לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק סיוע כלכלי לעידוד לומדי תורה וסטודנטים נזקקים

חוק סיוע כלכלי לעידוד לומדי תורה וסטודנטים נזקקים מתוך

חוק סיוע כלכלי לעידוד לומדי תורה וסטודנטים נזקקים, התשע״ז–2016


מטרה
מטרתו של חוק זה לעודד לומדי תורה וסטודנטים נזקקים בלימודיהם באמצעות מתן סיוע כלכלי על פי אמות המידה הקבועות בחוק זה לגבי לומדי תורה, ועל פי הוראות חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח–1958, ושיקול דעתה של המועצה להשכלה גבוהה, כמשמעותה באותו חוק, לגבי סטודנטים.
הגדרות
בחוק זה –
”דירה“ – כהגדרתה בחוק המכר (דירות), התשל״ג–1973;
”הכנסה“ – הכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2 לפקודת מס הכנסה, אף אם הופקה, נצמחה, או התקבלה מחוץ לישראל, למעט תמיכה הניתנת ללומד תורה מהכולל, ולרבות –
(1)
גמלה כהגדרתה בחוק הביטוח הלאומי, למעט קצבת ילדים המשתלמת לפי סימן ב׳ בפרק ד׳ ולמעט גמלה בשל ילד נכה המשתלמת לפי סימן ו׳ בפרק ט׳ לאותו חוק;
(2)
(3)
מלגה המשתלמת ללומד תורה בשל היותו חוקר במכון מחקר תורני; לעניין זה, ”מכון מחקר תורני“ ו”מלגה“ – כהגדרתם בסעיף 9(29) לפקודת מס הכנסה;
”חוק הביטוח הלאומי“ – חוק הביטוח הלאומי, התשנ״ה–1995;
”כולל“, ”כולל יום שלם“ ו”כולל חצי יום“ – כמשמעותם במבחני התמיכה;
”לומד תורה“ – אזרח ישראלי או תושב ישראל הלומד בכולל יום שלם או בשני כוללים חצי יום, בהיקף שעות כמפורט להלן, לפי העניין:
(1)
אם ניתן לגביו צו דחיית שירות לפי סעיף 22ב או 26יח לחוק שירות ביטחון – בהיקף שלא יפחת מהיקף השעות הנדרש לפי סעיף 26כג(א)(1) לאותו חוק (בפסקה זו – ההיקף הנדרש), ואם הוא נמצא בהכשרה תעסוקתית מיועדת כאמור בסעיף 26יג לחוק שירות ביטחון – בהיקף שלא יפחת מההיקף הנדרש בהפחתת מספר השעות שבהן הוא נמצא בהכשרה תעסוקתית מיועדת ולכל היותר בהפחתת 15 שעות בשבוע;
(2)
אם לא ניתן לגביו צו דחיית שירות כאמור בפסקה (1) –
(א)
אם הוא לומד בכולל יום שלם – בהיקף שלא יפחת מ־35 שעות שבועיות;
(ב)
אם הוא לומד בשני כוללים חצי יום – בהיקף שלא יפחת מ־40 שעות שבועיות;
”מבחני התמיכה“ – מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד החינוך במוסדות תורניים – לימוד ופעולות, שקבע השר בתוקף סמכותו לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985;
”השר“ – שר החינוך.
זכאות לומד תורה לקבלת סיוע כלכלי
(א)
לומד תורה יהיה זכאי לקבלת סיוע כלכלי בהתאם להוראות חוק זה, אם מתקיימים לגביו כל אלה (בחוק זה – לומד תורה זכאי):
(1)
בחזקתו של לומד התורה שלושה ילדים קטינים לפחות;
(2)
לומד התורה, בת זוגו וילדיו הקטינים אינם בעלים של דירה, למעט דירה אחת המשמשת למגורים, ואינם בעלים של קרקע שערכה עולה על 36,000 שקלים חדשים, ולא היו בבעלותם דירה או קרקע כאמור במהלך השנה שקדמה להגשת הבקשה לקבלת סיוע כלכלי לפי סעיף 4;
(3)
לומד התורה, בת זוגו וילדיו הקטינים אינם בעלים של רכב מנועי ששוויו עולה על 25,000 שקלים חדשים או סכום אחר שייקבע בתקנות, ואינם בעלי מניות בחברה; לעניין זה –
”בעלים של רכב מנועי“ – לרבות מי שנוהג ברכב המנועי מנהג בעלים אף אם אינו רשום כבעליו;
”רכב מנועי“ – כהגדרתו בפקודת התעבורה, למעט רכב המשמש את ילדו הנכה של לומד התורה שנקבעה לו זכאות לניידות לפי חוק הביטוח הלאומי, ולמעט רכב המשמש את לומד התורה, בת זוגו, הוריהם או ילדיהם לשם קבלת טיפול רפואי הניתן מחוץ לביתם, לפי תכנית טיפולים שנקבעה מראש או שש פעמים בחודש לפחות, במהלך תקופה של שלושה חודשים לפחות;
(4)
סך ההכנסה של לומד התורה ושל בת זוגו, יחד (בסעיף זה – הכנסה משותפת) אינו עולה על 14,400 שקלים חדשים לשנה.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א)(4), לומד תורה שמתקיימים לגביו התנאים המפורטים בפסקאות (1) עד (3) של אותו סעיף קטן יהיה זכאי לקבלת סיוע כלכלי בהתאם להוראות חוק זה אף אם סך ההכנסה המשותפת עולה על 14,400 שקלים חדשים לשנה, ובלבד שאינו עולה על 30,000 שקלים חדשים לשנה, ואולם הוא יהיה זכאי לקבלת סיוע כלכלי כאמור רק בעד החודשים שבהם ההכנסה המשותפת אינה עולה על 1,200 שקלים חדשים לחודש.
בקשה לקבלת סיוע כלכלי
בקשה לקבלת סיוע כלכלי לפי חוק זה תוגש למשרד החינוך, אחת לשנה, לא יאוחר מהמועד שהורה עליו השר או מי שהשר הסמיכו לכך.
סכום הסיוע הכלכלי ללומדי תורה
(א)
בסעיף זה, ”התקציב השנתי“ – התקציב השנתי המיועד למתן סיוע כלכלי ללומדי תורה זכאים כפי שנקבע בחוק התקציב השנתי כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985.
(ב)
סכום הסיוע הכלכלי השנתי למתן סיוע ללומדי תורה זכאים ייקבע בחוק התקציב השנתי.
(ג)
סכום הסיוע הכלכלי החודשי שישולם ללומד תורה זכאי לפי חוק זה יהיה 1,040 שקלים חדשים.
(ד)
על אף האמור בסעיף קטן (ג), עלה בשנה מסוימת מספר לומדי התורה הזכאים שהגישו בקשה לסיוע כלכלי ולא ניתן בשל כך לתת סיוע כלכלי חודשי באותה שנה לכל לומד תורה זכאי בסכום הנקוב באותו סעיף קטן תוך עמידה במסגרת התקציב השנתי, יינתן לכל אחד מלומדי התורה הזכאים, באותה שנה, סיוע כלכלי חודשי בסכום מופחת, אחיד, אשר יחושב בהתאם למסגרת התקציב כאמור.
סיוע לסטודנטים
התקציב השנתי שייקבע ללומדי תורה כאמור בסעיף 5 לא יעלה על 82% מתקציב קרן הסיוע במענקים והלוואות לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה, הפועלת מכוח סעיף 25ב לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח–1958, באופן שיבטיח שתקציב הקרן יהיה גבוה ב־21% לפחות מסכום הסיוע שנקבע לפי סעיף 4(ב).
תקופת הזכאות של לומד תורה לקבלת סיוע כלכלי
סיוע כלכלי לפי חוק זה יינתן ללומד תורה זכאי לתקופה של חמש שנים מהמועד שבעדו החל לקבל לראשונה את הסיוע הכלכלי כאמור.
קיזוז
(א)
משרד החינוך יקזז מסכום הסיוע הכלכלי המגיע ללומד תורה זכאי לפי חוק זה, כל סכום שהשתלם לו שלא כדין.
(ב)
אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי לפגוע באמצעי גבייה אחרים שהמדינה מוסמכת לנקוט לפי כל דין לשם גביית הסכום שהשתלם ללומד תורה זכאי שלא כדין.
ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.
שינוי היקפי שעות הלימוד בכולל
השר בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את היקפי שעות הלימוד הנקובים בפסקה (2) להגדרה ”לומד תורה“, לפי העניין.
תחילה והוראות מעבר
(א)
תחילתו של חוק זה ביום ג׳ בטבת התשע״ז (1 בינואר 2017) (להלן – יום התחילה).
(ב)
מתקופת הזכאות המרבית כאמור בסעיף 7 יופחתו תקופות אלה:
(1)
התקופה שבה לומד התורה קיבל קצבה או מלגה ממשרד החינוך בתקופה שמיום כ״ה בטבת התשע״א (1 בינואר 2011) עד יום י״ט בטבת התשע״ו (31 בדצמבר 2015);
(2)
התקופה שמיום כ׳ בטבת התשע״ו (1 בינואר 2016) עד יום התחילה.
(ג)
לומד תורה שהסתיימה תקופת זכאותו לפי סעיף 7 בתקופה שמיום התחילה ועד יום ט״ז בטבת התשפ״א (31 בדצמבר 2020) (בסעיף קטן זה – תקופת המעבר), בשל כך שהובאה בחשבון לפי הוראות סעיף קטן (ב)(1) התקופה שבה קיבל קצבה או מלגה, יהיה זכאי לקבל סיוע כלכלי חודשי בסכום השווה לתקציב למימון הוראת המעבר שיחולק בין כלל לומדי התורה הזכאים לסיוע כלכלי לפי סעיף קטן זה באותה שנת תקציב חלקי שניים עשר, ובכל מקרה לא יותר מ־1,040 שקלים חדשים לחודש, ובלבד שיעמוד בתנאי הזכאות לפי חוק זה; בסעיף קטן זה, ”תקציב למימון הוראת המעבר“ – סכום שייקבע, מתוך הסכום שייקבע לפי סעיף 5(ב), לגבי כל אחת מהשנים 2017 עד 2020.


התקבל בכנסת ביום כ״ו בכסלו התשע״ז (26 בדצמבר 2016).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • נפתלי בנט
  שר החינוך
 • ראובן ריבלין
  נשיא המדינה
 • יולי יואל אדלשטיין
  יושב ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן