לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק רשות העתיקות

חוק רשות העתיקות מתוך

חוק רשות העתיקות, התשמ״ט–1989


תוכן עניינים

פרק א׳: פרשנות

הגדרות ופרשנות [תיקון: תשע״ב]
(א)
בחוק זה –
”חוק העתיקות“ – חוק העתיקות, התשל״ח–1978;
”אתר“ – אתר עתיקות כמשמעותו בחוק העתיקות;
”המועצה“ – מועצת הרשות שמונתה לפי סעיף 6;
”המנהל“ – מנהל הרשות;
”הרשות“ – רשות העתיקות המוקמת בחוק זה;
”השר“ – שר התרבות והספורט.
(ב)
מונחים אחרים תהא להם המשמעות שיש להם לפי חוק העתיקות אלא אם כן ניתן להם פירוש אחר בחוק זה.

פרק ב׳: הרשות ומוסדותיה

סימן א׳: הקמת הרשות ותפקידיה

הקמת הרשות
מוקמת בזה רשות העתיקות.
הרשות – תאגיד
הרשות היא תאגיד.
הרשות – גוף מבוקר
תפקידי הרשות [תיקון: תשנ״ח, תשנ״ח־2]
(א)
תפקידה של הרשות הוא לטפל בכל עניני העתיקות, לרבות עתיקות תת־ימיות, בישראל.
(ב)
הרשות רשאית לעשות לגבי עתיקות ואתרים כל פעולה הנחוצה לשם מילוי תפקידיה, ובכלל זה –
(1)
חשיפה וחפירה של אתרים;
(2)
שימור, שחזור ופיתוח של אתרים;
(3)
ניהול, אחזקה, והפעלה של אתרים ושמירה עליהם;
(4)
שימור ושחזור עתיקות;
(5)
קיום פיקוח על חפירות ארכיאולוגיות;
(6)
ניהול של אוצרות העתיקות של המדינה, שמירתם והפיקוח עליהם;
(7)
הפעלת פיקוח לענין עבירות לפי חוק העתיקות;
(8)
עריכת מחקרים ארכיאולוגיים וקידומם;
(9)
ניהול ואחזקה של ספריה מדעית לארכיאולוגיה ולהיסטוריה של ארץ ישראל ושכנותיה;
(10)
ריכוז, תיעוד ורישום של מידע ארכיאולוגי;
(11)
קיום ועידוד פעולות חינוך והסברה בתחום הארכיאולוגיה;
(12)
קיום קשרים מדעיים בינלאומיים בתחום הארכיאולוגיה.
(ג)
ניהול, אחזקה והפעלה של אתר המצוי בתחום גן לאומי או שמורת טבע ושמירה עליו, ייעשו, על אף האמור בסעיף קטן (ב)(3), על ידי הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, בתיאום עם הרשות, זולת אם הוסכם ביניהם אחרת; לענין זה, ”גן לאומי“, ”שמורת טבע“, ”הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים“ – כהגדרתם בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ״ח–1998.

סימן ב׳: מועצת הרשות

הרכב המועצה [תיקון: תשע״ב]
(א)
לרשות תהיה מועצה של ששה עשר חברים כמפורט להלן:
(1)
נציגי ממשלה שהם עובדי המדינה –
(א)
המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט;
(ב)
ראש מינהל תרבות במשרד התרבות והספורט;
(ג)
ראש אגף בכיר – תקציבים, תכנון ותכנית עבודה במשרד התרבות והספורט;
(ד)
הממונה על התקציבים במשרד האוצר;
(ה)
החשב הכללי;
(ו)
מנהל מינהל התכנון במשרד הפנים;
(ז)
מנהל אגף תכנון וכלכלה במשרד התיירות;
(ח)
נציג של שר החקלאות שימנה שר החקלאות;
(2)
שני נציגים בעלי ענין בארכיאולוגיה משניים מן המוסדות להשכלה גבוהה המפורטים להלן, אחד מכל מוסד, שימנה השר לאחר התייעצות עמם:
(א)
האוניברסיטה העברית בירושלים;
(ב)
אוניברסיטת תל־אביב;
(ג)
אוניברסיטת חיפה;
(ד)
אוניברסיטת בר־אילן;
(ה)
אוניברסיטת בן גוריון בנגב;
(3)
איש הסגל האקדמי הבכיר במוסד להשכלה גבוהה, בעל מומחיות בתחום ההיסטוריה או הארכאולוגיה, שימנה השר לאחר התייעצות עם האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, והוא יהיה יושב ראש המועצה;
(4)
שני ראשי רשויות מקומיות שימנה השר לאחר התייעצות עם יושב ראש מרכז השלטון המקומי וכן ראש מועצה אזורית שימנה השר;
(5)
מנהל מוזיאון המציג עתיקות שימנה השר לאחר התייעצות עם יושב ראש מועצת המוזיאונים, לפי חוק המוזיאונים, התשמ״ג–1983;
(6)
נציגי המשרד לענייני דתות, שימנה השר לעניני דתות.
(ב)
נציג ממשלה מן המפורטים בסעיף קטן (א)(1)(א) עד (ז) רשאי למנות נציג מטעמו, מקרב עובדי המדינה, להשתתף בישיבות המועצה.
(ג)
לכל חבר המועצה שאינו מקרב עובדי המדינה ניתן למנות ממלא מקום קבוע בדרך שמתמנה חבר המועצה.
(ד)
השר רשאי למנות אחד מחברי המועצה לסגן יושב ראש המועצה.
תקופת כהונה
(א)
תקופת כהונתו של חבר המועצה שאינו נציג הממשלה תהיה ארבע שנים, אך ניתן למנותו מחדש לתקופות כהונה נוספות.
(ב)
חבר המועצה שתקופת כהונתו תמה יוסיף לכהן עד מינויו מחדש או עד מינוי חבר אחר במקומו.
סייגים למינוי חבר מועצה
לא יתמנה חבר המועצה –
(1)
מי שהורשע בעבירה שיש עמה קלון או נשא עונש מאסר וטרם חלפה תקופת ההתיישנות כמשמעותה בחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ״א–1981;
(2)
מי שיש ניגוד ענינים בין עיסוקו ובין חברותו במועצה; ואולם לא יראו ניגוד ענינים אם עצם מינויו של בעל תפקיד למועצה נובע מתפקידו.
החזר הוצאות
יושב ראש המועצה, סגנו וחבר המועצה לא יקבלו מהרשות שכר בעד שירותיהם במילוי תפקידם במועצה, אך יהיו זכאים לכיסוי הוצאות סבירות שהוציאו בקשר למילוי תפקידם כאמור, בשיעור שתקבע הרשות.
פקיעת כהונה
(א)
חבר המועצה שאינו נציג ממשלה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחד מאלה:
(1)
התפטר במסירת כתב התפטרות ליושב ראש המועצה;
(2)
נתקיים בו סייג מן הסייגים המפורטים בסעיף 8;
(3)
נבצר ממנו, דרך קבע, למלא תפקידו, והשר, לאחר התייעצות עם יושב ראש המועצה, העבירו מכהונתו בהודעה בכתב;
(4)
פרש מן התפקיד שבשלו התמנה.
(ב)
יושב ראש המועצה יעביר לשר כתב התפטרות כאמור בסעיף קטן (א)(1), תוך 96 שעות ממועד מסירתו; תוקף ההתפטרות מתום 48 שעות לאחר מסירת כתב ההתפטרות לשר, זולת אם חזר בו חבר המועצה מהתפטרותו לפני כן במסירת מכתב לשר.
(ג)
חבר המועצה שאינו נציג הממשלה, או נציג מקרב עובדי המדינה שמונה להשתתף דרך קבע בישיבות המועצה כאמור בסעיף קטן 6(ב), ונעדר ללא סיבה מוצדקת מארבע ישיבות רצופות של המועצה, רשאי השר לאחר התיעצות עם יושב ראש המועצה, להעבירו מכהונתו במועצה או לבטל את מינויו, לפי הענין, בהודעה בכתב.
סדרי עבודת המועצה
(א)
המועצה תקבע לעצמה את דרכי עבודתה ונהלי דיוניה ככל שלא נקבעו בחוק זה או על פיו.
(ב)
המנין החוקי בישיבות המועצה הוא שבעה חברים לפחות; אם לא היה מנין חוקי בפתיחת הישיבה, רשאי יושב ראש הישיבה לדחותה בשלושים דקות; לאחר עבור זמן זה תהא הישיבה כדין אם השתתפו בה חמישה חברים לפחות ובהם יושב ראש המועצה או סגנו.
(ג)
משנפתחה הישיבה כדין לפי סעיף קטן (א), יהיה המשכה כדין – בכל מספר חברים שהוא.
(ד)
המנהל או מי שהוא הסמיכו לכך במקומו, רשאי להיות נוכח בישיבות המועצה.
דיון בנושא פלוני
ביקשו השר או חמישה מחברי המועצה לדון בנושא פלוני, יהיה הנושא כלול בסדר יומה של המועצה בישיבתה הקרובה.
מינוי ועדה
המועצה רשאית למנות מבין חבריה ועדה לענין מסויים שבסמכותה, לקבוע לה יושב ראש ולאצול לה מסמכויותיה, למעט הסמכות לקבוע את המדיניות הכללית של הרשות והסמכות לאשר את תקציבה.
תוקף
החלטה של המועצה או של ועדה מועדותיה לא תיפסל מחמת זה בלבד שבזמן עשייתה היה מקומו של חבר המועצה או חבר הוועדה פנוי מכל סיבה שהיא.
תפקידי המועצה וסמכויותיה
המועצה, מבלי לגרוע משאר תפקידיה –
(1)
תקבע את המדיניות הכללית של הרשות בתחום תפקידיה;
(2)
תאשר את תקציב הרשות;
(3)
תעקוב ברציפות אחר ביצוע המדיניות, התכניות והתקציבים של הרשות;
(4)
תדון בדו״חות כספיים שיגיש לה המנהל.
כללי המועצה
המועצה, באישור השר, תקבע כללים להפעלת אתרים, ניהולם והפיקוח עליהם.
דיווח
המועצה תגיש לשר אחת לשנה לפחות, דין וחשבון על פעולות הרשות וכן תמסור לו, לפי דרישתו, כל ידיעה על פעולותיה.

סימן ג׳: מנהל הרשות ועובדיה

מנהל הרשות
(א)
המועצה תמנה, על פי הצעת השר ובאישור הממשלה, מנהל לרשות; המועצה רשאית, על פי הצעת השר, למנות סגן למנהל.
(ב)
הודעה על מינויים לפי סעיף קטן (א) תפורסם ברשומות.
סמכויות המנהל
(א)
המנהל אחראי לניהול השוטף של עניני הרשות בהתאם להחלטות המועצה.
(ב)
בכפוף להוראות חוק זה ולהחלטות המועצה יהיו למנהל כל הסמכויות הדרושות לניהול הרשות ובכלל זה הסמכות לייצג את הרשות בכל תפקיד מתפקידיה ולחתום על הסכמים או מסמכים אחרים בשם הרשות.
(ג)
אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מסמכויות ותפקידים שהוענקו למנהל לפי חוק העתיקות ולפי כל חיקוק אחר.
(ד)
המנהל רשאי לאצול מסמכויותיו לפי חוק זה לעובד מעובדי הרשות וליפות את כוחו לחתום על כל מסמך בשם הרשות.
כהונת המנהל
(א)
תקופת כהונתו של המנהל תהיה חמש שנים (להלן – תקופת כהונה); המועצה, באישור השר ובאישור הממשלה, רשאית לשוב ולמנותו בתום כל תקופת כהונה לתקופת כהונה נוספת.
(ב)
כהונת המנהל תפקע באחת מאלה:
(1)
התפטר בהודעה בכתב שהגיש לשר באמצעות המועצה;
(2)
השר, לאחר התייעצות במועצה ובאישור הממשלה, קבע כי נבצר מהמנהל, דרך קבע, למלא את תפקידו;
(3)
השר, לאחר התייעצות במועצה ובאישור הממשלה, החליט להעבירו מכהונתו מטעמים שיפורטו.
העסקת עובדים [תיקון: תשס״ה]
(א)
הרשות רשאית להעסיק עובדים לביצוע תפקידיה.
(ב)
תנאי עבודתם של עובדי הרשות, שכרם, תקניהם וסדרי קבלתם לעבודה יהיו כשל עובדי המדינה, בשינויים המחוייבים, שנקבעו בידי הרשות באישור השר ושר האוצר.
(ג)
על אף האמור בסעיף קטן (ב), הוראות סעיף 105 לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש״ל–1970, יחולו רק לגבי עובדי המדינה שיעברו לשרת כעובדי הרשות לפי סעיף 27(א); גמלאותיהם של יתר עובדי הרשות יבוטחו בקופת גמל כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס״ה–2005.
תנאי העסקת המנהל
שכרו של המנהל ותנאי העסקתו ייקבעו בידי השר בהסכמת שר האוצר.

פרק ג׳: תקציב וכספים

תקציב
(א)
המנהל יכין, למועד שקבעה המועצה, הצעת תקציב לפעולות הרשות ויגישה לאישור המועצה.
(ב)
תקציב הרשות יוגש לשר והוא טעון אישורו ואישור הממשלה.
(ג)
שר האוצר רשאי להורות לרשות בדבר דרכי הכנת תקציב הרשות.
מימון וקרנות
(א)
תקציב הרשות ימומן מאוצר המדינה, ומהכנסות מאגרות ותשלומים אחרים שישולמו לרשות לפי חוק העתיקות.
(ב)
לצורך ביצוע תפקידיה רשאית הרשות לקבל תרומות וכן להקים קרנות מחקר.

פרק ד׳: סמכויות פיקוח

מינוי מפקחים
(א)
המועצה תמנה מפקחים מבין עובדי הרשות או מבין מי שמונה כדין כפקח או כמפקח מכוח חיקוק לשם פיקוח על ביצוע חוק העתיקות; המינוי יהיה בכתב.
(ב)
למפקח כאמור תהיה סמכות לערוך חקירות על עבירות לפי חוק העתיקות; בהשתמשו בסמכות כאמור –
(1)
(2)
יהיה מפקח רשאי להשתמש בכל הסמכויות הנתונות לקצין משטרה בדרגת מפקח לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), וסעיף 3 לפקודה האמורה יחול על הודעה שרשם מכח סמכות זו.
סמכויות מפקח
(א)
היה למפקח יסוד סביר להניח שהדבר דרוש לביצוע תפקידו מוסמך הוא –
(1)
לעצור כל כלי הובלה ולערוך בו חיפוש;
(2)
להיכנס לכל מקום ולערוך בו חיפוש, אולם אין להיכנס למקום המשמש למגורים אלא לפי צו חיפוש מאת בית משפט מוסמך והוראות סעיפים 24 ו־26 עד 29 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ״ט–1969 יחולו, בשינויים המחוייבים, על חיפוש לפי פסקה זו;
(3)
לתפוס כל חפץ, אם יש למפקח יסוד סביר להניח שנעברה בו עבירה על חוק העתיקות, ורשאי הוא לתפוס חמרי אריזה או מסמכים העשויים, לדעתו, לשמש ראיה במשפט על עבירה כאמור.
(ב)
לענין פרק זה, ”חפץ“ – לרבות כלי הובלה.

פרק ה׳: העברת עובדים, נכסים, זכויות והתחייבויות

העברת עובדים
(א)
עובדי המדינה המועסקים ערב תחילתו של חוק זה באגף העתיקות והמוזיאונים שבמשרד החינוך והתרבות (להלן – האגף), יעברו לשרת כעובדי הרשות, בתנאי שירות שלא יהיו גרועים מתנאי שירותם ערב תחילת החוק.
(ב)
זכויות עובדי הרשות שיועברו לשירותה והנובעות מעבודתם כעובדי המדינה כאמור בסעיף קטן (א) ייחשבו כזכויות הנובעות מעבודה בשירות הרשות.
(ג)
ההסדרים לגבי זיכוי הרשות בסכומי התשלומים אשר עובדים שיועברו לשירותה יהיו זכאים להם, ייקבעו תוך שנה מיום תחילתו של חוק זה, בהסכם בין הרשות ובין הממשלה.
העברת נכסים
נכסי המדינה שהיו ערב תחילתו של חוק זה מוחזקים בידי האגף יועברו לרשות; בסעיף זה, ”נכסי המדינה“ – מקרקעין, מיטלטלין, זכויות וטובות הנאה מכל סוג שהוא, למעט עתיקה ואתר; תנאי ההעברה ייקבעו בהסכם בין הרשות לבין הממשלה.

פרק ו׳: הוראות שונות

מסים
דין הרשות כדין המדינה לענין תשלום מסים, מס בולים, אגרות, ארנונות, היטלים ותשלומי חובה אחרים.
אחריות בנזיקין
דין חברי המועצה ועובדי הרשות [תיקון: תשע״ב]
(א)
דין עובדי הרשות כדין עובדי המדינה לענין חיקוקים אלה:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
חוק העונשין, התשל״ז–1977 – הוראות הנוגעות לעובדי ציבור;
(6)
(7)
(ב)
חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ״ג–1963, יחול על עובדי הרשות כאילו היו עובדי המדינה; לענין זה יבוא שר התרבות והספורט במקומו של השר בכל מקום שמדובר בחוק האמור בשר, והמנהל יבוא במקום המנהל הכללי בכל מקום שמדובר בו בחוק האמור.
ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, לאחר התייעצות במנהל ובמועצה, להתקין תקנות לביצועו.
הנוסח שולב בפקודת המכרות.
שמירת דינים
בכפוף לסעיף 5(ג) אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות חוק גנים לאומיים, שמורות טבע ואתרי הלאום, התשכ״ג–1963.
הוראות מעבר
(א)
מי שכיהן כמנהל האגף ערב תחילתו של חוק זה, יראוהו כאילו נתמנה כמנהל לפי חוק זה, לתקופת כהונה, ביום תחילתו.
(ב)
הממשלה תעביר לרשות את כל הסכומים אשר הוקצבו בחוק התקציב לשנת הכספים השוטפת לפעולות האגף שביצוען מועבר לרשות ושלא הוצאו עד יום תחילתו של חוק זה; עד לסיומה של שנת הכספים השוטפת יהיה התקציב לפעולות הרשות לפי התקציב שהועבר לרשות כאמור, בשינויים הנובעים מהקמת הרשות; לענין זה, ”שנת הכספים השוטפת“ – שנת הכספים שבה חל יום תחילתו של חוק זה.
פרסום
חוק זה יפורסם ברשומות תוך 30 ימים מיום קבלתו.


נתקבל בכנסת ביום כ״א התמוז התשמ״ט (24 ביולי 1989).
 • יצחק שמיר
  ראש הממשלה
 • יצחק נבון
  שר החינוך והתרבות
 • חיים הרצוג
  נשיא המדינה
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן