לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק פיצוי לנפגעי פוליו

חוק פיצוי לנפגעי פוליו מתוך

חוק פיצוי לנפגעי פוליו, התשס״ז–2007


מטרה [תיקון: תשע״ב]
מטרתו של חוק זה לפצות את נפגעי הפוליו שלקו בישראל במחלת שיתוק ילדים או שקיבלו בישראל טיפול רפואי בשל מחלת שיתוק ילדים ובכך לבטא את מחויבותה של מדינת ישראל כלפיהם.
הגדרות [תיקון: תשע״ב]
בחוק זה –
”המוסד“ – המוסד לביטוח לאומי הפועל מכוח חוק הביטוח הלאומי;
”השכר הממוצע“ – כמשמעותו בסעיפים 1 ו־2 לחוק הביטוח הלאומי;
”טיפול רפואי“ – ניתוח שבוצע בישראל עד יום כ״ג בטבת התש״ל (1 בינואר 1970) כחלק מהטיפל במחלת שיתוק ילדים שניתן על ידי המדינה או מטעמה או על ידי מוסד רפואי כהגדרתו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940;
”מחלת הפוליו“ – מחלת שיתוק ילדים (Poliomyelitis) לרבות החמרה מאוחרת של המחלה (Post-poliomyelitis syndrome);
”נכות“ – נכות רפואית שנקבעה לפי סעיף 118 לחוק הביטוח הלאומי;
”נפגע פוליו“ – תושב ישראל שלקה בישראל במחלת שיתוק ילדים או שקיבל בישראל טיפול רפואי בשל מחלת שיתוק ילדים שבה לקה ושרופא מוסמך או ועדה רפואית לעררים כאמור בסעיף 7 קבעו כי נגרמה לו נכות עקב אותה מחלה;
”תושב ישראל“ – מי שהוא תושב ישראל או תושב ישראל באזור לענין חוק הביטוח הלאומי, וכל עוד הוא תושב כאמור;
”השר“ – שר הרווחה.
פיצוי חד־פעמי [תיקון: תשס״ח]
(א)
נפגע פוליו שעקב מחלת הפוליו נקבעה לו נכות יציבה, תשלם לו המדינה פיצוי חד־פעמי כדלקמן:
(1)
סכום של 50,000 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2007; בשנת 2023, 66,376 ש״ח) – אם אחוזי הנכות נמוכים מ־75%;
(2)
סכום של 100,000 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2007; בשנת 2023, 132,757 ש״ח) – אם אחוזי הנכות הם בין 75% ל־94%;
(3)
סכום של 120,000 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2007; בשנת 2023, 159,307 ש״ח) – אם אחוזי הנכות הם 95% ויותר.
(ב)
הסכומים הנקובים בסעיף קטן (א) יעודכנו ב־1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון), בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי; לענין זה –
”המדד החדש“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;
”המדד הבסיסי“ – המדד שפורסם בחודש שלפני תחילתו של חוק זה;
”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
(ג)
פיצוי חד־פעמי לפי סעיף זה ישולם בשני תשלומים, כדלקמן:
(1)
מחצית מסכום הפיצוי תשולם לאחר קביעת זכאותו של נפגע הפוליו לקבלת הפיצוי האמור (בסעיף קטן זה – המחצית הראשונה);
(2)
המחצית השניה של סכום הפיצוי תשולם בתום 12 חודשים מיום תשלום המחצית הראשונה (בסעיף קטן זה – המחצית השניה), ובכל מקרה לא לפני יום ה׳ בטבת התשס״ט (1 בינואר 2009); סכום המחצית השניה יעודכן בהתאם לשיעור עליית המדד, כהגדרתו בסעיף קטן (ב), שפורסם לאחרונה לפני יום תשלום המחצית השניה לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפי יום תשלום המחצית הראשונה.
קצבה חודשית ומענק במקום קצבה [תיקון: תשפ״ב]
(א)
בלי לגרוע מהוראות סעיף 3, נפגע פוליו שעקב מחלת הפוליו נקבעו לו, לפי הוראות חוק זה, אחוזי נכות בשיעור של 100%, זכאי לקצבה חודשית בסכום השווה ל־50.9% מהשכר הממוצע (בסעיף זה – סכום קצבה מלאה).
(ב)
נפגע פוליו שעקב מחלת הפוליו נקבעו לו, לפי הוראות חוק זה, אחוזי נכות הנמוכים מ־100% והעולים על 20%, זכאי לקצבה חודשית בסכום שהיחס בינו לבין סכום הקצבה המלאה שווה ליחס שבין אחוזי הנכות שנקבעו לו לבין 100%.
(ג)
נפגע פוליו שנקבעו לו לפי הוראות חוק זה אחוזי נכות הנמוכים מ־20%, יקבל מענק בסכום המתקבל מהכפלת הסכום הבסיסי ב־70; לענין סעיף קטן זה, ”הסכום הבסיסי“ – סכום שהיחס בינו לבין סכום הקצבה המלאה שווה ליחס שבין אחוזי הנכות שנקבעו לנפגע פוליו לבין 100%.
החמרת מצב
חלפו שישה חודשים או יותר מהמועד שבו נקבעו לאחרונה אחוזי הנכות של נפגע פוליו, ועקב החמרה במצב בריאותו כתוצאה ממחלת הפוליו שבה לקה, עלו אחוזי הנכות שנקבעו לו ב־10% או יותר, יחולו הוראות אלה:
(1)
לגבי נפגע פוליו ששולם לו מענק במקום קצבה לפי סעיף 4(ג)
(א)
אם נקבעו לו פחות מ־20% נכות, תשלם לו המדינה מענק משלים לפי החישוב האמור בסעיף 4(ג), ולענין הסכום הבסיסי יובא בחשבון ההפרש שבין אחוזי הנכות שנקבעו לנפגע הפוליו לפני ההחמרה, לבין אחוזי הנכות שנקבעו לו עקב ההחמרה;
(ב)
אם נקבעו לו 20% נכות ומעלה, תשלם לו המדינה קצבה כאמור בסעיף 4(א) או (ב), לפי הענין, החל בחודש שבו הוגשה הבקשה לבדיקה מחדש, ואולם אם טרם חלפו 70 חודשים מהחודש שבו נקבעה הנכות שבשלה שולם לו המענק – תשולם לו קצבה לפי אחוזי הנכות המזכים בקצבה, בניכוי אחוזי הנכות המזכים במענק, כל עוד טרם חלפו 70 החודשים האמורים; בסעיף זה, ”בקשה לבדיקה מחדש“ – בקשה שהגיש נפגע פוליו למוסד, לצורך בדיקה מחדש בשל החמרה במצב בריאותו כתוצאה ממחלת הפוליו שבה לקה;
(2)
לגבי נפגע פוליו שמשתלמת לו קצבה לפי סעיף 4(א) או (ב), לפי הענין־תשולם לו הקצבה לפי אחוזי הנכות שנקבעו לו עקב ההחמרה, בעד התקופה שתחילתה במועד שבו החלה ההחמרה, או בעד שישה חודשים שקדמו למועד שבו הוגשה הבקשה לבדיקה מחדש, המאוחר מביניהם.
הגשת תביעה
תביעה לפיצוי חד־פעמי, לקצבה חודשית או למענק לפי חוק זה תוגש למוסד.
רופא מוסמך וועדה רפואית לעררים [תיקון: תשע״ב]
(א)
רופא מוסמך שמונה לפי הוראות סעיף 208(ב) לחוק הביטוח הלאומי ידון בתביעה של אדם להכיר בו כנפגע פוליו; הוראות סעיפים 211, 212 ו־213 לחוק האמור יחולו לענין זה, בשינויים המחויבים.
(ב)
רופא מוסמך או ועדה רפואית לעררים, לפי הענין, יקבעו –
(1)
אם התובע לקה במחלת הפוליו;
(2)
אם התובע לקה בישראל במחלת שיתוק ילדים או אם קיבל בישראל טיפול רפואי בשל מחלת שיתוק ילדים שבה לקה;
(3)
את אחוזי הנכות של התובע הנובעים ממחלת הפוליו שבה לקה; לענין זה, רשימת הליקויים שלפיה ייקבעו אחוזי נכותו של אדם תהא רשימת הליקויים לפי פרק ה׳ לחוק הביטוח הלאומי;
(4)
אם חל שינוי במצבו הבריאותי של התובע כתוצאה ממחלת הפוליו שבה הוא לקה ואת אחוזי הנכות של התובע בעקבות השינוי האמור.
(ג)
נקבעו לאדם אחוזי מוגבלות בניידות לפי ההסכם בדבר גמלת ניידות שנערך לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי (בסעיף זה – אחוזי מוגבלות בניידות), בשל מחלת הפוליו שבה לקה, רשאי הוא לבחור אם התשלומים שישולמו לו לפי חוק זה יחושבו לפי אחוזי המוגבלות בניידות, או לפי אחוזי הנכות שנקבעו לו לפי סעיף קטן (ב).
(ד)
נקבעו לאדם, בשל מחלת הפוליו שבה לקה, אחוזי נכות לפי הוראות סעיף 208(ב) לחוק הביטוח הלאומי או אחוזי מוגבלות בניידות רשאים רופא מוסמך או ועדה רפואית לעררים, לפי הענין, לקבוע את אחוזי הנכות של אותו אדם לפי חוק זה, בלי לבדוק אותו.
(ה)
נפגע פוליו שמצבו הבריאותי אינו יציב, רשאים רופא מוסמך או ועדה רפואית לעררים, לפי הענין, לקבוע את אחוזי נכותו הנובעים ממחלת הפוליו שבה לקה, לתקופה שלא תעלה על שנתיים.
השתתפות המדינה במימון שירותי בריאות לנפגעי פוליו
(א)
המדינה תשתתף במימון טיפולים רפואיים, אבזרים רפואיים ומכשור רפואי הנדרשים לנפגעי פוליו, עקב מחלת הפוליו, ואינם נכללים במסגרת סל שירותי הבריאות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד–1994; ההוצאות הדרושות למימון השתתפות המדינה ישולמו מאוצר המדינה.
(ב)
שר הבריאות, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, יקבע כללים, תנאים והוראות לענין סעיף זה, לרבות לענין סוג שירותי הבריאות שהמדינה תשתתף במימונם כאמור בסעיף קטן (א), נותני השירותים ושיעור השתתפות המדינה.
הוראות מיוחדות
(א)
תשלומים המשולמים לפי חוק זה לא ייחשבו כהכנסה –
(1)
לענין פקודת מס הכנסה, או לענין תשלומי חובה או היטלים אחרים;
(2)
לענין גמלאות לפי חוק הביטוח הלאומי.
(ב)
תשלומים המשולמים לפי חוק זה אינם ניתנים להעברה, לערבות או לעיקול בכל דרך שהיא, אלא לשם תשלום מזונות לפי פסק דין של בית משפט או בית דין מוסמך.
מניעת כפל תשלומים
(א)
הגיש אדם תביעה לפי חוק זה, לא יהיה רשאי להגיש תביעה לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש], או לפי חוק ביטוח נפגעי חיסון, התש״ן–1989, בשל העילות המנויות בחוק זה.
(ב)
זכאי נפגע פוליו לפיצוי חד־פעמי, לקצבה או למענק לפי חוק זה, זכאית המדינה לנכות מתשלומים אלה כל תשלום אחר ששילמה לו מכוח תביעה לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש], או לפי חוק ביטוח נפגעי חיסון, התש״ן–1989, שהגיש בשל עילות המנויות בחוק זה, לרבות תשלומים ששילמה המדינה לפני תחילת ושל חוק זה; השר, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לענין ניכוי כאמור, לרבות לענין אופן חישובו.
תשלום על ידי המוסד
(א)
פיצוי חד־פעמי, קצבה ומענק לפי חוק זה ישולמו באמצעות המוסד.
(ב)
אוצר המדינה יעביר למוסד, מדי חודש בחודשו, את כל הכספים הדרושים לו כדי לבצע תשלומים לפי חוק זה, לרבות הוצאות מינהליות הנובעות מביצועו של החוק.
ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.
תחולת הוראות חוק הביטוח הלאומי
סעיפים 297א, 297ב, 298, 302, 304, 308, 311, 315 ו־327 לחוק הביטוח הלאומי יחולו על תביעה לפי חוק זה, בשינויים המחויבים.
תחילה ותחולה
(א)
תחילתו של חוק זה ביום י״א בטבת התשס״ז (1 בינואר 2007) (בסעיף זה – יום התחילה); ואולם לא תוגש תביעה למוסד לפי חוק זה לפני יום י״ח באלול התשס״ז (1 בספטמבר 2007) (בסעיף זה – יום תחילת הביצוע).
(ב)
תשלומים לפי חוק זה ישולמו למפרע בעד התקופה החל ביום התחילה, ובלבד שנפגע הפוליו הגיש תביעה למוסד לפי חוק זה עד ליום ד׳ בטבת התשס״ט (31 בדצמבר 2008), והוראות סעיף 296(א) לחוק הביטוח הלאומי לא יחולו.
(ג)
לא ישולמו תשלומים לפי הוראות חוק זה בשל תקופה שקדמה ליום התחילה.


התקבל בכנסת ביום כ״ט באדר התשס״ז (19 במרס 2007).
 • אהוד אולמרט
  ראש הממשלה
 • יצחק הרצוג
  שר הרווחה
 • דליה איציק
  ממלאת מקום נשיא המדינה
 • דלה איציק
  יושבת ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן