לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק שיפוט המשמעת (משפט חוזר)

חוק שיפוט המשמעת (משפט חוזר) מתוך

חוק שיפוט המשמעת (משפט חוזר), תשכ״א–1961


ס״ח תשכ״א, 56; תשכ״ג, 147; תש״ם, 95; תשמ״ח, 238; תשס״ו, 151; תשס״ח, 563.

שינוי התוספת: ק״ת תשל״א, 1442.


הגדרות
בחוק זה –
”רשות משמעת“ – רשות המוסמכת לשפוט משפט משמעת על פי החיקוקים המפורטים בטור א׳ שבתוספת;
”רשות מאשרת“ – הרשות הנקובה, לפי הענין, בטור ב׳ שבתוספת;
”משפט משמעת“ – משפט בפני רשות משמעת או ענישה על ידיה;
”ענישה“ – כל עונש שרשות משמעת מוסמכת להטיל על נידון וכל אמצעי נגד נידון שהיא מוסמכת לנקוט או להורות על נקיטתו;
”נידון“ – מי שנידון במשפט משמעת.
הוראה על קיום משפט חוזר
רשות מאשרת רשאית להורות על קיום משפט חוזר בענינו של נידון אם ראתה אחת מאלה:
(1)
פסק בית משפט או בית דין או קבעה רשות משמעת כי ראיה מהראיות שהובאו באותו ענין היה יסודה בשקר או בזיוף, ויש יסוד להניח כי אילולא ראיה זאת היה בכך כדי לשנות את תוצאות משפט המשמעת לטובת הנידון;
(2)
נתגלו עובדות חדשות או ראיות חדשות העשויות, לבדן או ביחד עם החומר שהיה לפני רשות המשמעת לראשונה, לשנות את תוצאות משפט המשמעת לטובת הנידון, ולא יכלו להיות בידי הנידון, או לא יכלו להיות ידועות לו, בשעת בירור משפט המשמעת;
(3)
על אותו מעשה נידון בינתיים אדם אחר לפני בית משפט, בית דין או רשות המשמעת, ומהנסיבות שנתגלו במשפטו של אותו אדם אחר נראה כי מי שנידון לראשונה בשל אותו מעשה לא ביצע אותו.
הזכאים לבקש משפט חוזר
הרשות לבקש משפט חוזר נתונה לנידון, ליועץ המשפטי לממשלה ולרשות המשמעת; מת הנידון, תהיה הרשות נתונה גם לבן־זוגו ולכל אחד מצאצאיו, הוריו, אחיו, או אחיותיו.
קיום המשפט החוזר
משפט חוזר יקויים בפני רשות המשמעת; במשפט חוזר יהיו לרשות המשמעת כל הסמכויות הנתונות לה במשפט משמעת, ובלבד שלא תוחמר ענישתו של הנידון; דין ההחלטה במשפט חוזר כדין החלטה במשפט משמעת.
פיצוי על ענישה שבוטלה
במשפט חוזר רשאית רשות המשמעת לתת כל צו שנראה בעיניה כדי לפצות נידון שנשא ענישתו או חלק ממנה ושהרשעתו או ענישתו בוטלו במשפט החוזר, או לתת כל סעד אחר; מת הנידון, רשאית רשות המשמעת לתת צו כאמור לטובתם של בני־משפחתו האמורים בסעיף 3. צו לפי סעיף זה, פרט לצו של רשות משמעת לפי החיקוקים המפורטים בפסקאות (1), (2), (3) לתוספת, טעון אישור בית המשפט המחוזי, ודינו, משאושר וכפי שאושר, כדין פסק דין של בית המשפט המחוזי שניתן במשפט אזרחי.
החזרת זכויות ותפקידים
במשפט חוזר רשאית רשות המשמעת להורות כי זכות או תפקיד שנשללו מהנידון עקב משפט המשמעת יוחזרו לו, והם יוחזרו לו, בהתאם לכך, על אף האמור בכל דין.
שינוי התוספת
שר המשפטים רשאי להוסיף על התוספת.
ביצוע ותקנות
שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, ובהן תקנות בדבר אישור בית המשפט לפי סעיף 5.

תוספת

[תיקון: תשכ״ג, ק״ת תשל״א, תש״ם, תשמ״ח, תשס״ו, תשס״ח]
  טור א׳ טור ב׳
(1) הפרק הרביעי לחוק השופטים, תשי״ג–1953 נשיא בית המשפט העליון או ממלא מקומו הקבוע.
(2) סעיפים 20 עד 22 לחוק הדיינים, תשט״ו–1955 נשיא בית הדין הרבני הגדול.
(3) סעיף 191 לחוק השיפוט הצבאי, תשט״ו–1955 שר הבטחון.
(4) (נמחק)
(5) (נמחק)
(6) סעיפים 16 ו־17 לחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי״ח–1958 השר הממונה על ביצוע החוק.
(7) סעיף 5א לחוק נוטריונים למסמכים יוצאי־חוץ, תשי״י–1950 יושב ראש ועדת ההמלצות.
(8) סעיף 20 לפקודת עורכי הדין, 1938 ראש לשכת עורכי הדין.
(9) סעיף 9 לפקודת הרופאים, 1947 שר הבריאות.
(10) סעיף 8 לפקודת רופאי השיניים, 1945 שר הבריאות.
(11) סעיף 6 לפקודת הרופאים הוטרינריים שר החקלאות.
(12) סעיף 45 לפקודת הרוקחים שר הבריאות.
(13) סעיף 12 לחוק רואי חשבון, תשט״ו–1955 יושב ראש מועצת רואי חשבון.
(14) סעיף 7 לפקודת מעריכי קרקע, 1947 שר המשפטים.
(15) סעיפים 16ב עד 16יא לחוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשי״ז–1957 שר המשפטים.
(16) סעיפים 17 עד 19 לחוק הקאדים, תשכ״א–1961 שר הדתות.
(17) סעיפים 13 עד 16 לחוק שמאי מקרקעין, תשכ״ב–1962 שר המשפטים.
(18) סעיפים 22 עד 24 לחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, תשכ״ז–1962 שר הדתות.
(19) הפרק השלישי לחוק סוכני המכס, תשכ״ה–1964 הממונה על הכנסות המדינה.
(20) סעיפים 146 עד 152 לחוק הפטנטים, תשכ״ז–1967 שר המשפטים.


נתקבל בכנסת ביום כ״ה באדר תשכ״א (13 במרס 1961).
 • דוד בן־גוריון
  ראש הממשלה
 • פנחס רוזן
  שר המשפטים
 • יצחק בן־צבי
  נשיא המדינה
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן