לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק סדרי השלטון והמשפט (ביטול החלת המשפט, השיפוט והמינהל)

חוק סדרי השלטון והמשפט (ביטול החלת המשפט, השיפוט והמינהל) מתוך

חוק סדרי השלטון והמשפט (ביטול החלת המשפט, השיפוט והמינהל), התשנ״ט–1999


תוכן עניינים

[תיקון: תשע״א]

פרק א׳: כללי

הגדרות [תיקון: תשע״א]
לענין חוק זה –
”החלטת ממשלה“ – (נמחקה);
”שטח“ – שטח שחלים בו המשפט, השיפוט והמינהל של מדינת ישראל.
תנאים לאשרור או לאישור הסכם [תיקון: תשע״א]
(א)
הממשלה לא תאשרר הסכם הטעון אשרור ולא תחתום על הסכם שאינו טעון אשרור, שלפיו המשפט, השיפוט והמינהל של מדינת ישראל לא יחולו על שטח, לרבות הסכם הכולל התחייבות לעתיד והתחייבות המותנית בתנאים, אלא לאחר שההסכם אושר בידי הכנסת ובמשאל עם, לפי הוראות חוק זה.
(ב)
החלטת הממשלה שלפיה המשפט, השיפוט והמינהל של מדינת ישראל לא יחולו עוד על שטח שלא בדרך של הסכם כאמור בסעיף קטן (א), טעונה אישור בידי הכנסת ובמשאל עם, לפי הוראות חוק זה, בשינויים המחויבים כאילו היתה הסכם כאמור.
חזרת הממשלה מהסכם [תיקון: תשע״א]
הגישה הממשלה הסכם כאמור בסעיף 1א ליושב ראש הכנסת, והודיעה לכנסת וליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית כי היא חוזרת בה מכוונתה לאשרר את ההסכם או לחתום עליו, לא יובא ההסכם לאישור הכנסת או לא ייערך משאל עם במועד שנקבע לכך, לפי העניין.
[תיקון: תשע״א]

פרק ב׳: אישור הכנסת

אישור הכנסת [תיקון: תשע״א]
(א)
הממשלה תגיש הסכם כאמור בסעיף 1א ליושב ראש הכנסת, אשר יניחו בלא דיחוי על שולחן הכנסת לצורך אישורו בכנסת; בתקופת פגרת הכנסת יכנס יושב ראש הכנסת את הכנסת לצורך הנחת ההסכם כאמור.
(ב)
יושב ראש הכנסת יביא את ההסכם לאישור הכנסת לאחר שחלפו לפחות שבועיים ולכל היותר ארבעה שבועות מיום הנחתו על שולחן הכנסת, או תקופה ארוכה יותר שעליה הודיעה הממשלה ליושב ראש הכנסת.
(ג)
אישור הכנסת לפי סעיף זה יהיה ברוב חבריה.
(ד)
יושב ראש הכנסת יודיע ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, בלא דיחוי, על אישור הכנסת לפי סעיף זה, ויפרסם על כך הודעה ברשומות.
[תיקון: תשע״א]

פרק ג׳: משאל עם

משאל עם [תיקון: תשע״א]
(א)
הסכם שאושר על ידי הכנסת כאמור בסעיף 2, טעון גם אישור במשאל עם, שיתקבל ברוב הקולות הכשרים של המשתתפים במשאל.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), הסכם שהכנסת אישרה ברוב של שמונים חברי הכנסת, אינו טעון גם אישור במשאל עם.
המועד לעריכת משאל העם [תיקון: תשע״א]
אישרה הכנסת הסכם כאמור בסעיף 2, ייערך משאל העם ביום ג׳ האחרון שלפני תום 90 הימים מיום החלטת הכנסת, אלא אם כן החליטה הכנסת ברוב חבריה, בתוך חמישה ימים מיום האישור כאמור, על עריכת משאל העם במועד מאוחר יותר, אך לא יאוחר מעשרה ימים מהמועד הקבוע לעריכתו לפי סעיף זה.
בחירות לכנסת ומשאל העם [תיקון: תשע״א]
על אף האמור בסעיף 4, אישרה הכנסת הסכם כאמור בסעיף 2, ובתקופה שתחילתה 30 ימים מיום האישור וסיומה 120 ימים מאותו יום חל יום הבחירות לכנסת, ייערך משאל העם ביום הבחירות לכנסת.
הזכות להשתתף במשאל העם [תיקון: תשע״א]
זכאי להשתתף במשאל העם מי שהיה זכאי להשתתף בבחירות לכנסת לו היו מתקיימות במועד עריכת משאל העם.
השאלה במשאל העם, פתקי ההצבעה והתוצאות [תיקון: תשע״א]
(א)
(1)
השאלה שתוצג לבוחר במשאל העם תהיה ”האם את/ה בעד או נגד ההסכם בין מדינת ישראל לבין [שמות הצדדים] שאישרה הכנסת ביום [תאריך אישור הכנסת]?“.
(2)
הביאה הממשלה לאישור הכנסת החלטה כאמור בסעיף 1א(ב), תוצג לבוחר במשאל העם השאלה ”האם את/ה בעד או נגד החלטת הממשלה שמספרה [מספר ההחלטה] שאישרה הכנסת ביום [תאריך אישור הכנסת]?“.
(ב)
יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית ישלים את הפרטים החסרים בשאלה האמורה בסעיף קטן (א)(1) או (2); השאלה בנוסחה המלא תוצג בכל תא הצבעה כפי שיקבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית.
(ג)
פתקי ההצבעה במשאל העם יישאו את המילים ”בעד“ או ”נגד“.
(ד)
היה מספר המצביעים בעד גדול ממספר המצביעים נגד – אושר ההסכם במשאל העם או אושרה ההחלטה במשאל העם, לפי העניין.
יום עריכת משאל העם – יום בחירה [תיקון: תשע״א]
(א)
יום עריכת משאל העם לפי חוק זה הוא יום בחירה; בחר העובד ביום כיום חופשה, יובא היום במניין ימי החופשה שלו; בסעיף זה, ”יום בחירה“ – יום שהבחירה בידי העובד לצאת בו לחופשה או לעבוד.
(ב)
ועדת הבחירות המרכזית רשאית לקבוע את סוגי העבודות והשירותים שאין להפסיקם ביום עריכת משאל העם ואת סוגי העובדים שהוראות סעיף קטן (א) לא יחולו עליהם, וכן רשאית היא לקבוע את השעות וההסדרים שיחולו ביום זה.
החלת הוראות חוק הבחירות [תיקון: תשע״א, תשע״ה, תשע״ז]
(א)
משאל העם ייערך בדרך שבה נערכות הבחירות לכנסת, וועדת הבחירות המרכזית תהא אחראית על עריכתו.
(ב)
על משאל העם יחולו ההוראות לפי חוק הבחירות כאילו היה בחירות לכנסת, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה בהוראות חוק הבחירות המפורטות להלן, ככל שלא נקבעו בחוק זה הוראות אחרות באותו עניין:
(ג)
בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב), לעניין הוראות העונשין הקבועות בפרק י״א לחוק הבחירות, דין משאל העם כדין הבחירות לכנסת, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה בהוראות חוק הבחירות המפורטות להלן:
(ד)
חל יום משאל העם ביום הבחירות לכנסת כאמור בסעיף 5 יחולו הוראות אלה:
(1)
פנקס הבוחרים, אזורי הקלפי, מקומות הקלפי והקלפיות שלפי חוק הבחירות ישמשו גם לעניין משאל העם; ועדת הבחירות המרכזית, הוועדות האזוריות וועדות הקלפי שלפי חוק הבחירות יפעלו גם לעניין משאל העם ולא יחול האמור בסעיף קטן (ב) לעניין הרכב ועדות הקלפי; והכל לפי המועדים שנקבעו בחוק הבחירות לעניינים אלה;
(2)
הוראות חוק הבחירות יחולו לעניין הבחירות לכנסת, ובשינויים האמורים בסעיף קטן (א), בסעיף קטן (ב) בפסקאות (11), (13), (17) עד (20), (22), (23) למעט פסקת משנה (א)(1) שבה, (25), (26), (30), (32), (36), (37) ובסעיף קטן (ג) – לעניין משאל העם, והכל גם בשינויים אלה בהוראות חוק הבחירות המפורטים בסעיף קטן (ה).
(ה)
החלת הוראות חוק התעמולה [תיקון: תשע״א]
(א)
הוראות חוק התעמולה, כפי שהן חלות לקראת בחירות לכנסת ובתקופות הקבועות בחוק האמור, יחולו לקראת משאל עם, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה בהוראות חוק התעמולה המפורטות להלן:
(ב)
בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן (א), לעניין הוראות עונשין וצווים, הקבועות בסעיפים 17, 17א, 17ב ו־17ג לחוק התעמולה, דין משאל העם כדין הבחירות לכנסת בשינויים המחויבים ובשינויים אלה בהוראות המפורטות להלן בחוק התעמולה:
(ג)
חל יום משאל העם ביום הבחירות לכנסת כאמור בסעיף 5
(1)
הוראות חוק התעמולה, למעט סעיף 5 שבו, יחולו על כל תעמולה הנעשית בידי מפלגה המתמודדת בבחירות, סיעה או רשימת מועמדים, מטעמן או למענן, בין אם עסקה התעמולה בבחירות לכנסת ובין אם עסקה במשאל העם;
(2)
הוראות חוק התעמולה, בשינויים האמורים בסעיפים קטנים (א) ו־(ב), יחולו על תעמולה לקראת משאל העם, הנעשית בידי אדם או גוף שאינו מנוי בפסקה (1), ובלבד שאין בה משום תעמולה למען מפלגה או רשימת מועמדים מסוימת או למען מועמד מסוים;
(3)
סמכויות יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לפי הוראות סעיף 17ג לחוק התעמולה, בשינויים האמורים בסעיף קטן (ב), יחולו גם בקשר לתעמולת בחירות.
סמכות יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית [תיקון: תשע״א]
התעורר ספק בקשר להחלת הוראות חוק הבחירות או הוראות חוק התעמולה לעניין משאל העם, יכריע בדבר יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, ביוזמתו או על פי בקשה של חבר ועדת הבחירות המרכזית.
לעניין סעיף 1(4) לחוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי״ט–1956, יראו את משאל העם לפי חוק זה כאילו היה בחירות לכנסת.
עבירת בחירות לעניין מאסר על־תנאי [תיקון: תשע״א]
לעניין פסקאות (1) ו־(3) להגדרה ”עבירת בחירות“ שבסעיף 52(ב)(2) לחוק העונשין, התשל״ז–1977, יראו עבירת בחירות גם עבירה לפי חוק הבחירות או עבירה לפי חוק התעמולה, כפי שהוחלו לעניין משאל העם לפי חוק זה.
החלת הוראות חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות [תיקון: תשע״א]
לעניין חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, התשנ״ו–1996, יראו את משאל העם לפי חוק זה כאילו היה בחירות לכנסת.
[תיקון: תשע״א, תשע״ז]
(בוטל).
[תיקון: תשע״א]

פרק ד׳: ביצוע

ביצוע [תיקון: תשע״א]
שר הפנים ממונה על ביצועו של חוק זה.


נתקבל בכנסת ביום ח׳ בשבט התשנ״ט (25 בינואר 1999).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • עזר ויצמן
  נשיא המדינה
 • דן תיכון
  יושב ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן