לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק רישוי בעלי מלאכה

חוק רישוי בעלי מלאכה מתוך

חוק רישוי בעלי מלאכה, תשל״ז–1977


מלאכות טעונות רישוי
(א)
שר המסחר והתעשיה (להלן – השר), באישור ועדת העבודה של הכנסת, רשאי לקבוע בצווים מלאכות טעונות רישוי, כל אימת שלדעתו דרוש הדבר מטעמים של בריאות הציבור או בטיחות הציבור או הגנה על הצרכן.
(ב)
בצו לפי סעיף קטן (א) (להלן – צו רישוי) –
(1)
יגדיר השר את מהותה והיקפה של המלאכה טעונת הרישוי;
(2)
יקבע השר את תקופת תקפו של רשיון לעסוק במלאכה טעונת הרישוי;
(3)
רשאי השר לקבוע תנאים שניתן להתנותם ברשיון לעיסוק במלאכה טעונת הרישוי וכן התנאים לחידוש הרשיון.
(ג)
השר לא יתן צו רישוי לגבי מלאכה שהיא טעונה רישוי לפי חיקוק אחר, אלא אם הרישוי לפי אותו חיקוק לא בא לשם הטעם שלדעת השר מחייב רישוי לפי חוק זה.
(ד)
מתן צו רישוי טעון התייעצות עם אלה:
(1)
שר העבודה, ואם נעשה הרישוי מטעמים של בריאות הציבור – גם עם שר הבריאות;
(2)
הארגון הארצי של בעלי מלאכה שהוא לדעת השר הארגון היציג של רוב ארגוני בעלי המלאכה (להלן – הארגון היציג).
(ה)
מתן צו רישוי לגבי מקצוע פארא רפואי ומקצוע עזר לרפואה ולסיעוד, טעון גם הסכמת שר הבריאות.
הגבלת העיסוק במלאכה טעונה רישוי
לא יעסוק אדם במלאכה טעונה רישוי כבעל מלאכה עצמאי, אלא אם יש בידו רשיון בר תוקף שניתן לו לפי חוק זה מאת השר או מאת מי שהוא הסמיך לכך, ובהתאם לתנאי הרשיון.
תאגידים
תאגיד יהא רשאי לעסוק במלאכה טעונה רישוי אם לפחות אחד המנהלים הפעילים או השותפים הפעילים או לעובד אחראי אחר יש רשיון בר תוקף לפי חוק זה.
בן משפחה של בעל מלאכה
בן זוגו או בנו של בעל מלאכה שהיה מורשה לעסוק במלאכה טעונה רישוי ונפטר, רשאי לעסוק באותה מלאכה אם לפחות לאחד העובדים האחראים שהוא מעסיק יש רשיון בר תוקף לפי חוק זה.
זכאות לרשיון
(א)
מי שנתקיים בו אחד מאלה זכאי, על פי בקשתו, לקבל רשיון לעסוק במלאכה טעונה רישוי:
(1)
הוא בעל תעודת מקצוע במלאכה שלגביה מבוקש הרשיון, לפי הפרק השלישי לחוק שירות התעסוקה, תשי״ט–1959, ברמה מקצועית שקבע שר העבודה בתקנות, או שהוא בעל תעודה אחרת מטעם שר העבודה שניתנה לענין זה, המעידה על כשירותו המקצועית במלאכה כאמור;
(2)
הוא בעל תעודת הסמכה כטכנאי או כהנדסאי מטעם רשות ההסמכה לטכנאים ולהנדסאים המשותפת למשרד העבודה ולמשרד החינוך והתרבות ותחום הכשרתו קשור למלאכה שלגביה מבוקש הרישוי;
(3)
הוא מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי״ח–1958, או מודד בעל רשיון כמשמעותו בפקודת המדידות, הכל אם תחום הכשרתו קשור למלאכה שלגביה מבוקש הרישוי.
(ב)
בוטלו או הותלו תעודה או רישום מן המפורטים בסעיף קטן (א), בטל או מותלה, לפי הענין, אף רשיון שניתן על פי חוק זה.
רשיון למי שעסק במלאכה
(א)
על אף האמור בסעיף 5, זכאי לקבל רשיון, על פי בקשתו, גם –
(1)
מי שהציג אישור מטעם התאחדות בעלי מלאכה ותעשיה זעירה בישראל – המרכז הארצי, המעיד על היותו חבר באחד מסניפי ההתאחדות ועל התעסקותו כבעל מלאכה עצמאי במלאכה שניתן לגביה צו רישוי, לפחות שנתיים מתוך חמש השנים שקדמו לתחילתו של צו הרישוי;
(2)
מי שהוכיח להנחת דעתה של ועדה כאמור בסעיף קטן (ב) כי עסק כבעל מלאכה עצמאי במלאכה שניתן לגביה צו רישוי, בארץ או בחוץ לארץ, לפחות שנתיים מתוך חמש השנים שקדמו לתחילתו של צו הרישוי.
(ב)
ועדה לענין סעיף קטן (א)(2) תהא של שלושה; חבר אחד שימנה השר, והוא יהיה יושב ראש הוועדה, חבר אחד שימנה שר העבודה, וחבר אחד שימנו השר ושר העבודה כאחד מתוך רשימת מועמדים בעלי רשיון לעיסוק במלאכה שניתן לגביה צו רישוי שהגיש להם הארגון היציג; לא הוגשה הרשימה תוך זמן סביר אחרי קבלת דרישה להגישה, רשאים השרים למנות את החבר לפי ראות עיניהם.
(ג)
לגבי הזכאי לפי סעיף זה תהא תחילתו של צו רישוי כעבור שנתיים מיום פרסומו, ובלבד שהגיש בקשה לרשיון תוך ששה חדשים מיום פרסום הצו; בקשות לרשיון לגבי מי שסעיף קטן (א)(1) חל עליו, רשאית התאחדות בעלי מלאכה ותעשיה זעירה בישראל – המרכז הארצי, להגישן במרוכז לגבי חבריה.
אתיקה מקצועית
(א)
השר רשאי, לאחר התייעצות עם המועצה כאמור בסעיף 8, לקבוע כללים בדבר אתיקה מקצועית של בעלי מלאכה טעונה רישוי, דרך כלל או למלאכה פלונית, ובכלל זה הוראות בדבר הקמת ועדות משמעת, הרכבן, וסדרי עבודתן – דרך קבע או למקרה מסויים – שיחקרו בהתנהגות שאינה מתיישבת על כללי האתיקה ויוכלו להמליץ בפני השר על אמצעי המשמעת הבאים: התראה, נזיפה, התליית רשיון או ביטולו.
(ב)
על החלטת השר להתלות רשיון או לבטלו ניתן לערער לפני בית המשפט המחוזי הדן בשופט אחד, והחלטת בית המשפט תהא סופית.
(ג)
לענין סעיף קטן (א), אי מילוי תנאי ברשיון הקשור בהשתלמות או בהכשרה מקצועית ייראה כהפרת האתיקה המקצועית.
מועצת מלאכה
(א)
הממשלה תמנה מועצת מלאכה ובה עשרים ואחד חברים (להלן – המועצה).
(ב)
וזה הרכב המועצה:
(1)
השר או עובד המדינה שימנה לכך, והוא יהיה יושב ראש המועצה;
(2)
ששה עובדי מדינה;
(3)
שבעה אנשי ציבור שהשר המליץ עליהם לאחר התייעצות בארגונים ציבוריים שהם לדעתו נוגעים בדבר;
(4)
שבעה מבין רשימת מועמדים שהגיש הארגון היציג, ובלבד שהוגשה הרשימה תוך זמן סביר לאחר קבלת דרישה להגישה.
תפקיד המועצה
המועצה תייעץ לשר כל הנוגע לביצוע חוק זה.
אגרות
השר רשאי, בצו, לקבוע אגרה בעד מתן רשיון או חידושו.
עונשין
המפר הוראות סעיף 2, דינו – מאסר שנה או קנס 50,000 לירות.
מניעת רישוי כפול
מלאכה שניתן לגביה צו רישוי, לא יידרש רישוי לעיסוק בה על פי חוק אחר היה קיים ביום שניתן הצו או על פי תקנות או צו שעל פיו, לשם טעמים הזהים לטעמים שלשמם ניתן צו הרישוי.
ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהסכמת שר העבודה ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.
תחילה
תחילתו של חוק זה היא כתום שנה מיום פרסומו ברשומות.


נתקבל בכנסת ביום י״ח באדר תשל״ז (8 במרס 1977).
 • יצחק רבין
  ראש הממשלה
 • חיים בר־לב
  שר המסחר והתעשייה
 • אפרים קציר
  נשיא המדינה
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן