמורות בסעיף קטן (ב) לאחר שהמפר שילם עיצום כספי, יוחזר לו הסכום ששולם בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלום הסכום עד יום החזרתו.
שינוי התוספת הראשונה [תיקון: תשפ״א]
השר, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לשנות את התוספת הראשונה, ובלבד שסכומי העיצום הכספי כמפורט בטור ב׳ לתוספת האמורה לא יעלו על סכומים אלה, לפי העניין:
(1)
250,000 שקלים חדשים – לעניין הפרות של הוראות החוק;
(2)
100,000 שקלים חדשים – לעניין הפרות של הוראות התקנות.
[תיקון: תשפ״א]

פרק ח׳: הוראות שונות

(א)
סמכות הנתונה בפקודת המכרות למפקח או למנהל, כמשמעותם בפקודה האמורה, תהיה בכל הנוגע למחצבים, שהשר או מי שהסמיך לענין זה קבעו בהודעה ברשומות שהם מקור אנרגיה, נתונה לממונה, והוא יפעילה בהתייעצות עם המועצה המייעצת לפי חוק הנפט.
(ב)
לענין סעיף זה, ”מחצבים“ – למעט מינרלים רדיו אקטיביים כמשמעותם בפקודת המינרלים הרדיו אקטיביים, 1947.
ביטול
חוק רשות לאומית לאנרגיה, התשל״ז–1977 – בטל.
תקפות תקנות
תקנות שהותקנו לפי חוק רשות לאומית לאנרגיה, התשל״ז–1977, יעמדו בתוקפן במשך חמש שנים מיום תחילתו של חוק זה כאילו הותקנו מכוח חוק זה.
שמירת דינים [תיקון: תשפ״א]
אין בהוראות לפי חוק זה כדי לגרוע מהוראות לפי כל דין.
תחולה [תיקון: תשע״א]
חוק זה יחול על המדינה.
[תיקון: תשפ״א]

תוספת ראשונה

(סעיפים 9, ו־9טו)

חלק א׳

חלק ב׳

[תיקון: תשפ״ב]
טור א׳
ההוראה
טור ב׳
סכום העיצום הכספי
(בשקלים חדשים)
יחיד תאגיד
הוראות בחוק
(1)
יבואן שייבא מכשיר חשמלי בלי שבידו אישור על פי הצהרה או אישור הממונה, בניגוד להוראות סעיף 3ג
80,000 160,000
(2)
יבואן או יצרן שהעביר מכשיר חשמלי למשווק או שיווק מכשיר חשמלי בלי שבידו אישור על פי הצהרה או אישור הממונה, בניגוד להוראות סעיף 3ג
80,000 160,000
(3)
יבואן או יצרן שמסר פרטים לא נכונים בהצהרה שמסר לפי סעיף 3ד או במסמכים שמסר לפי הסעיף האמור
80,000 160,000
(3א)
יבואן או יצרן שמסר התחייבות לפי סעיף 3ד1(א)(1) והמכשיר שלגביו התבקש אישור אינו זהה למכשיר שהמסמכים שצורפו להתחייבות לפי סעיף 3ד1(א)(2) נוגעים אליו
80,000 160,000
(4)
יבואן או יצרן שהעביר מכשיר חשמלי למשווק ולא העביר למשווק את תווית הדירוג האנרגטי עם המכשיר החשמלי, בניגוד להוראות סעיף 3י
80,000 160,000
(5)
יבואן, יצרן או משווק שלא קיים את הוראת הממונה שניתנה לו לפי סעיף 3יב
80,000 160,000
(6)
יבואן או יצרן שלא שמר מסמכים, בניגוד להוראות לפי סעיף 3ט
25,000 50,000
(7)
משווק שהציג מכשיר חשמלי ללא תווית דירוג אנרגטי על גבי המכשיר, בניגוד להוראות סעיף 3יא(א)
15,000 25,000
(8)
משווק שפרסם מכשיר חשמלי, ובכלל זה הציג תמונה או ציור של אב טיפוס של מכשיר חשמלי או חפץ הנחזה כמכשיר חשמלי, ולא ציין בפרסומת את הדירוג האנרגטי של המכשיר, בניגוד להוראות סעיף 3יא(ב)
15,000 25,000
(9)
יצרן, יבואן או משווק שלא קיים את הוראת הממונה שניתנה לו לפי סעיף 3יב1
30,000 60,000
(10)
יבואן או יצרן שלא מסר למפקח מסמכים המעידים על עמידת מכשיר חשמלי בדרישת נצילות אנרגטית, בהתאם לדרישת המפקח לפי סעיף 4ב(2)
25,000 50,000
הוראות בתקנות
תקנות דודי קיטור
(1)
בעל דוד קיטור שלא דאג לעריכת בדיקת נצילות בעירה של דוד קיטור בידי בוחן, בניגוד לתקנה 2(א) לתקנות דודי הקיטור
3,000 15,000
(2)
בעל דוד קיטור שלא נקט אמצעים לשיפור נצילות הבעירה ולא דאג לעריכת בדיקה חוזרת של נצילות בעירה של דוד קיטור בידי בוחן, בניגוד לתקנה 4(א) לתקנות דודי הקיטור
3,000 15,000
(3)
בעל דוד קיטור שהפעיל דוד קיטור לאחר שנערכה בו בדיקה חוזרת, בלי שנצילותו היא כמפורט בתקנה 3 לתקנות דודי הקיטור, בניגוד לתקנה 4(ב) לאותן תקנות
3,000 15,000
תקנות הצגת דירוג אנרגטי ליחידת דיור
(4)
מוכר שהציג לקונה דירוג אנרגטי של יחידת דיור או שהעביר את הדירוג האנרגטי למתווך, בניגוד לתקנה 2(א) לתקנות הצגת דירוג אנרגטי ליחידת דיור
15,000 25,000
(5)
מתווך שהציג דירוג אנרגטי של יחידת דיור, בניגוד לתקנה 2(ב) לתקנות הצגת דירוג אנרגטי ליחידת דיור
15,000 25,000
(6)
מוכר שהציג דירוג אנרגטי ליחידת דיור לקונים בלי שהעביר לממונה את הנתונים שעל בסיסם קבעה המעבדה את הדירוג האנרגטי של אותה יחידת דיור, וקיבל אישור מקוון על קליטת הנתונים במערכת, בניגוד לתקנה 3 לתקנות הצגת דירוג אנרגטי ליחידת דיור
3,000 15,000
תקנות יחידת קירור מים
(7)
בעלים של יחידת קירור מים שלא ערך בדיקת יעילות אנרגטית של יחידת קירור מים, בניגוד לתקנה 2 לתקנות יחידת קירור מים
3,000 15,000
(8)
בעלים של יחידת קירור מים שלא נקט את האמצעים הדרושים לשיפור היעילות האנרגטית ולא ערך בדיקה חוזרת של יחידת קירור מים, בניגוד לתקנה 4(א) לתקנות יחידת קירור מים
3,000 15,000
(9)
בעלים של יחידת קירור מים שלא השבית יחידת קירור שלא בוצעה לה בדיקה חוזרת או שממצאי הבדיקה החוזרת מצביעים על כך שהיא לא יעילה מבחינה אנרגטית, או שהפעיל אותה מחדש לאחר שנערכה בה בדיקה חוזרת בלי שחדלה להיות יחידת קירור מים לא יעילה מבחינה אנרגטית, בניגוד לתקנה 4(ב) לתקנות יחידת קירור מים
3,000 15,000
תקנות יחידת קירור מים חדשה
(10)
מי שייבא, ייצר לשימוש בישראל, מכר או שיווק יחידת קירור מים חדשה בלא שהממונה שוכנע על פי חוות דעת מקצועית שהוגשה לו כי אותה יחידה עומדת בדרישות היעילות האנרגטית המזערית, בניגוד לתקנה 2(א) לתקנות יחידת קירור מים חדשה
3,000 15,000
תקנות יחידת המחממים
(11)
בעל מחמם שלא דאג לעריכת בדיקת נצילות בעירה של מחמם בידי בוחן, בניגוד לתקנה 2(א) לתקנות המחממים
3,000 15,000
(12)
בעל מחמם שלא שיפר את הנצילות ולא דאג לעריכת בדיקה חוזרת בידי בוחן, בניגוד לתקנה 2(ה) לתקנות המחממים
3,000 15,000
תקנות הממירים
(13)
מי שייבא בדרך עיסוקו, ייצר לשימוש בישראל, מכר או שיווק ממיר ספרתי, בניגוד להוראות תקנה 2(א) לתקנות הממירים
3,000 15,000
(14)
יבואן, יצרן, מוכר או משווק של ממיר ספרתי שלא שמר את תעודת הבדיקה, בניגוד לתקנה 2(ב) לתקנות הממירים
3,000 15,000
(15)
יצרן או יבואן של ממיר ספרתי שלא מסר מידע על ההספק החשמלי של הממיר לפי דרישת הממונה, בניגוד לתקנה 3 לתקנות הממירים
3,000 15,000
תקנות מנועי השראה חשמליים
(16)
ייבא ביבוא שאינו יבוא אישי, ייצר או מכר מנוע השראה חשמלי, בניגוד לתקנה 2 לתקנות מנועי השראה חשמליים; לעניין זה, ”יבוא אישי“ – יבוא של טובין על ידי יחיד שאינו מיועד לצורכי אספקה, ייצור או מתן שירותים ואינו במסגרת של פעילות מסחרית, ובלבד שהטובין מיובאים בכמות סבירה לשימושו האישי או המשפחתי של אותו יחיד
3,000 15,000
תקנות מיתקני השאיבה
(17)
בעל מיתקן שאיבה שלא דאג לעריכת בדיקת נצילות של מיתקן השאיבה, בניגוד לתקנה 3 לתקנות מיתקני השאיבה
3,000 15,000
(18)
בעל מיתקן שאיבה שהפעיל מיתקן שאיבה לאחר שנערכה בו בדיקה חוזרת, בלי שנצילותו היא כמפורט בתקנה 2 לתקנות מיתקני השאיבה, בניגוד לתקנה 4(ב) לאותן תקנות
3,000 15,000
תקנות הסקרים
(19)
צרכן אנרגיה שלא הגיש לממונה תכנית לביצוע סקר, בניגוד לתקנה 2(א) לתקנות הסקרים
25,000 50,000
(20)
צרכן אנרגיה שלא תיקן תכנית סקר בתוך 30 ימי עבודה, בניגוד לתקנה 2(ב) לתקנות הסקרים
10,000 10,000
(21)
צרכן אנרגיה שלא הגיש לממונה סקר לפי תכנית הסקר שאושרה בתוך שנה, בניגוד לתקנה 3(א) לתקנות הסקרים
25,000 50,00
(22)
צרכן אנרגיה שלא תיקן סקר בתוך 60 ימי עבודה, בניגוד לתקנה 3(ב) לתקנות הסקרים
10,000 10,000
(23)
צרכן אנרגיה שלא הגיש לממונה תכנית סקר חדשה, בניגוד לתקנה 4 לתקנות הסקרים
10,000 10,000
(24)
צרכן אנרגיה שלא כלל בסקר המלצות לשימור אנרגיה בעלות כדאיות כלכלית, בניגוד לתקנה 5 לתקנות הסקרים
10,000 10,000
(25)
צרכן אנרגיה שלא יישם המלצה לשימור אנרגיה בעלת כדאיות כלכלית בתוך שלוש שנים מיום אישור הסקר, בניגוד לתקנה 6(א) לתקנות הסקרים
10,000 10,000
(26)
צרכן אנרגיה שלא הגיש לממונה נתונים, בניגוד לתקנה 6(ד) לתקנות הסקרים
25,000 50,000
תקנות פיקוח על צריכת האנרגיה
(27)
מפעל צרכן שלא מינה אחראי לקידום הצריכה היעילה של אנרגיה או שמינה אחראי כאמור שאינו עומד בדרישות הקבועות בתקנה 2 לתקנות פיקוח על צריכת האנרגיה, בניגוד לתקנה האמורה
3,000 10,000
(28)
מפעל צרכן שלא הגיש דוח על צריכת אנרגיה שנתית, בניגוד לתקנה 4(א) לתקנות פיקוח על צריכת האנרגיה
3,000 10,000
[תיקון: תשפ״א]

תוספת שנייה

(סעיף 9ו)

סכומים מופחתים לעניין עיצום כספי

הגדרות – תוספת שנייה
”אישור“ – כל אחד מאלה:
(1)
אם המפר חייב, לפי דין, במינוי רואה חשבון מבקר – אישור שנתן רואה חשבון מבקר שמונה כאמור המבקר את הדוחות הכספיים השנתיים;
(2)
אישור שנתן רואה חשבון או אישור שנתן יועץ מס מייצג כי נתון פלוני תואם לאמור במסמך שהוגש במסגרת פעולת הייצוג של יועץ המס;
”מחזור עסקאות“ – מחזור עסקאות של עוסק כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל״ו–1975;
”רואה חשבון מבקר“ – כהגדרתו בחוק החברות, התשנ״ט–1999.
הפחתת סכומי העיצום הכספי
הממונה רשאי להפחית למפר את סכום העיצום הכספי, בשיעורים שלהלן, אם התקיימה אחת או יותר מנסיבות אלה:
(1)
המפר לא הפר כל הוראה מהוראות חוק זה או לפיו בחמש השנים שקדמו להפרה – 20%; לא הפר את אותה הוראה בשלוש השנים שקדמו להפרה – 10%;
(2)
מפר הפסיק את ההפרה מיוזמתו ודיווח עליה לממונה – 30%;
(3)
המפר נקט פעולות למניעת הישנות ההפרה ולהקטנת הנזק, להנחת דעתו של הממונה – 30%.
הפחתה בשל נסיבות אישיות
ראה הממונה, לגבי מפר שהוא יחיד, שההפרה נגרמה בשל נסיבות אישיות המצדיקות הפחתה של העיצום הכספי או שהתקיימו נסיבות אישיות קשות המצדיקות שלא למצות את הדין עם המפר, רשאי הוא להפחית למפר את סכום העיצום הכספי בשיעור של 20%.
הפחתה בשל כמה נסיבות
התקיימו לגבי מפר כמה נסיבות כאמור בסעיפים 2 ו־3, רשאי הממונה להפחית למפר מסכום העיצום הכספי את השיעורים המנויים לצד אותן נסיבות במצטבר, ובלבד ששיעור ההפחתה לא יעלה על 80% מסכום העיצום הכספי הקבוע בשל אותה הפרה אם הייתה זו הפרה ראשונה, ועל 70% ממנו אם הייתה זו הפרה שאינה הפרה ראשונה.
הפחתה בשל התחשבות במחזור עסקאות
(א)
מצא הממונה שסכום העיצום הכספי עולה על 5% ממחזור העסקאות של המפר, רשאי הוא להפחית את הסכום ל־5% ממחזור העסקאות שלו.
(ב)
סעיף קטן (א) יחול בין שסכום העיצום הכספי לפי סעיפים 2 ו־3 הופחת ובין שלא הופחת.
(ג)
מפר המבקש הפחתה של סכום העיצום הכספי לפי סעיף זה, יגיש לממונה אישור לעניין גובה מחזור העסקאות שלו בתוך 45 ימים ממועד מסירת ההודעה על כוונת חיוב.
[תיקון: תשפ״ב]

תוספת שלישית

(סעיף 3ב1)

מכשירים חשמליים במסלול האירופי שסעיף 3ד1 חל עליהם

מכשירים חשמליים הנדרשים לעמוד בדרישת נצילות אנרגטית מכשירים חשמליים הנדרשים לעמוד בדרישת נצילות אנרגטית:
(1)
יחידות קירור מים הפועלות במחזור דחיסת אדים (צ׳ילרים);
(2)
מזגנים;
(3)
מקררים;
(4)
מכונות כביסה;
(5)
מייבשי כביסה;
(6)
מדיחי כלים;
(7)
תנורי אפייה;
(8)
נורות;
(9)
נטלים לנורות פלוארניות;
(10)
ממירי אפיקים ספרתיים לקליטת שידורי טלוויזיה;
(11)
טלוויזיות;
(12)
מנועי השראה חשמליים אסינכרוניים תלת־מופעיים כלוביים.
מכשירים חשמליים הנדרשים לעמוד בדרישות נצילות אנרגטית לעניין הספק במצב המתנה מכשירים חשמליים הנדרשים לעמוד בדרישות נצילות אנרגטית לעניין הספק במצב המתנה:
(1)
מזגנים;
(2)
מקררים;
(3)
מכונות כביסה;
(4)
מייבשי כביסה;
(5)
מדיחי כלים;
(6)
תנורי אפייה;
(7)
תנורי מיקרוגל;
(8)
ציוד טכנולוגיית מידע:
(א)
מחשבים;
(ב)
מסכים למחשב;
(ג)
מדפסות;
(9)
ציוד שמע:
(א)
מכשירי רדיו;
(ב)
מגבירים;
(ג)
מכשירי טלפון אלחוטיים;
(10)
טלוויזיות;
(11)
ממירים דיגיטליים.
[תיקון: תשפ״ב]

תוספת רביעית

(סעיף 3י)

מכשירים חשמליים במסלול האירופי שיש לצרף להם תווית דירוג אנרגטי

מזגנים
מקררים
מכונות כביסה
מייבשי כביסה
מדיחי כלים
תנורי אפיה
נורות
טלוויזיות
מסכי מחשב.


נתקבל בכנסת ביום כ״ז בכסלו התש״ן (25 בדצמבר 1989).
 • יצחק שמיר
  ראש הממשלה
 • משה שחל
  שר האנרגיה והתשתית
 • חיים הרצוג
  נשיא המדינה
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן