לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים)

חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים) מתוך

חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), תשי״ט–1959


ס״ח תשי״ט, 190; תשכ״א, 60; תש״ן, 146; תשס״א, 146.

שינוי התוספת: י״פ תשמ״ד, 2874.


סיוג פעילות מפלגתית
הממשלה תקבע, בהתייעצות עם ועדת העבודה של הכנסת ובהודעה שתפורסם ברשומות, סוגים של עובדים בשירות המדינה או נושאי משרות בשירות המדינה, שעליהם יחולו איסורים אלה, דרך כלל או לתקופה שתקבע:
(1)
להיות חברים בהנהלה הפעילה של מפלגה או של גוף מדיני;
(2)
לארגן אסיפה פומבית בעלת אופי מדיני, לשבת בשולחן הנשיאות של אסיפה כאמור ולנאום בה;
(3)
להשתתף בהפגנה או בתהלוכה בעלות אופי מדיני;
(4)
להשתתף בתעמולה פומבית, בכתב או בעל־פה, לבחירות לכנסת, או למועצה של רשות מקומית, או לבחירות שעליהן חל חוק הבחירות לגופים ציבוריים, תשי״ד–1954;
(5)
לבקר את המדיניות של משרדיהם, של משרדים אחרים או של הממשלה, במסיבת עתונאים, בראיון עם עתונאי, בנאום במקום פומבי, בשידור, בעתון או בספר.
מפלגה וגוף מדיני
הממשלה תקבע אם גוף פלוני הוא מפלגה או גוף מדיני לענין סעיף 1.
תחולה על עובד פלוני
נתעורר ספק אם עובד פלוני נמנה עם סוג עובדים שנקבע על ידי הממשלה לענין סעיף 1, תכריע ועדת השירות שהוקמה לענין חוק שירות המדינה (מינויים), תשי״ט–1959.
השתתפות בגוף בוחר [תיקון: תש״ן, תשס״א]
(א)
בסעיף זה, ”גוף בוחר“ – גוף שתפקידו או אחד מתפקידיו לבחור מועמדים לכנסת או לכהונת ראש הממשלה או שר בממשלה, או לכל תפקיד ברשות מקומית, בהסתדרות הציונית העולמית או בסוכנות היהודית לארץ ישראל, למעט בחירות ישירות שבהן משתתפים כלל החברים של מפלגה או גוף מדיני.
(ב)
(1)
עובד מדינה שדרגתו היא אחת מארבע הדרגות העליונות בכל סולם דירוג, לא יהיה חבר בגוף בוחר. הממשלה, בהתייעצות עם ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאית לקבוע, בהודעה שתפורסם ברשומות, סוגים נוספים של עובדי מדינה שסעיף קטן זה יחול עליהם.
(2)
לענין חברות בגוף בוחר שהוא גם ההנהלה הפעילה של מפלגה או של גוף מדיני, יחולו ההוראות לפי סעיף 1(1) ולא יחולו הוראות סעיף קטן זה.
(ג)
עובד מדינה או נושא משרה בשכר בחברה ממשלתית שהם חברים בגוף בוחר, לא ישתתפו בבחירות הנערכות באותו גוף בוחר, שבהן בוחרים מועמדים לתפקידים כאמור בסעיף קטן (א), אלא אם כן ההצבעה באותן בחירות היא הצבעה חשאית.
(ד)
(1)
מי שבהיותו חבר בגוף בוחר נתמנה להיות עובד מדינה, תיפסק כהונתו כחבר בגוף הבוחר עם מינויו;
(2)
מי שהופסקה חברותו בגוף בוחר כאמור בפסקה (1) יוכל לשוב ולהיות חבר באותו גוף בוחר, בכפוף להוראות סעיף קטן (ב), לאחר שחלפו ארבע שנים מיום מינויו לעובד המדינה, ואם הפסיק להיות עובד המדינה קודם לכן – ביום שבו הפסיק להיות עובד המדינה.
פעילות מפלגתית בנכסי הציבור [תיקון: תש״ן]
עובד המדינה לא יעסוק בפעילות מפלגתית בתחומם של נכסי הציבור כאמור בסעיף 2 לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי״ט–1959; הוראה זו לא תחול על פעילות מינהלית של מנהל לשכה, מזכיר, יועץ, עוזר או דובר של שר או של סגן שר, והכל כשהיא נעשית כסיוע לשר או לסגן השר.
ארגון הפגנות
לא יארגן עובד המדינה הפגנה או תהלוכה בעלות אופי מדיני.
סיוג התרמה ומגבית
לא יתרים עובד המדינה כל כספים, ולא יגבה ולא יקבל כספים שנתרמו לאיזו מטרה שהיא זולת לאוצר המדינה ובתוקף תפקידו.
ניכויים מותרים
שום דבר האמור בסעיף 5 אינו בא למנוע ניכויים משכרו של עובד המדינה המותרים לפי סעיף 25 לחוק הגנת השכר, תשי״ח–1958.
היתר הממשלה
פעולה האסורה לפי סעיף 5, רשאית הממשלה להתירה למטרה ציבורית, בדרך כלל או למקרה מסויים; היתר לפי סעיף זה יפורסם ברשומות.
אחריות משמעתית
עובד המדינה המפר חובתו לפי חוק זה, אחראי אחריות משמעתית.
תחולה על מוסדות ציבוריים [תיקון: תשכ״א]
לענין חוק זה, דין כל גוף הנקוב בתוספת (להלן – מוסד ממלכתי) וכן דינו של בנק ישראל כדין משרד ממשרדי הממשלה, ודין כל עובד בהם כדין עובד המדינה, ודין משרה בהם כדין משרה בשירות המדינה.
שיפוט משמעתי [תיקון: תשכ״א]
הפיר עובד מוסד ממלכתי או עובד בנק ישראל את חובתו לפי חוק זה יהיו, לענין זה, לבית הדין המשמעתי של עובדי המדינה כל הסמכויות שיש לו לגבי עובדי המדינה.
שמירת דינים [תיקון: תשכ״א]
הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין אחר ולא לגרוע מהן.
ביצוע ותקנות [תיקון: תשכ״א]
ראש הממשלה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.
סמכויות ראש הממשלה הועברו לשר האוצר (י״פ תשכ״ב, 695).
[תיקון: תשכ״א]

תוספת

(סעיף 9)

רשות הפיתוח
המוסד לביטוח לאומי
שירות התעסוקה
[תיקון: י״פ תשמ״ד]
רשות הנמלים
[תיקון: י״פ תשמ״ד]
רשות הגנים הלאומיים
[תיקון: י״פ תשמ״ד]
רשות שמורות הטבע
[תיקון: י״פ תשמ״ד]
רשות ניירות ערך
[תיקון: י״פ תשמ״ד]
רשות שדות התעופה
[תיקון: י״פ תשמ״ד, תש״ן]
(נמחק)
כל גוף אחר שהכריזה עליו הממשלה, באישור ועדת העבודה של הכנסת, כעל מוסד ממלכתי.


נתקבל בכנסת ביום כ״ט בתמוז תשי״ט (4 באוגוסט 1959).
 • דוד בן־גוריון
  ראש הממשלה
 • יצחק בן־צבי
  נשיא המדינה
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“] הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. יובהר, ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן