לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק שלילת תשלומים מחבר הכנסת ומחבר הכנסת לשעבר בשל עבירה

חוק שלילת תשלומים מחבר הכנסת ומחבר הכנסת לשעבר בשל עבירה מתוך

חוק שלילת תשלומים מחבר הכנסת ומחבר הכנסת לשעבר בשל עבירה, תשע״א–2011


הגדרות
הודעת היועץ המשפטי לממשלה
(א)
היועץ המשפטי לממשלה יודיע, לפי פנייה של עשרה חברי הכנסת לפחות, אם מתקיימים לגבי חבר הכנסת כל אלה:
(1)
הוא חשוד או נאשם בעבירה שדינה עשר שנות מאסר או יותר, או הורשע בעבירה כאמור;
(2)
העבירה בוצעה, כולה או חלקה, בעת כהונתו כחבר הכנסת;
(3)
הוא לא התייצב לחקירה או למשפט שהוזמן אליהם או לריצוי עונשו, לפי העניין, בקשר לעבירה, לרבות אם שהה מחוץ לישראל וסירב או נמנע להגיע לישראל לחקירה או למשפט שהוזמן אליהם או לריצוי העונש, לפי העניין, והכל אם לא הציג טעמים סבירים לכך.
(ב)
(1)
הודעת היועץ המשפטי לממשלה כאמור בסעיף קטן (א), תימסר, בתוך שלושים ימים מהיום שקיבל את הפנייה, לפונים, ליושב ראש הכנסת וליושב ראש ועדת הכנסת, ואם הדבר ניתן – גם לחבר הכנסת הנוגע בדבר; הודיע היועץ המשפטי לממשלה כי מתקיים לגבי חבר הכנסת האמור בסעיף קטן (א), יציין את מהות החשדות ואת הוראות החיקוק של העבירה ופרטים בדבר אי־התייצבות כאמור בסעיף קטן (א)(3).
(2)
היועץ המשפטי לממשלה רשאי להודיע כאמור בפסקה (1), גם ביוזמתו.
(ג)
סבר היועץ המשפטי לממשלה כי ציון הפרטים האמורים בסעיף קטן (א) או (ב), כולם או חלקם, עלול לפגוע בחקירה, בניהול משפט, באינטרס ציבורי חשוב אחר או בצנעת הפרט, רשאי הוא להשיב לפונים כי אין באפשרותו לציינם.
החלטה בדבר שלילת תשלומים
(א)
הודיע היועץ המשפטי לממשלה כי מתקיים לגבי חבר הכנסת האמור בסעיף 2(א), רשאית הכנסת, לפי הצעת ועדת הכנסת, להחליט שתשלומים שחבר הכנסת זכאי להם, כולם או חלקם, לא ישולמו בתקופה האמורה בסעיף 5.
(ב)
בהחלטה לפי סעיף קטן (א), רשאית הכנסת, לפי הצעת ועדת הכנסת, לקבוע כי אם יחדל חבר הכנסת לכהן או שחברותו בכנסת תושעה לפי סעיף 42ב לחוק־יסוד: הכנסת, לאחר קבלת ההחלטה בדבר שלילת תשלומים, תחול ההחלטה גם על גמלאות ותשלומים אחרים לפי חוק הגמלאות המשולמים בשל הכהונה בכנסת או על תשלומים למי שחברותו בכנסת הושעתה, לפי העניין.
הדיון בדבר שלילת תשלומים
(א)
הדיון בוועדת הכנסת לפי סעיף 3, יתקיים בתוך שלושים ימים מיום הודעת היועץ המשפטי לממשלה כאמור בסעיף 2(ב).
(ב)
החליטה ועדת הכנסת להציע לכנסת כי לא ישולמו לחבר הכנסת תשלומים, תונח הצעתה על שולחן הכנסת, ויפורטו בה התשלומים שמוצע לשלול.
(ג)
הכנסת תדון בהצעת ועדת הכנסת כאמור בסעיף קטן (ב) ותחליט אם לקבלה, בתוך 14 ימים מיום הנחתה על שולחן הכנסת; על ההצעה תתקיים הצבעה אחת בלבד, אלא אם כן ביקשו 25 חברי הכנסת לפחות לקיים הצבעות נפרדות על פרטים מסוימים בהצעה, כפי שיציינו.
(ד)
ועדת הכנסת לא תציע, והכנסת לא תחליט, כי לא ישולמו לחבר הכנסת תשלומים, אלא לאחר שניתנה לאותו חבר הכנסת הזדמנות להשמיע את טענותיו לפני הוועדה ולפני הכנסת, ולאחר שניתנה ליועץ המשפטי לממשלה הזדמנות להשמיע את דבריו לפני הוועדה; הודעה בדבר קיום הדיון בכנסת ובוועדת הכנסת תפורסם באתר האינטרנט של הכנסת ותישלח לכתובתו של חבר הכנסת כפי שמסר לכנסת.
(ה)
הכנסת לא תדון ולא תחליט על שלילת תשלומים, אלא אם כן הודיעו לכל חברי הכנסת לפחות 24 שעות מראש על קיום הדיון וההצבעה, והפרוטוקול של דיוני ועדת הכנסת הועמד לעיונם.
התקופה לשלילת תשלומים
(א)
החליטה הכנסת על שלילת תשלומים לפי חוק זה, תחול ההחלטה על תשלומים שהיו אמורים להשתלם החל ב־1 בחודש שלאחר קבלתה, ועד אשר התקיים אחד מאלה:
(1)
היועץ המשפטי לממשלה הודיע ליושב ראש הכנסת וליושב ראש ועדת הכנסת כי האמור בסעיף 2(א) חדל להתקיים לגבי חבר הכנסת; הודעה כאמור תימסר במועד מוקדם ככל האפשר לאחר שהדבר נודע ליועץ המשפטי לממשלה;
(2)
הכנסת שינתה את החלטתה לפי סעיף 6, בהתאם לשינוי שנקבע.
(ב)
התקיים האמור בסעיף קטן (א)(1) בתוך שנה מהיום שבו החלה לחול ההחלטה בדבר שלילת תשלומים, ישולמו לחבר הכנסת שכר או גמלאות שלא שולמו לו לפי חוק זה, לפי העניין, אף אם חדל לכהן כחבר הכנסת.
בקשה לשינוי ההחלטה
(א)
חבר הכנסת שלגביו התקבלה החלטת הכנסת בדבר שלילת תשלומים לפי חוק זה, רשאי לפנות לוועדת הכנסת ולבקש כי תציע לכנסת לשנות את החלטתה, כולה או חלקה, בשל שינוי בנסיבות שעמדו ביסוד ההחלטה.
(ב)
ועדת הכנסת תדון בבקשה כאמור בסעיף קטן (א) בהקדם האפשרי, ורשאית היא לפנות ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה שיודיע אם עדיין מתקיים לגבי חבר הכנסת האמור בסעיף 2(א); הוראות סעיף 4(ד) ו־(ה) יחולו, בשינויים המחויבים, על הדיון בוועדת הכנסת ובכנסת.
(ג)
החליטה ועדת הכנסת להציע לכנסת לשנות את החלטתה, רשאית היא, אם החלטת הוועדה התקבלה בתוך שנה מהיום שבו החלה לחול ההחלטה בדבר שלילת תשלומים, להציע גם כי ישולמו לחבר הכנסת שכר או גמלאות שלא שולמו לו לפי ההחלטה, כולם או חלקם, אף אם חדל לכהן כחבר הכנסת.
(ד)
החליטה ועדת הכנסת להציע לכנסת לשנות את החלטתה, תונח הצעתה על שולחן הכנסת, והכנסת תדון בה ותחליט אם לקבלה, בתוך 14 ימים מיום הנחתה.
תחולה על חבר הכנסת לשעבר ועל מי שחברותו בכנסת הושעתה
(א)
הכנסת, לפי הצעת ועדת הכנסת, רשאית להחליט כי לא ישולמו לחבר הכנסת לשעבר גמלאות ותשלומים אחרים, כולם או חלקם, שהוא זכאי להם לפי חוק הגמלאות בשל כהונתו בכנסת, אם התקיים לגביו האמור בסעיף 2(א).
(ב)
הכנסת, לפי הצעת ועדת הכנסת, רשאית להחליט כי לא ישולמו למי שחברותו בכנסת הושעתה, תשלומים שהוא זכאי להם, כולם או חלקם, אם מתקיים לגביו האמור בסעיף 2(א).
(ג)
הוראות חוק זה יחולו לעניין החלטה כאמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב), בשינויים המחויבים ובשינוי זה: לעניין סעיף 4(ד), לחבר הכנסת לשעבר ולמי שחברותו בכנסת הושעתה תינתן הזדמנות להשמיע את טענותיהם לפני הכנסת באמצעות אחד מחברי הכנסת.
סייג לעניין שאירים
החלטת הכנסת בדבר שלילת תשלומים לפי חוק זה לא תחול לגבי שאירים של חבר הכנסת.
מניין ימי פגרת הכנסת
ימי פגרת הכנסת לא יבואו במניין הימים האמורים בחוק זה, למעט לעניין התקופה הקבועה בסעיף 2(ב).
תחולה
הוראות חוק זה יחולו על הודעה שמסר היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 2 מיום תחילתו של חוק זה ואילך, אף אם האמור בסעיף 2(א), כולו או חלקו, התקיים לפני יום התחילה.
ביצוע
יושב ראש הכנסת ממונה על ביצוע חוק זה.


התקבל בכנסת ביום י׳ באדר א׳ התשע״א (14 בפברואר 2011).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • שמעון פרס
  נשיא המדינה
 • ראובן ריבלין
  יושב ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן