לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים בתקופת התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)

חוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים בתקופת התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) מתוך

חוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים בתקופת התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש״ף–2020


ס״ח תש״ף, 346; תשפ״א, 410; תשפ״ב, 462, 715.

כניסה לתוקף: ק״ת תשפ״ב, 2894.

הארכת הוראת שעה: ק״ת תשפ״ב, 3302.


תוכן עניינים

פרק א׳: הגדרות

הגדרות [תיקון: תשפ״א]
בחוק זה –
”אסיר“ – כהגדרתו בפקודת בתי הסוהר, למעט עצור ולמעט מוחזק במשמורת כמשמעותו בסעיף 13א לחוק הכניסה לישראל, התשי״ב–1952, לעניין דיונים בפני בית הדין לביקורת משמורת לפי אותו חוק;
”בית משפט“ – לרבות בית דין לעבודה כמשמעותו בחוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט–1969, ובית דין דתי כהגדרתו בחוק בתי דין דתיים (יחידות סיוע), התשע״א–2011;
”בית סוהר“ – כמשמעותו בפקודת בתי הסוהר או בתקנות בתי סוהר צבאיים, לפי העניין;
”הודעה על מצב חירום מיוחד“ – הודעה של שר המשפטים על מצב חירום מיוחד לגבי דיונים בבתי המשפט לפי תקנה 2 לתקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ״א–1991, בשל התפשטות של נגיף הקורונה;
”היוועדות חזותית“ – תקשורת בין כמה מוקדים המאפשרת העברת תמונה וקול בזמן אמת;
”הכרזה על הגבלה חלקית“ – הכרזה מכוח סעיף 2(א) או 20(א), לפי העניין;
”הכרזה על הגבלה מלאה“ – הכרזה מכוח סעיף 2(ג) או 20(ג), לפי העניין;
”הוועדה לעיון בעונש“ – כמשמעותה בסעיף 509 לחוק השיפוט הצבאי;
”ועדת החוקה“ – ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, ואם לא הוקמה – ועדה אחרת שוועדת הכנסת קבעה לעניין זה;
”ועדת שחרורים“ – כהגדרתה בחוק שחרור על־תנאי ממאסר וכן ועדת שחרורים מיוחדת כהגדרתה בחוק האמור, לעניין דיונים לפי סעיפים 4 ו־5 לחוק האמור;
”חדר משמר“ – חדר משמר צבאי כמשמעותו בחוק השיפוט הצבאי;
”חולה“, ”מחלים“ ו”מגע הדוק“ – כהגדרתם בצו בידוד בית;
”חוק האזנת סתר“ – חוק האזנת סתר, התשל״ט–1979;
”חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה“ – חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש״ף–2020;
”חוק סמכויות שעת חירום (מעצרים)“ – חוק סמכויות שעת חירום (מעצרים), התשל״ט–1979;
”חוק שחרור על־תנאי ממאסר“ – חוק שחרור על־תנאי ממאסר, התשס״א–2001;
”חוק השיפוט הצבאי“ – חוק השיפוט הצבאי, התשט״ו–1955;
”כלוא“ – כל אחד מאלה: עציר כאמור בפסקה (2) להגדרה ”עצור“, אסיר וחבוש כהגדרתם בתקנות בתי סוהר צבאיים;
”מחוסן“ – מי שקיבל ממשרד הבריאות תעודת מחוסן כמשמעותה בצו בידוד בית, כל עוד התעודה האמורה בתוקף;
”מקום מעצר“ – כמשמעותו בסעיף 7(1) לחוק המעצרים;
”נגיף הקורונה“ – נגיף הקורונה החדש 2019 (Novel Coronavirus 2019-nCoV);
”נפגע עבירה“ – כהגדרתו בחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס״א–2001, או בחוק השיפוט הצבאי, לפי העניין;
”עצור“ – כל אחד מאלה, לפי העניין:
(1)
כמשמעותו בחוק המעצרים, בין שהוא חשוד ובין נאשם, למעט עצור הנתון במעצר בפיקוח אלקטרוני כמשמעותו בסעיף 22ב לחוק המעצרים ולמעט עצור המוחזק בתחנת משטרה;
(2)
עציר כהגדרתו בתקנות בתי סוהר צבאיים, בין שהוא חשוד ובין נאשם, למעט עצור המוחזק בבסיס חקירות של המשטרה הצבאית;
”עתירת אסיר“ – עתירה לפי סעיף 62א לפקודת בתי הסוהר;
”שופט“ – לרבות דיין כהגדרתו בחוק הדיינים, התשט״ו–1955, קאדי כהגדרתו בחוק הקאדים, התשכ״א–1961, קאדי מד׳הב כהגדרתו בחוק בתי הדין הדרוזיים, התשכ״ג–1962, או מי שהתמנה לרשם או לרשם בכיר לפי פרק ג׳ לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד–1984;
”השרים“ – שר המשפטים והשר לביטחון הפנים;

פרק ב׳: השתתפות עצורים או אסירים בדיונים בבתי משפט בהיוועדות חזותית

סימן א׳: הכרזות על הגבלת דיונים בנוכחות עצורים או אסירים

הכרזה על הגבלה חלקית או הגבלה מלאה [תיקון: תשפ״א, תשפ״ב־2]
(א)
השרים רשאים להכריז יחד כי רק חלק מהדיונים בבתי המשפט יתקיימו בנוכחות עצורים או אסירים (בחוק זה – הכרזה על הגבלה חלקית), בהתאם להוראות סעיפים 3 ו־4, לאחר ששוכנעו כי לא ניתן לקיים את כלל הדיונים בנוכחות עצורים או אסירים ללא חשש ממשי להתפשטות נגיף הקורונה במקומות מעצר ובבתי סוהר כאמור בסעיף קטן (ב).
פורסמה הכרזה על הגבלת דיונים בנוכחות עצורים או אסירים (י״פ תשפ״א, 5616) לפיה רק חלק מהדיונים בבתי המשפט יתקיימו בנוכחות עצורים או אסירים בהתאם להוראות סעיפים 3 ו־4 בתקופה מיום 28.4.2021 עד יום 25.5.2021.
(ב)
השרים לא יכריזו הכרזה על הגבלה חלקית אלא בתקופת תוקפה של הכרזה על מצב בריאותי מיוחד או הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה ולאחר שקיבלו חוות דעת מטעם משרד הבריאות שלפיה יש חשש ממשי להתפשטות נגיף הקורונה במקומות מעצר ובבתי סוהר בשל הבאת עצורים ואסירים לבתי המשפט ושהייתם בהם וחזרתם למקומות המעצר ולבתי הסוהר; חוות הדעת לעניין הכרזה על הגבלה חלקית תכלול עניינים אלה:
(1)
נתונים על התחלואה בשל נגיף הקורונה באותה העת במדינה, מאפייניה ומגמותיה;
(2)
התייחסות למידת הסכנה לבריאות הציבור הנגרמת מנגיף הקורונה באותה העת;
(3)
הערכה בדבר רמת הסיכון להתפשטות הנגיף במקומות המעצר ובבתי הסוהר על בסיס נתוני התחלואה בכלל, והסיכון הטמון בהבאת עצורים ואסירים לבתי המשפט ושהייתם בהם וחזרתם למקומות המעצר ולבתי הסוהר בפרט;
(4)
הנחיות לנקיטת פעולות ולשימוש באמצעים לשם הקטנת הסיכון להתפשטות הנגיף, בהתחשב ברמת הסיכון ומהותו.
(ג)
השרים רשאים להכריז יחד כי אין דרך לקיים דיונים בבתי המשפט בנוכחות עצורים ואסירים, במדינה כולה או בחלק ממנה, ובכלל זה בנוכחות עצורים או אסירים ממקום מעצר או מבית סוהר מסוים (בחוק זה – הכרזה על הגבלה מלאה), לאחר ששוכנעו כי אין דרך לקיים את הדיונים בנוכחות עצורים ואסירים ללא סיכון מוגבר להתפשטות נגיף הקורונה כאמור בסעיף קטן (ד).
(ד)
השרים לא יכריזו הכרזה על הגבלה מלאה אלא בתקופת תוקפה של הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה או בהתקיים טעמים אפידמיולוגיים מיוחדים לעניין סיכון מוגבר בבית סוהר מסוים או באזור מסוים ולאחר שקיבלו חוות דעת מטעם משרד הבריאות כי יש התפשטות רחבת היקף של נגיף הקורונה במדינה ובשל כך קיים סיכון מוגבר להתפשטותו במקומות מעצר ובבתי סוהר או שיש התפשטות כאמור במקומות מעצר ובבתי סוהר; חוות הדעת תכלול התייחסות לעניינים כאמור בסעיף קטן (ב)(1) עד (3).
(ה)
בבואם להכריז על הגבלה חלקית או על הגבלה מלאה יביאו השרים בחשבון את ההגבלות שהוטלו על הציבור לפי חיקוק שתכליתו התמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה, וישקלו את הצורך בהכרזה מול הפגיעה בזכויותיהם של העצורים והאסירים הנובעת ממנה.
(ו)
הכרזה על הגבלה חלקית תהיה לתקופה שלא תעלה על 28 ימים והכרזה על הגבלה מלאה – על 14 ימים; בכפוף להוראת סעיף קטן (ז), השרים רשאים להאריך את תוקף ההכרזה על הגבלה חלקית או על הגבלה מלאה לתקופות נוספות שלא יעלו כל אחת על 28 ימים או על 14 ימים, לפי העניין, ובלבד ששוכנעו כי מתקיימות הנסיבות המפורטות בסעיף זה, לפי העניין, ולאחר שקיבלו חוות דעת עדכנית ממשרד הבריאות.
(ז)
(1)
הכרזה על הגבלה חלקית או הכרזה על הגבלה מלאה או הארכת הכרזה כאמור, לפי הוראות סעיף קטן (ו), תוגש לוועדת החוקה, בצירוף נימוקים והתשתית העובדתית שעומדת בבסיס ההכרזה, והיא רשאית לאשרה, לא לאשרה או לשנות את תקופת תוקפה בתוך 72 שעות מהמועד שהוגשה לה, ובתקופת תוקפה של הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה – בתוך 48 שעות מהמועד שהוגשה לה, ואם הסתיימה התקופה האמורה ביום מנוחה או שבתון שנקבע בחיקוק – עד השעה 14:00 ביום שלאחר יום המנוחה או השבתון כאמור.
(2)
החליטה ועדת החוקה לאשר את ההכרזה, תפורסם ההכרזה ברשומות בסמוך לאחר מכן ותיכנס לתוקף ב־07:00 בבוקר שלאחר פרסומה, אלא אם כן נקבע בה מועד מאוחר יותר.
(3)
לא קיבלה ועדת החוקה החלטה בתוך 72 שעות או 48 שעות, לפי העניין, כאמור בפסקה (1), תפורסם ההכרזה ברשומות ותיכנס לתוקף ב־07:00 בבוקר שלאחר פרסומה, אלא אם כן החליטו השרים אחרת, ובלבד שמועד הכניסה לתוקף לא יהיה מוקדם ממועד הפרסום ברשומות; ואולם, ועדת החוקה רשאית לקצר או לבטל את ההכרזה בכל עת.
(ז1)
על אף האמור בסעיף קטן (ז), בהתקיים דחיפות המחייבת כי ההכרזה החלקית או ההכרזה המלאה תיכנס לתוקף במועד מוקדם יותר, רשאים השרים להכריז כאמור בלי אישור ועדת החוקה כאמור באותו סעיף קטן; הכרזה כאמור תפורסם ברשומות ותיכנס לתוקף ב־07:00 בבוקר שלאחר פרסומה; ההכרזה תוגש לוועדת החוקה בסמוך ככל האפשר לאחר פרסומה ברשומות, בצירוף נימוקים והתשתית העובדתית שעמדה בבסיס ההכרזה, וזו תהיה רשאית לקצר או לבטל את ההכרזה בכל עת.
(ח)
שוכנעו השרים כי חדלו להתקיים הנסיבות המצדיקות את ההכרזה על הגבלה חלקית או את ההכרזה על הגבלה מלאה, יבטלו את ההכרזה בלא דיחוי.
(ט)
הארכת תוקף של הכרזה על הגבלה חלקית או של הכרזה על הגבלה מלאה תפורסם ברשומות בהתאם להוראות סעיף קטן (ז) בסמוך לפני פקיעתה של ההכרזה שאת תוקפה היא מאריכה ותיכנס לתוקף עם הפקיעה כאמור; בוטלה ההכרזה, ייכנס הביטול לתוקף ב־07:00 בבוקר שלאחר הביטול, והודעה על הביטול תפורסם ברשומות בהקדם האפשרי.
(י)
לאחר מתן הכרזה על הגבלה חלקית או בתקופת תוקפה של ההכרזה כאמור, ינחו השרים, בהסכמת נשיא בית המשפט העליון, את הנהלת בתי המשפט ואת שירות בתי הסוהר בדבר דרכי פעולה ליישום הוראות סעיפים 3 ו־4, שיש בהן כדי להגדיל את מספר העצורים והאסירים שיובאו בכל יום לבתי המשפט תוך יישום הוראות הדין והוראות משרד הבריאות, ובכלל זה רשאים השרים לקבוע הוראות בעניינים אלה:
(1)
מספר מזערי של עצורים ואסירים שיובאו לדיון;
(2)
קביעה כי כל העצורים והאסירים יובאו לסוגי דיונים מסוימים;
(3)
התחשבות בהיותו של העצור או האסיר מחוסן או מחלים;
(4)
התחשבות בהסכמת העצור או האסיר, או בבקשתו, שניתנו באמצעות סניגורו, לקיים את הדיון בהיוועדות חזותית.

סימן ב׳: הוראות כלליות בתקופת תוקפה של הכרזה על הגבלה חלקית או הגבלה מלאה

קיום דיונים בתקופת תוקפה של הכרזה על הגבלה חלקית [תיקון: תשפ״א, תשפ״ב־2]
(א)
בתקופת תוקפה של הכרזה על הגבלה חלקית יורה נשיא בית משפט או סגנו שהוא הסמיך לכך על קיום דיון בנוכחות עצור או אסיר בהתאם לסדר העדיפויות כאמור בסעיף 4, כך שבכל יום יובאו לבתי המשפט מרב העצורים והאסירים שניתן להביא תוך יישום הוראות הדין והוראות משרד הבריאות.
(ב)
(1)
דיון שנשמעת בו עדות לפי סימן ה׳ לפרק ה׳ לחוק סדר הדין הפלילי יתקיים בנוכחות העצור או האסיר, בכפוף להוראות סעיף 17; הדיון ייקבע בהתאם להוראות סעיף קטן (ה).
(2)
דיון ראשון לפי סעיף 15 לחוק המעצרים יתקיים בנוכחות העצור, אלא אם כן ביקש העצור באמצעות סניגורו לקיימו בהיוועדות חזותית ובהתאם להוראות סעיף 9.
(3)
דיון מהותי אחד לפחות לפי סעיף 21 לחוק המעצרים יתקיים בנוכחות העצור באולם בית המשפט, בטרם יורה בית המשפט על מעצרו עד תום ההליכים המשפטיים נגדו, והכול אלא אם כן ביקש העצור, באמצעות סניגורו, לקיים דיונים אלה בהיוועדות חזותית ובהתאם להוראות סעיף 9; לעניין זה, ”דיון מהותי“ – לרבות דיון שנשמעו בו טענות לעניין דיות הראיות, עילת המעצר או חלופת מעצר או דיון שניתנה בו הסכמת הצדדים למעצר עד תום ההליכים.
(ג)
לא ניתן לקיים דיון בנוכחות העצורים או האסירים לפי הוראות סעיף קטן (א), תתקיים השתתפותם בדיונים בדרך של היוועדות חזותית לפי הוראות חוק זה.
(ד)
על אף האמור בסעיף זה –
(1)
עצור או אסיר שהוא אדם המצוי בבידוד לא יובא לבית המשפט לדיון בעניינו אלא ישתתף בדיון בהיוועדות חזותית, ואם הוא דיון כאמור בסעיף קטן (ב)(1) – הוא יידחה בכפוף להוראות סעיף 17;
(2)
שוכנע קצין רפואה בשירות בתי הסוהר כי עצור או אסיר, מחוסן או מחלים, השוהה במקום מעצר או בבית סוהר בא במגע הדוק עם חולה ויש חשש ממשי שנדבק בנגיף הקורונה ומטעמים אלה הורה על החזקתו בנפרד מעצורים ואסירים שלגביהם אין חשש כאמור, לא יובא העצור או האסיר לבית המשפט לדיון בעניינו, אף על פי שהוא מחוסן או מחלים, עד תום ביצוע כל הפעולות הדרושות להסרת החשש האמור או למשך 96 שעות מעת שהחשש התגבש, לפי המוקדם; עצור או אסיר כאמור ישתתף בדיון בעניינו בהיוועדות חזותית באמצעי שיקצה שירות בתי הסוהר, ואם הוא דיון שנשמעת בו עדות לפי סימן ה׳ לפרק ה׳ לחוק סדר הדין הפלילי – הוא יידחה בכפוף להוראות סעיף 17.
(ה)
הנהלת בתי המשפט תגבש רשימה של עצורים ואסירים בהתאם להחלטות נשיאי בתי המשפט כאמור בסעיף קטן (א), שעל בסיסה תיקבע זהותם של עצורים ואסירים שיובאו לדיון בעניינם בבית המשפט, מדי יום, בתיאום עם שירות בתי הסוהר תוך יישום הוראות הדין והוראות משרד הבריאות; הנהלת בתי המשפט תרכז רשימה של מספר העצורים והאסירים שהובאו לדיונים בכלל בתי המשפט מדי יום, לפי סוגי הדיונים, בין היתר על בסיס המידע שהתקבל משירות בתי הסוהר.
(ו)
בסעיף זה ובסעיף 4, ”הוראות משרד הבריאות“ – הנחיות ונהלים של משרד הבריאות הנוגעים למניעת התפשטות נגיף הקורונה שפורסמו באתר האינטרנט של משרד הבריאות, וכן הנחיות לנקיטת פעולות ולשימוש באמצעים לשם הקטנת הסיכון להדבקה בנגיף בבתי מעצר ובבתי הסוהר, שנכללו בחוות דעת של משרד הבריאות כאמור בסעיף 2.
סדר העדיפויות בתקופת תוקפה של הכרזה על הגבלה חלקית
(א)
נשיא בית המשפט או סגנו שהוא הסמיך לכך יורה על קיום דיון בנוכחות עצור או אסיר כאמור בסעיף 3, בהתאם לסדר העדיפויות שלהלן:
(1)
דיון שנשמעת בו עדות לפי סימן ה׳ לפרק ה׳ לחוק סדר הדין הפלילי, של נאשם שהוא עצור; לעניין זה תינתן עדיפות לדיון בעניינו של נאשם השוהה במעצר זמן רב יותר;
(2)
דיון ראשון לפי סעיף 15 לחוק המעצרים;
(3)
דיון לפי סעיף 21 לחוק המעצרים, שלגביו הודיע הסניגור מבעוד מועד כי בכוונתו להעלות טענות לעניין דיות הראיות, עילת המעצר או חלופת מעצר, דיון לפי סעיף 4 לחוק סמכויות שעת חירום (מעצרים), דיון לפי סעיף 5 לחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס״ב–2002, או דיון ראשון לפי סעיף 7 לחוק ההסגרה, התשי״ד–1954;
(4)
דיון בעניינו של עצור לפי סעיף 15 לחוק המעצרים שאינו דיון ראשון או דיון לפי סעיף 17 לחוק המעצרים;
(5)
דיון שעניינו הקראת כתב האישום, לרבות דיון מקדמי לפי סעיף 143א לחוק סדר הדין הפלילי, דיון שעניינו הכרעת דין, דיון שעניינו שמיעת טענות לעניין העונש או דיון שעניינו גזר דין;
(6)
(7)
דיון בהליך פלילי שאינו מנוי בפסקאות (1) עד (6);
(8)
דיון בעתירת אסיר, דיון לפי חוק שחרור על־תנאי ממאסר או דיון בעניין החזקת אסיר בהפרדה לפי סעיפים 19ה עד 19ז לפקודת בתי הסוהר;
(9)
דיון שאינו מנוי בפסקאות (1) עד (8) שעצור או אסיר צד לו.
(ב)
בכל דיון לפי סעיף קטן (א) תינתן עדיפות לדיון בעניינו של עצור, אסיר או נפגע עבירה שהוא קטין, או בעניינו של עצור או אסיר עם מוגבלות שמקשה באופן ממשי על השתתפותו בדיון בדרך של היוועדות חזותית.
(ג)
על אף האמור בסעיף זה, לעניין סדר העדיפויות הקבוע בו, נשיא בית משפט או סגנו שהוא הסמיך לכך רשאי להורות, מטעמים שיירשמו, כי הליך מסוים יתקיים בנוכחות העצור או האסיר גם אם יש בכך משום סטייה מסדר העדיפויות כאמור בסעיף קטן (א), ובלבד שהמספר הכולל של העצורים והאסירים שיובאו באותו יום לא יעלה על המספר המרבי של העצורים והאסירים שניתן להביא באותו יום לפי הוראות סעיף 3(א); במתן הוראה כאמור, יינתן משקל ממשי לחשיבות נוכחותו של העצור או האסיר בדיון בהליכים לפי חוק אימוץ ילדים, התשמ״א–1981, ובהליכים להוצאת קטינים ממשמורת הוריהם לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש״ך–1960.
(ד)
על אף האמור בסעיף קטן (א), לא מתקיימים דיונים בהליכים פליליים באולמות בתי משפט הסמוכים לבתי הסוהר, יתקיימו באותם אולמות דיונים בעתירות אסירים או דיונים לפני ועדת שחרורים לפי חוק שחרור על־תנאי ממאסר, שניתן לקיים תוך יישום הוראות הדין והוראות משרד הבריאות.
אופן קיום דיון בהיוועדות חזותית
על דיון בהשתתפות עצור או אסיר שמתקיים בדרך של היוועדות חזותית לפי הוראות חוק זה, יחולו הוראות אלה:
(1)
הדיון יתקיים באופן שימזער, ככל האפשר, את הפגיעה בעצור או באסיר ובאינטרס הציבורי, בשל כך שהדיון מתקיים שלא בנוכחותו;
(2)
הדיון יתקיים בדרך שתבטיח כי בעלי הדין המשתתפים בדיון, ובכלל זה העצור, האסיר, השופט או כל אדם אחר שנוכחותו נדרשת בדיון, ובדיון בהליך פלילי – גם הסניגור, השוטר או התובע ונפגע העבירה, ישמעו ויראו זה את זה במהלך הדיון, והכול בהתאם למכשיר הטכנולוגי שבאמצעותו יתקיים הדיון; אין בהוראות פסקה זו כדי לגרוע מהוראות כל דין לעניין נוכחות נפגע עבירה בדיון;
(3)
תתאפשר שיחה חסויה בין העצור או האסיר לסניגורו או בא כוחו, לפי העניין, בסמוך לפני הדיון, במהלכו ומיד לאחריו, לשם ייעוץ משפטי בלבד; השיחה תתקיים באופן שיבטיח את סודיותה, והוראות סעיף 13(א)(2) לחוק האזנת סתר לא יחולו לגבי שיחה כאמור; בית המשפט יוודא כי התאפשרה שיחה כאמור;
(4)
דיון שהוא אחד מאלה יתקיים בנוכחות סניגורו של העצור או האסיר, ואם אינו מיוצג – ימנה לו בית המשפט סניגור: דיון בהליך פלילי, דיון מעצר, דיון בפני ועדת שחרורים, דיון בעתירת אסיר או דיון בעתירה נגד היחידה לשחרור ממאסרים קצרים או נגד ועדת השחרורים;
(5)
השתתף אדם עם מוגבלות בדיון, יורה בית המשפט על קיום הדיון תוך עריכת התאמות הנגישות הנדרשות באולם בית המשפט לפי חוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית), התשס״ו–2005, או לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע״ג–2013, כנדרש בהתאם לסוג המוגבלות, בשינויים המחויבים.
קביעת נהלים או הוראות עבודה [תיקון: תשפ״א]
מנהל בתי המשפט ונציב בתי הסוהר יפרסמו נהלים או הוראות עבודה ליישום הוראות סעיף 5 שיכללו, בין היתר, הוראות תפעוליות לעניין קיום דיון בהיוועדות חזותית.
[תיקון: תשפ״א]

סימן ג׳: השתתפות עצור או אסיר בדיון מעצר בתקופת תוקפה של הכרזה על הגבלה חלקית או הגבלה מלאה

תחולת הוראות חוק המעצרים
בתקופת תוקפה של הכרזה על הגבלה חלקית או הכרזה על הגבלה מלאה, יחולו הוראות חוק המעצרים, בשינויים המחויבים ובשינויים המפורטים בסימן זה.
חיוניות המעצר
בלי לגרוע מהוראות סעיף 13(א) ו־(ב) לחוק המעצרים, בבואו לצוות על מעצרו של אדם לפי סעיף 13(א) לאותו חוק, ישקול השופט גם את חיוניות המעצר, בין השאר בהתחשב בסיכון להידבקות העצור בנגיף הקורונה, בעת שהותו במעצר ובמצב הכליאה באותה העת, ואם התקיים הדיון בהיוועדות חזותית לפי הוראות סעיף 9 – גם בהתחשב בפגיעה בעצור הנובעת מקיומו של הדיון לפי הוראות הסעיף האמור, שלא בנוכחותו; הוראות סעיף זה יחולו גם על עצור המוחזק בתחנת משטרה.
בקשה להארכת מעצר
בקשה להארכת מעצר כאמור בסעיף 15(א) לחוק המעצרים תוגש לפי הוראות אותו סעיף קטן לאחר שקצין משטרה בדרגת רב־פקד ומעלה ממערך החקירות של משטרת ישראל אישר אותה בהחלטה מנומקת שתתועד בכתב בידי הקצין, ואם אין אפשרות לכך – תתועד בידי שוטר, ותצורף לבקשה; הוראות סעיף זה יחולו גם על עצור המוחזק בתחנת משטרה.
דיון מעצר בהיוועדות חזותית
(א)
על אף האמור בסעיפים 16(2) ו־57 לחוק המעצרים, לגבי דיונים שלא ניתן לקיימם בנוכחות עצור בשל הכרזה על הגבלה חלקית או הכרזה על הגבלה מלאה, יחולו הוראות אלה:
(1)
הדיון בבקשה להארכת מעצר יתקיים שלא בנוכחות העצור אלא בהשתתפותו, בדרך של היוועדות חזותית באמצעי שיקצה שירות בתי הסוהר, ואם יש מניעה טכנית בלתי צפויה לקיימו בדרך זו והעצור הסכים לכך באמצעות סניגורו – בשיחה טלפונית; אין בהוראות פסקה זו כדי לגרוע מסמכותו של השופט לפי הוראות סעיף 16(2) לחוק המעצרים לקיים דיון שלא בנוכחות העצור, אם נוכח השופט, על יסוד חוות דעת של רופא, שאין העצור מסוגל להשתתף בדיון מפאת מצב בריאותו;
(2)
על אף האמור בפסקה (1), בדיון לפי סעיף 15 לחוק המעצרים שלא ניתן לקיימו, בסמוך למועד פקיעת המעצר, בדרך של היוועדות חזותית בשל מניעה טכנית בלתי צפויה, רשאי שופט באישור נשיא בית המשפט או סגנו להורות על קיום הדיון בשיחה טלפונית, במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים שיירשמו; הוארך המעצר לפי הוראות פסקה זו וחדלו להתקיים הנסיבות שבשלהן לא ניתן לקיים את הדיון בדרך של היוועדות חזותית וטרם הסתיימה תקופת המעצר, רשאי העצור לדרוש דיון חוזר שיתקיים בדרך של היוועדות חזותית, כאמור בפסקה (1).
(ב)
בתקופת תוקפה של הכרזה על הגבלה מלאה, רשאי נשיא בית משפט או סגנו להורות במקרים חריגים כי הדיון יתקיים בנוכחות העצור, לאחר שקיבל את עמדת הצדדים ועמדה בכתב מטעם שירות בתי הסוהר, אלא אם כן העצור הוא אדם מצוי בבידוד, אם מצא כי קיום הדיון בנוכחות העצור חיוני על אף הנסיבות שבשלהן ניתנה ההכרזה, וקיומו בהיוועדות חזותית יגרום פגיעה ממשית בעצור, וכי על בית המשפט להתרשם מהעצור פנים אל פנים, לרבות בשל כך שהעצור הוא אדם עם מוגבלות אשר מקשה באופן ממשי על השתתפותו בדיון בהיוועדות חזותית.
(ג)
עצור שהוא אדם המצוי בבידוד, במקום מעצר או בבית סוהר, ישתתף בדיון בדרך של היוועדות חזותית באמצעי שיקצה שירות בתי הסוהר תוך עמידה בהוראות הדין לעניין הבידוד.
(ד)
הוראות סעיף 5 יחולו על דיונים לפי סעיף זה, אולם אין בהוראות אותו סעיף כדי לגרוע מהוראות סעיפים 34 ו־35 לחוק המעצרים.
(ה)
הוראות סעיף זה לא יחולו על עצור המוחזק בתחנת משטרה.
(ו)
לעניין סעיף 17(א) לחוק המעצרים, יראו חשוד שהדיון בבקשה להארכת מעצרו מתקיים בהיוועדות חזותית לפי הוראות סימן זה, כמי שהדיון מתקיים בנוכחותו.
(ז)
נוסף על הוראות סעיף 17(ד) לחוק המעצרים, על בקשה להארכת מעצר לפי אותו סעיף יחולו הוראות סעיף 10.
חיוניות מעצר עד תום ההליכים
(א)
בלי לגרוע מהוראות סעיף 21(ב) עד (ד) לחוק המעצרים, בבואו לתת צו מעצר לפי סעיף 21(א)(1) לחוק האמור, ישקול בית המשפט גם את חיוניות המעצר בין השאר בהתחשב בסיכון להידבקות העצור בנגיף הקורונה בעת שהותו במעצר ובמצב הכליאה באותה העת, ואם התקיים הדיון בהיוועדות חזותית לפי הוראות סעיף 9 – גם בהתחשב בפגיעה בעצור הנובעת מקיומו של הדיון לפי הוראות הסעיף האמור שלא בנוכחותו.
(ב)
בקשת מעצר לאחר הגשת כתב אישום לפי סעיף 21 לחוק המעצרים תוגש באישורו של אחד מאלה, לפי העניין:
(1)
פרקליט בדרגת מנהל מחלקה ומעלה, ואם אישר זאת המשנה לפרקליט המדינה – גם פרקליט בדרגת ממונה, אם היה התובע פרקליט בפרקליטות המדינה כפי שנקבע לפי סעיף 12(א)(1)(א) לחוק סדר הדין הפלילי;
(2)
תובע שהוא קצין משטרה בדרגת רב־פקד ומעלה, ראש שלוחת תביעות או סגנו, שהתמנה לתובע לפי סעיף 12(א)(1)(ב) לחוק סדר הדין הפלילי.
כתב ערובה
נוסף על הוראות סעיף 49(א) לחוק המעצרים, בתקופת תוקפו של חוק זה, לא ניתן לחתום על כתב ערובה כאמור בשל כך שהדיון מתקיים בהיוועדות חזותית לפי הוראות סעיף 9 או אם הורה על כך בית המשפט, יפורטו תנאי השחרור בדיון, לרבות התנאים המיוחדים שלמילוים ערב צד שלישי כאמור בסעיף 49(ב) לחוק המעצרים, ויירשמו בפרוטוקול הדיון.
עיון חוזר וערר
בלי לגרוע מהוראות סעיפים 52 ו־53 לחוק המעצרים, על דיון בבקשה לעיון חוזר או בערר לפי הוראות אותם סעיפים בעניינו של עצור, שלא ניתן לקיימו בנוכחותו בשל הכרזה על הגבלה חלקית או הכרזה על הגבלה מלאה, יתקיים הדיון בהיוועדות חזותית ויחולו הוראות סעיף 9, בשינויים המחויבים.
דיונים באולם בית משפט סמוך למקום מעצר או בית סוהר
הוראות סעיפים 9 ו־12 לא יחולו לעניין דיונים המתקיימים באולם בית משפט הסמוך למקום המעצר או לבית הסוהר, אולם אם העצור הוא אדם המצוי בבידוד, יחולו הוראות סעיף 9(ג), בשינויים המחויבים.
תחולה על דיונים לפי חוקים אחרים
הוראות סעיף 9 יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין דיונים כמפורט להלן שלא ניתן לקיימם בנוכחות עציר, כלוא, עצור או נידון שביקש להיות נוכח בדיון:
(1)
(2)
(3)
(4)
[תיקון: תשפ״א]

סימן ד׳: השתתפות עצור או אסיר בדיון שאינו דיון מעצר בתקופת תוקפה של הכרזה על הגבלה חלקית או הגבלה מלאה

תחולת הוראות סימן ד׳
הוראות סימן זה יחולו לגבי השתתפותם של עצורים או אסירים השוהים במקומות מעצר או בבתי הסוהר בדיונים שאינם דיוני מעצר, שלא ניתן לקיימם בנוכחות העצורים או האסירים בשל הכרזה על הגבלה חלקית או הכרזה על הגבלה מלאה.
השתתפות עצור או אסיר בדיון שאינו דיון מעצר
(א)
נדרשה לפי דין, לרבות לפי החלטת בית משפט, נוכחותו של עצור או אסיר בדיון כאמור בסעיף 15, יתקיים הדיון שלא בנוכחותו של העצור או האסיר אלא בהשתתפותו בדרך של היוועדות חזותית באמצעי שיקצה שירות בתי הסוהר, ויחולו הוראות סעיף 5; לא היה אמצעי זמין להיוועדות חזותית, יכול שהשתתפותו של העצור או האסיר תהיה בשיחה טלפונית רק בהתקיים אחד מאלה, לפי העניין:
(1)
בדיון בהליך פלילי – בשל מניעה טכנית בלתי צפויה ובהסכמת העצור או האסיר שתובא באמצעות סניגורו;
(2)
בדיון בהליך שאינו פלילי – בהסכמת העצור או האסיר, ואם הדיון הוא בעניין שאינו פלילי המנוי בסעיף קטן (ב) – בהסכמה כאמור או אם בית המשפט קבע שהדיון אינו סובל דיחוי;
(3)
בדיון בעניינו של אחר שהוא קטין או חסר ישע – אם בית המשפט קבע כי דחיית הדיון תגרום נזק חמור לשלומו של הקטין או חסר הישע.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), בתקופת תוקפה של הכרזה על הגבלה מלאה, בדיון כאמור בסעיף קטן (א) שהוא דיון בהליך פלילי, דיון בענייני משפחה או דיון בהליך לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש״ך–1960, בעניין ילדו של אסיר או עצור, רשאי נשיא בית המשפט או סגנו, להורות במקרים חריגים כי הדיון יתקיים בנוכחות העצור או האסיר, לאחר שקיבל את עמדת הצדדים ועמדה בכתב מטעם שירות בתי הסוהר, אם מצא כי על אף הסיכון המוגבר כאמור בסעיף 2(ג), מתקיימים כל אלה:
(1)
קיים צורך חיוני לקיים את הדיון בנוכחות העצור או האסיר;
(2)
קיום הדיון בהיוועדות חזותית או דחייתו יגרמו פגיעה ממשית בעצור או באסיר או בילדו של מי מהם שעניינו נדון בפני בית המשפט;
(3)
על בית המשפט להתרשם מהעצור או מהאסיר פנים אל פנים, לרבות אם העצור או האסיר הוא אדם עם מוגבלות ולא ניתן לערוך את התאמות הנגישות הנדרשות באולם בית המשפט באופן שיאפשר את השתתפותו בדיון בדרך של היוועדות חזותית בהתאם להוראות לפי סעיף 5;
לעניין סעיף זה, ”דיון בענייני משפחה“ – כהגדרתו בחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ״ה–1995, ובכלל זה דיון כאמור בעניין ילדו של אסיר או עצור.
(ג)
עצור או אסיר שהוא אדם המצוי בבידוד, במקום מעצר או בבית סוהר, ישתתף בדיון בדרך של היוועדות חזותית באמצעי שיקצה שירות בתי הסוהר תוך עמידה בהוראות הדין לעניין הבידוד, והוראות סעיף קטן (ב) לא יחולו עליו.
השתתפות עצור או אסיר בדיון שנשמעת בו עדות
(א)
דיון בעניינו של עצור או אסיר שנשמעת בו עדותו לפי סימן ה׳ לפרק ה׳ לחוק סדר הדין הפלילי לא יתקיים אלא בנוכחותו של העצור או האסיר.
(ב)
דיון שנשמעת בו עדות לפי סימן ה׳ לפרק ה׳ לחוק סדר הדין הפלילי יתקיים בנוכחות העצור או האסיר, אלא אם כן הורה בית המשפט על קיומו בדרך של היוועדות חזותית בהסכמת הצדדים, ולעניין העצור או האסיר – בהסכמה שהובאה באמצעות סניגורו.
(ג)
על אף האמור בסעיף קטן (ב), לבקשת פרקליט מחוז או ראש יחידת התביעות במשטרה או לבקשת בא כוחו של העצור או האסיר, מצא בית המשפט במקרה חריג, מטעמים מיוחדים שיירשמו המחייבים שמיעת עד באופן דחוף, שלא ניתן להביא את העצור או האסיר לבית המשפט באותו יום לפי הוראות סעיפים 3 ו־4, רשאי בית המשפט להורות על השתתפותו של העצור או האסיר בדיון כאמור בסעיף קטן (א) בהיוועדות חזותית, ובלבד ששוכנע כי מתקיימים שני אלה:
(1)
לא ניתן לדחות את הדיון למועד אחר;
(2)
השתתפות העצור או האסיר בדיון בהיוועדות חזותית לא תביא לפגיעה בו.
השתתפות אסיר בדיון בעתירת אסיר
(א)
על אף האמור בסעיף 16 ובתקנה 4 לתקנות סדרי דין (עתירות אסירים), התש״ם–1980, בדיון בעתירת אסיר שנדרשת בו נוכחותו ולא ניתן לקיימו בנוכחותו לפי הוראות חוק זה, יחולו הוראות אלה:
(1)
השתתפות האסיר בדיון תהיה בדרך של היוועדות חזותית, ורק אם יש מניעה טכנית בלתי צפויה לקיימו בדרך של היוועדות חזותית והאסיר הסכים לכך באמצעות סניגורו – בשיחה טלפונית; הוראות סעיף 5 יחולו, בשינויים המחויבים, על הדיון;
(2)
בתקופה של הכרזה על הגבלה חלקית, לא יתקיים הדיון בעתירת אסיר באמצעות היוועדות חזותית אם תנאי האולם הסמוך למקום המעצר או לבית הסוהר מאפשרים באותה העת קיום דיון באולם; התקיים באסיר האמור בסעיף 3(ד), יתקיים הדיון בדרך של היוועדות חזותית ויחולו הוראות סעיף 5.
(ב)
הוראות סעיף זה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על דיון בעניין החזקת אסיר בהפרדה, לפי סעיפים 19ה עד 19ז לפקודת בתי הסוהר.
השתתפות אסיר בדיון בעתירה נגד היחידה לשחרור ממאסרים קצרים או נגד ועדת השחרורים
על אף האמור בסעיף 16 ובתקנה 21ח לתקנות בתי משפט לעניינים מינהליים (סדרי דין), התשס״א–2001, נדרשה נוכחותו של האסיר בדיון בעתירה נגד החלטת היחידה לשחרור ממאסרים קצרים או נגד החלטת ועדת השחרורים לפי סעיף 25 לחוק שחרור על־תנאי ממאסר, תהיה השתתפותו בדיון בדרך של היוועדות חזותית, ורק אם יש מניעה טכנית בלתי צפויה לקיימו בדרך זו והאסיר הסכים לכך באמצעות סניגורו – בשיחה טלפונית; הוראות סעיף 5 יחולו, בשינויים המחויבים, על הדיון.
[תיקון: תשפ״א]

סימן ה׳: השתתפות עצור או אסיר בדיון בהיוועדות חזותית בשל חובת בידוד או חשש להידבקות בנגיף הקורונה

השתתפות עצור או אסיר בדיון בהיוועדות חזותית בשל חובת בידוד או חשש להידבקות בנגיף הקורונה [תיקון: תשפ״א, תשפ״ב־2, ק״ת תשפ״ב]
(א)
נדרשה לפי דין, לרבות לפי החלטת בית משפט, נוכחות של עצור או אסיר השוהה במקום מעצר או בבית סוהר בדיון מעצר או בדיון שאינו דיון מעצר ולא עומדת בתוקף הכרזה על הגבלה חלקית או הכרזה על הגבלה מלאה לפי הוראות סעיף 2, יחולו הוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ד) לעניין השתתפותו של העצור או האסיר בדיון בהיוועדות חזותית, בנסיבות שבהן הוא אדם המצוי בבידוד או שיש חשש להידבקות בנגיף הקורונה.
(ב)
(1)
עצור או אסיר שהוא אדם המצוי בבידוד, במקום מעצר או בבית סוהר, לא יובא לבית המשפט לדיון בעניינו; עצור או אסיר כאמור ישתתף בדיון בהיוועדות חזותית באמצעי שיקצה שירות בתי הסוהר תוך עמידה בהוראות הדין לעניין הבידוד, ואם הוא דיון שנשמעת בו עדות לפי סימן ה׳ לפרק ה׳ לחוק סדר הדין הפלילי – הוא יידחה בכפוף להוראות סעיף 17.
(2)
שוכנע קצין רפואה בשירות בתי הסוהר כי עצור או אסיר, מחוסן או מחלים, השוהה במקום מעצר או בבית סוהר בא במגע הדוק עם חולה ויש חשש ממשי שנדבק בנגיף הקורונה ומטעמים אלה הורה על החזקתו בנפרד מעצורים ואסירים שלגביהם אין חשש כאמור, לא יובא העצור או האסיר לבית המשפט לדיון בעניינו, אף על פי שהוא מחוסן או מחלים, עד תום ביצוע כל הפעולות הדרושות להסרת החשש האמור או למשך 96 שעות מעת שהחשש התגבש, לפי המוקדם; עצור או אסיר כאמור ישתתף בדיון בעניינו בהיוועדות חזותית באמצעי שיקצה שירות בתי הסוהר, ואם הוא דיון שנשמעת בו עדות לפי סימן ה׳ לפרק ה׳ לחוק סדר הדין הפלילי – הוא יידחה בכפוף להוראות סעיף 17.
(3)
אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מסמכותו של השופט, לפי הוראות סעיף 16(2) לחוק המעצרים, לקיים דיון שלא בנוכחות העצור, אם נוכח השופט, על יסוד חוות דעת של רופא, שאין העצור מסוגל להשתתף בדיון מפאת מצב בריאותו.
(ג)
(בוטל).
(ד)
על דיון בהשתתפות עצור או אסיר בהיוועדות חזותית לפי סעיף קטן (ב) יחולו הוראות סעיף 5, ואם הדיון הוא דיון מעצר – גם הוראות סעיף 9(ד) סיפה; הייתה מניעה טכנית בלתי צפויה לקיים את הדיון בהיוועדות חזותית, יחול האמור לעניין זה בסעיפים 9(א)(1) או (2), 16(א) רישה, 18(א)(1) או 19 סיפה, לפי העניין.

פרק ג׳: השתתפות כלואים בדיונים בבתי דין צבאיים בהיוועדות חזותית

סימן א׳: הכרזות על הגבלת דיונים בנוכחות כלואים

הכרזה על הגבלה חלקית או הגבלה מלאה [תיקון: תשפ״א, תשפ״ב־2]
(א)
שר הביטחון, לאחר התייעצות עם שר המשפטים, רשאי להכריז כי רק חלק מהדיונים בבתי הדין הצבאיים, יתקיימו בנוכחות כלואים (בפרק זה – הכרזה על הגבלה חלקית), בהתאם להוראות סעיפים 21 ו־22, לאחר ששוכנע כי לא ניתן לקיים את כלל הדיונים בנוכחות הכלואים ללא חשש ממשי להתפשטות נגיף הקורונה בחדרי משמר ובבתי סוהר צבאיים כאמור בסעיף קטן (ב).
פורסמה הכרזה על הגבלת דיונים בנוכחות כלואים (י״פ תשפ״א, 5710) לפיה רק חלק מהדיונים בבתי הדין הצבאיים יתקיימו בנוכחות כלואים בהתאם להוראות סעיפים 21 ו־22 בתקופה מיום 29.4.2021 עד יום 25.5.2021.
(ב)
שר הביטחון לא יכריז הכרזה על הגבלה חלקית אלא בתקופת תוקפה של הכרזה על מצב בריאותי מיוחד או של הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה ולאחר שקיבל חוות דעת מטעם חיל הרפואה שלפיה יש חשש ממשי להתפשטות נגיף הקורונה בחדרי משמר ובבתי סוהר צבאיים בשל הבאת כלואים לבתי הדין הצבאיים ושהייתם בהם וחזרתם לחדרי המשמר ולבתי הסוהר הצבאיים; חוות הדעת לעניין הכרזה על הגבלה חלקית תכלול עניינים אלה:
(1)
נתונים על התחלואה בשל נגיף הקורונה באותה העת במדינה ובצבא ההגנה לישראל, מאפייניה ומגמותיה;
(2)
התייחסות למידת הסכנה לבריאות הציבור הנגרמת מנגיף הקורונה באותה העת;
(3)
הערכה בדבר רמת הסיכון להתפשטות הנגיף בחדרי משמר ובבתי הסוהר על בסיס נתוני התחלואה בכלל, והסיכון הטמון בהבאת כלואים לבתי הדין הצבאיים ושהייתם בהם וחזרתם לחדרי המשמר ולבתי הסוהר הצבאיים בפרט;
(4)
הנחיות לנקיטת פעולות ולשימוש באמצעים לשם הקטנת הסיכון להתפשטות הנגיף, בהתחשב ברמת הסיכון ומהותו.
(ג)
שר הביטחון, לאחר התייעצות עם שר המשפטים, רשאי להכריז כי אין דרך לקיים דיונים בבתי דין צבאיים בנוכחות כלואים, במדינה כולה או בחלק ממנה (בפרק זה – הכרזה על הגבלה מלאה), לאחר ששוכנע כי אין דרך לקיים את הדיונים בנוכחות כלואים ללא סיכון מוגבר להתפשטות נגיף הקורונה כאמור בסעיף קטן (ד).
(ד)
שר הביטחון לא יכריז הכרזה על הגבלה מלאה אלא בתקופת תוקפה של הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה או בהתקיים טעמים אפידמיולוגיים מיוחדים לעניין סיכון מוגבר בבית סוהר צבאי מסוים, בחדר משמר מסוים או באזור מסוים ולאחר שקיבל חוות דעת מטעם חיל הרפואה כי יש התפשטות רחבת היקף של נגיף הקורונה במדינה ובשל כך יש סיכון מוגבר להתפשטותו בחדרי משמר ובבתי סוהר צבאיים או כי יש התפשטות כאמור בחדרי משמר ובבתי סוהר צבאיים; חוות הדעת תכלול התייחסות לעניינים כאמור בסעיף קטן (ב)(1) עד (3).
(ה)
בבואו להכריז על הגבלה חלקית או על הגבלה מלאה יביא שר הביטחון בחשבון את ההגבלות שהוטלו על הציבור לפי חיקוק שתכליתו התמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה, וישקול את הצורך בהכרזה מול הפגיעה בזכויותיהם של הכלואים הנובעת ממנה.
(ו)
הכרזה על הגבלה חלקית תהיה לתקופה שלא תעלה על 28 ימים והכרזה על הגבלה מלאה – על 14 ימים; בכפוף להוראות סעיף קטן (ז), שר הביטחון, לאחר התייעצות עם שר המשפטים, רשאי להאריך את תוקף ההכרזה על הגבלה חלקית או על הגבלה מלאה לתקופות נוספות שלא יעלו כל אחת על 28 ימים או על 14 ימים, לפי העניין, ובלבד ששוכנע כי מתקיימות הנסיבות המפורטות בסעיף זה, לפי העניין, ולאחר שקיבל חוות דעת עדכנית מחיל הרפואה.
(ז)
(1)
הכרזה על הגבלה חלקית או הכרזה על הגבלה מלאה או הארכת הכרזה כאמור, לפי הוראות סעיף קטן (ו), תוגש לוועדת החוקה, בצירוף נימוקים והתשתית העובדתית שעומדת בבסיס ההכרזה, והיא רשאית לאשרה, לא לאשרה או לשנות את תקופת תוקפה בתוך 72 שעות מהמועד שהוגשה לה, ובתקופת תוקפה של הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה – בתוך 48 שעות מהמועד שהוגשה לה, ואם הסתיימה התקופה האמורה ביום מנוחה או שבתון שנקבע בחיקוק – עד השעה 14:00 ביום שלאחר יום המנוחה או השבתון כאמור.
(2)
החליטה ועדת החוקה לאשר את ההכרזה, תפורסם ההכרזה ברשומות בסמוך לאחר מכן ותיכנס לתוקף ב־07:00 בבוקר שלאחר פרסומה, אלא אם כן נקבע בה מועד מאוחר יותר.
(3)
לא קיבלה ועדת החוקה החלטה בתוך 72 שעות או 48 שעות, לפי העניין, כאמור בפסקה (1), תפורסם ההכרזה ברשומות ותיכנס לתוקף ב־07:00 בבוקר שלאחר פרסומה, אלא אם כן החליט השר אחרת, ובלבד שמועד הכניסה לתוקף לא יהיה מוקדם ממועד הפרסום ברשומות; ואולם, ועדת החוקה רשאית לקצר או לבטל את ההכרזה בכל עת.
(ז1)
על אף האמור בסעיף קטן (ז), בהתקיים דחיפות המחייבת כי ההכרזה החלקית או ההכרזה המלאה תיכנס לתוקף במועד מוקדם יותר, השר רשאי להכריז כאמור בלי אישור ועדת החוקה כאמור באותו סעיף קטן; הכרזה כאמור תפורסם ברשומות ותיכנס לתוקף ב־07:00 בבוקר שלאחר פרסומה; ההכרזה תוגש לוועדת החוקה בסמוך ככל האפשר לאחר פרסומה ברשומות, בצירוף נימוקים והתשתית העובדתית שעמדה בבסיס ההכרזה, וזו תהיה רשאית לקצר או לבטל את ההכרזה בכל עת.
(ח)
שוכנע שר הביטחון כי חדלו להתקיים הנסיבות המצדיקות את ההכרזה על הגבלה חלקית או את ההכרזה על הגבלה מלאה, יבטל את ההכרזה ללא דיחוי.
(ט)
הארכת תוקף של הכרזה על הגבלה חלקית או של הכרזה על הגבלה מלאה תפורסם ברשומות בהתאם להוראות סעיף קטן (ז) בסמוך לפני פקיעתה של ההכרזה שאת תוקפה היא מאריכה ותיכנס לתוקף עם הפקיעה כאמור; בוטלה ההכרזה, ייכנס הביטול לתוקף ב־07:00 בבוקר שלאחר הביטול, והודעה על הביטול תפורסם ברשומות בהקדם האפשרי.
קיום דיונים בתקופת תוקפה של הכרזה על הגבלה חלקית [תיקון: תשפ״א, תשפ״ב־2]
(א)
בתקופת תוקפה של הכרזה על הגבלה חלקית יורה נשיא בית דין הצבאי או סגנו שהוא הסמיך לכך על קיום דיון בנוכחות כלוא בהתאם לסדרי העדיפויות כאמור בסעיף 22, כך שבכל יום יובאו לבתי הדין הצבאיים מרב הכלואים שניתן להביא תוך יישום הוראות הדין והוראות חיל הרפואה.
(ב)
(1)
דיון שנשמעת בו עדות לפי סעיפים 364 עד 371, 384 ו־386 לחוק השיפוט הצבאי יתקיים בנוכחות הכלוא, בכפוף להוראות סעיף 28(2); הדיון ייקבע בהתאם להוראות סעיף קטן (ה).
(2)
דיון ראשון לפי סעיף 240 לחוק השיפוט הצבאי יתקיים בנוכחות העצור, אלא אם כן ביקש העצור באמצעות סניגורו לקיימו בהיוועדות חזותית ובהתאם להוראות סעיף 26.
(3)
דיון מהותי אחד לפחות לפי סעיף 243 לחוק השיפוט הצבאי יתקיים בנוכחות העצור באולם בית המשפט, בטרם יורה בית המשפט על מעצרו עד תום ההליכים המשפטיים נגדו, והכול אלא אם כן ביקש העצור, באמצעות סניגורו, לקיים דיונים אלה בהיוועדות חזותית ובהתאם להוראות סעיף 26; אין באמור כדי לגרוע מהוראות סעיף 243ב(ב) סיפה לחוק השיפוט הצבאי; לעניין זה, ”דיון מהותי“ – כהגדרתו בסעיף 3(ב)(3).
(ג)
לא ניתן לקיים דיון בנוכחות הכלואים לפי הוראות סעיף קטן (א), תתקיים השתתפותם בדיונים בהיוועדות חזותית באופן הקבוע בסעיף 5, בשינויים המחויבים, ולפי הוראות חוק זה.
(ד)
על אף האמור בסעיף זה –
(1)
כלוא שהוא אדם המצוי בבידוד לא יובא לבית הדין לדיון בעניינו אלא ישתתף בדיון בהיוועדות חזותית, ואם הוא דיון כאמור בסעיף קטן (ב)(1) – הוא יידחה בכפוף להוראות סעיף 28(2);
(2)
שוכנע קצין רפואה בחיל הרפואה כי כלוא מחוסן או מחלים, השוהה בחדר משמר או בבית סוהר צבאי בא במגע הדוק עם חולה ויש חשש ממשי שנדבק בנגיף הקורונה ומטעמים אלה הורה על החזקתו בנפרד מכלואים שלגביהם אין חשש כאמור, לא יובא הכלוא לבית הדין הצבאי לדיון בעניינו, אף על פי שהוא מחוסן או מחלים, עד תום ביצוע כל הפעולות הדרושות להסרת החשש האמור או למשך 96 שעות מעת שהחשש התגבש, לפי המוקדם; כלוא כאמור ישתתף בדיון בעניינו בהיוועדות חזותית באמצעי שתקצה המשטרה הצבאית, ואם הוא דיון שנשמעת בו עדות לפי סעיפים 364 עד 371, 384 ו־386 לחוק השיפוט הצבאי – הוא יידחה בכפוף להוראות סעיף 17 כפי שהוחל בסעיף 28(2).
(ה)
יחידת בתי הדין הצבאיים תגבש רשימה של כלואים בהתאם להחלטות נשיאי בית דין הצבאי כאמור בסעיף קטן (א), שעל בסיסה תיקבע זהותם של כלואים שיובאו לדיון בעניינם בבית הדין, מדי יום, בתיאום עם המשטרה הצבאית תוך יישום הוראות הדין והוראות חיל הרפואה; יחידת בתי הדין הצבאיים תרכז רשימה של מספר הכלואים שהובאו לדיונים בכלל בתי הדין הצבאיים מדי יום, לפי סוגי הדיונים, בין היתר על בסיס המידע שהתקבל מהמשטרה הצבאית.
(ו)
בסעיף זה, ”הוראות חיל הרפואה“ – הנחיות ונהלים של חיל הרפואה הנוגעים למניעת התפשטות נגיף הקורונה שפורסמו באתר האינטרנט של צבא ההגנה לישראל, וכן הנחיות לנקיטת פעולות ולשימוש באמצעים לשם הקטנת הסיכון להדבקה בנגיף בחדרי משמר ובבתי סוהר צבאיים, שנכללו בחוות דעת של חיל הרפואה כאמור בסעיף 20.
סדר העדיפויות בתקופת תוקפה של הכרזה על הגבלה חלקית
(א)
נשיא בית הדין הצבאי או סגנו שהוא הסמיך לכך יורה על קיום דיון בנוכחות כלוא כאמור בסעיף 21, בהתאם לסדר העדיפויות שלהלן:
(1)
דיון שנשמעת בו עדות לפי סעיפים 364 עד 371, 384 ו־386 לחוק השיפוט הצבאי; לעניין זה תינתן עדיפות לדיון בעניינו של נאשם השוהה במעצר זמן רב יותר;
(2)
(3)
דיון לפי סעיף 243 לחוק השיפוט הצבאי, שלגביו הודיע הסניגור מבעוד מועד כי בכוונתו להעלות טענות לעניין דיות הראיות, עילת המעצר או חלופת מעצר;
(4)
דיון בעניינו של עצור לפי סעיפים 240 או 241 לחוק השיפוט הצבאי שאינו דיון ראשון;
(5)
דיון שעניינו הקראת כתב האישום, לרבות דיון מקדמי, דיון שעניינו הכרעת דין, דיון שעניינו שמיעת טענות לעניין העונש או דיון שעניינו גזר דין;
(6)
דיון בעניינו של עצור לפי סעיף 243 לחוק השיפוט הצבאי שאינו מנוי בפסקה (3), או דיון לפי סעיף 240(ד) לחוק השיפוט הצבאי או דיון לפי סעיפים 47, 52, 62 או 62א לחוק המעצרים;
(7)
דיון בהליך פלילי שאינו מנוי בפסקאות (1) עד (6);
(8)
דיון בוועדה לעיון בעונש לפי חוק השיפוט הצבאי;
(9)
דיון שאינו מנוי בפסקאות (1) עד (8), שכלוא צד לו.
(ב)
בכל דיון לפי סעיף קטן (א) תינתן עדיפות לדיון בעניינו של כלוא או נפגע עבירה שהוא קטין, או בעניינו של כלוא עם מוגבלות שמקשה באופן ממשי על השתתפותו בדיון בדרך של היוועדות חזותית.
(ג)
על אף האמור בסעיף זה, לעניין סדר העדיפויות הקבוע בו, נשיא בית דין צבאי או סגנו שהוא הסמיך לכך רשאי להורות, מטעמים שיירשמו, כי הליך מסוים יתקיים בנוכחות הכלוא גם אם יש בכך משום סטייה מסדר העדיפויות כאמור בסעיף קטן (א), ובלבד שהמספר הכולל של כלואים שיובאו באותו יום לא יעלה על המספר המרבי של כלואים שניתן להביא באותו יום לפי הוראות סעיף 21(א).
[תיקון: תשפ״א]

סימן ב׳: השתתפות כלוא בדיון מעצר בתקופת תוקפה של הכרזה על הגבלה חלקית או הגבלה מלאה

תחולת הוראות חוק השיפוט הצבאי
בתקופת תוקפה של הכרזה על הגבלה חלקית או הכרזה על הגבלה מלאה, יחולו הוראות חוק השיפוט הצבאי, בשינויים המחויבים ובשינויים המפורטים בסימן זה.
חיוניות המעצר
בלי לגרוע מהוראות סעיף 240(א) לחוק השיפוט הצבאי, בבואו לצוות על מעצרו של אדם לפי אותו סעיף, ישקול השופט גם את חיוניות המעצר, בין השאר בהתחשב בסיכון להידבקות העצור בנגיף הקורונה בעת שהותו במעצר ובמצב הכליאה באותה העת, ואם התקיים הדיון בהיוועדות חזותית לפי הוראות סעיף 26 – גם בהתחשב בפגיעה בעצור הנובעת מקיומו של הדיון לפי הוראות הסעיף האמור, שלא בנוכחותו; הוראות סעיף זה יחולו גם על עצור המוחזק בבסיס חקירות של המשטרה הצבאית.
אי־השתתפות בדיון מפאת מצב בריאותו של עצור
נוסף על הוראות סעיף 240(ב) לחוק השיפוט הצבאי, נוכח שופט, על יסוד חוות דעת של רופא, שהעצור אינו מסוגל להשתתף בדיון מפאת מצב בריאותו, רשאי הוא לדון בבקשה שלא בנוכחות העצור, ובלבד שסניגורו נוכח, ואם אין לו סניגור – יורה השופט למנות לו סניגור צבאי, עד שיוכל להתייצב בבית הדין; פסקה המניעה להתייצבות העצור וטרם נסתיימה תקופת המעצר, רשאי העצור לדרוש דיון חוזר.
דיון מעצר בהיוועדות חזותית
(א)
על אף האמור בסעיף 240(ב) רישה לחוק השיפוט הצבאי, לגבי דיונים שלא ניתן לקיימם בנוכחות עצור בשל הכרזה על הגבלה חלקית או הכרזה על הגבלה מלאה, יחולו הוראות אלה:
(1)
הדיון בבקשה להארכת מעצר יתקיים שלא בנוכחות העצור אלא בהשתתפותו, בדרך של היוועדות חזותית באמצעי שתקצה המשטרה הצבאית, ואם יש מניעה טכנית בלתי צפויה לקיימו בדרך זו והעצור הסכים לכך באמצעות סניגורו – בשיחה טלפונית; אין בהוראות פסקה זו כדי לגרוע מסמכותו של השופט לפי סעיף 25 ולפי סעיף 240(ב) סיפה לחוק השיפוט הצבאי;
(2)
על אף האמור בפסקה (1), בדיון לפי סעיף 240(א) לחוק השיפוט הצבאי שלא ניתן לקיימו, בסמוך למועד פקיעת המעצר, בדרך של היוועדות חזותית בשל מניעה טכנית בלתי צפויה, רשאי שופט בית הדין הצבאי, באישור נשיא בית דין הצבאי או סגנו, להורות על קיום הדיון בשיחה טלפונית, במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים שיירשמו; הוארך המעצר לפי הוראות פסקה זו וחדלו להתקיים הנסיבות שבשלהן לא ניתן לקיים את הדיון בדרך של היוועדות חזותית וטרם הסתיימה תקופת המעצר, רשאי העצור לדרוש דיון חוזר שיתקיים בדרך של היוועדות חזותית, כאמור בפסקה (1).
(ב)
בתקופת תוקפה של הכרזה על הגבלה מלאה, רשאי נשיא בית דין צבאי או סגנו להורות במקרים חריגים, כי הדיון יתקיים בנוכחות העצור, לאחר שקיבל את עמדת הצדדים ועמדה בכתב מטעם המשטרה הצבאית, אלא אם כן העצור הוא אדם המצוי בבידוד, אם מצא כי קיום הדיון בנוכחות העצור חיוני, על אף הנסיבות שבשלהן ניתנה ההכרזה, וקיומו בהיוועדות חזותית יגרום פגיעה ממשית בעצור, וכי על בית הדין הצבאי להתרשם מהעצור פנים אל פנים, לרבות בשל כך שהעצור הוא אדם עם מוגבלות אשר מקשה באופן ממשי על השתתפותו בדיון היוועדות חזותית.
(ג)
עצור שהוא אדם המצוי בבידוד, בחדר משמר או בבית סוהר, ישתתף בדיון בדרך של היוועדות חזותית באמצעי שתקצה המשטרה הצבאית, תוך עמידה בהוראות הדין לעניין הבידוד.
(ד)
הוראות סעיף 5 יחולו על דיונים לפי סעיף זה בשינויים המחויבים ובשינוי זה – בפסקה (2) יראו כאילו מדובר בעצור, בבית דין צבאי, בשוטר צבאי ובתובע צבאי; אולם, אין בהוראות סעיף 5 כדי לגרוע מהוראות סעיפים 34 ו־35 לחוק המעצרים כפי שהוחלו בסעיף 227א לחוק השיפוט הצבאי.
(ה)
הוראות סעיף זה לא יחולו על דיון בעניינו של מי שמוחזק במעצר פתוח לפי סעיף 244 לחוק השיפוט הצבאי.
(ו)
על אף האמור בסעיף 243ב(ב) לחוק השיפוט הצבאי, הוראות סימן זה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על דיון במתן פקודות מעצר לפי סעיפים 242 או 243 לחוק השיפוט הצבאי, אולם בית דין צבאי הדן במתן פקודת מעצר לפי סעיף 243 לחוק האמור על מי שהואשם בעבירה לפי סעיפים 92, 94 או 121 לאותו חוק, רשאי לקיים את הדיון שלא בנוכחות העצור.
ערעור
נוסף על הוראות סעיף 240(ד) לחוק השיפוט הצבאי, על דיון בערעור לפי אותו סעיף, שלא ניתן לקיימו בנוכחות העצור בשל הכרזה על הגבלה חלקית או הכרזה על הגבלה מלאה, יחולו הוראות סעיף 26.
[תיקון: תשפ״א]

סימן ג׳: השתתפות כלוא בדיון שאינו דיון מעצר בתקופת תוקפה של הכרזה על הגבלה חלקית או הגבלה מלאה

השתתפות כלואים בדיונים שאינם דיוני מעצר בהיוועדות חזותית
הוראות סעיף 5 והוראות סימן ד׳ בפרק ב׳, יחולו לגבי השתתפותם בהיוועדות חזותית של כלואים השוהים בחדרי משמר או בבתי סוהר צבאיים בדיונים שאינם דיוני מעצר, שלא ניתן לקיימם בנוכחות הכלואים בשל הכרזה על הגבלה חלקית או הכרזה על הגבלה מלאה, והכול בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:
(1)
בכל מקום שבו מדובר בבית משפט, בעצור או באסיר, בשוטר ובשירות בתי הסוהר, יראו כאילו מדובר בבית דין צבאי, בכלוא, בשוטר צבאי או במשטרה הצבאית, בהתאמה;
(2)
(א)
(ב)
בסעיף קטן (ב), במקום ”דיון שנשמעת בו עדות לפי סימן ה׳ לפרק ה׳ לחוק סדר הדין הפלילי“ יבוא ”דיון שנשמעת בו עדות לפי סעיפים 364 עד 371 ו־386 לחוק השיפוט הצבאי“;
(ג)
בסעיף קטן (ג), במקום ”פרקליט מחוז, ראש יחידת התביעות במשטרה“ יבוא ”פרקליט צבאי“.
[תיקון: תשפ״א]

סימן ד׳: השתתפות כלוא בדיון בהיוועדות חזותית בשל חובת בידוד או חשש להידבקות בנגיף הקורונה

השתתפות כלוא בדיון בהיוועדות חזותית בשל חובת בידוד או חשש להידבקות בנגיף הקורונה [תיקון: תשפ״א, תשפ״ב־2, ק״ת תשפ״ב]
(א)
נדרשה לפי דין, לרבות לפי החלטת בית דין צבאי, נוכחות של כלוא השוהה בחדר משמר או בבית סוהר צבאי בדיון מעצר או בדיון שאינו דיון מעצר ולא עומדת בתוקף הכרזה על הגבלה חלקית או הכרזה על הגבלה מלאה לפי הוראות סעיף 20, יחולו הוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ד) לעניין השתתפותו של הכלוא בדיון בהיוועדות חזותית, בנסיבות שבהן הוא אדם המצוי בבידוד או שיש חשש להידבקות בנגיף הקורונה.
(ב)
(1)
כלוא שהוא אדם המצוי בבידוד, בחדר משמר או בבית סוהר צבאי, לא יובא לבית דין צבאי לדיון בעניינו; כלוא כאמור ישתתף בדיון בהיוועדות חזותית באמצעי שתקצה המשטרה הצבאית תוך עמידה בהוראות הדין לעניין הבידוד, ואם הוא דיון שנשמעת בו עדות לפי סעיפים 364 עד 371 ו־386 לחוק השיפוט הצבאי – הוא יידחה בכפוף להוראות סעיף 17 כפי שהוחל בסעיף 28.
(2)
שוכנע קצין רפואה בחיל הרפואה כי כלוא, מחוסן או מחלים, השוהה בחדר משמר או בבית סוהר צבאי בא במגע הדוק עם חולה ויש חשש ממשי שנדבק בנגיף הקורונה ומטעמים אלה הורה על החזקתו בנפרד מכלואים שלגביהם אין חשש כאמור, לא יובא הכלוא לבית הדין הצבאי לדיון בעניינו, אף על פי שהוא מחוסן או מחלים, עד תום ביצוע כל הפעולות הדרושות להסרת החשש האמור או למשך 96 שעות מעת שהחשש התגבש, לפי המוקדם; כלוא כאמור ישתתף בדיון בעניינו בהיוועדות חזותית באמצעי שתקצה המשטרה הצבאית, ואם הוא דיון שנשמעת בו עדות לפי סעיפים 364 עד 371 ו־386 לחוק השיפוט הצבאי – הוא יידחה בכפוף להוראות סעיף 17 כפי שהוחל בסעיף 28.
(3)
אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מסמכותו של השופט הצבאי לפי סעיף 25, כפי שהוחל בסעיף 28ב, ולפי סעיף 240(ב) סיפה לחוק השיפוט הצבאי לקיים דיון שלא בנוכחות הכלוא, אם נוכח השופט הצבאי, על יסוד חוות דעת של רופא, שהכלוא אינו מסוגל להשתתף בדיון מפאת מצב בריאותו.
(ג)
(1)
בית דין צבאי רשאי להורות על השתתפותו של הכלוא בדיון בעניינו בהיוועדות חזותית, באמצעי שתקצה המשטרה הצבאית, גם אם לא מתקיים האמור בסעיף קטן (ב), ובלבד שהכלוא הגיש בקשה לכך באמצעות סניגורו, ובית הדין הצבאי שוכנע כי מתקיימים שני אלה:
(א)
יש נסיבות אישיות שיש בהן כדי להשפיע על הסיכון הנובע מהידבקותו של הכלוא בנגיף הקורונה או כי הכלוא חושש מהידבקות כאמור, בהתחשב, בין השאר, ברמת התחלואה או בקיומן של הגבלות על התקהלות והגבלות שעניינן שמירת מרחק המוטלות על הציבור;
(ב)
די בהשתתפות הכלוא בדיון בהיוועדות חזותית, בהתחשב, בין השאר, במהות הדיון ובנסיבות אישיות הנוגעות לכלוא.
(2)
אם הדיון הוא דיון שנשמעת בו עדות לפי סעיפים 364 עד 371 ו־386 לחוק השיפוט הצבאי – לא ידון בית הדין הצבאי בבקשה אלא אם כן התקבלה גם הסכמת התובע הצבאי לקיום הדיון באופן האמור.
(3)
על אף האמור בפסקה (1), בית הדין הצבאי לא יורה על השתתפות הכלוא בדיון בעניינו בדרך של היוועדות חזותית אלא מטעמים מיוחדים שיירשמו, אם הדיון הוא אחד מאלה:
(א)
(ב)
דיון לפי סעיף 243 לחוק השיפוט הצבאי שלגביו הודיע הסניגור מבעוד מועד כי בכוונתו להעלות טענות לעניין דיות הראיות, עילת המעצר או חלופת המעצר;
(ג)
דיון שבו הנאשם מודה בעובדות כתב האישום בעניינו;
(ד)
דיון שבו מוצג הסדר טיעון מטעם הצדדים;
(ה)
דיון שנשמעת בו עדות לפי סעיפים 364 עד 371 ו־386 לחוק השיפוט הצבאי;
(ו)
דיון שנשמעות בו טענות לעניין העונש;
(ז)
דיון שנשמע בו גזר דין לפי סעיף 401 לחוק השיפוט הצבאי;
(ח)
דיון בעניינו של כלוא עם מוגבלות שמקשה באופן ממשי על השתתפותו בדיון בדרך של היוועדות חזותית;
(ט)
דיון בעניינו של כלוא שהוא קטין.
(4)
בקשת הכלוא לפי פסקה (1) תוגש לא יאוחר מ־72 שעות לפני מועד הדיון, אולם בית הדין הצבאי רשאי לדון בבקשה שהוגשה לאחר המועד האמור, במקרים חריגים ולאחר שקיבל עמדה בכתב מטעם המשטרה הצבאית.
(5)
הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על דיון בעניינו של כלוא שנשמעת בו עדותו לפי סעיפים 364 עד 371 ו־386 לחוק השיפוט הצבאי.
(ד)
על דיון בהשתתפות כלוא בהיוועדות חזותית לפי סעיפים קטנים (ב) או (ג), יחולו הוראות סעיף 5 כפי שהוחל בסעיף 28, ואם הדיון הוא דיון מעצר – הוראות סעיף 26(ד) עד (ו); הייתה מניעה טכנית בלתי צפויה לקיים את הדיון בהיוועדות חזותית, יחול האמור לעניין זה בסעיף26(א)(1) או (2), או בסעיף 16(א) רישה כפי שהוחל בסעיף 28, לפי העניין.
אי־השתתפות בדיון מפאת מצב בריאותו של כלוא [תיקון: תשפ״א]
הוראות סעיף 25 יחולו לעניין השתתפות כלוא בדיון מעצר בתקופה שבה לא עומדת בתוקף הכרזה על הגבלה מלאה או הכרזה על הגבלה חלקית לפי סעיף 20.

פרק ד׳: ועדות השחרורים והוועדה לעיון בעונש

סימן א׳: השתתפות אסירים בוועדות שחרורים

תחולת הוראות סימן א׳
הוראות סימן זה יחולו לגבי דיונים בוועדות השחרורים בתקופת הוראת השעה.
סמכות יושב ראש ועדת שחרורים
(א)
בלי לגרוע מהוראות סעיפים 7(ד), 16(ד), 19א(ב) או 23(ד) לחוק שחרור על־תנאי ממאסר, יושב ראש ועדת שחרורים רשאי לדון בדן יחיד גם בעניינים המנויים בתוספת.
(ב)
החלטה שיושב ראש ועדת שחרורים מוסמך לתיתה בדן יחיד כאמור בסעיף קטן (א), יכול שתינתן על יסוד הכתב ובלא קיום דיון בעל פה, ובלבד שהחלטה בעניין בקשה של אחד הצדדים תתקבל רק לאחר שניתנה לצד השני הזדמנות להגיב בכתב לבקשה.
(ג)
על אף האמור בסעיף קטן (א), יושב ראש ועדת שחרורים אחרת רשאי לקבל החלטה באחד מהעניינים המפורטים באותו סעיף קטן, לפי הוראות סעיף זה, אם טרם מונה מותב לוועדת השחרורים או אם נבצר מיושב ראש ועדת השחרורים לקבל החלטה כאמור.
דחיית דיוני ועדת שחרורים בשל מצב חירום מיוחד
(א)
פורסמה הודעה על מצב חירום מיוחד, לא יתקיימו בוועדות השחרורים דיונים בתקופת תוקפה של ההודעה.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), הדיונים המפורטים להלן יתקיימו כסדרם בתקופת תוקפה של הודעה על מצב חירום מיוחד, אלא אם כן הורה יושב ראש ועדת שחרורים שמנהל בתי המשפט הסמיכו לעניין זה (בסעיף זה – יושב הראש המוסמך) על דחיית הדיון מטעמים שיירשמו:
(1)
דיון בעניין שחרור על־תנאי מטעמים רפואיים לפי סעיף 7 לחוק שחרור על־תנאי ממאסר;
(2)
דיון שדחייתו תביא לכך שלא יהיה ניתן לקיימו לפני שהאסיר נשא שני שלישים מתקופת המאסר שעליו לשאת;
(3)
דיון בעניין ביטול שחרור על־תנאי לפי סעיפים 20, 21, 21א ו־21ב לחוק שחרור על־תנאי ממאסר.
(ג)
על אף האמור בסעיף קטן (א), יושב הראש המוסמך רשאי להורות מיוזמתו, לבקשת האסיר או לבקשת בא כוח היועץ המשפטי לממשלה, בהחלטה מנומקת, כי בשל דחיפות העניין יש לקיים דיון בתקופת תוקפה של ההודעה על מצב חירום.
קיום דיון שלא בנוכחות האסיר בשל הגבלת נוכחותם של אסירים בבתי משפט
(א)
על אף האמור בסעיף 16(א) לחוק שחרור על־תנאי ממאסר, דיון בוועדת השחרורים שלא ניתן לקיימו בנוכחות האסיר בשל הכרזה על הגבלה חלקית או בשל הכרזה על הגבלה מלאה יתקיים בהשתתפותו של האסיר בדרך של היוועדות חזותית, ואם יש מניעה טכנית בלתי צפויה והאסיר הסכים לכך באמצעות סניגורו – בשיחה טלפונית; הוראות סעיף 5 יחולו על הדיון בשינויים המחויבים, ובשינוי זה – בפסקה (2) יראו כאילו מדובר באסיר, בחברי ועדת השחרורים, בסניגור ובבא כוח היועץ המשפטי לממשלה.
(ב)
בתקופה של הכרזה על הגבלה חלקית, לא יתקיים הדיון בוועדת השחרורים באמצעות היוועדות חזותית אם תנאי האולם הסמוך לבית הסוהר מאפשרים באותה העת קיום דיון באולם; התקיים באסיר האמור בסעיף 3(ד), יתקיים הדיון בדרך של היוועדות חזותית ויחולו הוראות סעיף 5.
קיום דיון שלא בנוכחות האסיר בשל חובת בידוד או חשש להידבקות בנגיף הקורונה [תיקון: תשפ״א, תשפ״ב־2, ק״ת תשפ״ב]
על אף האמור בסעיף 16(א) לחוק שחרור על־תנאי ממאסר, הוראות סעיף 19א יחולו על דיון בוועדת השחרורים בתקופה שבה לא עומדת בתוקף הכרזה על הגבלה חלקית או הכרזה על הגבלה מלאה לפי הוראות סעיף 2, ובנסיבות שבהן האסיר הוא אדם המצוי בבידוד או שיש חשש להידבקות בנגיף הקורונה, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:
(1)
בסעיף קטן (ב) –
(א)
בפסקאות (1) ו־(2), הסיפה החל במילים ”ואם הוא דיון“ – לא תיקרא;
(ב)
פסקה (3) – לא תיקרא;
(2)
(נמחקה);
(3)
בסעיף קטן (ד), המילים ”ואם הדיון הוא דיון מעצר – גם הוראות סעיף 9(ד) סיפה“ – לא ייקראו, ובמקום הסיפה החל במילים ”יחול האמור“ יקראו ”והאסיר הסכים לכך באמצעות סניגורו – יתקיים הדיון בשיחה טלפונית“.
דיון חוזר בנוכחות האסיר [תיקון: תשפ״א]
על אף האמור בסעיף 19 לחוק שחרור על־תנאי ממאסר, החליטה ועדת שחרורים שלא לשחרר על־תנאי אסיר, בדיון שהתקיים שלא בנוכחותו לפי סעיף 32, או סעיף 19א(ב) כפי שהוחל בסעיף 32א(1), תשוב הוועדה לדון בעניינו של האסיר, בנוכחותו, לאחר שלא תהיה עוד מניעה לעשות כן, אם האסיר ביקש זאת.
תחליף טלפוני לחובת התייצבות במשטרה בשל הגבלת היציאה למרחב הציבורי
על אף האמור בסעיף 13(ד)(3) לחוק שחרור על־תנאי ממאסר, נקבעו בדין הוראות לשם מניעת התפשטות של נגיף הקורונה המגבילות יציאה למרחב הציבורי ומצמצמות או מבטלות שירותי תחבורה ציבורית, וכל עוד ההגבלות האמורות בתוקף, תקוים חובתו של אסיר להתייצב לפני השוטר הממונה לפי הוראות הסעיף האמור בתדירות הקבועה בו או בתדירות אחרת שקבעה ועדת השחרורים בהחלטתה, באמצעות שיחה טלפונית לתחנת המשטרה שתתועד על ידי השוטר הממונה, אלא אם כן קבע יושב ראש ועדת השחרורים אחרת.

סימן ב׳: השתתפות כלואים בוועדה לעיון בעונש

תחולת הוראות סימן ב׳
הוראות סימן זה יחולו לגבי דיונים בוועדה לעיון בעונש בתקופת הוראת השעה.
סמכות יושב ראש הוועדה לעיון בעונש
(א)
בלי לגרוע מהוראות סעיף 510(ד)(3) לחוק השיפוט הצבאי לעניין החלת סעיף 23(ד) לחוק שחרור על־תנאי ממאסר, יושב ראש הוועדה לעיון בעונש רשאי לדון בדן יחיד גם בעניינים המנויים בתוספת.
(ב)
החלטה שיושב ראש הוועדה לעיון בעונש מוסמך לתיתה בדן יחיד כאמור בסעיף קטן (א), יכול שתינתן על יסוד הכתב ובלא קיום דיון בעל פה, ובלבד שהחלטה בעניין בקשה של אחד הצדדים תתקבל רק לאחר שניתנה לצד השני הזדמנות להגיב בכתב לבקשה.
דחיית דיוני הוועדה לעיון בעונש בשל מצב חירום מיוחד
(א)
פורסמה הודעה על מצב חירום מיוחד, לא יתקיימו דיונים בוועדה לעיון בעונש בתקופת תוקפה של ההודעה.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), הדיונים המפורטים להלן יתקיימו כסדרם בתקופת תוקפה של הודעה על מצב חירום מיוחד, אלא אם כן הורה יושב ראש הוועדה לעיון בעונש על דחיית הדיון מטעמים שיירשמו:
(1)
דיון בעניין המתקת העונש או החלפתו לפי סעיף 510(א1) לחוק השיפוט הצבאי;
(2)
דיון בעניין ביטול שחרור של עבריין מין לפי סעיף 510(ד)(2) ו־(3) לחוק השיפוט הצבאי;
(3)
דיון בפסק דין שהביא הפרקליט הצבאי הראשי לעיון הוועדה לפי סעיף 512(א) לחוק השיפוט הצבאי, שדחייתו תביא לכך שלא יהיה ניתן לקיימו לפני שהאסיר נשא מחצית מתקופת המאסר שעליו לשאת;
(4)
דיון בפסק דין שהפרקליט הצבאי הראשי סבר שיש להביאו לעיון הוועדה לפי סעיף 512(ג) לחוק השיפוט הצבאי.
(ג)
על אף האמור בסעיף קטן (א), יושב ראש הוועדה לעיון בעונש רשאי להורות מיוזמתו, לבקשת האסיר או לבקשת בא כוח הפרקליט הצבאי הראשי, בהחלטה מנומקת, כי בשל דחיפות העניין יש לקיים דיון בתקופת תוקפה של ההודעה על מצב חירום.
קיום דיון שלא בנוכחות האסיר בשל הגבלת נוכחותם כלואים בבתי דין צבאיים
על אף האמור בסעיף 511(א) לחוק השיפוט הצבאי, דיון בוועדה לעיון בעונש שלא ניתן לקיימו בנוכחות האסיר בשל הכרזה על הגבלה חלקית או בשל הכרזה על הגבלה מלאה יתקיים בהשתתפותו של האסיר בדרך של היוועדות חזותית, ואם יש מניעה טכנית בלתי צפויה והאסיר הסכים לכך באמצעות סניגורו – בשיחה טלפונית; הוראות סעיף 5 יחולו על הדיון בשינויים המחויבים, ובשינוי זה – בפסקה (2) יראו כאילו מדובר באסיר, בחברי הוועדה לעיון בעונש, בסניגור ובבא כוח הפרקליט הצבאי הראשי.
קיום דיון שלא בנוכחות האסיר בשל חובת בידוד או חשש להידבקות בנגיף הקורונה [תיקון: תשפ״א, תשפ״ב־2, ק״ת תשפ״ב]
על אף האמור בסעיף 511(א) לחוק השיפוט הצבאי, הוראות סעיף 28א יחולו על דיון בוועדה לעיון בעונש בתקופה שבה לא עומדת בתוקף הכרזה על הגבלה חלקית או הכרזה על הגבלה מלאה לפי הוראות סעיף 20, ובנסיבות שבהן האסיר הוא אדם המצוי בבידוד או שיש חשש להידבקות בנגיף הקורונה, והכול בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:
(1)
בכל מקום שבו מדובר בבית משפט ובכלוא, יראו כאילו מדובר בוועדה לעיון בעונש ובאסיר, בהתאמה;
(2)
בסעיף קטן (ב) –
(א)
בפסקה (1), הסיפה החל במילים ”ואם הוא דיון“ – לא תיקרא;
(ב)
בפסקה (2), הסיפה החל במילים ”ואם הוא דיון“ – לא תיקרא;
(ג)
פסקה (3) – לא תיקרא;
(3)
בסעיף קטן (ג) –
(א)
בפסקה (1), במקום ”בית דין צבאי“ ו”בית הדין הצבאי“ יקראו ”יושב ראש הוועדה לעיון בעונש“;
(ב)
פסקה (2) – לא תיקרא;
(ג)
בפסקאות (3) ו־(4), במקום ”בית הדין הצבאי“ יקראו ”יושב ראש הוועדה לעיון בעונש“;
(ד)
פסקה (5) – לא תיקרא;
(4)
בסעיף קטן (ד), המילים ”ואם הדיון הוא דיון מעצר – הוראות סעיף 26(ד) עד (ו)“ – לא ייקראו, ובמקום הסיפה החל במילים ”יחול האמור“ יקראו ”והאסיר הסכים לכך באמצעות בא כוחו – יתקיים הדיון בשיחה טלפונית“.
דיון חוזר בנוכחות האסיר [תיקון: תשפ״א]
החליטה הוועדה לעיון בעונש שלא להמתיק עונש או להחליפו, כולו או מקצתו, בעונש על־תנאי בדיון שהתקיים שלא בנוכחות האסיר לפי סעיף 38, או סעיף 19א(ב) כפי שהוחל בסעיף 38א(א)(1) ו־(2), תשוב הוועדה לדון בעניינו של האסיר, בנוכחותו, לאחר שלא תהיה עוד מניעה לעשות כן, אם האסיר ביקש זאת.

פרק ה׳: הוראות שונות

דיווח לכנסת [תיקון: תשפ״א, תשפ״ב־2, ק״ת תשפ״ב]
הגופים שלהלן ידווחו לוועדת החוקה, בכתב, אחת לחודש, על העניינים שלהלן, בפילוח לפי מחוזות, מקומות מעצר ובתי סוהר, לפי העניין, לגבי כל יום בתקופה שקדמה למועד הדיווח:
(1)
מנהל בתי המשפט – מספר בקשות המעצר הראשונות לפי סעיף 13 לחוק המעצרים, מספר בקשות המעצר הראשונות לפי סעיף 21 לחוק המעצרים, שהוגשו לבתי המשפט בכל יום בתקופה שקדמה למועד הדיווח, ובתקופה שבה עומדת בתוקף הכרזה על הגבלה חלקית – מספר העצורים ואסירים שהובאו לדיונים בנוכחות, בפילוח לפי סוג הדיון;
(2)
נציב בתי הסוהר –
(א)
מספר העצורים שנקלטו במקומות מעצר ובבתי הסוהר שבאחריות שירות בתי הסוהר בכל יום בתקופה שלגביה נמסר הדיווח;
(ב)
מספר הדיונים שהתקיימו בהיוועדות חזותית, מספר הדיונים כאמור בסעיף 3(ב)(2) שהתקיימו בהיוועדות חזותית בשל בידוד, מספר הדיונים שהתקיימו בשיחה טלפונית ומספר העצורים והאסירים שהובאו לדיונים בבתי משפט; דיווח כאמור יימסר גם לשר המשפטים, לשר לביטחון הפנים וליועץ המשפטי לממשלה;
(ג)
בתקופה שבה לא עומדת בתוקף הכרזה על הגבלה חלקית או הכרזה על הגבלה מלאה – מספר הדיונים שהתקיימו בהיוועדות חזותית בשל בידוד העצור או האסיר או בשל חשש להידבקות לפי סעיף 19א(ב);
(3)
המזכיר הראשי כמשמעותו בסעיף 34(א) לחוק שחרור על־תנאי ממאסר – מספר הדיונים בוועדות השחרורים שהתקיימו בהיוועדות חזותית, מספר הדיונים כאמור שהתקיימו בשיחה טלפונית ומספר הדיונים בוועדות השחרורים שהתקיימו בנוכחות אסירים; דיווח כאמור יימסר גם לשר המשפטים וליועץ המשפטי לממשלה;
(4)
המפקח הכללי של משטרת ישראל – מספר החשודים שנעצרו, ומתוכם – מספר העצורים שמשך מעצרם לא עלה על 24 שעות;
(5)
ראש ענף ארגון וביקורת של יחידת בתי הדין הצבאיים – מספר בקשות המעצר לפי סעיפים 240(א) ו־243 לחוק השיפוט הצבאי שהוגשו לבתי הדין הצבאיים בכל יום בתקופה שקדמה למועד הדיווח;
(6)
קצין משטרה צבאית ראשי –
(א)
מספר העצורים שנקלטו בחדרי משמר ובבתי הסוהר הצבאיים בכל יום בתקופה שלגביה נמסר הדיווח;
(א1)
מספר הדיונים שהתקיימו בהיוועדות חזותית, מספר הדיונים כאמור בסעיף 21(ב)(2) שהתקיימו בהיוועדות חזותית בשל בידוד, מספר הדיונים שהתקיימו בשיחה טלפונית ומספר הכלואים שהובאו לדיונים בבתי הדין הצבאיים;
(ב)
מספר הדיונים בוועדה לעיון בעונש שהתקיימו בהיוועדות חזותית, מספר הדיונים כאמור שהתקיימו בשיחה טלפונית ומספר האסירים שהובאו לדיונים בוועדה לעיון בעונש; דיווח כאמור יימסר גם לשר הביטחון ולפרקליט הצבאי הראשי;
(ג)
בתקופה שבה לא עומדת בתוקף הכרזה על הגבלה חלקית או הכרזה על הגבלה מלאה – מספר הדיונים שהתקיימו בהיוועדות חזותית בשל הסכמת הכלוא לפי סעיף 28א(ג) ומספר הדיונים שהתקיימו בהיוועדות חזותית בשל בידוד הכלוא או בשל חשש להידבקות לפי סעיף 28א(ב).
תוקף [תיקון: תשפ״א, תשפ״ב, תשפ״ב־2]
(א)
חוק זה יעמוד בתוקפו עד יום כ׳ בתמוז התשפ״א (30 ביוני 2021) או עד יום פקיעתו של חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה, לפי המוקדם.
(ב)
בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), חוק זה יעמוד בתוקפו מיום פרסומו של חוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים בתקופת התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון), התשפ״א–2021 (תחילתו של התיקון ביום 11.8.2021), ועד יום א׳ בתמוז התשפ״ב (30 ביוני 2022) או עד יום פקיעתו של חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה, לפי המוקדם.
תוקפו של חוק זה הוארך עד יום 31.12.2022 (ק״ת תשפ״ב, 3302).
(ג)
השרים, באישור ועדת החוקה, רשאים להאריך בצו את תוקפו של חוק זה בשישה חודשים נוספים לכל היותר; ואולם, הוארך תוקף החוק כאמור, יעמוד החוק בתוקפו עד המועד שנקבע בצו או עד יום פקיעתו של חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה, לפי המוקדם.
הוראת מעבר
ביום תחילתו של חוק זה יראו כאילו ניתנו הכרזות על הגבלה חלקית לפי סעיפים 2 ו־20, שתוקפן עד יום כ׳ באלול התש״ף (9 בספטמבר 2020).

תוספת

(סעיפים 30 ו־36)

סמכות לקבל החלטות בדן יחיד

הוראה להגיש מסמך, וכן להבהיר או להשלים בקשה או מסמך שהוגשו לוועדת השחרורים או לוועדה לעיון בעונש, לפי העניין (בתוספת זו – הוועדה);
דחיית מועד דיון, לרבות בשל העדר חוות דעת שיש להגישן לוועדה, וכן שינוי מועד הגשת בקשה או מסמך לוועדה;
החלטה בבקשה דחופה שהוגשה בהסכמת הצדדים;
הוראה בכל עניין של סדרי דין שאין לגביו הוראות לפי חוק זה, לפי חוק שחרור על־תנאי ממאסר או לפי חוק השיפוט הצבאי, לפי העניין, שיש בה כדי לפשט את הדיון בוועדה או להקל עליו.


התקבל בכנסת ביום כ׳ באב התש״ף (10 באוגוסט 2020).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • ראובן ריבלין
  נשיא המדינה
 • יריב לוין
  יושב ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן