לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק סוכני המכס

חוק סוכני המכס מתוך

חוק סוכני המכס, תשכ״ה–1964


תוכן עניינים

פרק ראשון: פרשנות

הגדרות [תיקון: תשנ״ה]
בחוק זה –
”סוכן מכס“ – אדם העושה פעולת מכס בשביל זולתו דרך שירות לכל, והוא רשום בפנקס סוכני המכס לפי חוק זה;
”פעולת מכס“ – כל עשיה למען הזולת כלפי רשויות המכס בקשר ליבוא, ליצוא או למעבר טובין, ששר האוצר קבע אותה בצו;
”בעל השכלה תיכונית“ – מי שהוא בעל תעודה המזכה את בעליה להתקבל למוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה, לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח–1958;
”הועדה“ – הועדה המייעצת שנתמנתה לפי סעיף 2;
”פקיד רשוי“ – מי שנתמנה לפי סעיף 16;
”המנהל“ – מנהל המכס ומס ערך מוסף;
יתר המונחים – כמשמעותם בפקודת המכס, אלא ש”בעל“ לענין טובין – לרבות אדם הפועל כסוכנו, אך למעט סוכן מכס שאין לו טובת הנאה בטובין.

פרק שני: רישום סוכני מכס

ועדה מייעצת [תיקון: תשנ״ה]
(א)
המנהל ימנה ועדה מייעצת בת שבעה חברים, לענין חוק זה, ויקבע את דרך פעולתה.
(ב)
הועדה תקבע את סדרי דיוניה ככל שלא קבעם המנהל.
(ג)
חברי הועדה יהיו –
(1)
המשנה למנהל או סגן המנהל שמינה המנהל, אשר יכהן כיושב ראש הועדה;
(2)
שלושה נציגים של סוכני המכס, שמינה המנהל בהתייעצות עם הגופים המייצגים סוכני מכס;
(3)
עובד משרד התחבורה שהציע המנהל הכללי של משרד התחבורה;
(4)
נציג איגוד לשכות המסחר בישראל;
(5)
נציג התאחדות התעשיינים בישראל.
איסור לפעול ללא רישום [תיקון: תשנ״ה]
(א)
לא יפעל אדם כסוכן מכס, לא יפרסם ולא יציג עצמו ולא יתחזה כסוכן מכס, אלא אם הוא רשום בפנקס סוכני המכס לפי חוק זה, ולא יעסוק בסוכנות מכס אלא בהתאם לאמור ברישום.
(ב)
(בוטל).
(ג)
הוראות חוק זה אינן באות לפגוע בזכותו –
(1)
של עורך־דין לעסוק בכל פעולה מהפעולות המנויות בסעיף 20 לחוק לשכת עורכי־הדין, תשכ״א–1961;
(2)
של בעל רשיון למחסן רשוי כללי כמשמעותו בסעיף 69 לפקודת המכס – לטפל בהחסנת טובין;
(3)
של אדם שעיסוקו ניהול משא ומתן עם רשות המכס בקשר עם כניסתן והפלגתן של אניות – לנהל משא ומתן כאמור.
ייחוד פעולות מכס [תיקון: תשנ״ה, תשע״ח]
(א)
לא יעשה אדם פעולת מכס אלא אם כן הוא סוכן מכס או פקיד רשוי; סוכן מכס שהוא תאגיד לא יעשה פעולת מכס אלא באמצעות יחיד שהוא סוכן מכס או פקיד רשוי מטעמו.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), חתימה על הצהרת ייבוא לפי סימן ה׳ בפרק רביעי לפקודת המכס או הצהרת ייצוא לפי סימן ב׳ בפרק שישי לפקודה האמורה (בסעיף זה – הצהרות) תיעשה בידי סוכן מכס בלבד, אולם –
(1)
פקיד רשוי יהא רשאי לחתום על הצהרות אם הוא בעל ותק של 5 שנים לפחות;
(2)
המנהל רשאי, בנסיבות מיוחדות ולתקופה שלא תעלה על 90 ימים, לאשר לפקיד רשוי שלא עומד בתנאי פסקה (1), לחתום על הצהרות ובלבד שהוא מועסק על ידי סוכן מכס או מועסק בתאגיד שהוא סוכן מכס, והוא בעל זכות חתימה המחייבת את התאגיד.
בקשה לרישום סוכן מכס [תיקון: תשנ״ה]
מי שנתקיימו בו הוראות סעיף 4 רשאי להגיש בקשה להירשם כסוכן מכס; הבקשה תוגש על גבי טופס שקבע המנהל.
תנאים לרישום סוכן מכס [תיקון: תשנ״ה, תשס״ב]
(א)
יחיד יהא כשיר להירשם כסוכן מכס אם נתקיימו בו כל אלה:
(1)
הוא תושב ישראל;
(2)
הוא בגיר;
(3)
הוא בעל השכלה תיכונית;
(4)
הוא עבר תקופת התמחות של שנתיים לפחות, כפי שנקבע בתקנות, אצל סוכן מכס בעל ותק של חמש שנים לפחות, שנתקיימו בו התנאים שנקבעו בתקנות;
(5)
הוא עמד בבחינות שקבע המנהל, בנושאים שקבע בהתייעצות עם הועדה ואשר פורסמו ברשומות.
(ב)
המנהל רשאי לקבוע ליחיד שהגיש לו בקשה לכך, תקופת התמחות קצרה מהמפורט בסעיף קטן (א)(4) או לפטור אותו מחובת התמחות, אם מצא כי לאותו יחיד נסיון מספיק בפעולות מכס.
(ג)
אלה ייראו כמי שנתקיימו לגביהם הוראות סעיף קטן (א)(4) ו־(5):
(1)
מי שסיים קורס מעריכים באגף המכס ומע״מ (להלן – האגף), שהמנהל ונציב שירות המדינה אישרו את תכנית הלימודים בו, קיבל תעודת מעריך, ועבד כמעריך באגף במשך עשר שנים לפחות;
(2)
מי שכיהן במשרת גובה מכס באגף במשך 5 שנים לפחות;
ובלבד שהגישו בקשה להירשם כסוכני מכס, לא לפני תום שנה ולא לאחר שנתיים, מיום שחדלו לעבוד באגף.
(ד)
לא יירשם יחיד כסוכן מכס אם נתקיים בו אחד מאלה:
(1)
הוא הורשע בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון;
(2)
הוא נפסל לשירות המדינה או פוטר מן המשטרה או גורש מצבא הגנה לישראל על פי פסק דין סופי של בית דין מוסמך.
כשירות תאגיד להירשם בפנקס [תיקון: תשנ״ה, תשנ״ו]
תאגיד יהא כשיר לרישום כסוכן מכס אם נתקיימו בו כל אלה:
(1)
הוא רשום בישראל;
(2)
הוא רשאי במסגרת הפעולות או המטרות שנקבעו לו, לבצע פעולות מכס;
(3)
יש בו לפחות מנהל פעיל אחד או פקיד אחד שהוא אחראי לפעולות מכס או שותף אחד, לפי המקרה, שהוא סוכן מכס, ובלבד שסוכן מכס כאמור לא יבצע פעולת מכס בתאגיד נוסף או כסוכן מכס עצמאי.
פנקס סוכני המכס [תיקון: תשנ״ה]
(א)
המנהל ינהל פנקס שבו ירשום כסוכן מכס את מי שהתקיימו בו הוראות סעיף 4 (להלן – הפנקס) ויתן למי שרשום בו תעודה שהוא סוכן מכס.
(ב)
מי שרשום בפנקס, רשאי לשמש סוכן מכס מיום רישומו ועד יום 31 בדצמבר של כל שנה ובלבד ששילם את אגרת הרישום לאותה שנה לפי הוראות סעיף 31.
סמכות המנהל לרשום
המנהל רשאי, לאחר התייעצות עם הועדה, לרשום בפנקס אדם כסוכן מכס כללי, או כסוכן מכס מוגבל לסוגי עסקאות פלונים או למקומות פלונים.
[תיקון: תשנ״ה]
(בוטל).
[תיקון: תשנ״ה]
(בוטל).
[תיקון: תשנ״ה]
(בוטל).

פרק שלישי: מחיקת רישום ואמצעי משמעת

מחיקת רישום [תיקון: תשנ״ה, תשנ״ו]
(א)
רישומו של סוכן מכס יימחק אם נתקיים בו אחד מאלה:
(1)
חדל להיות תושב ישראל;
(2)
חדל לקיים אחד התנאים המנויים בסעיף 5, אלא שבגלל אי קיום תנאי שבסעיף 5(3) לא יימחק רישומו של תאגיד כסוכן מכס אם חזר וקיים את התנאי תוך 60 יום מיום שחדל לקיימו;
(3)
הורשע בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון.
(ב)
המנהל רשאי, לאחר התייעצות עם הועדה, למחוק רישומו של סוכן מכס, אם היה לו יסוד סביר להניח שנתקיים בו אחד מאלה:
(1)
שנתיים רצופות, ובלי סיבה סבירה לכך, לא עסק באופן פעיל כסוכן מכס או לא ביצע פעולות מכס במסגרת תאגיד סוכן מכס שבו הועסק, וזאת אף אם הוסיף לשלם אגרה כאמור בסעיף 31;
(2)
אינו ראוי לשמש כסוכן מכס;
(3)
הפר הוראה מהוראות חוק זה.
(ג)
מחיקת רישומו של סוכן מכס מן הפנקס, יכול שתהא לצמיתות, או לתקופה מסויימת שבסופה יהא האדם רשאי לבקש חידוש רישומו, או לתקופה מסויימת שבסופה יחודש רישומו מאליו.
(ד)
נמחק רישומו של סוכן מכס, יפורסם הדבר בדרך שנקבעה.
אזהרה ונזיפה
(א)
היה למנהל יסוד סביר להניח שסוכן מכס הפר הוראה מהוראות חוק זה, רשאי הוא, במקום למחוק רישומו, להזהירו או לנזוף בו.
(ב)
רשאי המנהל לפרסם אזהרה או נזיפה כאמור בסעיף קטן (א), אך לא יעשה כן כל עוד לא חלפה תקופת הערר שנקבעה בחוק זה, ואם הוגש הערר – כל עוד לא נסתיים הדיון בו; הפרסום לא יכיל שמו של האדם שניתנה לו האזהרה או הנזיפה.
איסור פעולות לשעה [תיקון: תשנ״ה]
היה למנהל יסוד סביר להניח כי נתקיימו נסיבות המחייבות או מרשות מחיקת רישומו של אדם מן הפנקס, רשאי הוא, לאחר התייעצות עם הועדה, לאסור עליו לפעול כסוכן מכס עד שיתברר קיומן של הנסיבות, ובלבד שאיסור כאמור לא יארך משלושה חדשים, ואם התחילה חקירת משטרה או חקירת רשויות המס בענין זה – עד גמר החקירה וההליכים המשפטיים שבעקבותיה; לענין זה, ”רשויות המס“ – אגף המכס ומע״מ או אגף מס הכנסה ומס רכוש.
סייגים
(א)
לא ישתמש המנהל בסמכות מן הסמכויות שהוענקו לו בפרק זה אלא לאחר שנתן לסוכן המכס הזדמנות נאותה להשמיע בפניו טענותיו.
(ב)
הוגשה תביעה פלילית נגד סוכן מכס, לא ישתמש המנהל בסמכותו למחוק רישומו או ליתן לו אזהרה או נזיפה בשל העבירה שהואשם בה, לפני גמר ההליכים המשפטיים.
תאגיד שרישומו נמחק
תאגיד שנמחק רישומו כסוכן מכס חייב, תוך שלושה חדשים מיום שנמחק, לשנות שמו באופן שלא יכיל עוד את המלים ”סוכן מכס“, ”עמיל מכס“ או מלים אחרות שיש בהן לרמוז שהוא עושה פעולות מכס.
[תיקון: תשנ״ה]

פרק רביעי: פקידים רשויים

פקיד רשוי
(א)
סוכן מכס וכן בעל טובין רשאים, באישור גובה המכס, למנות בכתב אדם המועסק על ידיהם בלבד, לעשות פעולות מכס מטעמם (בחוק זה – פקיד רשוי); גובה המכס רשאי, אם ראה טעם מיוחד לכך, ובהסכמת המנהל, לאשר מינוי אדם אחד על ידי כמה סוכני מכס או כמה בעלי טובין אם אלה הסכימו לכך.
(ב)
לא יפעל אדם כפקיד רשוי, לא יפרסם ולא יציג עצמו ולא יתחזה כפקיד רשוי, אלא אם נתמנה לכך ואושר כאמור בסעיף קטן (א), ולא יעשה פעולות מכס מטעם אדם זולת ממנהו.
כשירות של פקיד רשוי [תיקון: תשנ״ה]
(א)
אדם יהא כשיר להתמנות פקיד רשוי אם נתקיימו בו כל אלה:
(1)
הוא תושב ישראל;
(2)
מלאו לו 18 שנה;
(3)
הוא בעל תעודה המעידה כי סיים בהצלחה 10 שנות לימוד בבית ספר שהוכר על ידי משרד החינוך והתרבות או שהוא בעל השכלה שלדעת המנהל היא שוות ערך ל־10 שנות לימוד;
(4)
עמד בבחינה שקבע המנהל, בנושאים שקבע בהתייעצות עם הועדה ואשר פורסמו ברשומות, ועבר תקופת התמחות של שנה אחת לפחות, בפעולות מכס, כפי שנקבע בתקנות;
(5)
(נמחקה).
(ב)
גובה המכס רשאי לאשר מינויו של אדם כפקיד רשוי לשעה אף אם עדיין לא עמד בבחינה כאמור בסעיף קטן (א)(4); תקפו של אישור כאמור יפקע בתום שנה.
(ג)
המנהל רשאי לקבוע ליחיד שהגיש לו בקשה לכך, תקופת התמחות קצרה מהמפורט בסעיף קטן (א)(4) או לפטור אותו מחובת התמחות, אם מצא כי לאותו יחיד נסיון מספיק בפעולות מכס.
החלת הוראות על פקיד רשוי [תיקון: תשנ״ה]
הוראות סעיפים 4(ג) ו־(ד), 11(א) ו־(ב), 12 ו־14 יחולו גם על פקיד רשוי, בשינויים המחוייבים.
הודעה על הפסקת העסקה [תיקון: תשנ״ה]
הופסקה העסקתו של פקיד רשוי, יודיע על כך מיד סוכן המכס או בעל הטובין, לפי הענין, לגובה המכס שאישר את העסקתו.

פרק חמישי: חובותיו של סוכן מכס

מהימנות ויושר
סוכן מכס יפעל בפעולות מכס במהימנות, בנאמנות וביושר הן כלפי רשות המכס והן כלפי לקוחותיו, וכן ינקוט אמצעים סבירים כדי להבטיח התנהגותם המהימנה, הנאמנה והישרה של פקידיו הרשויים, או של תאגיד־סוכן־מכס שבהנהלתו או שהוא פקיד אחראי לפעולות מכס או שותף בו, כדי לסייע לרשות המכס במילוי תפקידיה על פי כל דין.
ניהול רשומות
סוכן מכס ינהל רשומות ופנקסים, כפי שנקבע בתקנות, לענין פעולות מכס וישמור אותם עד תום שבע שנים לפחות מיום שנסתיים טיפולו בפעולה שנרשמה.
אחריות סוכן מכס [תיקון: תשנ״ה]
(א)
מבלי לגרוע מאחריותו של בעל הטובין, סוכן מכס חייב לבצע לגבי הטובין את כל הפעולות החלות על פי כל דין על מי שייפה את כוחו לגביהן.
(ב)
סוכן מכס ישא באחריות אישית לתשלום כל המסים המוטלים על יבוא ויצוא טובין אם הוכח, להנחת דעתו של המנהל, כי סוכן המכס סייע לאחר להשתמט מתשלום מסים כאמור.
(ג)
סמכות המנהל לפי סעיף קטן (ב) אינה ניתנת להאצלה.
(ד)
הוגש ערעור על החלטת המנהל לפי סעיף קטן (ב), רשאי סוכן המכס שלא לשלם את הסכום שהוטל עליו עד למתן פסק דין סופי בערעור.
[תיקון: תשס״ה]

פרק ששי: עררים (בוטל)

[תיקון: תשנ״ה, תשס״ה]
(בוטל).
[תיקון: תשנ״ה]
(בוטל).
[תיקון: תשנ״ה]

פרק ששי1: משלחים בינלאומיים

הגדרות [תיקון: תשנ״ה]
בפרק זה, ”משלח בינלאומי“ – מי שעיסוקו, כולו או חלקו, במשלוח מטענים מחוץ לישראל לישראל, ומישראל לחוץ לארץ.
החלת הוראות על משלח בינלאומי [תיקון: תשנ״ה]
(א)
על משלח בינלאומי יחולו הוראות חוק זה בשינויים המחוייבים, למעט הוראות סעיפים 3א, 4(א)(4), 4(ב) ו־(ג), 16 עד 19 ו־33.
(ב)
מבלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), לענין פרק זה, בכל מקום בחוק זה שבו נאמר ”סוכן מכס“, יראו כאילו נאמר ”משלח בינלאומי“, ובכל מקום שבו נאמר ”פעולת מכס“, יראו כאילו נאמר ”פעולת שילוח בינלאומי“.

פרק שביעי: שונות

מסירת ידיעות ומסמכים
(א)
המנהל או מי שהוסמך לכך על ידיו בכתב רשאי לדרוש מסוכן מכס או מאדם העובד בשירותו או מפקיד רשוי או מבעל הטובין שהרשה את סוכן המכס או את הפקיד, כי ימסור לו או לשליחיו ידיעות, דוגמאות, רשומות, פנקסים ושאר מסמכים שיש בהם, לדעתו, כדי להקל על רשות המכס בביצוע תפקידיה על פי כל דין.
(ב)
נמסרו דוגמאות שיש להן ערך מסחרי או מסמכים מקוריים, יוחזרו למי שמסרם, לפי בקשתו, אם לא התחילו, תוך שלושה חדשים ממועד מסירתם, הליכים משפטיים שמסמכים או דוגמאות אלה דרושים בהם לראיה.
(ג)
מסמכים שנמסרו לפי סעיף זה, רשאי מוסרם לעשות העתקים מהם.
סמכות חקירה
לענין חוק זה יהיו למנהל כל הסמכויות שניתן להעניק לועדת חקירה על פי סעיף 5 לפקודת ועדות חקירה, למעט הסמכויות לפי הפסקאות (ז) ו־(ח).
עונשין [תיקון: תשנ״ה]
(א)
העושה אחד מאלה, דינו – מאסר שנה:
(1)
מוסר מסמך או ידיעה, לא נכונים או לא מדוייקים לפי חוק זה, ללא הסבר סביר;
(2)
נמנע ללא הסבר סביר מלמסור ידיעה, מסמך או דבר שהוא חייב במסירתם לפי חוק זה, או שנדרש למסרם;
(3)
עובר על הוראות סעיף 3 או סעיף 16(ב) או על איסור לפי סעיף 13.
(ב)
המפר הוראה מהוראות חוק זה ולא נקבע להפרה עונש, או המפר הוראה בתקנות על פיו כשנאמר בתקנות שההפרה היא עבירה, דינו – מאסר שלושה חודשים.
אחריותם של מנהלים ופקידים
נעברה עבירה לפי חוק זה על ידי תאגיד, יאשם בה גם כל מנהל, שותף, מנהל חשבונות או פקיד אחראי אחר של אותו תאגיד, זולת אם הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו או שנקט כל האמצעים הסבירים כדי להבטיח קיום הוראות חוק זה.
אחריותם של סוכני מכס למעשי פקידיהם
נעברה עבירה לפי חוק זה על ידי פקיד רשוי יאשם בה גם מי שמינהו כפקיד רשוי, זולת אם הוכיח שנקט כל האמצעים הסבירים כדי להבטיח קיום הוראות חוק זה, והפקיד עשה את המעשה שלא ברשותו או שלא בידיעתו.
אחריות של מרשה [תיקון: תשנ״ה]
עבר סוכן מכס עבירה על פי הדינים החלים על יבוא ויצוא טובין, ייאשם בה גם מי שייפה כוחו לפעול בשמו, זולת אם הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו או שנקט את כל האמצעים הנאותים כדי להבטיח קיום הוראות חוק זה.
הוראות שמורות
הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות חיקוקים אחרים ולא לגרוע מהן.
אגרה שנתית
הרוצה לפעול כסוכן מכס או כפקיד רשוי בכל שנה שלאחר השנה שבה נרשם או אושר, ישלם בחודש ינואר של אותה שנה אגרה שנתית כפי שנקבעה; לא שילם את האגרה בחודש ינואר, לא יהיה רשאי לפעול כאמור כל עוד לא שילם כפל האגרה השנתית.
תקנות
שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, ובין השאר –
(1)
סדרי ניהול רשומות ופנקסים על ידי סוכני מכס;
(2)
הבחינות, סדריהן ומועדיהן;
(3)
המועדים להגשת בקשות רישום בפנקס והמועדים לרישומם של סוכני מכס חדשים;
(4)
אגרות שיש לשלמן לפי חוק זה;
(5)
אופן המינוי והאישור של פקיד רשוי;
(6)
אישור חצריו של סוכן מכס;
(7)
מתן כרטיסי זיהוי, נשיאתם, הצגתם וביטולם;
(8)
מתן תעודות רישום, הצגתן וביטולן;
(9)
המצאת הודעות או מסמכים לפי חוק זה.
הוראות מעבר
(א)
המחזיק ערב תחילתו של חוק זה ברשיון בר־תוקף שניתן לפי פקודת סוכני בתי המכס, יירשם בפנקס הרישום, ורואים אותו כאילו נרשם על פי סעיף 10 ביום תחילתו של חוק זה, ואת הרשיון שבידו רואים כתעודת רישום שהוצאה לפי חוק זה.
(ב)
מי שהיה פקיד רשוי ערב תחילתו של חוק זה יאושר מינויו ורואים אותו כאילו אושר לפי סעיף 16, ביום תחילתו של חוק זה, אלא שאם היה פקיד רשוי כאמור פחות מארבע שנים מתוך שש שנים שקדמו לתחילתו של חוק זה, יהא חייב לעמוד תוך שנתיים בבחינות לפקיד רשוי לפי חוק זה.
(ג)
תאגיד שנרשם כאמור בסעיף קטן (א), ימחוק המנהל את רישומו כתום ששה חדשים מיום פרסום חוק זה אם לא נתקיימו בו כל תנאי הכשירות הנדרשים לפי חוק זה.
ביטול
פקודת סוכני בתי המכס – בטלה.
תחילה
תחילתו של החוק היא ביום כ״ז בטבת תשכ״ה (1 בינואר 1965).


נתקבל בכנסת ביום כ״ג בטבת תשכ״ה (28 בדצמבר 1964).
 • לוי אשכול
  ראש הממשלה
 • פנחס ספיר
  שר האוצר
 • שניאור זלמן שזר
  נשיא המדינה
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן