לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק שיפוץ בתים ואחזקתם

חוק שיפוץ בתים ואחזקתם מתוך

חוק שיפוץ בתים ואחזקתם, תש״ם–1980


הגדרות
בחוק זה –
”אזור“ – אזור שבו לפחות בית אחד;
”בית“ – לרבות שטח הקרקע שעיקר שימושו לצורך הבית; לענין חוק זה אין נפקא מינה לחומר שממנו נבנה הבית, למטרה שהוא משמש, ולהיותו תפוש או פנוי;
”בעל בית“ – כל אחד מאלה:
(1)
הבעל הרשום או הזכאי על פי הסכם בכתב להירשם כבעל;
(2)
חוכר לדורות או חוכר משנה לדורות, כמשמעותו בחוק המקרקעין, תשכ״ט–1969, או מי שזכאי על פי הסכם בכתב להירשם כחוכר לדורות או כחוכר משנה לדורות;
(3)
נציגות בית משותף או נציגות בית לפי פרקים ו׳ או ו׳1 לחוק המקרקעין, תשכ״ט–1969;
”המנהל“ – מי שימנהו השר להיות מנהל לענין חוק זה;
”השר“ – שר הבינוי והשיכון;
”ראש רשות מקומית“ – לרבות כל אדם אשר ראש רשות מקומית העביר אליו בכתב את סמכויותיו לענין חוק זה;
”שיפוץ“ –
(1)
עבודות צביעה, טיוח, סיוד, סתימה, מילוי וציפוי;
(2)
שינוי מקום הצנרת החיצונית;
(3)
ריצוף, גינון ותיקוני בניה;
(4)
עבודות להגנה מפני חלודה, רטיבות או מים;
(5)
הריסה, החלפה וסילוק של כל דבר הפוגם במראה החיצוני של הבית;
והכל – לענין תיקון הרכוש המשותף של בית או לענין שיפור חיצוניותו.
הכרזה על אזור שיפוץ
(א)
השר רשאי להכריז ברשומות –
(1)
על פי פניה מאת ראש הרשות המקומית – כי אזור בתחום אותה רשות מקומית יהיה אזור שיפוץ;
(2)
על פי פניה מאת הממונה על המחוז – כי אזור באותו מחוז, שאינו בתחום רשות מקומית, יהיה אזור שיפוץ.
(ב)
לכל אזור שיפוץ רשאי השר לקבוע את פרטי השיפוץ ואת אופן ביצועו.
שיעור השתתפות בהוצאות השיפוץ
(א)
השר יקבע לגבי כל אזור שיפוץ, ואם אזור השיפוץ בתחום רשות מקומית – בהתייעצות עם ראש הרשות, את שיעור ההשתתפות של הממשלה בהוצאות השיפוץ, ובלבד שלגבי דירת מגורים לא יפחת שיעור זה מ־30% מעלות השיפוץ.
(ב)
השתתפות הממשלה בשיפוץ בנין או חלק מבנין המשמש למגורים אשר חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], תשל״ב–1972, חל עליו (להלן – מושכר מוגן), לא תפחת מ־60% מעלות השיפוץ; בעל הבית והדייר המוגן ישתתפו בחלקים שווים ביתרת עלות השיפוץ, והדייר ישלם את חלקו כאמור לבעל הבית; אופן ביצוע התשלום ומועדו ייקבעו בתקנות.
הודעת שיפוץ
(א)
המנהל, באישור מהנדס הועדה המקומית או מוסד תכנון לפי חוק התכנון והבניה, תשכ״ה–1965, הכל לפי הענין, רשאי לשלוח לכל בעל בית באזור השיפוץ הודעה בכתב הדורשת ממנו לבצע בביתו את עבודות השיפוץ המנויות בהודעה (להלן – הודעת שיפוץ); במושכר מוגן תישלח הודעה כאמור גם לדייר.
(ב)
הודעת שיפוץ תכלול את התנאים, הפרטים והדרכים לביצוע העבודות, את התקופה שבה יש לבצען, ואת חלוקת הוצאות השיפוץ.
(ג)
בעל בית שקיבל הודעה כאמור, חייב למלא אחריה תוך התקופה הנקובה בה.
(ד)
הודעת שיפוץ, חתומה בידי המנהל, כמוה כהיתר לפי חוק התכנון והבניה לביצוע העבודות המנויות בה.
רשות כניסה
(א)
המנהל, או מי שהוא הסמיך בכתב, רשאי להיכנס לכל מקום באזור שיפוץ לצורך ביצוע הוראות חוק זה.
(ב)
לא יפריע אדם למנהל או למי שהוא הסמיך כאמור בסעיף קטן (א) ולא ימנע ממנו שימוש בסמכויותיו על פי חוק זה.
ביצוע עבודות בידי המנהל
דרש המנהל מבעל בית בהודעת שיפוץ לבצע עבודות שיפוץ. ולא ביצען, או לא ביצען כהלכה, או ביצען שלא לפי התנאים, הדרכים והפרטים שנקבעו בהודעת השיפוץ, או לא השלימן תוך התקופה שנקבעה לכך, רשאי המנהל לבצע בעצמו או על ידי אחר את עבודות השיפוץ הדרושות, ולחייב את בעל הבית בהוצאות בהתאם לחלקו על פי ההודעה.
מסירת הודעות
מסירת הודעה לפי חוק זה תהיה כדין, אם נמסרה ההודעה לידי האדם שאליו היא מכווונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגיל או הידועים לאחרונה, לאחד מבני משפחתו הבוגרים, או לכל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה במכתב רשום אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או מקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, או הוצגה או הודבקה במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הבית הנדון בהודעה.
עונשין
העובר על הוראה מהוראות חוק זה, דינו – קנס 5,000 שקלים, ובמקרה של עבירה נמשכת, דינו – קנס נוסף 500 שקלים בעד כל יום שבו נמשכה העבירה אחרי הרשעתו או אחרי שנמסרה לו הודעה בכתב מאת המנהל.
אצילה
המנהל רשאי לאצול לאדם אחר מתפקידיו ומסמכויותיו לפי חוק זה.
אחריות המדינה
לענין חוק זה, דין המדינה כבעל בית או כדייר כדין כל אדם.
דיווח
השר ידווח לוועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת בתום כל שנת כספים על פעולות שיפוץ שנעשו על פי חוק זה.
ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות תקנות לענין ביצוע הוראות סעיפים 5 ו־9.
פרסום
חוק זה יפורסם ברשומות תוך שלושים ימים מיום קבלתו בכנסת.


נתקבל בכנסת ביום ט״ו באב תש״ם (28 ביולי 1980).
 • מנחם בגין
  ראש הממשלה
 • דוד לוי
  שר הבינוי והשיכון
 • יצחק נבון
  נשיא המדינה
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן