לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק רשות התעופה האזרחית

חוק רשות התעופה האזרחית מתוך

חוק רשות התעופה האזרחית, התשס״ה–2005


מטרות החוק
חוק זה בא ליעל, להסדיר ולפתח את התעופה האזרחית, באמצעות הקמת רשות מקצועית במשרד התחבורה, שתהא אחראית על עניני התעופה האזרחית, לפי הוראות חוק זה ולפי דיני הטיס.
פרשנות [תיקון: תשע״א]
(א)
בחוק זה –
”דיני הטיס“ – חוק הטיס, התשע״א–2011, חוק רישוי שירותי תעופה, התשכ״ג–1963, וכל חוק אחר הקובע הוראות בעניני תעופה אזרחית ששר התחבורה ממונה על ביצועו, וכן תקנות שהותקנו מכוחם;
”ארגון התעופה הבין־לאומי“, ”האמנה“ ו”כלי טיס ישראלי“ – כהגדרתם בחוק הטיס, התשע״א–2011;
”הרשות“ – רשות התעופה האזרחית שהוקמה לפי הוראות חוק זה;
”מנהל הרשות“ – מי שמונה להיות מנהל הרשות לפי הוראות סעיף 6;
”השר“ – שר התחבורה.
(ב)
לכל מונח אחר בחוק זה תהיה הפרשנות הנודעת לו בדיני הטיס, לפי הענין, אלא אם כן מהקשר הדברים משתמע אחרת.
הקמת הרשות
מוקמת בזה במשרד התחבורה רשות התעופה האזרחית.
תפקידי הרשות [תיקון: תשע״א]
(א)
תפקידי הרשות הם:
(1)
לקבוע ולהבטיח קיומם של סדרי תעופה פנים ארציים ובין־לאומיים על פי דיני הטיס;
(2)
להעניק רישיונות, היתרים ואישורים בתחום התעופה האזרחית, לפי דיני הטיס, ובכלל זה לאלה:
(א)
כלי טיס וציוד תעופתי;
(ב)
עובדי טיס, מפעילי כלי טיס ומפעילי ציוד תעופתי;
(ג)
שדות תעופה, מנחתים, מיתקני בקרה, עזרי ניווט, אמצעי קשר ונתיבי טיסה;
(ד)
ייצור כלי טיס וחלקיהם;
(ה)
בתי ספר לעובדי טיס ומכוני בדק;
(3)
לפקח על תחום התעופה האזרחית, ובכלל זה על שמירת רמה נאותה של בטיחות הטיסה בכלי טיס ישראלים ובכלי טיס המצויים במרחב האווירי של ישראל;
(4)
לאסוף ולהפיץ מידע תעופתי בין־לאומי ופנים ארצי והוראות בדבר בטיחות, סדירות ויעילות התעבורה האווירית, לפי דיני הטיס;
(5)
לפעול ליישומם של אמנות והסכמים בין־לאומיים בתחום התעופה האזרחית, שישראל צד להם, וכן ליזום ולקיים קשרים עם גורמים בין־לאומיים הפועלים בתחום האמור;
(6)
ליזום מחקרים בתחום התעופה האזרחית ולרכז מידע ונתונים בתחום האמור;
(7)
לייעץ לשר בכל ענין הנוגע לתפקידי הרשות;
(7א)
להציע ולייעץ לשר לעניין התקנת תקנות לפי דיני הטיס;
(8)
למלא כל תפקיד אחר שהוטל עליה לפי הוראות חוק זה או לפי דיני הטיס.
(ב)
במילוי תפקידיה תפעל הרשות בהתאם להוראות האמנה, ככל שהן ישימות בישראל או לגבי כלי טיס ישראליים, ואולם רשאי מנהל הרשות להודיע לארגון התעופה הבין־לאומי על הוראות בנספחי האמנה שישראל פועלת באופן שונה לגביהן.
תכנית רב שנתית ותכניות שנתיות
(א)
הרשות תגבש ותגיש לאישור השר תכנית רב שנתית ותכניות שנתיות, הנדרשות להשגת מטרות חוק זה, ובכלל זה לפיתוח התעופה האזרחית ותשתיות התעופה בישראל, ובלבד שלענין פיתוח תשתיות התעופה בשדות התעופה המנויים בתוספת לחוק רשות שדות התעופה, התשל״ז–1977, תפעל הרשות בתיאום עם רשות שדות התעופה.
(ב)
הרשות תפעל ליישומן של התכנית הרב שנתית והתכניות השנתיות, כפי שאישר השר.
(ג)
הרשות תגיש לשר, אחת לשנה לפחות, דין וחשבון כולל על ביצוע התכנית השנתית.
מנהל הרשות [תיקון: תשע״א]
(א)
השר, באישור הממשלה, ימנה מנהל לרשות; מנהל הרשות יהיה עובד המדינה שימונה לפי ההסדרים הנהוגים בשירות המדינה לגבי משרות שהמינוי להם מתבצע בהליך של ועדה לאיתור מועמדים.
(ב)
הודעה על מינוי המנהל תפורסם ברשומות.
(ג)
מנהל הרשות אחראי על ניהול הרשות ועל ביצוע תפקידיה כאמור בחוק זה.
(ד)
במילוי תפקידיו לפי דיני הטיס, יפעל מנהל הרשות בהתאם להוראות האמנה, ככל שהן ישימות בישראל או לגבי כלי טיס ישראליים, ואולם רשאי הוא להודיע לארגון התעופה הבין־לאומי על הוראות בנספחי האמנה שישראל פועלת באופן שונה לגביהן.
עובדי הרשות
(א)
עובדי הרשות יהיו עובדי המדינה ויחולו עליהם הוראות חוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט–1959, ואולם מנהל הרשות, יחד עם חשב הרשות, מורשה לייצג את המדינה בעשיית חוזים מיוחדים עם עובדים, בהתאם לכללים שיקבע השר בתיאום עם ועדת שירות המדינה, שמונתה לפי הוראות סעיף 7 לחוק האמור.
(ב)
עובדי הרשות יפעלו לפי הוראות מנהל הרשות ובפיקוחו.
אצילת סמכויות [תיקון: תשע״א]
(א)
לשם מילוי תפקידי הרשות, רשאי השר לאצול למנהל הרשות ולעובדי הרשות מסמכויותיו לפי דיני הטיס ולפי סעיפים 6 ו־31(א) לחוק רשות שדות התעופה, התשל״ז–1977.
(ב)
מנהל הרשות רשאי לאצול מסמכויותיו לעובדי הרשות.
תקציב הרשות [תיקון: תש״ע]
(א)
תקציב הרשות ייקבע בחוק התקציב השנתי בתחום פעולה נפרד במסגרת תקציב משרד התחבורה.
(ב)
לעניין תקציב הרשות, יקראו את סעיפים 9, 11 ו־12 לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985, כך:
(1)
בסעיף 9, ברישה, במקום ”או עם ממונה אחר על סעיף תקציב, לפי הענין“ יקראו ”ועם מנהל הרשות כהגדרתו בחוק רשות התעופה האזרחית, התשס״ה–2005 (להלן – מנהל הרשות)“;
(2)
בסעיף 11(א), במקום ”השר הנוגע בדבר או ממונה אחר על סעיף תקציב“ יקראו ”מנהל הרשות“;
(3)
בסעיף 12(ד), במקום ”השר הנוגע בדבר או ממונה אחר על סעיף תקציב“ יקראו ”מנהל הרשות“.
התקשרות בעסקאות
לצורך ביצוע תפקידי הרשות כאמור בחוק זה, מנהל הרשות, יחד עם חשב הרשות, מורשה לייצג את הממשלה בעסקאות כאמור בסעיפים 4 ו־5 לחוק נכסי המדינה, התשי״א–1951, למעט עסקאות במקרקעין, ולחתום בשם המדינה על מסמכים הנוגעים לעסקאות כאמור.
הרשות וגורמי הביטחון – קיום הסדרים
במילוי תפקידיה תפעל הרשות על פי ההסדרים והנהלים שהיו נהוגים ערב תחילתו של חוק זה בין מינהל התעופה האזרחית לבין משרד הביטחון וצבא הגנה לישראל, לרבות לענין שיתוף הפעולה ביניהם הן בימי רגיעה והן בשעת חירום, והכל כל עוד לא קבעו ביניהם הסדרים ונהלים חדשים.
אגרות [תיקון: תשע״א]
(א)
(בוטל).
(ב)
בלי לגרוע מהוראות סעיף 9, כספי האגרות שנגבו לפי דיני הטיס יעמדו לרשות הרשות לצורך מילוי כלל תפקידיה לפי הוראות חוק זה.
דיווח השר
השר ידווח לוועדת הכלכלה של הכנסת, אחת לשנה, על התכנית הרב שנתית והתכניות השנתיות שאישר בהתאם להוראות סעיף 5, ועל פעולותיה של הרשות והיקפן בהתאם להוראות חוק זה, לרבות לענין הפיקוח והאכיפה.
ביצוע ותקנות [תיקון: תשע״א]
(א)
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.
(ב)
לא יתקין השר תקנות לפי חוק זה אלא לפי הצעת הרשות או בהתייעצות עמה.
הנוסח שולב בחוק הטיס, 1927.
הוראת מעבר
הסמכויות הנתונות ערב תחילתו של חוק זה למנהל מינהל התעופה האזרחית לפי דיני הטיס, מוקנות, החל ביום תחילתו של חוק זה, למנהל הרשות, לשם ביצוע תפקידיו.
תחילה
תחילתו של חוק זה 90 ימים מיום פרסומו.


התקבל בכנסת ביום כ״א בשבט התשס״ה (31 בינואר 2005).
 • אריאל שרון
  ראש הממשלה
 • מאיר שטרית
  שר התחבורה
 • משה קצב
  נשיא המדינה
 • ראובן ריבלין
  יושב ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

סוגרים שנה ברווח כפול

תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“] הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. יובהר, ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן