לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק קביעת מועד כניסה לתוקף של הוראות סימון מזון ארוז מראש

חוק קביעת מועד כניסה לתוקף של הוראות סימון מזון ארוז מראש מתוך

חוק קביעת מועד כניסה לתוקף של הוראות סימון מזון ארוז מראש, התשע״ה–2014


הגדרות
בחוק זה –
”הוראת סימון“ – הוראה לפי דין שקובעת דרישת סימון חדשה למוצר מזון ארוז מראש, משנה דרישה לסימון קיים למוצר כאמור או אוסרת את סימונו;
”ועדה מייעצת“ – הוועדה שהוקמה לפי סעיף 7;
”חוק הגנת הפרטיות“ – חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א–1981;
”מאסדר“ – מי שהוסמך לפי דין לקבוע הוראת סימון;
”מועד חובת סימון“ – מועד הכניסה לתוקף של הוראת סימון בהתאם להוראות סעיף 2;
”מועד מוקדם של חובת סימון“ – מועד הכניסה לתוקף של הוראת סימון שקבע מאסדר בהתאם להוראות סעיף 3;
”מזון ארוז מראש“ – מזון שנארז בעטיפה או במכל קיבול טרם מכירתו לצרכן;
”מכירה“ – כהגדרתה בחוק התקנים, התשי״ג–1953;
”עוסק“ – מי שמוכר, מייבא או מייצר מוצר מזון ארוז מראש או משתמש בו בתהליכי עבודה;
”השר“ – שר הכלכלה;
”השרים“ – השר ושר שהתחום שהמאסדר מופקד עליו הוא בסמכותו או באחריותו.
מועד כניסה לתוקף של הוראת סימון [תיקון: תשפ״ב־2]
(א)
על אף האמור בכל דין, מועד חובת הסימון של הוראת סימון שפורסמה ברשומות בין 1 בינואר ל־31 בדצמבר בשנה כלשהי יהיה שנתיים מתום אותה שנה; ואולם –
(1)
אם קבע מאסדר מועד מוקדם של חובת סימון לפי סעיף 3 – יהיה מועד חובת הסימון במועד המוקדם שקבע;
(2)
אם חלה על הוראת הסימון התחייבות של המדינה לפי אמנה בין־לאומית – יהיה מועד חובת הסימון במועד שקבע מאסדר בהתאם להתחייבות זו;
(3)
אם הוראת הסימון נקבעה בהוראה מחייבת החלה באיחוד האירופי שהוחלה בישראל לפי סעיף 3א לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע״ו–2015.
(ב)
בהוראת סימון יצוין מועד כניסתה לתוקף.
קביעת מועד מוקדם של חובת סימון
מצא מאסדר כי קיים חשש ממשי לפגיעה בשלום הציבור, בבריאותו או בבטיחותו או להטעיית הצרכן כמשמעותה בחוק הגנת הצרכן, התשמ״א–1981, או היה בכוונתו לקבוע הוראות סימון בענייני כשרות, רשאי הוא, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, לקבוע מועד מוקדם של חובת סימון.
סימון לפני מועד כניסה לתוקף של הוראת סימון
(א)
עוסק רשאי לסמן מוצר מזון ארוז מראש לפי הוראת סימון לפני מועד כניסתה לתוקף; סימן עוסק מוצר כאמור, יחול על הסימון הדין שלפיו נקבעה הוראת הסימון.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), עוסק אינו רשאי לסמן מוצר מזון ארוז מראש לפי הוראת סימון לפני מועד כניסתה לתוקף, אם המאסדר מצא כי הדבר עלול לפגוע בתכלית הוראת הסימון ואסר זאת בהוראת הסימון, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת.
סייגים לתחולה
הוראות סעיף 2 לא יחולו על –
(1)
מוצר מזון ארוז מראש שסומן לפני מועד חובת הסימון; על אף האמור, רשאי מאסדר, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, לקבוע בהוראת הסימון כי היא תחול על מוצר כאמור ממועד חובת הסימון או ממועד אחר שיקבע, אם מצא כי הדבר נחוץ לשם הבטחת תכלית הוראת הסימון, והוא רשאי להקל בדרישות הוראת הסימון כאמור ככל האפשר;
(2)
הוראת סימון שניתנה לעוסק מסוים.
פרסום באינטרנט של הוראת סימון
מאסדר יפרסם באתר האינטרנט של משרדו, בסמוך לפרסומה של הוראת הסימון ברשומות, הודעה על הוראת הסימון ומועד כניסתה לתוקף; בהודעה יציין המאסדר אם אסר את הסימון לפני מועד כניסתה לתוקף של הוראת הסימון לפי סעיף 4(ב) או אם הוראת הסימון תחול גם על מוצר מזון ארוז מראש שסומן לפני מועד חובת הסימון לפי סעיף 5(1).
ועדה מייעצת [תיקון: תשפ״ב]
(א)
השר ימנה ועדה מייעצת בת שישה חברים, ואלה הם:
(1)
יושב ראש הרשות כהגדרתו בחוק עקרונות האסדרה, התשפ״ב–2021, או עובד הרשות האמורה שימנה היושב ראש, והוא יהיה היושב ראש;
(2)
שני נציגים של משרד הכלכלה, שהם עובדי המשרד, האחד בעל ידע ומומחיות בתחום התעשייה, והוא יהיה ממלא מקום היושב ראש, והשני בעל ידע ומומחיות בתחום התעשייה, התקינה או העסקים הקטנים והבינוניים;
(3)
נציג משרד הבריאות, שהוא עובד המשרד, בעל ידע ומומחיות בתחום הפיקוח על המזון, לפי המלצת שר הבריאות;
(4)
נציג הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, שהוא עובד הרשות, לפי המלצת הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן;
(5)
נציג מכון התקנים הישראלי, שהוא עובד המכון, לפי המלצת המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי.
(ב)
לא ימונה לוועדה המייעצת מי שמתקיים בו אחד מאלה:
(1)
הוא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש חבר הוועדה;
(2)
הוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה כאמור בפסקה (1) וטרם ניתן לגביו פסק דין סופי;
(3)
הוא עלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר הוועדה המייעצת לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו או של קרובו; לעניין זה –
”עניין אישי“ – לרבות עניין אישי של קרובו, או של גוף שכל אחד מאלה או קרובו של כל אחד מאלה, מנהלים או עובדים אחראים בו, או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות ההצבעה;
”קרוב“ – בן זוג, הורה, הורי הורה, הורה של בן זוג, ילד, אח או אחות, או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר הוועדה המייעצת.
(ג)
חבר הוועדה המייעצת ימונה לתקופה של שלוש שנים, וניתן לשוב ולמנותו לתקופת כהונה נוספת אחת.
(ד)
חבר הוועדה המייעצת לא יקבל גמול בעד כהונתו בוועדה.
תפקידי הוועדה המייעצת
תפקידי הוועדה המייעצת הם לדון בהודעת מאסדר ולמסור לו את המלצתה, ולקיים דיון נוסף בהמלצתה לבקשת המאסדר, לפי הוראות סעיף 9, או לבקשת אחד מהשרים.
המלצת הוועדה המייעצת
(א)
מאסדר יודיע לוועדה המייעצת על כוונתו לקבוע מועד מוקדם של חובת סימון, לפי סעיף 3, לאסור סימון לפי הוראת סימון לפני מועד כניסתה לתוקף, לפי סעיף 4(ב), או להחיל הוראת סימון גם על מוצר מזון ארוז מראש שסומן לפני מועד חובת הסימון, לפי סעיף 5(1); הודעת המאסדר לוועדה תהיה בכתב ותכלול את הנימוקים להצעה.
(ב)
הוועדה המייעצת תמליץ למאסדר אם לקבוע את ההוראה כאמור בסעיף קטן (א), להימנע מקביעתה או לקבעה בשינויים, ותמסור לו את המלצתה בתוך 30 ימים ממועד פנייתו; מאסדר רשאי להגיש לוועדה המייעצת בקשה מנומקת בכתב לקיים דיון נוסף בפנייתו, בתוך 30 ימים ממועד קבלת המלצתה; ביקש מאסדר לקיים דיון נוסף, תמסור הוועדה המייעצת את המלצתה בתוך 18 ימים ממועד בקשת המאסדר.
(ג)
מאסדר רשאי לקבל את המלצת הוועדה המייעצת, לדחותה, כולה או חלקה, או לקבוע הוראה כאמור בסעיף קטן (א) אף בלא המלצתה, אם הוועדה לא מסרה את המלצתה בתוך התקופות האמורות בסעיף קטן (ב); דחה המאסדר את המלצת הוועדה המייעצת, לא יקבע הוראה כאמור אלא לאחר שהודיע לשרים על החלטתו בהודעה מנומקת בכתב בתוך שבעה ימים ממועד קבלת המלצת הוועדה, וחלפו שבעה ימים ממועד הודעתו לשרים.
(ד)
החלטת מאסדר לקבוע הוראה כאמור בסעיף קטן (א) ונימוקיה יפורסמו בתוך שבעה ימים באתר האינטרנט של משרדו, ואם הודיע לשרים על החלטתו כאמור בסעיף קטן (ג) – בתוך שבעה ימים ממועד הודעתו לשרים; בפרסום לפי סעיף זה לא ייכלל מידע כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות.
שיקולי הוועדה המייעצת לעניין קביעת מועד מוקדם של חובת סימון
לשם מתן המלצתה למאסדר לקבוע מועד מוקדם של חובת סימון תבחן הוועדה המייעצת אם התקיימו הנסיבות האמורות בסעיף 3, ותשקול את השפעת חובת הסימון במועד מוקדם על פעולת עוסק במוצר מזון ארוז מראש, על צרכנים ועל מאסדרים אחרים, ובכלל זה תביא בחשבון את מאפייני המזון הארוז מראש, הרכבו, אריזתו, ייעודו ואחזקתו ואת מאפייני צרכניו וגילם.
סדרי העבודה של הוועדה המייעצת
(א)
הודיע מאסדר לוועדה המייעצת כאמור בסעיף 9(א), תפרסם הוועדה הודעה לציבור על כוונתה לדון בהודעת המאסדר, באתר האינטרנט של משרד הכלכלה, במקום נגיש ובולט, בעברית ובערבית, וכן בשפות אחרות אם מצאה לנכון לעשות כן; בהודעה יצוין בין השאר כי כל אדם רשאי למסור את עמדתו לוועדה המייעצת בדואר ובדואר אלקטרוני, ובדרך אחרת – אם הוועדה המייעצת הודיעה על כך, בתוך שבעה ימים ממועד פרסום ההודעה.
(ב)
יושב ראש הוועדה ישלח בדואר אלקטרוני את הודעת הוועדה שפורסמה כאמור בסעיף קטן (א) למי שביקש מראש, בהודעת דואר אלקטרוני לכתובת שהוועדה פרסמה באתר האינטרנט של משרד הכלכלה, בדואר רשום או בדרך אחרת שפורסמה באתר האינטרנט של המשרד, להיכלל ברשימת התפוצה של הוועדה המייעצת.
(ג)
הוועדה המייעצת תדון בעמדות שנמסרו לה, והיא רשאית להזמין את מגישי העמדות, כולם או חלקם, להופיע לפניה.
(ד)
הוועדה המייעצת תנהל פרוטוקולים של דיוניה.
(ה)
הוועדה המייעצת תפרסם את המלצותיה ואת הנימוקים להן באתר האינטרנט של משרד הכלכלה בתוך שבעה ימים ממועד מסירתן למאסדר; בפרסום לפי סעיף זה לא ייכלל מידע כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות.
(ו)
הוועדה המייעצת תקבע לעצמה את סדרי עבודתה ואת נוהלי דיוניה, ככל שלא נקבעו לפי חוק זה, ולשם מילוי תפקידיה היא רשאית לשמוע כל אדם ולבקש מכל אדם למסור לה מידע או מסמך הנוגע לתפקידיה, למעט מידע כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות; לעניין זה, ”מסמך“ – כהגדרתו בסעיף 8ד לחוק התקנים, התשי״ג–1953.
ישיבות הוועדה המייעצת
(א)
יושב ראש הוועדה המייעצת יזמן את ישיבותיה ויקבע את מועדיהן ואת סדר היום שלהן.
(ב)
המניין החוקי לישיבות הוועדה המייעצת הוא ארבעה חברים, ובלבד שיושב ראש הוועדה או ממלא מקומו נוכח בישיבה.
(ג)
החלטות הוועדה המייעצת יתקבלו ברוב קולות הנוכחים בישיבה, ובלבד שיושב ראש הוועדה או ממלא מקומו נוכח בהצבעה; היו הקולות שקולים, תכריע עמדתו של היושב ראש, ובהיעדרו – של ממלא מקומו.
(ד)
לא התקיים מניין חוקי כאמור בסעיף קטן (ב), תתכנס הוועדה המייעצת פעם נוספת בתוך עשרה ימים; התכנסה הוועדה כאמור, יתקבלו החלטותיה ברוב קולות הנוכחים בישיבה, ובלבד שיושב ראש הוועדה או ממלא מקומו נוכח בהצבעה.
(ה)
הודעה על קיום ישיבת הוועדה המייעצת תומצא למאסדר, והוא או נציגו ישתתפו בה; הודיע המאסדר ליושב ראש הוועדה כי הוא מוותר על זכותו להשתתף בדיון או נעדר מהדיון בלי שמסר הודעה כאמור, תתקיים הישיבה בלעדיו; הודעת המאסדר כאמור, אם נמסרה, תצוין בפרוטוקול.
ניגוד עניינים
(א)
חבר הוועדה המייעצת יימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבות הוועדה אם הנושא עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו, ולא יטפל במסגרת תפקידו בנושא העלול לגרום לו להימצא במצב כאמור גם מחוץ לישיבות הוועדה; לעניין זה, ”עניין אישי“ ו”קרוב“ – כהגדרתם בסעיף 7(ב)(3).
(ב)
התברר לחבר הוועדה המייעצת או ליושב ראש הוועדה כי הנושא הנדון בישיבת הוועדה או המטופל על ידיו עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיף קטן (א), יודיע על כך בלא דיחוי ליושב ראש הוועדה או לשר, לפי העניין.
(ג)
על אף האמור בסעיף זה, חבר הוועדה המייעצת רשאי להביא בחשבון גם את ענייניו של הגוף שהוא נציגו, ולא יראו אותו כמצוי במצב של ניגוד עניינים בשל כך בלבד.
הפסקת כהונה והשעיה
(א)
חבר הוועדה המייעצת יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:
(1)
הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;
(2)
התקיימה אחת הנסיבות הפוסלות אותו מלהתמנות לחבר הוועדה המייעצת, למעט לפי סעיף 7(ב)(2);
(3)
הוא חדל להיות עובד המשרד או הגוף שהוא מייצג;
(4)
נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;
(5)
השר נוכח כי הוא נעדר בלא סיבה סבירה משלוש ישיבות רצופות של הוועדה או מחמש ישיבות בתקופה של שנה אחת; יושב ראש הוועדה המייעצת ידווח לשר על חבר הוועדה שנעדר מישיבותיה כאמור; נוכח השר כאמור, יעביר את חבר הוועדה מכהונתו, בהודעה בכתב, לאחר שניתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו לפני השר.
(ב)
הוגש נגד חבר הוועדה המייעצת כתב אישום בעבירה כאמור בסעיף 7(ב)(2), רשאי השר להשעותו מכהונתו עד לסיום ההליכים בעניינו; הושעה חבר ועדה כאמור, רשאי השר למנות לו ממלא מקום לתקופת ההשעיה, לפי הוראות סעיף 7.
תוקף פעולות
קיום הוועדה, סמכויותיה ותוקף פעולותיה, לא ייפגעו מחמת שהתפנה מקומו של חבר בה, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שרוב חבריה מכהנים כדין.
החלת דינים
דינו של חבר הוועדה שהוא עובד מכון התקנים כדין עובד המדינה, לעניין חיקוקים אלה:
(1)
(2)
חוק העונשין, התשל״ז–1977, לעניין ההוראות הנוגעות לעובדי המדינה;
(3)
(4)
ביצוע ותקנות
(א)
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהתייעצות עם שר הבריאות ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.
(ב)
בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), הוראות מינהל למאסדר לשם יישום הוראות חוק זה יינתנו על ידי השר שהתחום שהמאסדר מופקד עליו הוא בסמכותו או באחריותו.
תחילה ותחולה
תחילתו של חוק זה ביום י׳ בטבת התשע״ה (1 בינואר 2015), והוא יחול על הוראת סימון שנקבעה מיום תחילתו ואילך.


התקבל בכנסת ביום ט״ז בכסלו התשע״ה (8 בדצמבר 2014).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • נפתלי בנט
  שר הכלכלה
 • ראובן ריבלין
  נשיא המדינה
 • יולי יואל אדלשטיין
  יושב ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן