לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק עקרונות האסדרה

חוק עקרונות האסדרה מתוך

חוק עקרונות האסדרה, התשפ״ב–2021


ס״ח תשפ״ב, 125.

דחיית תחילה: ק״ת תשפ״ב, 3142; תשפ״ג, 444.


תוכן עניינים

פרק א׳: מטרה והגדרות

מטרה
מטרתו של חוק זה לקדם אסדרה מיטבית שנועדה להגשים זכות יסוד או אינטרס ציבורי (בחוק זה – אינטרס מוגן) ולהבטיח את מילוי תפקידי המאסדרים על פי דין, תוך הבטחת איכותה של אסדרה חדשה, טיוב האסדרה הקיימת והפחתת נטל אסדרה עודף.
עקרונות מנחים
אסדרה מיטבית היא אסדרה המבוססת על עקרונות אלה:
(1)
קביעת האסדרה נדרשת לשם הגשמת אינטרס מוגן או לשם ביצוע תפקיד המאסדר לפי דין, תוך שקילת חלופות לכך;
(2)
האסדרה נקבעת במטרה להביא למרב התועלת לחברה ולמשק, תוך שקילת האינטרס המוגן וההשפעות הכלכליות, החברתיות והסביבתיות הנובעות מקביעה או מאי־קביעה של האסדרה ועלות הציות לאסדרה, וככלל, על בסיס ניהול סיכונים;
(3)
תהליך גיבוש האסדרה וקביעתה מתבססים במידה מספקת על נתונים הנוגעים לעניין, ונעשים בהתאם לעקרון השקיפות ותוך שיתוף הציבור במידה הנדרשת בנסיבות העניין;
(4)
האסדרה נקבעת, ככלל, על בסיס כללים ואמות מידה מקצועיים שגובשו בארגונים בין־לאומיים, המיושמים במדינות מפותחות עם שווקים משמעותיים, או כללים ואמות מידה מקצועיים החלים במספר ניכר של מדינות כאמור (להלן – כללים מקובלים במדינות עם שווקים משמעותיים), אלא אם כן מתקיימות נסיבות המצדיקות אחרת;
(5)
האסדרה נקבעת, במידת האפשר, בהתחשב בסוגי הגורמים שהיא חלה עליהם ומאפייניהם, ובכלל זה גודלם, היקף פעילותם או מידת הסיכון הכרוכה באותה פעילות, ובפרט תוך התחשבות במאפייניהם של עסקים קטנים ובינוניים;
(6)
האסדרה ברורה ונגישה לציבור הנוגע לעניין, במידת האפשר, ונקבעת כך שהקשר של המאסדרים עם הגורמים שחלה עליהם האסדרה יוכל להתבצע, ככל האפשר, באמצעים דיגיטליים;
(7)
האסדרה נקבעת, במידת האפשר, באופן שמקדם תיאום, שיתוף פעולה והעברת מידע שמותר להעבירו על פי כל דין בין מאסדרים, באופן שמצמצם את הנטל הבירוקרטי ותוך התחשבות באסדרה הנוגעת לעניין;
(8)
האסדרה נקבעת, במידת האפשר, באופן שיש בו כדי לקדם את התחרות הענפית ולהביא להפחתת יוקר המחיה;
(9)
האסדרה נקבעת, במידת האפשר, תוך התחשבות בזכויות ובאינטרסים ציבוריים המושפעים במישרין מהאסדרה או מהעדרה.
הגדרות
בחוק זה –
”אישור אסדרתי“ – הרשאה, ובכלל זה אישור, רישיון, זיכיון, היתר או כל מסמך דומה אחר אף אם כינויו שונה (בסעיף זה – אישור), הנדרשת לפי חוק לשם ביצוע פעילות או פעולה בידי אדם, לרבות הרשאה כאמור הניתנת לגבי מכשיר או מוצר, שנותן מאסדר או תאגיד ציבורי, על פי סמכות כדין;
”אסדרה“ – הוראה הקובעת כלל התנהגות שהוא בעל אופי כללי, ומתקיימים בה כל אלה:
(1)
היא נקבעה לשם הסדרת פעילות כלכלית או חברתית;
(2)
היא ניתנת לאכיפה פלילית או מינהלית בידי רשות ציבורית או תאגיד ציבורי;
(3)
היא נקבעה בחיקוק או שנקבעה על פי סמכות כדין בהנחיה, נוהל, חוזר, גילוי דעת או בהוראה מסוג דומה אף אם כינויה שונה, לרבות הוראה כאמור המקבלת תוקף מחייב בעת הכללתה כתנאי באישור אסדרתי;
והכול למעט הוראה כמפורט להלן:
(א)
הוראה בעניין הסדרת מתן שירותי חינוך, מתן שירות טיפולי, ובכלל זה מתן טיפול רפואי כהגדרתו בחוק זכויות החולה, התשנ״ו–1996, לרבות טיפול נפשי וטיפול פארה־רפואי, וכן מתן טיפול סוציאלי או פסיכו־סוציאלי, אשר ניתנים ברובם בידי הממשלה, בעצמה או באמצעות אחר מטעמה, למעט הוראה כאמור שחלה רק על שירותים שנותן גוף פרטי שלא מטעמה של הממשלה;
(ב)
הוראה שעניינה הסדרת פעילות של גוף הנמנה עם המגזר הציבורי הרחב בלבד;
לעניין הגדרה זו, ”אכיפה מינהלית“ – לרבות אי־מתן אישור אסדרתי;
”אסדרה בעלת השפעה משקית“ – אסדרה שמתקיים לגביה אחד מאלה:
(1)
עלות הציות הנובעת ממנה עולה על מאה מיליון שקלים חדשים בשנה מסוימת או על סכום אחר שקבע ראש הממשלה, בצו, ושלא יפחת מהסכום האמור;
(2)
היא קובעת חובה לקבלת אישור אסדרתי, שלא נדרש קודם לכן, למעט אישור כאמור הניתן למי שבידו אישור אסדרתי אחר, לשם ביצוע פעילות נוספת מכוח האישור האחר (להלן – אישור אסדרתי חדש);
”אסדרה קיימת“ – אסדרה שבתוקף, ובכלל זה אסדרה שנקבעה לפני יום התחילה כאמור בסעיף 44;
”גוף הנמנה עם המגזר הציבורי הרחב“ – כל אחד מאלה:
(1)
הממשלה ומשרדי הממשלה, לרבות יחידותיהם ויחידות הסמך שלהם;
(2)
גוף נתמך, תאגיד בריאות או גוף מתוקצב, לרבות תאגיד שבידי רשות מקומית לפחות מחצית מההון או מחצית מכוח ההצבעה בו; לעניין זה, ”גוף נתמך“, ”תאגיד בריאות“ ו”גוף מתוקצב“ – כהגדרתם בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב;
(3)
קופת חולים;
(4)
מוסד חינוך שאינו גוף נתמך כאמור בפסקה (2);
(5)
מוסד מוכר להשכלה גבוהה כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או מוסד שניתנה לו תעודת היתר לפי סעיף 21א לחוק האמור;
(6)
צבא ההגנה לישראל;
(7)
שירות בתי הסוהר;
(8)
משטרת ישראל;
”ועדת החוקה“ – ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת;
”חוק חופש המידע“ – חוק חופש המידע, התשנ״ח–1998;
”חוק יסודות התקציב“ – חוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985;
”חוק המועצה להשכלה גבוהה“ – חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח–1958;
”חוק ניירות ערך“ – חוק ניירות ערך, התשכ״ח–1968;
”מאסדר“ – רשות ציבורית המוסמכת לפי דין להציע או לקבוע אסדרה, לפרסם הנחיות לשם יישום אסדרה או לתת אישור אסדרתי;
”מוסד חינוך“ – כל אחד מאלה:
(1)
מוסד חינוך כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש״ט–1949;
(2)
בית ספר שחל עליו חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ״ט–1969, ומספק חינוך על־תיכוני שבמסגרתו הוא מכשיר את תלמידיו לקראת בחינות ממשלתיות או לקראת השכלה המוכרת על ידי משרד ממשלתי;
”מליאת הרשות“ – כמשמעותה בסעיף 5;
”עלות הציות“ – כלל העלויות המושתות על גורמים שחלה עליהם אסדרה, הנובעות באופן ישיר מהציות לאסדרה, ובכלל זה –
(1)
עלויות הכרוכות בעמידה בדרישות האסדרה;
(2)
עלויות הנובעות מהליכים המתנהלים בקשר לדרישות האסדרה, ובכלל זה הגשת דיווחים, בקשות וטפסים וקבלת היתרים וכמו כן תקופות המתנה הכרוכות בהליכים כאמור;
”הרשות“ – רשות האסדרה שהוקמה לפי סעיף 4;
”רשות ציבורית“ – כל אחד מהגופים שלהלן, ובכלל זה מי שממונה על הגוף או עומד בראשו, וכן עובד או נושא משרה בגוף כאמור:
(1)
הממשלה ומשרדי הממשלה, לרבות יחידותיהם ויחידות הסמך שלהם, ולמעט גוף כאמור בפסקה (2) להגדרה ”תאגיד ציבורי“;
(2)
משטרת ישראל;
”תאגיד ציבורי“ – אחד מאלה:
(1)
תאגיד שהוקם לפי חוק, המוסמך לפי דין להציע או לקבוע אסדרה, לפרסם הנחיות לשם יישומה או לתת אישור אסדרתי מכוחה; על אף האמור, לעניין חוק זה יראו את בנק ישראל כתאגיד ציבורי רק לגבי הפעלת סמכויותיו על פי דין בכל הנוגע לאסדרת תחומי הבנקאות, הסולקים ושיתוף בנתוני אשראי;
(2)
מאסדר, לעניין אסדרה שעיקרה בתחום פעילותו של תאגיד כאמור בפסקה (1);
”תהליך הערכת השפעות אסדרה“ – במתכונת, באופן ובהיקף כפי שנקבע בהחלטות הממשלה, וכולל, בין השאר:
(1)
בחינת מטרות האסדרה והצורך בה;
(2)
שקילת חלופות אחרות, ובכלל זה חלופות שאינן אסדרה;
(3)
שיתוף הציבור, ובכלל זה שקיפות על הליך זה;
(4)
הערכת תועלות האסדרה;
(5)
מדידת עלות הציות לאסדרה וכן הערכת השפעות אחרות של האסדרה.

פרק ב׳: רשות האסדרה ומליאת הרשות

הקמת הרשות
מוקמת בזה רשות האסדרה.
מליאת הרשות
(א)
לרשות תהיה מליאה ובה שבעה חברים, אזרחי ישראל ותושביה.
(ב)
אלה חברי מליאת הרשות:
(1)
יושב ראש מליאת הרשות שתמנה הממשלה לפי הצעת ראש הממשלה, שתינתן לאחר התייעצות עם שר האוצר ושר המשפטים (להלן – יושב ראש הרשות);
(2)
המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה או עובד משרד ראש הממשלה בעל מומחיות בתחום האסדרה שימנה המנהל הכללי;
(3)
הממונה על התקציבים במשרד האוצר או עובד משרד האוצר שימנה הממונה;
(4)
משנה ליועץ המשפטי לממשלה שימנה היועץ המשפטי לממשלה או עובד משרד המשפטים שימנה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה;
(5)
נציג מקרב הציבור שהוא בעל תואר אקדמי ממוסד מוכר כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה (בסעיף זה – מוסד מוכר), בתחומי עיסוקה של הרשות ומומחיות בתחום האסדרה, שימנה שר האוצר;
(6)
נציג מקרב הציבור שהוא בעל תואר אקדמי ממוסד מוכר, בתחומי עיסוקה של הרשות ומומחיות בתחום האסדרה שאינה מומחיות בתחום של אחד ממשרדי הממשלה המנויים בפסקאות (2) עד (4), שימנה שר המשפטים;
(7)
נציג מקרב הציבור שהוא בעל תואר אקדמי ממוסד מוכר, בתחומי עיסוקה של הרשות וניסיון של חמש שנים לפחות כמאסדר, שימנה שר ממשרד שאינו משרד ממשלתי המנוי בפסקאות (2) עד (4), שתקבע הממשלה מבין אלה: השר להגנת הסביבה, שר הבריאות, השר לביטחון הפנים, שר החקלאות ופיתוח הכפר והשר האחראי על זרוע העבודה.
(ג)
תקופת כהונתו של חבר מליאת הרשות כאמור בסעיף קטן (ב)(5), (6) או (7) תהיה ארבע שנים.
(ד)
השרים הממנים את נציגי הציבור יתחילו לפעול למינוי נציג ציבור שישה חודשים לפני המועד שבו צפויה להסתיים כהונת הנציג המכהן; חדל לכהן נציג ציבור במהלך תקופת הכהונה לפי הוראת סעיף 15, יפעל השר הממנה למינוי נציג אחר במקומו בהקדם האפשרי.
(ה)
הודעה על מינוי חברי מליאת הרשות תפורסם ברשומות.
יושב ראש הרשות
(א)
יושב ראש הרשות יהיה עובד המדינה.
(ב)
יושב ראש הרשות ישמש גם מנהל הרשות, ויהיה ממונה על ביצוע תפקידי הרשות לפי חוק זה.
תפקידי הרשות
לשם הגשמת מטרות חוק זה, הרשות –
(1)
תייעץ לממשלה בענייני מדיניות אסדרה, ובכלל זה בעניינים הנוגעים לעיצוב מערך האסדרה ופיתוחו, עריכת מחקרים ופיתוח שיטת העבודה של הממשלה בעניינים אלה;
(2)
תיתן ייעוץ שוטף למאסדרים, תלווה ותדריך מאסדרים וכן תקיים הכשרות, והכול בעניין תהליכי קביעת אסדרה או טיוב אסדרה קיימת ובעניין יישום אסדרה כאמור;
(3)
תקדם תהליכי תכנון בתחום האסדרה, תסייע בהנגשת אסדרה לציבור, וכן תקדם תיאום ושיתוף פעולה בין מאסדרים ותסייע ביישוב מחלוקות בין מאסדרים;
(4)
תייעץ למאסדרים לעניין האיכות של תהליכי הערכת השפעות אסדרה שביצעו, לאחר שביצעה בקרה כאמור בסעיף 21;
(5)
תבצע בחינה, מדידה והערכה של אסדרה קיימת שקבעו מאסדרים, ותעביר את ממצאי הבחינה לרבות המלצות עקרוניות בעניינה, כאמור בסעיף 27.
סייג למינוי
לא ימונה לחבר מליאת הרשות מי שהורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר מליאת הרשות או שהוגשו נגדו כתב אישום או קובלנה משמעתית בעבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו.
ניגוד עניינים
(א)
לא ימונה לחבר מליאת הרשות ולא יכהן כחבר כאמור מי שבשל כהונתו יימצא, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים אשר ימנע ממנו למלא את עיקר תפקידו במליאת הרשות.
(ב)
חבר מליאת הרשות לא יטפל במסגרת תפקידו בנושא שהטיפול בו יגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים.
(ג)
נודע לחבר מליאת הרשות כי הוא עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), יודיע על כך בהקדם האפשרי ליושב ראש הרשות; היה חבר מליאת הרשות האמור היושב ראש – יודיע על כך למליאת הרשות.
(ד)
בסעיף זה –
”בן משפחה“ – בן זוג, הורה, הורה הורה, בן או בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד או דודה וילדיהם, חם, חמות, נכד או נכדה, לרבות קרוב כאמור שהוא שלוב (חורג);
”בעל עניין“ – כהגדרתו בחוק ניירות ערך;
”טיפול“ – לרבות קבלת החלטה, העלאת נושא לדיון, נוכחות בדיון, השתתפות בדיון או בהצבעה או עיסוק בנושא מחוץ לדיון;
”ניגוד עניינים“, של חבר מליאת הרשות – ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו במליאת הרשות ובין עניין אישי או תפקיד אחר, שלו או של קרובו או של תאגיד שהוא או קרובו הם בעלי עניין בו;
”קרוב“, של חבר מליאת הרשות – כל אחד מאלה:
(1)
בן משפחה של חבר מליאת הרשות;
(2)
אדם שלחבר מליאת הרשות יש עניין במצבו הכלכלי;
(3)
תאגיד שחבר מליאת הרשות, בן משפחתו או אדם כאמור בפסקה (2) הם בעלי עניין בו;
(4)
גוף שחבר מליאת הרשות, בן משפחתו או אדם כאמור בפסקה (2) הם מנהלים או עובדים אחראים בו.
ישיבות מליאת הרשות
(א)
ישיבות מליאת הרשות יתקיימו שמונה פעמים בשנה, לפחות.
(ב)
מליאת הרשות תקיים ישיבה מיוחדת אם דרשו זאת שניים מחבריה לפחות; הישיבה תתקיים בתוך שבעה ימים מיום הדרישה, אלא אם כן בנסיבות העניין נדרש לקיימה בתוך זמן קצר יותר; בישיבה תדון מליאת הרשות בנושאים המפורטים בדרישה.
סדרי העבודה של מליאת הרשות
(א)
המניין החוקי בישיבות מליאת הרשות הוא ארבעה מחבריה, ובהם יושב ראש הרשות.
(ב)
החלטות מליאת הרשות יתקבלו ברוב דעות של חבריה המשתתפים בהצבעה; היו הדעות שקולות, תכריע דעתו של יושב ראש הרשות, למעט לעניין הפעלת סמכויות הרשות לפי סעיפים 21(ז) ו־27(ה).
(ג)
על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב), היה יושב ראש הרשות מנוע מלעסוק בסוגיה העולה לדיון במליאה בשל ניגוד עניינים כאמור בסעיף 9(ב), תמנה מליאת הרשות מקרב חבריה ממלא מקום זמני במקום יושב הראש לדיון זה, ויחולו הוראות סעיפים קטנים (א) ו־(ב), בשינויים המחויבים.
(ד)
מליאת הרשות תקבע את דרכי עבודתה וסדרי דיוניה ככל שלא נקבעו לפי חוק זה; דרכי עבודת מליאת הרשות וסדרי דיוניה יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות.
תוקף פעולות
קיום מליאת הרשות, סמכויותיה ותוקף החלטותיה ופעולותיה לא ייפגעו בשל הפסקת כהונתו של חבר מחברי מליאת הרשות, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שמכהנים בה רוב חבריה.
גמול והחזר הוצאות
חבר מליאת הרשות שאינו עובד המדינה, עובד גוף מתוקצב או עובד גוף נתמך, יהיה זכאי לתשלום מאת הרשות בעד השתתפות בישיבות מליאת הרשות, בהתאם להוראות של החשב הכללי במשרד האוצר החלות לעניין חברי ועדות ציבוריות; בסעיף זה, ”עובד המדינה“, ”עובד גוף מתוקצב“ ו”עובד גוף נתמך“ – כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב.
החלת דינים
חברי מליאת הרשות שאינם עובדי המדינה, דינם, בפעולתם כחברי מליאת הרשות ולעניין פעולותיהם בה, כדין עובדי המדינה לעניין חיקוקים אלה:
(1)
(2)
(3)
(4)
חוק העונשין, התשל״ז–1977 – ההוראות הנוגעות לעובדי הציבור;
(5)
פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל״א–1971 – ההוראות הנוגעות לתעודת עובד הציבור;
(6)
הפסקת כהונה לפני תום תקופת הכהונה
(א)
חבר מליאת הרשות יחדל לכהן בה לפני תום תקופת כהונתו, אם מתקיים אחד מאלה:
(1)
הוא התפטר במסירת כתב התפטרות למי שמינה אותו;
(2)
הוא חדל לכהן בתפקידו, ואם הוא נציג מקרב הציבור – הוא התמנה לעובד המדינה.
(ב)
התקיימה נסיבה מהנסיבות כמפורט להלן לגבי חבר מליאת הרשות, יעבירו מי שמינה אותו מכהונתו לפני תום תקופת הכהונה ובסמוך למועד התקיימות הנסיבה, בהודעה בכתב:
(1)
הוא הורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר מליאת הרשות, או שהוגשו נגדו כתב אישום או קובלנה בעבירה כאמור;
(2)
נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;
(3)
חדל להתקיים בו תנאי מהתנאים הדרושים למינויו כחבר מליאת הרשות.
(ג)
נעדר חבר מליאת הרשות, בלא סיבה מוצדקת, משלוש ישיבות רצופות של המליאה או מיותר ממחצית הישיבות שקיימה המליאה במהלך שנה אחת, רשאי מי שמינה אותו, בהתייעצות עם יושב ראש הרשות, להעבירו מכהונתו לפני תום תקופת הכהונה.
(ד)
לא תופסק כהונתו של חבר מליאת הרשות לפי סעיפים קטנים (ב) או (ג) אלא לאחר שמי שמינה אותו נתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו לעניין זה.
(ה)
הפסיק חבר מליאת הרשות לכהן לפי הוראות סעיף זה, יפעל מי שמינה אותו, בהתאם להוראות סעיף 5(ב), למינוי חבר אחר במקומו, בהקדם האפשרי.
תקציב הרשות
תקציב הרשות ייקבע בחוק תקציב שנתי, בסעיף תקציב נפרד; יושב ראש הרשות יהיה הממונה על סעיף תקציב זה בכל הנוגע לתקציב הרשות, לעניין חוק יסודות התקציב; לעניין זה –
”חוק תקציב שנתי“ ו”ממונה על סעיף תקציב“ – כהגדרתם בחוק יסודות התקציב;
”סעיף תקציב“ – כהגדרתו בחוק התקציב השנתי.
עובדי הרשות
(א)
עובדי הרשות יהיו עובדי המדינה ויחולו עליהם הוראות חוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט–1959.
(ב)
עובדי הרשות יפעלו לפי הוראות מנהל הרשות ובפיקוחו.
עסקאות הרשות
לשם ביצוע הוראות חוק זה מורשה מנהל הרשות, יחד עם חשב הרשות, לייצג את הממשלה בעסקאות כאמור בסעיפים 4 ו־5 לחוק נכסי המדינה, התשי״א–1951, למעט עסקאות במקרקעין, ולחתום בשם המדינה על מסמכים הנוגעים לעסקאות כאמור.

פרק ג׳: הליכי אסדרה המבוצעים על ידי מאסדרים

סימן א׳: גיבוש אסדרה וקביעתה

קידום אסדרה מיטבית
מאסדר המציע או קובע אסדרה יעשה כן, נוסף על קידום האינטרס המוגן שעל ביצועו הוא מופקד או מטרות תפקידיו לפי דין, גם לאור העקרונות המנויים בסעיף 2.
קביעת הליך דיגיטלי לקבלת אישור אסדרתי חדש
(א)
מאסדר המציע או קובע אסדרה הכוללת דרישה לקבלת אישור אסדרתי חדש, יקבע אותה כך שתהליך קבלת האישור האמור יבוצע באמצעים דיגיטליים, אלא אם כן מתקיימות נסיבות מיוחדות שבשלהן התהליך כאמור או חלק ממנו אינו מתאים לביצוע באמצעים דיגיטליים או שלא ניתן לבצעו באופן זה; לעניין זה, ”תהליך קבלת אישור אסדרתי“ – הגשת בקשה לאישור אסדרתי, מתן האישור וכל תקשורת כתובה בין מבקש האישור למאסדר בקשר לאישור או לפעולה המבוצעת לשם קבלת האישור.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), מאסדר יבחן, באסדרה שהוא מציע או קובע לפי אותו סעיף קטן, אם נדרש כי תהליך קבלת האישור האסדרתי יבוצע, נוסף על ביצועו באמצעים דיגיטליים, גם בדרך אחרת, בשל מאפייני האוכלוסייה שעימה נמנים מבקשי האישור.
התייעצות עם הרשות בדבר תהליך הערכת השפעות אסדרה
(א)
מאסדר המבקש להציע או לקבוע אסדרה, שנדרש לשם קביעתה, לפי החלטות הממשלה, ביצוע תהליך הערכת השפעות אסדרה, יפנה לרשות, בכתב, לשם התייעצות עימה בעניין התהליך האמור שביצע, בצירוף הדוח שערך לגבי התהליך (להלן – דוח הערכת השפעות אסדרה).
(ב)
פנה מאסדר לרשות לפי סעיף קטן (א), תודיע הרשות למאסדר, בכתב, בתוך 14 ימים, אם בכוונתה לייעץ לו בנושא פנייתו, ולעניין פנייה בנושא אסדרה בעלת השפעה משקית – תייעץ הרשות למאסדר.
(ג)
הודיעה הרשות למאסדר, בתוך התקופה האמורה בסעיף קטן (ב), כי בכוונתה לייעץ לו או שעליה לייעץ לו כאמור באותו סעיף קטן, תמסור לו בכתב את חוות דעתה בעניין תהליך הערכת השפעות האסדרה שביצע, מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר מתום 30 ימים מיום חלוף 14 הימים מפנייתו להיוועצות.
(ד)
יושב ראש הרשות רשאי להאריך את התקופה האמורה בסעיף קטן (ג) בתקופה נוספת אחת של 30 ימים, אם מצא כי מתקיימות נסיבות המצדיקות זאת.
(ה)
חוות דעתה של הרשות לעניין תהליך הערכת השפעות האסדרה שערך המאסדר –
(1)
תכלול את מסקנותיה בדבר אופן הביצוע של התהליך, כפי שבא לידי ביטוי בדוח הערכת השפעות האסדרה שצורף לפניית המאסדר, ואם מצאה הרשות כי נדרש טיוב של התהליך האמור – גם המלצות לעניין זה;
(2)
לא תכלול מסקנות בדבר האיזון שביצע המאסדר במסגרת התהליך בין השיקולים השונים ושהוביל לבחירה באסדרה שהוא מבקש להציע או לקבוע, או המלצות בדבר החלופה שבחר המאסדר בעקבות ביצוע איזון כאמור.
(ו)
לאחר פרסום דוח הערכת השפעות האסדרה לציבור בידי המאסדר, תפרסם הרשות לציבור, בכפוף להוראות סעיף קטן (ז), את חוות דעתה הסופית לפי הוראות סעיף זה באתר האינטרנט שלה; המידע שתפרסם הרשות לא יכלול מידע שאין למוסרו לפי סעיף 9(א) לחוק חופש המידע, והיא רשאית שלא לכלול בפרסום כאמור מידע שאין חובה למוסרו לפי סעיף 9(ב) לאותו חוק.
(ז)
(1)
מצאה הרשות כי נפל פגם מהותי בתהליך הערכת השפעות האסדרה שביצע המאסדר, תעביר לו לפני פרסום חוות דעתה לציבור לפי הוראות סעיף קטן (ו) טיוטה של חוות הדעת להתייחסותו; התקופה שמיום העברת טיוטת חוות הדעת למאסדר ועד המועד שבו העביר המאסדר את התייחסותו לרשות לא תבוא במניין הימים למסירת חוות דעתה לפי סעיפים קטנים (ג) ו־(ד).
(2)
לא שינתה הרשות את עמדתה לאחר קבלת התייחסות המאסדר כאמור בפסקה (1), לא תפרסם את חוות דעתה אלא אם כן מליאת הרשות החליטה כי נפל פגם מהותי כאמור; היו הדעות במליאה שקולות, לא תכריע דעתו של יושב ראש הרשות.
(3)
בכפוף להוראות פסקה (2), תפרסם הרשות את חוות הדעת לא יאוחר מתום 30 ימים מהמועד הקבוע בסעיפים קטנים (ג) ו־(ד).
(ח)
לא הודיעה הרשות על כוונתה לייעץ למאסדר בתקופה האמורה בסעיף קטן (ב), הודיעה למאסדר שאין בכוונתה לייעץ כאמור או לא מסרה למאסדר את חוות דעתה בתוך התקופה האמורה בסעיף קטן (ג) או (ז)(3), ואם הוארכה התקופה כאמור לפי הוראות סעיף קטן (ד) – גם בתקופת ההארכה כאמור, יראו את המאסדר כמי שהתייעץ עימה לפי סעיף זה.
(ט)
החובה להתייעץ עם הרשות כאמור בסעיף זה, לא תחול על מאסדר לעניין אסדרה שהוא קיים בעניינה התייעצות עם אחת מאלה:
(1)
(2)
הוועדה לאסדרה כמשמעותה בסעיף 12ב(ב)(1) לחוק רישוי עסקים, התשכ״ח–1968, בהתאם לחובה החלה עליו לפי סעיף 12ב(ד) לאותו חוק.
הנחיות בעניין התייעצות עם הרשות
מליאת הרשות תקבע ותפרסם לציבור הנחיות לעניין אופן ההתייעצות עימה לפי סעיף 21, לאחר שפרסמה טיוטת הנחיות כאמור להערות הציבור; הנחיות כאמור יכללו, בין השאר, את כל אלה:
(1)
אמות המידה שלפיהן תבחן הרשות דוחות הערכת השפעות אסדרה;
(2)
כללים בעניין פרסום הגורמים שבהם הסתייעה הרשות ושעימם הייתה בקשר ממשי לביצוע התהליך האמור בסעיף 21, לרבות חריגים לכך;
(3)
סוגי המקרים שבהם, ככלל, תחליט הרשות שלא לייעץ למאסדר לפי הוראות סעיף 21 או לייעץ לו בתוך פרק זמן קצר יותר מפרק הזמן המרבי כאמור בסעיף 21(ג), ובין השאר מקרים שמתקיים בהם אחד מאלה:
(א)
הרשות מצאה כי יש למאסדר מומחיות בביצוע תהליכי הערכת השפעות אסדרה;
(ב)
האסדרה נושא הפנייה בעיקרה מפחיתה נטל אסדרה עודף;
(ג)
עלות הציות לאסדרה נושא הפנייה נמוכה;
(ד)
למאסדר שיקול דעת מצומצם בקביעת האסדרה נושא הפנייה;
(ה)
המאסדר פנה לרשות, בכתב, וציין כי יש דחיפות בקידום האסדרה נושא הפנייה;
(ו)
תהליך הערכת השפעות האסדרה נושא הפנייה בוצע בליווי הרשות או בליווי גורמים שהיא מנחה;
(4)
האופן שבו יכול מאסדר לפנות לרשות בעניין תהליך הערכת השפעות אסדרה לפני פנייתו לפי סעיף 21.
פטור מחובת התייעצות עם הרשות
(א)
על אף האמור בסעיף 21(א), התרחש אירוע שעולה ממנו חשש לפגיעה ממשית באינטרס מוגן ומחייב קביעת אסדרה באופן דחוף, רשאי השר הממונה על האסדרה המוצעת או הנקבעת בקשר לאירוע לקבוע, בהחלטה מנומקת, כי חובת ההתייעצות לפי אותו סעיף לא תחול לגבי אותה אסדרה; סמכות השר לפי סעיף קטן זה, לגבי אסדרה שאינה הצעת חוק, תהיה נתונה לו רק לגבי אסדרה שתקופת תוקפה אינה עולה על שנתיים; המאסדר יפרסם לציבור את החלטת השר ונימוקיה וכן יודיע עליה לרשות.
(ב)
קבעה הממשלה בהחלטתה כי יש חשש לפגיעה ממשית באינטרס מוגן, בהיקף משמעותי, בקשר לאירוע שהתרחש, ונדרשת בשל כך קביעת אסדרה באופן דחוף, רשאית היא לקבוע בהחלטה כי חובת ההתייעצות לפי סעיף 21 לא תחול לעניין אסדרה המוצעת או הנקבעת בקשר לאירוע, כולה או חלקה, לתקופה שתקבע ושלא תעלה על שישה חודשים (בסעיף קטן זה – פטור); מצאה הממשלה כי ממשיך להתקיים החשש האמור, רשאית היא להאריך את תקופת תוקפו של הפטור לתקופות נוספות שלא יעלו על שישה חודשים כל אחת.
בחינה תקופתית של אסדרה
(א)
מאסדר המבקש להציע או לקבוע אסדרה, למעט הצעת חוק, יקבע בה הוראה לעניין בחינתה לפי הוראות סעיף קטן (ג) בתום תקופה שתיקבע בהוראה ושלא תעלה על עשר שנים מיום כניסתה לתוקף של האסדרה, אולם המאסדר רשאי, בהחלטה מנומקת שלא לקבוע באסדרה הוראה כאמור, אם הוא סבור שמתקיים אחד מאלה:
(1)
ביצוע הבחינה מצריך הקצאת משאבים בלתי סבירה בהתחשב בעלות הציות לאסדרה והשלכותיה של האסדרה על נטל האסדרה;
(2)
ביצוע הבחינה עלול להיות כרוך בהשלכות בלתי רצויות;
(3)
מתקיימות נסיבות מיוחדות שבשלהן אין הצדקה לבצע את הבחינה.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א) רישה, הייתה האסדרה כאמור באותו סעיף קטן אסדרה בעלת השפעה משקית, תהיה התקופה שתיקבע בהוראה כאמור בו תקופה שאינה עולה על חמש שנים מיום כניסתה לתוקף של האסדרה; ואולם מאסדר רשאי, בהחלטה מנומקת, לקבוע בהוראה כאמור תקופה ארוכה יותר, אך לא יותר מעשר שנים מיום הכניסה לתוקף כאמור.
(ג)
במסגרת הבחינה שיבצע לפי סעיף זה, יבחן מאסדר –
(1)
אם ובאיזו מידה הושגו היעדים שלשם השגתם נקבעה האסדרה;
(2)
אם האסדרה עדיין נדרשת בהתחשב במטרות שלשמן נקבעה או מטעמים אחרים.
(ד)
בתום בחינת אסדרה לפי סעיף זה, יפרסם המאסדר לציבור דוח בדבר ממצאי הבחינה, וימציא העתק ממנו לרשות; בדוח כאמור יציין המאסדר את המועד הבא שבו תיבחן האסדרה בהתאם להוראות סעיף קטן (ג), ושיהיה לא יאוחר מעשר שנים לאחר תום הבחינה הקודמת, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף קטן (א).

סימן ב׳: טיוב אסדרה קיימת

יעדים לטיוב אסדרה קיימת ולהפחתת נטל האסדרה העודף
הממשלה תקבע בהחלטתה, מזמן לזמן, למאסדרים, כולם או חלקם, יעדים לטיוב של אסדרה קיימת ולצמצום נטל האסדרה העודף.
תכנית עבודה שנתית לבחינת אסדרה קיימת
(א)
הרשות, באישור מליאת הרשות, תקבע ותפרסם לציבור, ותביא לידיעת המאסדרים הנוגעים בעניין, אחת לשנה, תכנית המפרטת את תחומי האסדרה הקיימת שבכוונתה לבחון בשנה שלאחריה (להלן – תכנית עבודה שנתית לבחינת אסדרה קיימת).
(ב)
בטרם תקבע הרשות תכנית עבודה שנתית לבחינת אסדרה קיימת, הרשות –
(1)
תפנה לכל מאסדר שבכוונתה לכלול בתכנית תחום אסדרה הנוגע לו, בתוך זמן סביר, ולא פחות מ־30 ימים, לפני מועד קביעת תכנית העבודה השנתית לבחינת אסדרה קיימת, לשם קבלת הצעתו בדבר תחומי האסדרה שיש לכלול בתכנית, והתייחסותו לתחומי האסדרה שבכוונת הרשות לכלול בה;
(2)
תקיים הליך של שיתוף הציבור לגבי התכנית.
(ג)
בקביעת תכנית עבודה שנתית לבחינת אסדרה קיימת תתחשב הרשות, לגבי כל תחום אסדרה שנכלל בה, בין השאר, באלה:
(1)
יעדים שקבעה הממשלה לטיוב של אסדרה קיימת ולצמצום נטל האסדרה העודף;
(2)
הצעות המאסדרים ותכניות העבודה שלהם והתייחסותם כאמור בסעיף קטן (ב)(1);
(3)
הצעות שהתקבלו מהציבור במסגרת הליכי שיתוף הציבור, הנוגעות לעניין; לשם כך, תפנה הרשות בין השאר לקבלת עמדתם של ארגונים שהם לדעתה נוגעים בדבר, ובכלל זה ארגוני עובדים ומעסיקים, ארגוני צרכנים, ארגונים המייצגים רשויות מקומיות וגופים ציבוריים נוספים;
(4)
מידת ההשפעה של תחום האסדרה על המשק והחברה;
(5)
המידה שבה האסדרה בתחום מבוססת על כללים מקובלים במדינות עם שווקים משמעותיים;
(6)
המידה שבה האסדרה חלה על תחום שפועלים בו כמה מאסדרים;
(7)
המועד שבו נבחנה האסדרה בתחום, כולה או חלקה, בפעם האחרונה;
(8)
היקף נטל האסדרה בתחום, בין השאר בהתחשב בעלויות הציות לה וברמת התחרות בתחום.
בחינת אסדרה קיימת והמלצה לטיוב
(א)
מצאה הרשות, לאחר בחינת אסדרה בתחום שנכלל בתכנית העבודה השנתית לבחינת אסדרה הקיימת, כי נדרש טיוב של האסדרה באותו תחום, תעביר למאסדר הנוגע לעניין את ממצאי הבחינה, לרבות המלצות עקרוניות בעניינה של האסדרה, ואת התשתית העובדתית שבבסיס הממצאים האמורים (להלן – ממצאי הבחינה), ובכלל זה הגורמים שבהם הסתייעה הרשות ושעימם הייתה בקשר ממשי בהתאם לכללים שנקבעו לפי סעיף 22(2).
(ב)
העבירה הרשות למאסדר את ממצאי הבחינה לפי הוראות סעיף קטן (א), יודיע לה המאסדר, בכתב, בתוך 90 ימים ממועד קבלת הממצאים האמורים, אם החליט לקבל את ממצאי הבחינה, כולם או חלקם; הרשות, לבקשת המאסדר, רשאית להאריך את התקופה האמורה בתקופה נוספת אחת של 45 ימים.
(ג)
החליט מאסדר שהועברו לו ממצאי הבחינה כאמור בסעיף קטן (א) שלא לקבל את ממצאי הבחינה כאמור, יעביר לרשות את החלטתו המנומקת; ממצאי הבחינה והחלטת המאסדר יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות.
(ד)
החליט מאסדר שהועברו לו ממצאי הבחינה כאמור בסעיף קטן (א) לקבל את ממצאי הבחינה, כולם או חלק עיקרי מהם, יפעל ליישום ההמלצות העקרוניות שהחליט לקבל או יפעל בדרך אחרת המגשימה את תכליתן, מוקדם ככל האפשר, ובלבד שיעביר לרשות עד תום שישה חודשים מיום שהודיע לה על החלטתו דיווח בדבר הפעולות שנקט לטיוב האסדרה.
(ה)
לא העביר המאסדר דיווח בדבר הפעולות שנקט כאמור בסעיף קטן (ד), בתוך התקופה האמורה באותו סעיף קטן, או החליטה מליאת הרשות כי הפעולות שנקט אינן מספקות לאחר שנתנה למאסדר את ההזדמנות למסור את תגובתו, תפרסם הרשות את ממצאי הבחינה באתר האינטרנט של הרשות ואת תגובת המאסדר; היו הדעות במליאה שקולות, לא תכריע דעתו של יושב ראש הרשות.
(ו)
העביר המאסדר דיווח בדבר הפעולות שנקט כאמור בסעיף קטן (ד), ולא החליטה מליאת הרשות כאמור בסעיף קטן
(ה)
– ישלים המאסדר את טיוב האסדרה בתוך 18 חודשים; לא השלים המאסדר את טיוב האסדרה בתוך התקופה האמורה, תהיה רשאית הרשות לפרסם את ממצאי הבחינה באתר האינטרנט של הרשות.
(ז)
הוראות סעיף זה לא יחולו על אסדרה שעניינה קידום תחרות ומתקיימים בה שני אלה:
(1)
היא נוגעת לנושא תשתית חיונית כהגדרתו בסעיף 2 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע״ד–2013;
(2)
היא חלה על שוק שלא יותר משלושה מהגורמים הפועלים בו מחזיקים יחד 65% לפחות מנתח השוק;
והכול אלא אם כן קבעה הממשלה שהוראות הסעיף יחולו על אסדרה שעניינה כאמור.

סימן ג׳: תכנון אסדרה

תכנית אסדרה שנתית
(א)
מאסדר יגיש לרשות, אחת לשנה, במועד שתפרסם הרשות באתר האינטרנט שלה, תכנית המפרטת את האסדרה שבכוונתו ליזום, להציע, לקבוע, לבחון מחדש או לבטל בשנה הקרובה (בפרק זה – תכנית אסדרה שנתית).
(ב)
תכנית אסדרה שנתית תכלול, לגבי כל אסדרה, בין השאר את כל אלה:
(1)
תיאור האסדרה ומטרותיה;
(2)
החיקוק שמכוחו נקבעת האסדרה;
(3)
פרטי קשר של גורם במאסדר האחראי על הטיפול באסדרה;
(4)
מידע נוסף שקבעה מליאת הרשות, שהוא בעל חשיבות להיערכות הנדרשת משאר המאסדרים או מהציבור בשל האסדרה.
(ג)
הרשות תפרסם את תכניות האסדרה השנתיות שהגישו לה המאסדרים לפי הוראות סעיף זה, באופן מרוכז, באתר האינטרנט של הרשות.
(ד)
מאסדר המבקש להציע, לקבוע או לבטל, בשנה מסוימת, אסדרה שלא נכללה בתכנית האסדרה השנתית שפורסמה כאמור בסעיף קטן (ג) לאותה שנה, יעשה כן לאחר שהעביר לרשות תכנית מעודכנת כאמור הכוללת התייחסות לאותה אסדרה לפי הפרטים כאמור בסעיף קטן (ב) והרשות תפרסם את התכנית באתר האינטרנט שלה.
(ה)
מאסדר המבקש לקבוע או לבטל אסדרה כאמור בסעיף קטן (ד), יעשה כן בהחלטה מנומקת, לאחר תום 90 ימים ממועד העברת התכנית המעודכנת לרשות כאמור באותו סעיף קטן, והכול אלא אם כן הקביעה או הביטול כאמור נדרשים בדחיפות בשל חשש לפגיעה באינטרס המוגן; מאסדר יעביר לרשות את הנימוקים להחלטתו לפי סעיף זה והרשות תפרסמם באתר האינטרנט שלה.
(ו)
הרשות תפרסם באתר האינטרנט שלה הנחיות למאסדרים ליישום הוראות סעיף זה.

סימן ד׳: הוראות שונות

קבלת מידע
(א)
מאסדר ימסור לרשות, לבקשתה, מידע שברשותו והדרוש לה לשם ביצוע תפקידיה לפי חוק זה או כל דין אחר.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), מאסדר לא ימסור לרשות מידע שהוא אחד מאלה:
(1)
מידע כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ״א–1981, וידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם, כמשמעותה באותו חוק, אף שאינה בגדר מידע;
(2)
מידע שהוא סוד מסחרי כהגדרתו בסעיף 5 לחוק עוולות מסחריות, התשנ״ט–1999;
(3)
מידע שגילויו אסור לפי כל דין.
(ג)
על אף האמור בסעיף קטן (א), מאסדר אינו חייב למסור לרשות מידע שהוא אחד מאלה:
(1)
מידע שהוא סוד מקצועי או שהוא בעל ערך כלכלי, שמסירתו לרשות עלולה לפגוע פגיעה ממשית בערכו, וכן מידע הנוגע לעניינים מסחריים או מקצועיים הקשורים לעסקיו של אדם, שמסירתו לרשות עלולה לפגוע פגיעה ממשית באינטרס מקצועי, מסחרי או כלכלי;
(2)
מידע שמסירתו לרשות מעלה חשש ממשי לפגיעה מהותית במילוי תפקידי המאסדר לפי דין;
(3)
מידע שנוצר, נאסף או מוחזק על ידי מאסדר מכוח סמכות חקירה על פי דין לצורכי חקירה או מידע מודיעיני.
(ד)
הוגשה בקשת חופש מידע לפי הוראות חוק חופש המידע לגבי מידע גולמי שמסר מאסדר לרשות לפי הוראות סעיף קטן (א), יחליט בה המאסדר בלבד ולא הרשות.
דיווח לממשלה ולכנסת
(א)
הרשות תגיש לממשלה, באמצעות ראש הממשלה, אחת לשנה, דוח הכולל סקירה וניתוח של מצב האסדרה וסקירה של פעילות הרשות בשנה שקדמה למועד הדיווח (בסעיף זה – דוח שנתי); יושב ראש הרשות יציג את הדוח השנתי לממשלה.
(ב)
הדוח השנתי יכלול, בין השאר, סקירה בעניינים האלה:
(1)
היקף האסדרה שנקבעה, שתוקנה או שבוטלה בשנה שלגביה נערך הדוח וכן איכות תהליכי הערכת השפעות אסדרה שבוצעו לגבי אסדרה כאמור והתקיימה לגביהם התייעצות עם הרשות ופרק הזמן שההתייעצות נמשכה;
(2)
עמידת המאסדרים בחובת ביצוע תהליך הערכת השפעות האסדרה;
(3)
מספר הפניות שבוצעו לרשות להתייעצות עימה, בחלוקה לפי מאסדר; ומספר חוות הדעת המייעצות שנתנה הרשות, בחלוקה לפי ייעוץ על פי חובה ועל פי בחירה ולפי מאסדר;
(4)
אסדרה שלגביה החליטה מליאת הרשות כי נפל פגם מהותי בתהליך הערכת השפעות האסדרה שבוצע, בחלוקה לפי מאסדר;
(5)
עמידתם של מאסדרים בחובה לקבוע מועד לבחינת אסדרה שנקבעה, לפי הוראות סעיף 24;
(6)
עמידתם של מאסדרים ביעדים לצמצום נטל האסדרה העודף ולטיוב של אסדרה קיימת, שקבעה להם הממשלה לפי סעיף 25;
(7)
מספר האסדרות שנבחנו לפי תכנית עבודה שנתית לבחינת אסדרה קיימת לפי סעיף 26 ומספר ההמלצות העקרוניות שניתנו לשינוי האסדרה לפי סעיף 27, והכול בחלוקה לפי מאסדר;
(8)
הכשרות שקיימה הרשות ותהליכי ליווי של מאסדרים והדרכתם שקיימה, כאמור בסעיף 7(2), וכלים מקצועיים שהעמידה הרשות לרשות מאסדרים לשם ביצוע תפקידם;
(9)
מפגשים עיתיים שקיימה הרשות עם מאסדרים וגורמים אחרים הנוגעים לעניין;
(10)
אירועים משמעותיים הקשורים בפעולת הרשות.
(ג)
הרשות תעביר לכל מאסדר הנזכר בדוח השנתי, לפני הגשת הדוח לממשלה, טיוטה של החלקים בדוח הנוגעים לו, לשם קבלת התייחסותו; הרשות תפרסם את הדוח השנתי באתר האינטרנט שלה.
(ד)
ראש הממשלה יניח את הדוח השנתי על שולחנה של ועדה מוועדות הכנסת, כפי שתקבע ועדת הכנסת.
(ה)
בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), הרשות תעביר לממשלה, לפי דרישתה, דיווחים נוספים הנוגעים לתחומי פעילותה, וכן נתונים ומידע כאמור, בין ככלל ובין בנושא מסוים, כפי שיפורט בדרישה; דרישתה של הממשלה תועבר לרשות באמצעות ראש הממשלה; דיווח שהועבר לממשלה יפורסם לציבור באתר האינטרנט של הרשות.
הצגת תכנית עבודה שנתית לראש הממשלה
(א)
הרשות תציג לראש הממשלה, אחת לשנה, תכנית עבודה שגיבשה לשם מילוי תפקידיה לפי פסקאות (1) עד (3) ו־(5) בסעיף 7, באותה שנה (בסעיף זה – תכנית עבודה שנתית).
(ב)
תכנית העבודה השנתית שתוצג לפי הוראות סעיף קטן (א) תכלול, בין השאר, את תכנית העבודה השנתית לבחינת אסדרה קיימת ואת תכניות ההכשרה שבכוונת הרשות לקיים באותה שנה.
אצילה ונטילה של סמכויות
(א)
מליאת הרשות רשאית לאצול ליושב ראש הרשות מסמכויותיה לפי חוק זה, למעט סעיפים 21(ז)(2), 26(א), 27(ה) ו־38, כולו או חלקו; הודעה על אצילה כאמור תפורסם ברשומות.
(ב)
מליאת הרשות, בהחלטה ברוב חבריה, רשאית להחליט כי היא נוטלת סמכויות הנתונות לרשות בחוק זה, אם סברה כי יש הצדקה לכך.
פרק ג׳ – סייג לתחולה ותחולה בשינויים
הוראות סעיפים 23 ו־28 יחולו לעניין מאסדר שהוא רשות, מועצה או נציבות שהוקמו בחוק ונקבע בחוק כי תקציבם ייקבע בחוק התקציב השנתי, בסעיף תקציב נפרד כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, וכן על הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים, בהתאם להוראות שלהלן:
(1)
לעניין סעיף 23, יראו את העומד בראש המאסדר כשר הממונה על האסדרה;
(2)
המאסדר יגיש את תכנית האסדרה השנתית, לפי הוראות סעיף 28(א), גם לשר הממונה על האסדרה.

פרק ד׳: הליכי אסדרה המבוצעים על ידי תאגידים ציבוריים

פרסום דוח בקביעת אסדרה
(א)
תאגיד ציבורי המבקש להציע או לקבוע אסדרה, יפרסם לציבור, לכל המאוחר עם קביעתה, ואם האסדרה היא הצעת החוק המונחת על שולחן הכנסת או תקנות המובאות בפני ועדה מוועדות הכנסת – במועד הבאתן לכנסת, דוח שיכלול, בין השאר, את כל אלה:
(1)
עיקרי האסדרה, מטרותיה, הטעמים לקביעתה והתועלת הצפויה מקביעתה;
(2)
חלופות מרכזיות שנבחנו והטעם לבחירה בחלופה שנבחרה;
(3)
תיאור של השפעות ישירות ועקיפות שצפויות להיות לאסדרה על אינטרסים מוגנים, נוסף על האינטרס שלשם הגשמתו נקבעה האסדרה.
(ב)
תאגיד ציבורי יפרסם באתר האינטרנט שלו הנחיות שקבע לעניין אופן ביצוע סעיף קטן (א), ובכלל זה הנחיות בעניינים אלה:
(1)
אופן ביצוע תהליך של שיתוף הציבור ופרטים עליו שייכללו בדוח כאמור בסעיף קטן (א), ושקיפות התהליך;
(2)
אופן תיאור ההשפעות הישירות, ובכלל זה תיאור עלות הציות לאסדרה, והמקרים שבהם נדרש לבצע הערכה של העלות, ואופן ביצועה, וכן אופן תיאור השפעות משמעותיות על התחרות, אם ישנן;
(3)
בחינת קיומן של הוראות מקבילות או סותרות באסדרה קיימת;
(4)
אופן הנגשת האסדרה לציבור, לרבות באמצעים דיגיטליים;
(5)
אופן וסוגי המקרים שבהם יובאו בחשבון בקביעת האסדרה, ככלל, הכללים המקובלים במדינות עם שווקים משמעותיים;
(6)
מידת הפירוט של הדוח בהתחשב בהיקף ההשפעות האמורות בסעיף קטן (א)(3) ובהיקף שיקול הדעת הנתון למאסדר בקביעת האסדרה.
(ג)
על אף האמור בסעיף קטן (א), תאגיד ציבורי רשאי שלא לפרסם דוח כאמור בו לעניין אסדרה שהוא מבקש להציע או לקבוע, אם מצא כי מתקיים אחד מאלה, ובלבד שפרסם את הנימוקים לכך באתר האינטרנט שלו:
(1)
יש חשש לפגיעה ממשית באינטרס מוגן שבשלו נדרשת קביעת האסדרה באופן דחוף;
(2)
ההשפעות הישירות והעקיפות שצפויות להיות לאסדרה על הגורמים שעליהם היא נועדה לחול או על אינטרסים מוגנים אחרים, לרבות עלות הציות לה, אינן מהותיות;
(3)
פרסום הדוח עלול לגרום לפגיעה ביציבותה של המערכת הפיננסית ובפעילותה הסדירה, ביציבות או בניהול התקין של הגופים המשתייכים למערכת האמורה או לגרום לפגיעה משמעותית בעניינם של משקיעים או לקוחותיהם של גופים כאמור;
(4)
האסדרה מבוססת, בהתאמות הנדרשות, על כללים מקובלים במדינות עם שווקים משמעותיים, המנחים את התאגיד הציבורי בתחום פעילותו;
(5)
האסדרה מאריכה את תקופת תוקפה של אסדרה קיימת לתקופה שלא תעלה על שנה;
(6)
מתקיים לגבי האסדרה האמור בסעיף 27(ז) רישה;
(7)
עניינה של האסדרה בקביעת כללי אתיקה מקצועית;
(8)
האסדרה נקבעה באישור אסדרתי, והתאגיד הציבורי סבר, בשים לב למהות האישור ואופיו, שפרסום דוח כאמור בסעיף קטן (א) עלול לפגוע בפעילותו או בפעילות הגורמים שעליהם חלה האסדרה;
(9)
לפי החלטות הממשלה, מאסדר שהיה מבקש להציע או לקבוע אסדרה דומה במהותה או באופייה לא היה נדרש לבצע לשם כך תהליך הערכת השפעות אסדרה;
(10)
מתקיימות נסיבות אחרות שקבע ראש הממשלה בתקנות, לאחר התייעצות עם שר האוצר ושר המשפטים, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, ושבשלהן מוצדק שלא לפרסם לגבי האסדרה דוח כאמור בסעיף קטן (א).
(ד)
הסמכות לפי סעיף קטן (ג)(1) תהיה נתונה לתאגיד ציבורי רק לעניין אסדרה שתקופת תוקפה אינה עולה על שנתיים; ואולם הוצעה או נקבעה האסדרה כך שתקופת תוקפה עולה על שנתיים, יפרסם את הדוח בתוך זמן סביר לאחר קביעתה.
(ה)
בדוח שהוא מפרסם לפי הוראות סעיף קטן (א) לא יכלול תאגיד ציבורי מידע שאין למוסרו לפי סעיף 9(א) לחוק חופש המידע, ורשאי הוא שלא לכלול בדוח כאמור מידע שאין חובה למוסרו לפי סעיף 9(ב) לאותו חוק.
(ו)
תאגיד ציבורי יקיים מנגנון לבקרה על ביצוע הוראות סעיף זה.
פרסום תכנית אסדרה שנתית
(א)
תאגיד ציבורי יפרסם באתר האינטרנט שלו לפני תום כל שנה, תכנית המפרטת את האסדרה שבכוונתו ליזום, להציע, לקבוע, לבחון מחדש או לבטל, בשנה שלאחריה (בפרק זה – תכנית אסדרה שנתית).
(ב)
תכנית אסדרה שנתית תכלול, לגבי כל אסדרה, בין השאר, את הפרטים המנויים בפסקאות (1) עד (3) של סעיף 28(ב), בשינויים המחויבים.
(ג)
על אף האמור בסעיף קטן (א), תאגיד ציבורי רשאי שלא לכלול בתכנית האסדרה השנתית אסדרה שעיקר הוראותיה נוגע ליציבותה של המערכת הפיננסית או ליציבות הגופים המשתייכים למערכת האמורה, או אסדרה שהוא מצא כי פרסומה מראש עלול לגרום לפגיעה באחד מאלה:
(1)
יציבותה של המערכת הפיננסית;
(2)
יציבותם של הגופים המשתייכים למערכת הפיננסית;
(3)
השגת מטרת האסדרה.
(ד)
תאגיד ציבורי המבקש להציע, לקבוע או לבטל אסדרה שיש לכלול, לפי הוראות סעיפים קטנים (ב) ו־(ג) בתכנית האסדרה השנתית לאותה שנה, ושלא נכללה בתכנית כאמור, יעשה כן לאחר שפרסם באתר האינטרנט שלו תכנית מעודכנת כאמור, הכוללת התייחסות לאסדרה האמורה לפי הפרטים כאמור בסעיף קטן (ב).
(ה)
תאגיד ציבורי המבקש לקבוע או לבטל אסדרה כאמור בסעיף קטן (ד), יעשה כן בהחלטה מנומקת, לאחר תום 90 ימים ממועד פרסום התכנית המעודכנת כאמור באותו סעיף קטן, והכול אלא אם כן הקביעה או הביטול כאמור נדרשים בדחיפות בשל חשש לפגיעה באינטרס המוגן; תאגיד כאמור יפרסם את הנימוקים להחלטתו לפי סעיף זה באתר האינטרנט שלו.
בחינה תקופתית של אסדרה על ידי תאגידים ציבוריים
(א)
תאגיד ציבורי המבקש להציע או לקבוע אסדרה, למעט הצעת חוק, יקבע בה הוראה לעניין בחינתה לפי הוראות סעיף קטן (ב) בתום תקופה שתיקבע בהוראה ושלא תעלה על עשר שנים מיום כניסתה לתוקף של האסדרה, אולם התאגיד הציבורי רשאי, בהחלטה מנומקת, שלא לקבוע באסדרה הוראה כאמור אם הוא סבור שמתקיים אחד מאלה:
(1)
ביצוע הבחינה מצריך הקצאת משאבים בלתי סבירה בהתחשב בעלות הציות לאסדרה והשלכותיה של האסדרה על נטל האסדרה;
(2)
ביצוע הבחינה עלול להיות כרוך בהשלכות בלתי רצויות;
(3)
מתקיימות נסיבות מיוחדות שבשלהן אין הצדקה לבצע את הבחינה.
(ב)
במסגרת הבחינה שתבוצע לפי סעיף זה, יבחן תאגיד ציבורי –
(1)
אם ובאיזו מידה הושגו היעדים שלשם השגתם נקבעה האסדרה;
(2)
אם האסדרה עדיין נדרשת בהתחשב במטרות שלשמן נקבעה או מטעמים אחרים.
(ג)
בתום בחינת אסדרה לפי סעיף זה, יפרסם תאגיד ציבורי לציבור דוח בדבר ממצאי הבחינה; בדוח כאמור יציין תאגיד ציבורי את המועד הבא שבו תיבחן האסדרה בהתאם להוראות סעיף קטן (ב), ושיהיה לא יאוחר מעשר שנים לאחר תום הבחינה הקודמת, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף קטן (א).

פרק ה׳: מאגר האסדרה

פרסום במאגר האסדרה [תיקון: ק״ת תשפ״ב, ק״ת תשפ״ג]
(החל מיום 1.6.2023):
(א)
מאסדר ותאגיד ציבורי יפרסם את כלל האסדרה הקיימת שנקבעה בתחומו במאגר אסדרה אחוד, שעליו תודיע הרשות (להלן – מאגר האסדרה).
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), מאסדר ותאגיד ציבורי לא יפרסם כאמור באותו סעיף קטן הוראה שגילויה אסור לפי כל דין.
(ג)
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובת פרסום ברשומות החלה לפי כל דין על אסדרה; פורסמה אסדרה ברשומות או בדרך אחרת הקבועה בדין וכן במאגר, יהיה הנוסח המחייב הנוסח שפורסם ברשומות או בדרך האחרת הקבועה בדין, לפי העניין.
(ד)
פרסום במאגר האסדרה של אסדרה שאינה טעונה פרסום ברשומות או בדרך אחרת הקבועה בדין יהיה ראיה לכאורה לנכונות פרטי האסדרה.
(ה)
לעניין סעיפים קטנים (ג) ו־(ד), לא יראו פרסום בדרך שנקבעה לפי סעיף 6 לחוק חופש המידע כדרך אחרת הקבועה בדין.
(ו)
אין באי־פרסום במאגר האסדרה כשלעצמו כדי לגרוע מתוקף האסדרה.

פרק ו׳: הוראות שונות

בקרה על יישום חוק זה
(א)
מליאת הרשות תפרסם לציבור, בתוך שישה חודשים מהמועד הקבוע בסעיף 44(1) ולאחר שפרסמה טיוטה בעניין זה להערות הציבור, יעדים הניתנים למדידה שלפיהם תבחן את הגשמת מטרתו של חוק זה ומילוי תפקידיה לפי חוק זה; טרם פרסום כאמור תציג מליאת הרשות את היעדים לממשלה.
(ב)
מליאת הרשות תגיש לממשלה, באמצעות ראש הממשלה, דוח על הגשמת מטרתו של חוק זה ומילוי תפקידיה לפי חוק זה בהתאם ליעדים האמורים בסעיף קטן (א), ובכלל זה בנוגע לצורך בהמשך פעולתה של הרשות לפי חוק זה (בסעיף זה – דוח בקרה), אחת לשבע שנים.
(ג)
מליאת הרשות תפרסם טיוטה של דוח הבקרה להערות הציבור, לפני הגשתו לממשלה.
(ד)
יושב ראש הרשות יציג את הדוח לפני הממשלה; הדוח יפורסם לציבור.
(ה)
ראש הממשלה ימסור את דוח הבקרה לוועדה מוועדות הכנסת, כפי שתקבע ועדת הכנסת.
סייג לסמכויות הממשלה ומליאת הרשות
סמכויות הממשלה או מליאת הרשות לפי חוק זה לא יהיו נתונות להן לגבי תאגיד ציבורי.
ביצוע ותקנות
ראש הממשלה ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, בהתייעצות עם שר האוצר ושר המשפטים ובאישור ועדת החוקה, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.
תחולת הוראות החוק
(א)
הוראות סעיפים 19, 20, 24 עד 29 ו־37, לא יחולו על סוגי האסדרה המנויים בתוספת.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), הממשלה רשאית בהחלטתה להחיל הוראות סעיפים המנויים באותו סעיף קטן, כולן או חלקן, על סוג אסדרה המנוי בתוספת, כולו או תחום מסוים בו, אם סברה כי עניינו העיקרי של סוג אסדרה זה, או התחום המסוים בו, הוא להסדיר פעילות כלכלית או חברתית, וכי החלת ההוראות האמורות עליו מתאימה ונדרשת בנסיבות העניין.
(ג)
החלטה לפי סעיף זה תפורסם ברשומות.

פרק ז׳: תיקונים עקיפים

פרק ח׳: תחילה, תחולה, הוראת מעבר והוראת שעה

תחילה
תחילתו של חוק זה ביום כ״ח בטבת התשפ״ב (1 בינואר 2022) (בחוק זה – יום התחילה); ואולם –
(1)
תחילתם של סעיפים 21 ו־26 עד 33 ביום שבו יפרסם יושב ראש הרשות הודעה ברשומות על כך שהרשות השלימה את היערכותה למילוי תפקידיה לפי חוק זה (להלן – מועד השלמת ההיערכות), או ביום ח׳ בטבת התשפ״ג (1 בינואר 2023), לפי המוקדם;
(2)
תחילתו של פרק ד׳, למעט סעיף 36, ביום ח׳ בטבת התשפ״ג (1 בינואר 2023), אולם החובות לפי סעיף 34 לא יחולו לעניין אסדרה שלקידומה בוצעו פעולות משמעותיות, כפי שקבע העומד בראש התאגיד הציבורי, לפני המועד האמור;
(3)
תחילתם של סעיפים 24 ו־36 ביום כ׳ בטבת התשפ״ד (1 בינואר 2024);
(4)
תחילתו של סעיף 37 ביום ב׳ בסיוון התשפ״ב (1 ביוני 2022); ראש הממשלה רשאי, בצו, לדחות את המועד האמור בשתי תקופות נוספות שלא יעלו על שישה חודשים כל אחת.
תחילתו של סעיף 37 נדחתה ליום 1.6.2023 (ק״ת תשפ״ב, 3142; תשפ״ג, 444).
הוראת מעבר
(א)
מליאת הרשות תפרסם הנחיות ראשונות לפי סעיף 22 עד למועד השלמת ההיערכות או עד ליום ח׳ בטבת התשפ״ג (1 בינואר 2023), לפי המוקדם.
(ב)
פרסום אסדרה קיימת שאינה טעונה פרסום ברשומות, לפי הוראות סעיף 37, ייעשה עד תום שנה מהמועד האמור בסעיף 44(4); ראש הממשלה רשאי, בצו, להאריך את התקופה האמורה בסעיף קטן זה בתקופות נוספות שלא יעלו על שישה חודשים כל אחת.
(ג)
מליאת הרשות תגיש לממשלה דוח ראשון לפי סעיף 39(ב) בחלוף חמש שנים ממועד התחילה האמור בסעיף 44(1).
(ד)
מליאת הרשות הראשונה רשאית להתחיל בפעילותה אם מונו רוב חבריה.
(ה)
נציג הציבור הראשון לפי סעיף 5(ב)(7), ימונה על ידי השר לביטחון הפנים בהתייעצות עם שר הבריאות והשר להגנת הסביבה.
הוראת שעה
בתקופה של שש שנים שתחילתה ביום התחילה יראו, לעניין חוק זה, את רשות שוק ההון ואת המפקח על נותני שירותים פיננסיים כתאגיד ציבורי כאמור בפסקה (1) להגדרה ”תאגיד ציבורי“ ולא כ”רשות ציבורית“ כהגדרתם בסעיף 3; לעניין זה –
”רשות שוק ההון“ – רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון כמשמעותה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ״א–1981;
”המפקח על נותני שירותים פיננסיים“ – המפקח כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע״ו–2016.

תוספת

(סעיף 41)

הוראה בעניין פיקוח על מחירים;
הוראה בעניין קביעת תעריפים ועלויות מוכרות;
הוראה בעניין קביעה של היטלים, אגרות או תמלוגים;
הוראה בעניין מסים;
הוראה בעניין הקצאה של זכות בהליך תחרותי;
תכנית שהיא אחת מאלה:
(א)
(ב)
(ג)
(ד)
תכנית למפעל ניקוז כמשמעותה לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי״ח–1957;
(ה)
תכנית למפעל מים לפי פרק שלישי לחוק המים, התשי״ט–1959.
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. יובהר, ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן