לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק רשויות נחלים ומעיינות

חוק רשויות נחלים ומעיינות מתוך

חוק רשויות נחלים ומעיינות, תשכ״ה–1965


הגדרות [תיקון: תשס״ב]
בחוק זה –
”השר“ – השר לאיכות הסביבה;
”חוק המים“ – חוק המים, תשי״ט–1959;
”רשות מקומית“ – רשות מקומית מכל סוג שהוא – עיריה, מועצה מקומית, מועצה אזורית לפי סעיף 5(3) לפקודת המועצות המקומיות, 1941 – או איגוד ערים שנחל או מקור מים משמש גורם במילוי תפקידם.
הקמת רשות נחל או הטלת תפקידים על רשות ניקוז [תיקון: תשס״ב]
השר רשאי בצו, לאחר התייעצות עם הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, להקים רשות לנחל פלוני או לחלק ממנו, למעיין או לכל מקור מים אחר (להלן – רשות נחל) ולהגדיר את תחומה של הרשות, בהסכמת שר הפנים ושר החקלאות או להטיל על רשות ניקוז, כמשמעותה בחוק הניקוז, תפקידים של רשות נחל לפי חוק זה, כולם או מקצתם; אולם לא תוקם רשות נחל פלונית אלא אם לדעת השר אין הצדקה להטיל את תפקידיה על רשות ניקוז קיימת.
תפקידי רשות נחל
(א)
תפקידה של רשות נחל הוא לתכנן ולבצע את הפעולות המפורטות להלן, כולן או מקצתן, כפי שייקבע בצו לפי סעיף 2:
(1)
הסדרתה של זרימת המים בנחל, במגמה לשמור על מפלס מים מתאים כל חדשי השנה;
(2)
ניקוזו הסדיר של תחום הרשות;
(3)
קביעת תוואי לנחל, או העברתם של מי הנחל או מקור המים לאפיקים אחרים;
(4)
הסרת מפגעי תברואה הכרוכים בזיהום הנחל או מקור המים או בזרימתם המשתנית של מימיו;
(5)
שמירת הנוף ומתנות הטבע לאורך הנחל בשתי גדותיו או מסביב למעיין, למעט נחל ומעיין שבתחומי גן לאומי או שמורת טבע, כמשמעותם בחוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ג–1963, והכשרת שטחים אלה לצרכי גנים, נופש וספורט;
(6)
הסדרתה של חלוקת המים בין המעוניינים בהם;
(7)
הסדרת דרכי השימוש בנחל או במקור המים על ידי המעוניינים.
(ב)
תפקידי ניקוז לא יוטלו על רשות נחל אלא ביחד עם תפקיד אחר.
כפיפות לחוקים אחרים
רשות נחל תפעל בכפוף לחוק המים, לתקנות ולקביעות על פיו ולסמכויותיה של רשות מים ארצית או אזורית שהוקמה על פיו, וכן בכפוף להוראות כל חיקוק אחר, אם אין הוראה אחרת מפורשת בחוק זה.
הרכב רשות נחל [תיקון: תשס״ב, תשס״ג]
חברים ברשות נחל יהיו –
(1)
נציגים של הממשלה;
(2)
נציגים של רשויות מקומיות שתחומן או חלק מתחומן נמצא בתחום רשות הנחל, ובלבד שלכל סוג של רשות מקומית יהיה נציג אחד לפחות;
(3)
נציגים של תאגידים שהנחל או מקור המים משמש גורם במילוי תפקידיהם או בשימוש בסמכויותיהם;
(4)
נציגים של בעלי מקרקעין הגובלים עם הנחל או עם מקור המים, של מחזיקי מקרקעין כאמור ושל המשתמשים לעיסוקם במי הנחל או מקור המים כשהמקרקעין והעיסוקים אינם בתחום רשות מקומית והבעלים, המחזיקים או המתעסקים אינם תאגיד לפי פסקה (3);
(5)
שלושה נציגי ציבור בעלי השכלה או ניסיון בתחום מתחומי התפקידים והפעולות שעליהם מופקדת רשות הנחל לפי הוראות חוק זה, ובהם נציג אחד של הגופים הציבוריים שענינם בשמירת איכות הסביבה, מתוך רשימת מועמדים שיגישו לשר גופים אלה; לענין זה, ”הגופים הציבוריים שענינם בשמירת איכות הסביבה“ – הגופים המפורטים בחלק א׳ בתוספת לחוק ייצוג גופים ציבוריים שענינם בשמירת איכות הסביבה (תיקוני חקיקה), התשס״ג–2002.
(6)
נציג של קרן קיימת לישראל;
אולם אם היה תפקידה היחיד של רשות נחל להסדיר את חלוקת המים בין המעוניינים בהם ולהסדיר את דרכי השימוש על ידיהם בנחל או במקור המים, יהא מותר להרכיב את הרשות בהשתתפות נציגי הממשלה ונציגי המעוניינים בלבד.
מינוי חברים לרשות נחל [תיקון: תשס״ב]
(א)
חברי רשות נחל יתמנו על ידי השר, בדרך שתיקבע על ידו.
(ב)
השר יקבע את מספר הנציגים לכל אחד מסוגי הרשויות המקומיות ולכל רשות מקומית שבסוג פלוני ואת מספר הנציגים לכל אחת משאר הקבוצות המנויות בסעיף 5, למעט נציגי הציבור לפי סעיף 5(5), ובלבד שנציגים של הממשלה לא יהוו רוב של חברי הרשות אלא באישור של ועדת הפנים של הכנסת, ואולם –
(1)
מינוים של נציגי הרשויות המקומיות יהא על פי המלצת אותן הרשויות המקומיות; נמנעו מלהודיע לשר על המלצתן, יהא מינוים בלא המלצה כאמור;
(2)
מינוים של נציגי תאגידים כאמור בסעיף 5(3) יהא בהתייעצות עם אותם תאגידים;
(3)
מינוי נציגיהם של קבוצות האנשים המנויות בסעיף 5(4) יהא בהתייעצות עם הארגון המייצג, לדעת השר, את המספר הגדול ביותר של האנשים מכל קבוצה כאמור; בהעדר ארגון, יהא המינוי כפי שייראה לשר.
(ג)
השר רשאי להחליף מפעם לפעם את נציגי הרשויות המקומיות או חלק מהם, במגמה לתת נציגות במרוצת הזמן לכל הרשויות המקומיות שבתחום רשות הנחל.
הרחבת ההרכב של רשות ניקוז [תיקון: תשס״ב]
רשות ניקוז שתפקידים של רשות נחל הוטלו עליה לפי סעיף 2, רשאי השר להוסיף על חבריה, לענין ביצוע תפקידים כאמור, מבין הקבוצות המנויות בסעיף 5, הכל במידה ובדרך שייקבעו בצו לפי סעיף 2.
התפנות מקום אינה פוסלת
שום פעולה של רשות נחל או של רשות ניקוז שתפקידים של רשות נחל הוטלו עליה לפי סעיף 2, לא תיפסל מחמת זה בלבד, שבשעת הפעולה היה מקומו של חבר מחברי הרשות פנוי מכל סיבה שהיא.
סדרי הנהלה ועבודה של רשות נחל [תיקון: תשס״ב]
השר רשאי לקבוע את סדרי הנהלתה ועבודתה של רשות נחל, לרבות אופן אישור תכניות למפעלים, את חלוקת הסמכויות בין גופיה ועובדיה ואת המנין החוקי בגופים השונים; במידה שלא נקבעו סדרי הנהלה ועבודה כאמור, רשאית רשות נחל לקבעם בעצמה.
מינוי עובדים [תיקון: תשס״ב]
רשות נחל תמנה את עובדיה לפי העקרונות הקבועים בחוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט–1959, בשינויים ובהתאמות שיראה השר לקבוע בשים לב לאופיה של הרשות.
הוראות מיוחדות לרשות ניקוז
רשות ניקוז שתפקידים של רשות נחל הוטלו עליה לפי סעיף 2, לא יחולו עליה הוראות סעיפים 9 ו־10 לענין תפקידים אלה והיא תבצע אותם כדרך שהיא מבצעת את תפקידיה על פי חוק הניקוז; ואולם אופן אישור תכניות למפעלים ודרכי ביצוען יהיו לפי הוראות שייכללו בצו לפי סעיף 2.
סמכויות נוספות [תיקון: תשס״ב]
(א)
השר רשאי, לאחר התייעצות עם הרשויות המקומיות ורשויות הניקוז שתחומן או חלק מתחומן נמצא בתחום רשות נחל, להעניק לרשות הנחל, בכל תחומה או בחלקו, מסמכויותיה של רשות מקומית על פי כל חיקוק במידה שהדבר דרוש למילוי תפקידיה של רשות הנחל, ובלבד –
(1)
שלא תוענק לרשות הנחל סמכות להטיל תשלומי חובה בנוסף לסמכויות שהוענקו לה לכך על פי הוראות אחרות של חוק זה;
(2)
שלא יוענקו סמכות או תפקיד שהוענקו לרשות מקומית על פי חיקוק שביצועו בידי שר אחר אלא לאחר התייעצות באותו שר.
(ב)
רשות הנחל רשאית להשתמש בסמכויות שהוענקו לה לפי סעיף זה גם מחוץ לתחום רשות מקומית, אם לא נקבע אחרת בשעת הענקת הסמכות.
סמכויות רשויות בתחום רשות נחל
משהוענקו סמכויות לפי סעיף 12 והוטלו תפקידים לפי סעיף 3 לא יהיו עוד בידי רשויות מקומיות ורשויות ניקוז אותן סמכויות בתחום רשות הנחל ולא יחולו עליהן אותם תפקידים, אלא במידה שנקבע כך בשעת הענקת הסמכויות או הטלת התפקידים או בצו שלאחר מכן.
רשות נחל – תאגיד
רשות נחל היא תאגיד, כשר לרכוש כל זכות ולהתחייב בכל חיוב, לרבות שטרי חוב, ולהיות בעל דין בכל משפט וצד לכל חוזה.
מימון
לכיסוי תקציבה של רשות נחל ישמשו –
(1)
ארנונות ניקוז או תמורתן לפי סעיף 16;
(2)
מכסות שיוטלו לפי סעיף 18;
(3)
דמי השתתפות לפי סעיף 19;
(4)
הקצבות הממשלה, מענקים ותקבולים אחרים.
הקמת מפעל ניקוז והטלת ארנונות [תיקון: תשס״ב]
הוטל על רשות נחל לנקז את תחומה, רשאית היא להקים לשם כך מפעלי ניקוז ולהטיל ארנונות או מכסות, ולענין זה יחולו הוראות סעיפים 17 עד 43ג, 49 ו־52 לחוק הניקוז כאילו רשות הנחל היתה רשות ניקוז שהוקמה לפי החוק האמור, ובלבד שכל סמכות הניתנת בחוק הניקוז לשר החקלאות או לנציב המים תהא לענין זה בידי השר.
הפקעת מקרקעין שלא לצרכי מפעל ניקוז
מקרקעין שאינם דרושים להקמת מפעל ניקוז והם מיועדים לפי תכנית לתפיסה צמיתה על ידי רשות נחל או על ידי רשות ניקוז שתפקידים של רשות נחל הוטלו עליה לפי סעיף 2, יירכשו על פי פקודת הקרקע (רכישה לצרכי ציבור), 1943; ואולם לענין המועד להערכת פיצויים לפי סעיף 12 לפקודה יבוא במקום מועד הפרסום של ההודעה על הכוונה לרכוש אותם מקרקעין – המועד הקובע לענין הערכת פיצויים, לפי החוק הנוהג מזמן לזמן, בשל מקרקעין שנרכשו לצרכי ציבור לפי תכנית בנין עיר.
מכסות [תיקון: תשס״ב]
(א)
בכפוף לאמור בצו לפי סעיף 2 או בצו שלאחר מכן רשאית רשות נחל, באישור השר, להטיל תשלומי כסף על הרשויות המקומיות שבתחומה ועל התאגידים שנציגיהם הם חבריה או כשירים להיות חבריה, לפי מכסות שתקבע, למימון תקציבה, למעט הוצאות ניקוז; קביעת המכסות תיעשה בשים לב, בין השאר, למידת ההנאה המופקת על ידי מי שחוייב בתשלום המכסה.
(ב)
אישור לפי סעיף קטן (א) לא יינתן אלא לאחר שניתנה לרשויות המקומיות הנוגעות בדבר הזדמנות להביא את טענותיהן לפני השר.
דמי השתתפות מיוחדת [תיקון: תשס״ב]
(א)
רשות נחל רשאית, בחוק עזר ובאישור השר, להטיל על בעלי מקרקעין הגובלים עם הנחל או עם מקור המים, על מחזיקיהם ועל המשתמשים לעיסוקם במי הנחל או מקור המים, דמי השתתפות בהוצאות עבודה מיוחדת שבוצעה על ידיה, למעט עבודות ניקוז, לפי מבחנים שייקבעו בחוק העזר.
(ב)
המבחנים ייקבעו כאמור במגמה שלא יהא חייב בתשלום מי שאינו נהנה מביצוע העבודה המיוחדת.
(ג)
סעיפים 250 עד 260 לפקודת העיריות, יחולו על חוקי עזר לפי סעיף זה, בשינויים המחוייבים לפי הענין.
(ד)
הרואה את עצמו נפגע מדרישת תשלום דמי השתתפות לפי חוק עזר כאמור רשאי לערער עליה לפני בית המשפט המחוזי תוך שלושים יום מיום שהומצאת לו הדרישה.
כיסוי תקציבה של רשות ניקוז
לכיסוי תקציבה של רשות ניקוז לביצוע התפקידים שהוטלו עליה לפי סעיף 2, ישמשו מקורות המימון לפי סעיף 15(2)(3) ו־(4), ויחולו הוראות סעיפים 18 ו־19, בשינויים המחוייבים לפי הענין.
הלוואות וערבויות [תיקון: תשס״ב]
רשות נחל רשאית, באישור השר, ללוות כספים לביצוע תפקידיה, לערוב להלוואות למטרות אלה, ולשעבד לשם כך את הכנסותיה ואת נכסיה, כולם או מקצתם; מטרת ההלוואה תפורש בהחלטת הרשות ובאישור השר.
תקציב [תיקון: תשס״ב]
(א)
לא תחליט רשות נחל על ביצוע מפעל מסויים, אף שאינו מפעל ניקוז, אלא אם ערכה לפני כן אומדן הכנסותיו והוצאותיו של המפעל והאומדן אושר על ידי השר.
(ב)
רשות נחל תערוך לכל שנת כספים, במועד ובצורה שייקבעו בתקנות, הצעת תקציב המראה אומדן הכנסותיה והוצאותיה; הצעת התקציב תוגש לשר לאישור.
(ג)
לא ישולם סכום מכספי רשות נחל אלא על פי התקציב שאושר כאמור ולא תתחייב רשות נחל בשום התחייבות אלא לפיו או לפי החלטת רשות הנחל שנתקבלה כדין ואושרה על ידי השר.
פיצויים [תיקון: תשס״ב]
פעולה של רשות נחל, לרבות פעולה של רשות ניקוז שנערכה לצורך ביצוע תפקידים שהוטלו עליה לפי סעיף 2, שהיתה מזכה את הנפגע על ידיה בפיצויים לפי חוק המים אילו נעשתה על ידי רשות מים, תזכה את הנפגע בפיצויים, והוראות חוק המים יחולו על הפיצויים כאילו היתה רשות מים וכאילו נאמר בסעיף 94 לחוק המים במקום ”בית הדין“ – ”בית המשפט המחוזי“ ובמקום ”נציב המים“ – ”מי שנתמנה לכך על ידי השר“.
רכוש הרשות כנכס המדינה
דין רכושה של רשות נחל, לענין ארנונות, מסים ותשלומי חובה אחרים, כדין נכסי המדינה.
אצילת סמכויות [תיקון: תשס״ב]
השר רשאי, בהודעה ברשומות, לאצול מסמכויותיו לפי חוק זה חוץ מן הסמכות להתקין תקנות בנות־פעל תחיקתי והסמכויות לפי הסעיפים 2, 6, 7, 18, 19, 20 ו־26.
שינויים בתחום [תיקון: תשס״ב]
השר, בהסכמת שר הפנים ושר החקלאות, רשאי בצו, לאחר התייעצות ברשויות המקומיות הנוגעות בדבר, לשנות את תחומה של רשות נחל, ומשעשה כך, רשאי הוא, בדרך הקבועה בסעיף 6, לשנות את הרכב הרשות.
הוראות שאפשר לכלול בצו [תיקון: תשס״ב]
השר רשאי לקבוע, בצו המקים רשות נחל לפי סעיף 2 או בצו שלאחר מכן, הוראות בדבר הגשת דינים וחשבונות ומתן ידיעות בדבר פעולותיה של הרשות, הקניית רכוש והטלת חובות בקשר להקמת הרשות, דרכי ההצטרפות לרשות והפרישה ממנה, דרכי הבירור של חילוקי דעות בין חברי הרשות לבין עצמם וביניהם לבין הרשות, דרכי פירוקה של הרשות, הקניית רכוש הרשות וזכויות וחובות בשעת פירוקה.
כפיית ביצוע [תיקון: תשס״ב]
(א)
לא מילאה רשות נחל תפקיד מתפקידיה, רשאי השר לצוות עליה לעשות את הדרוש לביצוע אותו תפקיד בדרך שקבע בצו, ואם לא קיימה רשות הנחל את הוראות הצו תוך מועד סביר שפורש בו, רשאי השר להטיל את קיומו על אדם אחר ולגבות מרשות הנחל את ההוצאות שהוצאו לענין זה.
(ב)
הוראות סעיף זה יחולו גם על כפיית ביצוע תפקידים שהוטלו על רשות ניקוז לפי סעיף 2.
עבירות [תיקון: תשס״ב]
המפריע לרשות נחל, למי שפועל בשמה או למי שמונה על ידי השר לפי סעיף 28 במילוי תפקידם, דינו – מאסר ששה חדשים או קנס 5,000 לירות; היתה העבירה נמשכת, דינו – מאסר נוסף שבוע או קנס נוסף 50 לירות בעד כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי ההרשעה בדין.
ביצוע ותקנות [תיקון: תשס״ב]
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.
תחילה
חוק זה תחילתו כעבור שלושה חדשים מיום קבלתו בכנסת.


נתקבל בכנסת ביום כ״ח בסיון תשכ״ה (28 ביוני 1965).
 • לוי אשכול
  ראש הממשלה
 • חיים משה שפירא
  שר הפנים
 • חיים גבתי
  שר החקלאות
 • שניאור זלמן שזר
  נשיא המדינה
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן