לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק שירות הציבור (הצהרת הון)

חוק שירות הציבור (הצהרת הון) מתוך

חוק שירות הציבור (הצהרת הון), התשע״ז–2016


הגדרות
בחוק זה –
”בעל תפקיד בכיר“ – בעל תפקיד המנוי בטור א׳ בתוספת הראשונה;
”הצהרת הון“ – דין וחשבון מפורט שהוגש לפי סעיף 2;
”ועדת החוקה“ – ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת;
”חוק שירות המדינה (מינויים)“ – חוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט–1959;
”מפקח“ – גורם המנוי בטור ב׳ בתוספת הראשונה לצד בעל תפקיד בכיר;
”השר“ – שר המשפטים.
הגשת הצהרת הון
(א)
בעל תפקיד בכיר יגיש למפקח הצהרת הון על הנכסים והחובות שלו ושל בן זוגו החי עמו וילדיו הסמוכים על שולחנו.
(ב)
הצהרת ההון תהיה ערוכה לפי הטופס שבתוספת השנייה.
מועדים להגשת הצהרת הון [תיקון: תשע״ז]
(א)
בעל תפקיד בכיר יגיש למפקח הצהרת הון כמפורט להלן:
(1)
בתוך 90 ימים מיום שהתמנה לתפקיד;
(2)
בתום כל שש שנים ממועד הגשת הצהרת הון קודמת; ואולם בעל תפקיד בכיר רשאי להגיש עדכון להצהרתו אם חל שינוי בתוכנה, גם אם טרם חלפו שש שנים כאמור;
(3)
בתוך 90 ימים מתום כהונתו בתפקיד, אלא אם כן עבר לתפקיד אחר שבו חלה עליו חובה להגיש הצהרת הון לפי חוק זה, חוק שירות המדינה (מינויים), או אחד מחוקי נושאי משרה שיפוטית.
(ב)
הצהרת ההון תהיה מעודכנת למועד המינוי, לתום שש שנים מהגשת ההצהרה הקודמת או למועד תום הכהונה בתפקיד, לפי העניין, אלא אם כן נקבע אחרת בטופס שבתוספת השנייה, ואם לא ניתן לעשות כן – בסמוך ככל האפשר לאותו מועד.
(ג)
(1)
על אף האמור בסעיף קטן (א)(1) ו־(2), בעל תפקיד בכיר רשאי להגיש עותק של הצהרה קודמת שהגיש, ואולם אין באמור כדי לפטור בעל תפקיד בכיר מהגשת הצהרה לפי סעיף קטן (א)(2) אלא לתקופה של שש שנים מהמועד שבו הוגשה ההצהרה הקודמת.
(2)
הגיש בעל תפקיד בכיר עותק של הצהרה כאמור בפסקה (2) להגדרה ”הצהרה קודמת“, יצרף הצהרה שלו ולפיה לא חל שינוי משמעותי בתוכן ההצהרה הקודמת.
(ד)
על אף האמור בסעיף קטן (א), מפקח רשאי להאריך את המועד להגשת הצהרת הון לתקופה שלא תעלה על 90 ימים, אם סבר כי נסיבות העניין מצדיקות זאת; ואולם אם בעל התפקיד הבכיר אמור לסיים את תפקידו ולהגיש הצהרת הון לפי סעיף קטן (א)(3) בתוך שנה – רשאי מפקח להאריך את המועד להגשת הצהרת ההון לפי סעיף קטן (א)(2) עד למועד הצפוי להגשת הצהרת הון לפי סעיף קטן (א)(3).
(ה)
בסעיף זה –
”הצהרה קודמת“ – הצהרה כמפורט להלן שהוגשה בשש השנים שקדמו למועד שבו התקיימו נסיבות שבשלהן בעל תפקיד נדרש להגיש הצהרת הון כאמור בסעיף קטן (א):
(1)
הצהרת הון לפי חוק זה, לפי חוק שירות המדינה (מינויים), או לפי אחד מחוקי נושאי משרה שיפוטית;
(2)
הצהרה לרשות המסים בישראל לפי סעיף 135(1) לפקודת מס הכנסה;
”שינוי משמעותי“ – גידול של יותר ממיליון שקלים חדשים מסך ההון הכולל שעליו הצהיר בעל תפקיד בכיר בהצהרת ההון הקודמת; הסכום האמור יתעדכן ב־1 בינואר של כל שנה (בסעיף זה – יום העדכון), בהתאם לשיעור שינוי מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הידוע ביום העדכון לעומת המדד שהיה ידוע ביום העדכון של השנה הקודמת ויעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים; השר יפרסם ברשומות הודעה על הסכום המעודכן.
הודעה על חובת הגשת הצהרת הון
האגף האחראי על משאבי אנוש בגוף שבו מכהן בעל התפקיד הבכיר או גורם אחר שהשר, באישור ועדת החוקה, הסמיכו לכך, יודיע לבעל התפקיד הבכיר על חובתו להגיש הצהרת הון עם קבלתו לתפקיד וכן, לכל המאוחר, 60 ימים לפני המועד שבו עליו להגיש הצהרת הון.
תפקידי המפקח וסמכויותיו
(א)
מפקח ינהל רישום בדבר הצהרות ההון שיש חובה להגישן ושהוגשו לפי חוק זה, ישמור אותן בנפרד מכל מידע אחר באופן שיש בו כדי להגן עליהן מפני חדירה או מפני כניסה למקום שמירתן בלא הרשאה, ויבער אותן כפי שיקבע השר.
(ב)
הפר בעל תפקיד בכיר את חובתו לפי סעיף 2, ידווח על כך המפקח לגורם הנוגע בדבר לפי החוקים המנויים בסעיף 8, כדי שישקול אם לפעול בהתאם לדין המשמעתי החל באותו עניין.
(ג)
לשם מילוי תפקידו ופיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה רשאי מפקח –
(1)
לעיין בהצהרות ההון שהוגשו;
(2)
לדרוש מבעל תפקיד בכיר לצרף להצהרת ההון כל מסמך הנדרש לשם מילוי הצהרת ההון; בפסקה זו, ”מסמך“ – לרבות פלט כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ״ה–1995;
(3)
לערוך בדיקות מדגמיות בדבר השלמת הפרטים והמסמכים הנדרשים בהצהרות ההון שהוגשו לפי חוק זה ועמידתן בהוראות החוק.
הוראות לעניין רשויות מקומיות
על אף האמור בסעיף 5, לעניין עובד הרשות המקומית המנוי בתוספת הראשונה
(1)
ראש הרשות המקומית יעביר למפקח רשימה של שמות בעלי התפקידים הבכירים באותה רשות מקומית שעליהם להגיש הצהרת הון, מועד תחילת כהונתם והמועד הצפוי לסיום כהונתם;
(2)
המפקח יעדכן את ראש הרשות המקומית הנוגע בדבר על הגשת הצהרות הון של המנויים ברשימה כאמור בפסקה (1);
(3)
ראש הרשות המקומית יבחן מעת לעת, בהתאם לעדכון שהעביר לו המפקח כאמור בפסקה (2), מיהם בעלי התפקידים הבכירים שהפרו את חובתם להגיש הצהרת הון לפי חוק זה, וישקול לפעול בהתאם לדין המשמעתי החל על בעל התפקיד הבכיר.
שמירת סודיות
(א)
מפקח ישמור בסוד את הצהרות ההון, לא יגלה כל פרט מהן ולא יעשה בהן כל שימוש אלא בהסכמתו או לפי בקשתו של בעל התפקיד הבכיר ובהסכמת מי שהמידע הוא עליו.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א) –
(1)
בית המשפט רשאי להורות על גילוי פרטים מתוך הצהרת הון אם התעורר חשד לעבירה פלילית, ולאחר ששקל את מידת הפגיעה בפרטיות הכרוכה בגילוי המידע;
(2)
אב בית דין למשמעת הנוגע בדבר כמפורט בסעיף 8 רשאי להורות על גילוי פרטים מתוך הצהרת הון בהליך משמעתי לפי הסעיף האמור ולצורך אותו הליך.
דין משמעתי [תיקון: תשע״ז]
בעל תפקיד בכיר המנוי להלן, המפר את חובתו להגיש הצהרת הון לפי חוק זה, עובר עבירת משמעת, ויחול עליו הדין המשמעתי החל בעניינו כמפורט להלן:
(1)
(2)
(3)
(4)
חייל בצבא הגנה לישראל – חוק השיפוט הצבאי, התשט״ו–1955;
(5)
ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת החוקה, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.
שינוי התוספות
(א)
השר, בהסכמת השר הנוגע בדבר ובאישור ועדת החוקה, רשאי, בצו, להוסיף בעלי תפקידים בכירים על אלה המנויים בתוספת הראשונה; בסעיף קטן זה, ”השר הנוגע בדבר“ – כל אחד מאלה, לפי העניין:
(1)
לעניין שוטר או סוהר – השר לביטחון הפנים;
(2)
לעניין חייל בצבא הגנה של ישראל – שר הביטחון;
(3)
לעניין עובד רשות מקומית – שר הפנים.
(ב)
השר, באישור ועדת החוקה, רשאי לשנות את הטופס הקבוע בתוספת השנייה.
[תיקון: תשע״ז]
תחילה, תחולה והצהרת הון ראשונה
(א)
תחילתו של חוק זה ביום ה׳ בניסן התשע״ז (1 באפריל 2017) (להלן – יום התחילה), והוא יחול על בעלי תפקידים בכירים ונושאי משרה המנויים בהגדרה ”חוקי נושאי משרה שיפוטית“, המכהנים ביום התחילה ואילך.
(ב)
הצהרת הון ראשונה לפי חוק זה תוגש בתוך 90 ימים מיום התחילה, ולעניין זה יראו את מי שמכהן בתפקידו ביום התחילה כאילו מונה באותו היום.

תוספת ראשונה

(סעיף 2(א))

טור א׳
בעל תפקיד בכיר
טור ב׳
הגורם המפקח
(1)
שוטר בדרגת תת־ניצב ומעלה במשטרת ישראל
המבקר הפנימי של המשרד לביטחון הפנים, שמונה לפי חוק הביקורת הפנימית, התשנ״ב–1992
(2)
סוהר בדרגת תת־גונדר ומעלה בשירות בתי הסוהר
המבקר הפנימי של המשרד לביטחון הפנים, שמונה לפי חוק הביקורת הפנימית, התשנ״ב–1992
(3)
חייל בצבא הגנה לישראל שהוא אחד מאלה:
(א)
קצין בדרגת אלוף ומעלה;
(ב)
קצין בדרגת תת־אלוף, באחד מתפקידים אלה: ראש מטה אגף טכנולוגיה ולוגיסטיקה, ראש חטיבת לוגיסטיקה, ראש להק ציוד, ראש מספן ציוד, ראש המינהל האזרחי, ראש מינהלת פרויקט ”מרחב התפר“ ו”שעון חול“, ראש היחידה לפיתוח אמצעי לחימה, היועץ הכספי לראש המטה הכללי, ראש מינהלת טנק ”המרכבה“, קצין המשטרה הצבאית הראשי, הפרקליט הצבאי הראשי
המבקר הפנימי של משרד הביטחון, שמונה לפי חוק הביקורת הפנימית, התשנ״ב–1992
(4)
עובד רשות מקומית שהוא אחד מאלה: המנהל הכללי, המזכיר, המהנדס, היועץ המשפטי, המבקר, הגזבר, מנהל מחלקה, עוזר לראש הרשות המקומית; לעניין זה –
”מנהל מחלקה“ – ראש מינהל, אגף או גוף אחר ברשות מקומית שבתחומה 20,000 תושבים לפחות, והוא הגורם הבכיר המופקד על ענייני גבייה, רישוי עסקים או פיקוח על הבנייה באותה רשות מקומית;
שופט כהגדרתו בחוק ראש הרשות המקומית וסגניו (הצהרת הון), התשנ״ד–1994

תוספת שנייה

(סעיף 2(ב))

הצהרת הון

חלק כללי

אני החתום מטה (שם משפחה ושם פרטי) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מס׳ זהות . . . . . . . . . . . . . . . . . ממלא משרה . . . . . . . . . . . . . . . . . . ביחידה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . של המשרד / הרשות המקומית / בבית משפט / בבית דין . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מצהיר בזה, בדבר הנכסים והחובות, שלי ושל בן זוגי החי עמי ושל ילדיי הסמוכים על שולחני (להלן – בני משפחתי), לאמור:
בן הזוג (שם משפחה ושם פרטי) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מס׳ זהות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ילדיי הסמוכים על שולחני:
1.
שם משפחה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שם פרטי . . . . . . . . . . . . . . . . . . מס׳ זהות . . . . . . . . . . . . . . . . . שנת לידה . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.
שם משפחה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שם פרטי . . . . . . . . . . . . . . . . . . מס׳ זהות . . . . . . . . . . . . . . . . . שנת לידה . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.
שם משפחה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שם פרטי . . . . . . . . . . . . . . . . . . מס׳ זהות . . . . . . . . . . . . . . . . . שנת לידה . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.
שם משפחה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שם פרטי . . . . . . . . . . . . . . . . . . מס׳ זהות . . . . . . . . . . . . . . . . . שנת לידה . . . . . . . . . . . . . . . . . .

חלק א׳ – הון, נכסים, זכויות והתחייבויות

חשבונות עובר ושב, פיקדונות, תכניות חיסכון וכיוצא באלה, בישראל או מחוץ לישראל
רצ״ב תדפיסי כל החשבונות העדכניים שהונפקו, לבקשתי ולבקשת בני משפחתי, על ידי בנקים ומוסדות פיננסיים אחרים – חברות ביטוח, חברי בורסה, קופות פנסיה, קרנות השתלמות וכיו״ב שבהם מנוהלים חשבונות על שמנו או שאנו נהנים בהם (לעניין זה, ”נהנה“ – כהגדרתו בסעיף 7(א)(1)(א) לחוק איסור הלבנת הון, התש״ס–2000);
אני מצהיר בזה כי לאחר קבלת תדפיסי החשבונות הרצ״ב וידאתי שהם כוללים התייחסות לנושאים אלה:
(1)
פרטי המוסד הפיננסי – שם המוסד הפיננסי ומספר הסניף שבו מתנהל החשבון;
(2)
פרטי החשבון – סוג החשבון (עו״ש/פיקדון/תכנית חיסכון וכיו״ב); שם בעלי החשבון או בעלי זכות החתימה; סכום עדכני של הכספים המוחזקים בחשבון נכון ליום הגשת ההצהרה;
(3)
החלק בחשבון באחוזים שבבעלותי או בבעלות בן משפחתי;
(4)
לגבי חשבונות במטבע זר – יש לציין גם את סוג המטבע שבו מתנהל החשבון וסכום עדכני של הכספים המוחזקים בחשבון, במטבע זר.
מזומנים (כספים שאינם מוחזקים במוסד פיננסי כלשהו)
להלן יפורטו סכומים במזומנים שאני או בן משפחתי מחזיקים שלא במוסד פיננסי כלשהו (יש להתייחס לכספים בסכומים העולים על 25,000 שקלים חדשים; כמו כן יש להתייחס גם לכספים המוחזקים בכספות שאצל צדדים שלישיים, למשל בבנקים):
מטבע ישראלי מטבע חוץ שם בעליהם של המזומנים
(המצהיר או בן משפחתו)
סוג המטבע סכום נקוב במטבע חוץ
       
       
ניירות ערך והשקעות אחרות המוחזקים/מנוהלים בעבורי או בעבור בן משפחתי על ידי מוסדות פיננסיים, בישראל או מחוץ לישראל:
(א)
ניירות ערך (לרבות מניות, איגרות חוב או זכויות לרכוש, להמיר או למכור כל אחד מאלה, וכן אופציות וחוזים עתידיים כהגדרתם בסעיף 64 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ״ד–1994, ויחידות בקרן להשקעות משותפות בנאמנות);
רצ״ב תדפיסי תיקי השקעות בניירות ערך המוחזקים בעבורי או בעבור בן משפחתי;
התדפיסים הונפקו לבקשתי או לבקשת בן משפחתי על ידי המוסד הרוכש/המנהל/המחזיק בעבורנו את ניירות הערך (בנק, חבר בורסה, מנהל תיקי השקעות וכיו״ב)**.
אם מדובר ביחידות בקרן להשקעות משותפות בנאמנות, יש להגיש תדפיסי תיקי השקעות ובהם הפרטים המפורטים להלן בשינויים המחויבים (למשל, על הדיווח לכלול את שם הקרן, שם מנהל הקרן וכיו״ב).
אני מצהיר בזה כי לאחר קבלת תדפיסי תיקי ההשקעות הרצ״ב וידאתי שהם כוללים התייחסות לנושאים אלה:
(1)
הגוף המחזיק – שם הגוף ועיסוקו (בנק/מנהל תיקי השקעות וכיו״ב);
(2)
פרטי ניירות הערך המוחזקים – שם המנפיק, סוג נייר הערך, הערך הנקוב ליחידה; מספר היחידות; תאריך הרכישה; לגבי ניירות ערך סחירים – יש לציין גם מספר ניירות הערך ושווי כספי עדכני של תיק ניירות הערך מעודכן לתקופה שלא תעלה על 30 ימים לפני תאריך החתימה על הצהרה זו; לגבי ניירות ערך לא סחירים – יש לציין גם מספר חברה פרטית; ככל שניירות הערך הונפקו על ידי תאגיד שהתאגד מחוץ לישראל – יש לציין גם מספר זיהוי בין־לאומי של התאגיד;
(ב)
זכויות בקופות גמל (לרבות קרנות פנסיה וקרנות השתלמות) ובתכניות ביטוח הכוללות רכיב חיסכון; רצ״ב דוח אחרון לעמית שהונפק על ידי קופת הגמל או חברת הביטוח שבה מנוהל חשבון קופת הגמל (להלן – קופ״ג) או מוחזקת הפוליסה שלי או של בן משפחתי, לפי העניין;
אני מצהיר כי לאחר קבלת הדוח לעמית הרצ״ב וידאתי שהוא כולל התייחסות לנושאים אלה:
(1)
שם קופ״ג/חברת הביטוח;
(2)
תאריך ההצטרפות;
(3)
לגבי חברת הביטוח – מספר פוליסה/לגבי קופ״ג – מספר חשבון;
(4)
סכום מצטבר בשקלים חדשים, מעודכן ליום האחרון של הרבעון הקודם לרבעון שבו מוגשת הצהרה זו.
** יש להגיש תדפיסים נפרדים שהונפקו על ידי כל אחד מהגופים הרוכשים/מנהלים/מחזיקים; לחלופין, ניתן להגיש נספח שנערך על ידי המצהיר או מי מטעמו, הכולל טבלה ובה כל הפרטים הנדרשים בהתאם לסעיף זה.
זכויות בנכסי דלא ניידי (בעל זכות במקרקעין, לרבות בעלים, חוכר ומי שרשאי להירשם כבעלים או כחוכר, בר־רשות, או מחזיק בדמי מפתח):
להלן פירוט נכסי דלא ניידי שאני או בן משפחתי בעלי זכות בהם:
תיאור הנכס, ייעודו והשימוש בו המען (עיר, רחוב, מספר) סוג הזכות שם בעל הזכות (המחזיק או בן משפחתו) וחלקו בנכס (אחוז בזכויות) זיהוי הנכס (גוש וחלקה) עלות רכישה תאריך רכישה
             
             
זכויות בעלות במיטלטלין:
להלן פירוט מיטלטלין / נכסים בלתי מוחשיים*** שאני או בן משפחתי בעלים בהם:
סוג הפריט תיאור תאריך רכישה עלות או ערך משוער
(לפי מיטב השפיטה)
שם הבעלים בנכס
(המצהיר או בן משפחתו) וחלקו בבעלות (באחוזים)
         
         
*** יש להתייחס למיטלטלין אשר שוויים המשוער עולה על 25,000 שקלים חדשים, לרבות כלי רכב, כלי שיט, כלי טיס וכלי תחבורה אחרים ולרבות מוצרים בני–קיימא בתכולת הבית, חפצים יקרי ערך, סחורות ומלאי אחר; במקום שבו המיטלטלין מבוטחים אצל מבטח – ניתן לצרף את רשימת המיטלטלין המבוטחים במקום הטבלה הרצ״ב.
החזקות בתאגידים שלא באמצעות מוסדות פיננסיים:
(א)
שותפויות:
יש לצרף מסמך מאושר על ידי רואה חשבון או מאזן אחרון של השותפות מאושר על ידי רואה חשבון בנוגע לשותפויות שבהן המצהיר או בן משפחתו שותפים, הכוללים פרטים אלה:
(1)
שם השותפות וכתובתה;
(2)
מספר תיק רישום;
(3)
תאריך המאזן האחרון;
(4)
זכויות בשותפות – ערך כספי נכון ליום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
(5)
שמו של בן המשפחה שהוא השותף בשותפות וחלקו בשותפות (באחוזים).
(ב)
תאגידים אחרים (חברות ואגודות שיתופיות):
יש למלא סעיף זה רק לגבי חברות פרטיות או ציבוריות שלא דווח עליהן בסעיף 3 לעיל:
שם התאגיד צורת התאגדות מספר תיק רישום תאריך מאזן אחרון סוג מניות שם הבעלים
(המצהיר או בן משפחתו)
תאריך רכישה ערך נקוב בשקלים חדשים
               
               
זכויות אחרות שלא דווחו לעיל
תיאור הזכות שם בעלי הזכות
(המצהיר או בן משפחתו)
אומדן ערך הזכות
בשקלים חדשים
חלק בזכות באחוזים שמות שותפים
         
         
נוסף על הרכוש המפורט בהצהרה זו, לי או לבן משפחתי מקורות הכנסה אלה (יש להתייחס למקורות הכנסה בעבר אם הם עשויים להיות מקורות הכנסה בעתיד; לעניין זה, ”מקורות הכנסה“ – לרבות תמלוגים, פנסיות, תגמולים ומזונות):
מקור ההכנסה סוג ההכנסה שם בעל הזכות
(המצהיר או בן משפחתו)
סכום בשקלים חדשים
שם כתובת
         
         

חלק ג׳ – חובות/התחייבויות

יש לי או לבן משפחתי חובות בסכום כולל של . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שקלים חדשים (יש להתייחס לכל חוב בסכום העולה על 25,000 שקלים חדשים); להלן פירוט החובות (יש לצרף מסמכי הלוואה או חוב בכתב, אם יש כאלה):
שם בעל החוב
(המצהיר או בן משפחתו)
תאריך היווצרות החוב שם בעל הזכות סכום החוב פרטי ההצמדה
ושיעורי הריבית
בטוחות (ככל שיש)
           
           

חלק ד׳ – הצהרה

אני החתום מטה . . . . . . . . . . . . . . . . . מס׳ זהות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מצהיר בזה כי –
1.
כל המידע והפרטים שמסרתי בהצהרה זו, בקשר לעצמי או לבן משפחתי, הם מלאים, נכונים ואמיתיים;
2.
כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה בקשר לעצמי או לבן משפחתי הם מידיעה אישית, אלא אם כן נאמר במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה, כשהפרטים אינם ידועים לי במלואם או בחלקם או אינם ידועים לי מידיעה אישית, ואין באפשרותי לבררם באמצעים סבירים.
תאריך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
חתימה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


התקבל בכנסת ביום ו׳ בחשוון התשע״ז (7 בנובמבר 2016).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • איילת שקד
  שרת המשפטים
 • ראובן ריבלין
  נשיא המדינה
 • יולי יואל אדלשטיין
  יושב ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן