לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק תכנון משק החלב

חוק תכנון משק החלב מתוך

חוק תכנון משק החלב, התשע״א–2011


תוכן עניינים

פרק א׳: מטרות החוק

מטרות החוק
מטרותיו של חוק זה הן:
(1)
לפתח, לייעל ולבסס את משק החלב בישראל, תוך הבטחת איכות ובטיחות ייצור החלב ושיווקו;
(2)
להבטיח אספקה סדירה של חלב ומוצריו, תוך הבטחת מחירים נאותים ליצרנים, למחלבות ולציבור ותנאים הולמים לפעילות היצרנים והמחלבות.

פרק ב׳: הגדרות

הגדרות
בחוק זה –
”ארגון יציג“ – ארגון שהוכר לפי סעיף 6;
”ועדת הערר“ – ועדת הערר שהוקמה לפי הוראות סעיף 11;
”חומרי גלם חלביים“ – אבקת חלב וחמאה תעשייתית שמקורם בחלב בקר גולמי;
”חלב במכסה“ – כמות החלב הגולמי שייצר יצרן במסגרת מכסת החלב שנקבעה לו, לרבות חומרי הגלם החלביים שיוצרו ממנה;
”חלב בקר במכסה“ – חלב בקר גולמי שהוא חלב במכסה;
”חלב גולמי“ או ”חלב“ – נוזל, למעט קולוסטרום, המתקבל על ידי חליבה של מקנה, שלא עבר תהליך עיבוד, לרבות אריזה;
”חלב לצריכה עצמית“ – חלב שיוצר בידי אדם, בכמות שאינה עולה על 1,000 ליטר בשנה ליחיד או 50,000 ליטר בשנה לאגודה שיתופית, ושנועד לצריכת אותו אדם ובני ביתו או לצריכת חברי האגודה השיתופית ובני ביתם;
”חלב עודף“ – כמות החלב הגולמי שייצר יצרן מעבר למכסת החלב שנקבעה לו, לרבות חומרי הגלם החלביים שיוצרו ממנה;
”ייצור מקומי“ – ייצור חלב גולמי בידי יצרן;
”יצרן“ – אדם העוסק בייצור ובשיווק חלב ונקבעה לו מכסת חלב לפי סעיף 7;
”מועצת החלב“ – חברה לתועלת הציבור ששמה ”המועצה לענף החלב בישראל (ייצור ושיווק)“;
”מוצר חלב“ – מוצר ש־50 אחוזים או יותר ממשקלו על בסיס חומר יבש, נובע מחלבון, שומן, לקטוז או מינרלים שמקורם בחלב, ואינו חומרי גלם חלביים;
”מחלבה“ – עסק שבו מיוצרים מוצרי חלב מחלב גולמי או מחומרי גלם חלביים, לרבות בעל העסק, מנהלו או מפעילו;
”מחלבה מורשית“ – מחלבה המחזיקה ברישיון לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון, ייצורו והחסנתו), התשכ״א–1960;
”מכסת חלב“ או ”מכסה“ – כמות החלב הגולמי שרשאי מי שעוסק בייצור ובשיווק חלב, לייצר ולשווק בשנה פלונית בהתאם לקביעה לפי סעיף 7;
”מסמכי היסוד“ – התזכיר והתקנון של מועצת החלב;
”מפקח“ – מי שמונה למפקח לעניין חוק זה לפי סעיף 33;
”מקנה“ – בקר וצאן;
”המשרד“ – משרד החקלאות ופיתוח הכפר;
”עודפי חלב במכסה“ – חלב במכסה שלא נצרך בשוק המקומי;
”שיווק“ – סחר, לרבות העברה לאחר בכל דרך מדרכי ההעברה של בעלות או חזקה, למעט העברת חלב לצריכה עצמית;
”השר“ – שר החקלאות ופיתוח הכפר;
”השרים“ – שר האוצר והשר.

פרק ג׳: תכנון משק החלב

סימן א׳: הסדרת הייצור והשיווק

ייחוד השיווק
(א)
שיווק חלב ומוצרי חלב בישראל יהיה מייצור מקומי בלבד, או מייבוא שהותר על פי סעיף קטן (ב) או לפי כל דין.
(ב)
שר התעשייה המסחר והתעסוקה רשאי, בהתייעצות עם השר, להתיר ייבוא מוצרי חלב לישראל, בכפוף להוראות כל אמנה בין־לאומית שמדינת ישראל צד לה.
(ג)
לעניין סעיף זה, ”מוצר חלב“ – מוצר שאינו חומרי גלם חלביים, המכיל חלב גולמי או חומרי גלם חלביים בשיעור העולה על 50 אחוזים ממשקלו.
קביעת היקף הייצור הכולל
(א)
השר יקבע, בצו, מדי שנה, את היקף הייצור המקומי הכולל לאותה שנה לכלל היצרנים (להלן – היקף הייצור הכולל), על פי ההיקף החזוי של מלוא הצריכה של חלבון חלב ומוצריו או של שומן חלב ומוצריו, לפי הגבוה מביניהם.
(ב)
השר רשאי, בצו, לשנות את היקף הייצור הכולל שקבע לפי סעיף קטן (א), במהלך השנה, אם ראה שנוצרו תנאים המצדיקים זאת.
ועדת המכסות
(א)
השר ימנה ועדה לקביעת מכסות חלב (להלן – ועדת המכסות), שחבריה יהיו המנהל הכללי של מועצת החלב, והוא יהיה היושב ראש, ושני נציגי השר מבין עובדי משרדו.
(ב)
מועצת החלב תעניק לוועדת המכסות את השירותים הנדרשים לצורך פעילותה, ואולם בכל הנוגע לפעילות ועדת המכסות, יפעלו אותם עובדי המועצה הנותנים שירותים לוועדה, לפי הוראות הוועדה ובפיקוחה.
(ג)
נציג של ארגון יציג ישמש משקיף בוועדת המכסות ויוזמן להשתתף בדיוניה; נקבע ארגון יציג נוסף לפי הוראות סעיף 6(ב), רשאי השר להורות על מינוי נציגו כמשקיף בוועדת המכסות לתקופות קצובות, ובלבד שבכל תקופה לא ישמש כמשקיף יותר מנציג אחד של ארגון יציג.
הכרה בארגון יציג
(א)
השר, בהתייעצות עם מועצת החלב, יכיר בארגון הפועל לקידום עניינם של כלל היצרנים כארגון יציג; הכרה כאמור תיעשה בהתחשב במספר היצרנים החברים בארגון, בהיקף הכולל של מכסות החלב שלהם ובפריסה הגאוגרפית של משקיהם.
(ב)
ראה השר כי לשם ייצוג הולם של כלל היצרנים יש צורך בהכרה בארגון יציג נוסף, רשאי הוא להכיר בארגון נוסף כארגון יציג, לפי הוראות סעיף קטן (א), ובכלל זה השיקולים המנויים בו.
קביעת מכסות חלב
(א)
ועדת המכסות תקבע מכסות חלב ליצרנים, ותהיה רשאית לשנותן, להעבירן, להתנותן בתנאים או לעשות בהן כל פעולה אחרת, לפי הוראות חוק זה.
(ב)
סך כל מכסות החלב שייקבעו בכל שנה לפי סעיף קטן (א), לא יעלה על היקף הייצור הכולל לאותה שנה.
(ג)
לא תיקבע מכסת חלב אלא למי שמתקיימים בו כל אלה:
(1)
הוא בעל מקנה;
(2)
המקנה נמצא במשקו;
(3)
הוא מתגורר ביישוב שבו נמצא המקנה דרך קבע;
(4)
עיסוקו בייצור חלב גולמי מהמקנה האמור בפסקה (1) ובשיווקו, בין בעצמו ובין בסיוע אחרים.
(ד)
לא תיקבע מכסת חלב לתאגיד, אלא אם כן הוא בית ספר חקלאי, מכון מחקר חקלאי או אגודה שיתופית שחבריה הם יחידים, וכן אגודה שיתופית שחבריה אינם יחידים, אם נקבעה לה מכסת חלב לפני תחילתו של חוק זה.
(ה)
על אף האמור בסעיף קטן (ג), רשאית ועדת המכסות לקבוע מכסת חלב –
(1)
למי שאין באפשרותו, באופן זמני, לייצר חלב גולמי במשקו, בין משום שמדובר במי שנקבעה לו מכסת חלב לראשונה ובין מחמת נסיבות משקיות או אישיות חריגות אחרות, ולהתיר לו לייצר את מכסת החלב שנקבעה לו במשקו של יצרן אחר, או בתנאים שתקבע; היתר יינתן לתקופה שאינה עולה על שלוש שנים רצופות;
(2)
ליצרן שמקנהו אינו נמצא במשקו, אם התקשר בשותפות עם יצרן אחר לאחר שוועדת המכסות קבעה, לפי סעיף 12(א)(4), שתנאי השותפות מבטיחים שכל אחד מהיצרנים השותפים בה יעסוק בפועל בייצור חלב ושאין בהם כדי לפגוע ביישומן של מטרות חוק זה או של הוראות לפיו.
(ו)
מכסת חלב אינה ניתנת להעברה, כולה או מקצתה, אלא על פי היתר בכתב של ועדת המכסות ובהתאם לתקנות לפי סעיף 12(א).
(ז)
ועדת המכסות תיתן למי שעלול להיפגע מהחלטתה לפי סעיף זה הזדמנות לטעון את טענותיו לפניה, בדרך שתורה בהתאם לתקנות לפי סעיף 12(א)(6).
ייצור ושיווק חלב ומוצריו
(א)
לא ייצר אדם חלב גולמי אלא אם כן הוא יצרן או אם החלב מיועד לצריכה עצמית.
(ב)
לא ייצר יצרן חלב גולמי אלא במשקו ובהתאם למכסת החלב שנקבעה לו לפי חוק זה.
(ג)
על אף האמור בסעיף קטן (ב), רשאי יצרן לייצר חלב גולמי במשקו של יצרן אחר אם ניתן לו היתר מוועדת המכסות לפי סעיף 7(ה).
(ד)
לא ישווק אדם חלב גולמי –
(1)
אלא אם כן הוא יצרן או מחלבה מורשית;
(2)
אלא למחלבה מורשית.
(ה)
לא ייצר ולא ישווק אדם מוצר שיוצר מחלב גולמי או מחומרי גלם חלביים, אלא אם כן החלב הגולמי, חומרי הגלם החלביים או המוצר כאמור, הם מייצור מקומי או שיובאו לפי כל דין.
(ו)
יצרן לא ייצר ולא ישווק ומחלבה לא תרכוש ולא תמכור חלב עודף או עודפי חלב במכסה, אלא לפי הוראות שקבעה מועצת החלב בהתאם לתקנות לפי סעיף 12(ב).
איסור השמדת חלב במכסה וחלב עודף
לא ישמיד אדם חלב במכסה או חלב עודף אלא בהיתר מאת ועדת המכסות או אחד מחבריה שהיא הסמיכה לעניין זה.
מס על העברת מכסה
על תמורה המתקבלת אצל יצרן שהעביר את מכסתו, במלואה, ליצרן אחר, בהתאם להיתר לפי סעיף 7(ו), עד לסכום שיקבע השר, יחול מס בשיעור של 10 אחוזים.
ועדת ערר
(א)
הרואה את עצמו נפגע מהחלטה של ועדת המכסות רשאי לערור עליה לפני ועדת הערר בתוך 45 ימים מהיום שנמסרה לו ההחלטה.
(ב)
ועדת הערר תהיה בת שלושה חברים, והם:
(1)
מי שכשיר להיות שופט של בית משפט שלום, שימנה שר המשפטים, והוא יהיה היושב ראש;
(2)
שני חברים שימנה השר, האחד מבין עובדי משרדו והשני מתוך רשימה שהגיש לו ארגון יציג.
(ג)
על ועדת הערר יחולו הוראות חוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב–1992.
(ד)
על החלטת ועדת הערר ניתן לערער לבית המשפט לעניינים מינהליים.
תקנות לעניין הסדרת הייצור והשיווק
(א)
השר, בהתייעצות עם מועצת החלב ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע הוראות לעניין מכסות חלב, ובין השאר בעניינים אלה:
(1)
עקרונות כלליים ודרכים לקביעת אמות מידה לחלוקה ולקביעה של מכסות חלב ליצרנים קיימים ולמבקשי מכסות חדשים, ובכלל זה הגבלה על קביעת מכסה ליצרן בשל אי־עמידה בהוראות לפי חוק זה, ובלבד שחלוקת המכסות תיעשה על בסיס חלוקת המכסות בשנים הקודמות, לשם השגת מטרות חוק זה ועל פי שיקולים נוספים לרבות פריסת ההתיישבות ופיתוח הכפר וצמצום פערי מכסות בין יצרנים;
(2)
הוראות לעניין קביעת מכסת חלב משתנה לפי תקופות השנה, ושינוי מכסה במהלך השנה;
(3)
ביטול של מכסות חלב שנקבעו, העברת מכסות בין יצרנים, לרבות המנגנונים להעברה ולקביעת התמורה שתשולם בעבור ההעברה;
(4)
אמות מידה והגבלות על הקמת שותפויות בין יצרנים, ובכלל זה הגבלות על מספר השותפים בהן, מרחק גאוגרפי בין משקיהם וגודל מכסותיהם;
(5)
הגבלות על הפסקה זמנית או קבועה של ייצור חלב;
(6)
המניין החוקי של ועדת המכסות ודרכי עבודתה, לרבות דרכים לטעון לפניה לפי הוראות סעיף 7(ז);
(7)
דרכי מסירת הודעות, לרבות הודעות ליצרנים בעניין קביעת מכסותיהם;
(8)
קביעת חובות דיווח של מועצת החלב וועדת המכסות לשר.
(ב)
השר, בהתייעצות עם מועצת החלב ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע הוראות לעניין הסדרת ייצור ושיווק של חלב גולמי ולעניין ויסות של כמויות החלב במשק, ובכלל זה את סמכויות מועצת החלב וועדת המכסות בעניינים אלה; בתקנות לפי סעיף קטן זה יקבע השר, בין השאר –
(1)
הוראות לעניין ייצור חלב גולמי ושיווקו למחלבות, לרבות בדבר ייצור והעברה לצריכה עצמית, לעניין איכות החלב שישווק למחלבות וקביעת תמריצים, חיוביים או שליליים, ליצרנים בקשר לאיכות החלב;
(2)
איסור על התקשרות בין יצרנים למחלבות לתקופה העולה על שלוש שנים;
(3)
הדרכים שבהן תווסת מועצת החלב, בעצמה או באמצעות מחלבות, חלב במכסה בין עונות השנה ובין ימות השבוע ואופן מימון הוויסות, ובלבד שהוראות של המועצה לעניין ייצור או מכירה של מוצרי חלב או מוצרים אחרים שיוצרו מחלב, למעט חומרי גלם חלביים, לא יינתנו אלא בהסכמת המחלבה הנוגעת בדבר;
(4)
הדרכים שבהן תטפל מועצת החלב, בעצמה או באמצעות מחלבות, בחלב עודף ובעודפי חלב במכסה, לרבות הוראות שתיתן המועצה לעניין זה ובכלל זה הוראות לפינוים או להשמדתם ואופן מימון פעולות אלה, ובלבד שהוראות של המועצה לעניין ייצור או מכירה של מוצרי חלב או מוצרים אחרים שיוצרו מחלב, למעט חומרי גלם חלביים, לא יינתנו אלא בהסכמת המחלבה הנוגעת בדבר;
(5)
הוראות לעניין תשלום למחלבות מקרנות כאמור בסעיף 29, בעבור ייצור חומרי גלם חלביים ומוצרי חלב, שיוצרו מחלב עודף או מעודפי חלב במכסה;
(6)
הוראות לעניין ניהול חשבונות של יצרנים ומחלבות וחובות דיווח שלהם למועצת החלב בדבר הייצור והשיווק של חלב גולמי, חומרי גלם חלביים ומוצרי חלב;
(7)
הוראות לעניין הטיפול בחלב, בחומרי גלם חלביים, ובמוצרי חלב שנתפסו לפי סעיף 34(ב)(2), ובכלל זה השמדתם.

סימן ב׳: קביעת מחירים

קביעת מחירים
(א)
חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ״ו–1996 (להלן – חוק הפיקוח), יחול על חלב בקר במכסה, על חומרי גלם חלביים ועל שירותי ייבוש וחיבוץ של חלב, בשינויים אלה:
(1)
על אף האמור בסעיף 9 לחוק הפיקוח, השרים יקבעו, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, עקרונות לקביעת המחירים בצו האמור בסעיף קטן (ב);
(2)
על אף האמור בסעיף 12(ג) לחוק הפיקוח, קביעת מחירים מזעריים לפי סעיף זה אינה טעונה את אישור הממשלה;
(3)
בסעיף 13(א) לחוק הפיקוח, במקום ”מחיר מזערי – הגבוה מביניהם“ יקראו ”מחיר מזערי – יועבר לשרים פירוט הדעות של חברי הוועדה“.
(ב)
לשם השגת מטרות חוק זה, יקבעו השרים, בצו לפי פרק ה׳ לחוק הפיקוח
(1)
מחירים מזעריים שעל מחלבה לשלם ליצרן בעבור חלב בקר במכסה (בסימן זה – המחירים המזעריים);
(2)
מחירים מרביים לחומרי גלם חלביים ולשירותי ייבוש וחיבוץ של חלב (בסימן זה – המחירים המרביים);
(3)
הדרכים לעדכון המחירים האמורים בפסקאות (1) ו־(2).
איסור מכירה ורכישה שלא במחיר שנקבע
(א)
יצרן לא ימכור חלב בקר במכסה ומחלבה לא תרכוש חלב בקר במכסה, במחירים נמוכים מהמחירים המזעריים; ואולם לא יראו מכירה או רכישה שנקבעו לגביהן תמריצים בקשר לאיכות חלב בהוראות לפי סעיף 12(ב)(1), או שניתנו לגביהן הוראות לוויסות חלב במכסה בין עונות השנה לפי סעיף 12(ב)(3), כמכירה או כרכישה במחיר נמוך מהמחיר המזערי.
(ב)
מחלבה לא תמכור ולא תרכוש חומרי גלם חלביים מייצור מקומי או שירותי ייבוש וחיבוץ של חלב, במחירים גבוהים מהמחירים המרביים.
אמות מידה למחירי מוצרי חלב
על אף האמור בסעיף 9 לחוק הפיקוח, לצורך קביעת מחירים למוצרי חלב לפי פרק ה׳ לחוק הפיקוח, תקבע ועדת המחירים כהגדרתה בחוק האמור, אמות מידה שלפיהן, בין השאר, מחירי מוצרי החלב יעודכנו בהתאם למועדם ולשיעורם המצטבר של השינויים במחירים המזעריים של חלב בקר במכסה.

פרק ד׳: מועצת החלב

מטרות מועצת החלב ותפקידיה
(א)
מועצת החלב תפעל לקידום ולמימוש מטרות חוק זה, והיא תהיה מוסמכת לפעול למטרות אלה –
(1)
הסדרת ייצור החלב ושיווקו לציבור;
(2)
עידוד, ייזום ומימון פעולות הדרושות לפיתוח ולייעול משק החלב, ובכלל זה ביצוע מחקרים, הדרכה מקצועית וביטוח מקנה;
(3)
עידוד צריכת חלב ומוצריו ופרסומם;
(4)
תמיכה בפעולות ארגונים יציגים לקידום ופיתוח כלל משק החלב לפי חוק זה ושיתוף פעולה אתם, והכל בהתאם למטרות מועצת החלב לפי חוק זה ולפי מבחנים שוויוניים.
(ב)
מטרות מועצת החלב, שפורטו במסמכי היסוד, יהיו מטרות ציבוריות בלבד, כאמור בסעיף קטן (א).
שינוי מסמכי היסוד של המועצה
(א)
בלי לגרוע מהוראות כל דין, מסמכי היסוד של מועצת החלב לא ישונו אלא באישור השר וועדת הכלכלה של הכנסת.
(ב)
הוראות לפי חוק זה גוברות על כל הוראה סותרת במסמכי היסוד.
סייג לתחולת הוראות בעניין חברה לתועלת הציבור
(א)
הוראות סעיפים 345יא ו־345כ לחוק החברות, התשנ״ט–1999 (להלן – חוק החברות), לא יחולו על מועצת החלב.
(ב)
(1)
על אף האמור בסעיף 345יב לחוק החברות, עסקה של מועצת החלב עם דירקטור או חבר ועדת ביקורת או עם תאגיד בשליטתו של מי מהם, אשר מתקיימים לגביה התנאים שבסעיף 36(ה), אינה טעונה את אישורם של האסיפה הכללית ובית המשפט ואינה טעונה הודעה לרשם ההקדשות.
(2)
על אף האמור בסעיף 345יב(א)(2) לחוק החברות, עסקה חריגה של מועצת החלב עם בעל מניה בחברה שמתקיימים לגביה התנאים לפי סעיף 36(ה)(1) עד (3) טעונה את אישור ועדת הביקורת והדירקטוריון, ואם לא נקבע אחרת בתקנון החברה – גם את אישור האסיפה הכללית, ואינה טעונה את אישור בית המשפט.
(3)
על אף האמור בסעיף 345יב(א)(3) לחוק החברות, עסקה שאינה עסקה חריגה של מועצת החלב עם בעל מניה במועצה אינה טעונה הודעה לרשם ההקדשות.
(4)
מועצת החלב תכלול בדוח המילולי כמשמעותו בסעיף 345כד לחוק החברות דיווח לגבי עסקאות שאושרו לפי סעיף קטן זה, בסעיף נפרד.
(ג)
על אף האמור בסעיף 345יח לחוק החברות, לא ימונה חוקר לחקור בענייניה של מועצת החלב אלא על פי בקשת המנהל הכללי של המשרד או בהסכמתו.
פירוק המועצה
(א)
פירוק מועצת החלב ייעשה בידי בית משפט בלבד, לפי הוראות פרק י״ב לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג–1983 (להלן – פקודת החברות), ובלבד שלא תוגש בקשה לפירוק על ידי מועצת החלב או על ידי בעל מניות בה אלא בהסכמת המדינה שתינתן בהחלטת הממשלה; על הגשת בקשה לפירוק מועצת החלב ועל הגשת כל בקשה אחרת במסגרת הליך הפירוק, ימסור המבקש הודעה גם ליועץ המשפטי לממשלה.
(ב)
נוסף על האמור בכל דין, המפורטים להלן רשאים להגיש בקשה לבית המשפט לפירוק מועצת החלב כאמור בסעיף קטן (א):
(1)
היועץ המשפטי לממשלה – באחת מעילות אלה:
(א)
אם סבר כי פעולות המועצה מתנהלות בניגוד לחוק, למטרות המועצה או למסמכי היסוד, ובלבד שניתנה למועצה התראה, בכתב, לתקן את המעוות והיא לא עשתה כן בתוך זמן סביר לאחר קבלת ההתראה;
(ב)
אם מי שנתמנה לבצע חקירה לפי סעיף 345יח לחוק החברות המליץ על פירוק מועצת החלב;
(2)
הממשלה – באחת מעילות אלה:
(א)
אם התקבלה החלטת ממשלה כי מימוש מטרות המועצה לפי חוק זה אינו אפשרי או שהמועצה אינה מגשימה את מטרותיה;
(ב)
אם התקבלה החלטת ממשלה שאין עוד צורך בקיומה של מועצת החלב.
(ג)
הוגשה לבית המשפט בקשה לפירוק מועצת החלב, למעט בקשה לפי סעיף קטן (ב)(2)(ב), לא יורה בית המשפט על הפירוק אלא לאחר שנוכח כי בנסיבות העניין לא ניתן להביא לפעילות תקינה של המועצה או למימוש מטרותיה.
(ד)
החליט בית המשפט על פירוק מועצת החלב, רשאית הממשלה להודיע לבית המשפט כי חברה אחרת תמלא את תפקידי מועצת החלב לפי חוק זה ממועד פירוקה של מועצת החלב; הודיעה הממשלה כאמור, יוקנו לאותה חברה, החל במועד הפירוק, סמכויות מועצת החלב, ויחולו עליה הוראות חוק זה החלות לגבי המועצה, בשינויים המחויבים ובשינויים שיורה בית המשפט.
דין נכסים בפירוק
לאחר שנפרעו חובות מועצת החלב לנושיה במלואם, יועברו נכסי המועצה העומדים לחלוקה בפירוק למי שיורה בית המשפט, לאחר שקיבל את המלצת השרים לעניין זה, כדי שישמשו לטובת משק החלב ומוצריו; ואולם הודיעה הממשלה כאמור בסעיף 19(ד), יועברו נכסי המועצה, על פי הוראות בית המשפט, לחברה כאמור באותו סעיף.
מינוי נושאי משרה
(א)
מינוים של אלה ייעשה לאחר התייעצות עם הוועדה לבדיקת מינויים כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, התשל״ה–1975 (בסעיף זה – חוק החברות הממשלתיות), בהרכבה לפי סעיף 60א לחוק האמור, ויחולו לעניין זה הוראות סעיפים 16א, 17, 17א, 18א עד 18ג, 24(ג) ו־37(ג) לחוק החברות הממשלתיות, לפי העניין:
(1)
יושב ראש הדירקטוריון של מועצת החלב;
(2)
המנהל הכללי של מועצת החלב;
(3)
דירקטור מטעם המדינה.
(ב)
החליטה הוועדה לבדיקת מינויים שלא להמליץ על מועמד למשרה מהמשרות האמורות בסעיף קטן (א) שהתקיים בו האמור בסעיף 18ג(א) לחוק החברות הממשלתיות, לא ימונה המועמד למשרה כאמור.
(ג)
דירקטור שאינו מטעם המדינה יתמנה רק אם קבע דירקטוריון מועצת החלב שלא מתקיימים בו הסייגים לפי סעיף 22 ושהוא אינו פסול לכהן כדירקטור לפי כל דין.
סייגים לכהונה
אלה אינם כשירים לכהן כדירקטורים שלא מטעם המדינה במועצת החלב:
(1)
שר, סגן שר וחבר כנסת;
(2)
מי שענייניו האישיים או עיסוקיו האחרים, למעט עניינים הנובעים מתפקידו בגוף שמינה אותו ולמעט עיסוקיו במגזר שאליו הוא משתייך, עלולים לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כדירקטור ובין ענייניו האישיים או עיסוקיו האחרים כאמור.
פקיעת כהונה
דירקטור יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו אם התקיימה בו אחת הנסיבות הפוסלות אדם מכהונה בדירקטוריון, או בהתאם להוראות תקנון מועצת החלב.
עובדי מועצת החלב
(א)
קבלת עובדים למועצת החלב תיעשה על פי נהלים שיבטיחו שקיפות ופומביות וימנעו כל הפליה.
(ב)
עובד מועצת החלב הממלא תפקיד מתפקידיה לפי חוק זה –
(1)
יחולו עליו הוראות חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ״ג–1963 (בסעיף זה – חוק המשמעת), בשינויים המחויבים, והסמכויות הנתונות לשר ולמנהל כללי לפי סעיף 31 לחוק המשמעת, יהיו נתונות לשר ולמנהל הכללי של המשרד, בהתאמה;
(2)
דינו כדין עובד הציבור לפי חוק העונשין, התשל״ז–1977 (בחוק זה – חוק העונשין).
תחולת חוקים וכללים
חובות דיווח
(א)
מועצת החלב, וכל עובד מעובדיה הממלא תפקיד מתפקידיה לפי חוק זה, ימסרו על פי דרישת השר או עובד משרדו שהסמיך לעניין זה –
(1)
דוחות שנתיים ותקופתיים בנושאים שייקבעו בדרישה;
(2)
נתונים שהועברו אליהם לפי חוק זה.
(ב)
השר יתקין תקנות לעניין אופן העברת הנתונים לפי סעיף קטן (א) ולעניין הגנה על סודות מסחריים הנובעים מהם.
תכנית שנתית
מועצת החלב תגיש תכנית שנתית לאישור השר, ותפעל בהתאם לתכנית המאושרת.
היטלים
(א)
השר, בהתייעצות עם מועצת החלב, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע היטלים שעל יצרנים ומחלבות לשלם למועצת החלב, ואת המועדים והדרכים לתשלומם, לרבות ניכוים מהתמורה שמשלמות המחלבות ליצרנים.
(ב)
שיעור ההיטל הכולל ליצרן ולמחלבה יחד בשנה פלונית לא יעלה על 2.5 אחוזים מהמחיר המזערי האחרון שנקבע כאמור בסעיף 13(ב)(1), בשנה שקדמה לה (להלן – שיעור ההיטל המרבי).
(ג)
השרים רשאים, לבקשת מועצת החלב ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, ומנימוקים מיוחדים שיירשמו, להעלות, בצו, את שיעור ההיטל המרבי בשנה מסוימת; בקשת מועצת החלב לפי סעיף קטן זה תוגש רק אם התקבלה החלטה על כך ברוב של שני שלישים מחברי הדירקטוריון.
(ד)
כספי ההיטלים לפי סעיף קטן (א), ייזקפו לחשבון קרנות שיוקמו לפי סעיף 29, לאחר שנוכו מהם הוצאות המינהל של מועצת החלב.
קרנות
(א)
השרים, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבעו הוראות לעניין הקמה וניהול של קרנות למימון –
(1)
הוויסות של כמויות החלב במשק;
(2)
הפינוי של חלב עודף, עודפי חלב במכסה וחומרי גלם חלביים;
(3)
פעולות אחרות של מועצת החלב בהתאם לחוק זה.
(ב)
סך הכספים הצבורים בכל קרן מהקרנות האמורות בסעיף קטן (א), לא יעלה על סך כל כספי ההיטלים שנזקפו לחשבון אותה קרן לפי סעיף 28(ד) במשך שלוש שנים.
הוראות לעניין תקציב מועצת החלב
השר, בהתייעצות עם מועצת החלב, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע הוראות לעניין הכנת התקציב השנתי של המועצה ואישורו, הגבלת הוצאות התקורה בתקציב המועצה, וניהול מערכת הכספים של המועצה וביקורת עליה, ובכלל זה לעניין הגשת תקציבים ותחזיות כספיות ופרסום מאזנים שנתיים.

פרק ה׳: עונשין וסמכויות פיקוח ואכיפה

עונשין
(א)
מי שעשה אחד מאלה, דינו – מאסר שלושה חודשים, או קנס הגבוה מבין אלה: קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין או קנס פי שלושה מערך הטובין או השירות שלגביהם נעברה העבירה:
(1)
ייצר חלב גולמי בניגוד להוראות סעיף 8(א) או (ב);
(2)
שיווק חלב גולמי בניגוד להוראות סעיף 8(ד);
(3)
ייצר או שיווק מוצרי חלב בניגוד להוראות סעיף 8(ה);
(4)
ייצר, שיווק, רכש או מכר חלב עודף או עודפי חלב במכסה, בניגוד להוראות סעיף 8(ו);
(5)
השמיד חלב במכסה או חלב עודף בלא היתר, בניגוד להוראות סעיף 9;
(6)
ייצר, שיווק, רכש או מכר חלב, או ביצע כל פעולה אחרת, בניגוד להוראות לפי סעיף 12;
(7)
מכר או רכש חלב בקר במכסה, חומרי גלם חלביים או שירותי ייבוש וחיבוץ של חלב, בניגוד להוראות סעיף 14.
(ב)
בסעיף זה, ”ערך הטובין או השירות שלגביהם נעברה העבירה“ –
(1)
לגבי חלב בקר גולמי – המחירים המזעריים לפי סעיף 13(ב)(1) בעת ביצוע העבירה, כשהם מוכפלים בכמות החלב שלגביו נעברה העבירה;
(2)
לגבי חומרי גלם חלביים – המחירים המרביים לפי סעיף 13(ב)(2), כשהם מוכפלים בכמות חומרי הגלם שלגביהם נעברה העבירה;
(3)
לגבי שירותי ייבוש וחיבוץ של חלב – המחירים המרביים לפי סעיף 13(ב)(2), כשהם מוכפלים בהיקף השירותים שלגביהם נעברה העבירה;
(4)
לגבי מוצרי חלב – ערך השוק של כלל המוצרים שלגביהם נעברה העבירה;
(5)
לגבי חלב צאן גולמי – ערך השוק של כלל החלב שלגביו נעברה העבירה.
אחריות נושאי משרה
(א)
נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות לפי סעיף 31 על ידי התאגיד או על ידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין; לעניין סעיף זה, ”נושא משרה בתאגיד“ – מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף מוגבל, או אדם האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו נעברה העבירה.
(ב)
נעברה עבירה לפי סעיף 31 בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא המשרה בתאגיד הפר חובתו לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.
הסמכת מפקחים
(א)
השר רשאי להסמיך, מבין עובדי המדינה, מפקחים בסמכויות לפי חוק זה, ובלבד שלא יוסמך מפקח, אלא אם כן התקיימו בו כל אלה:
(1)
משטרת ישראל הודיעה, לא יאוחר משלושה חודשים מקבלת פניית המשרד אליה, כי היא אינה מתנגדת להסמכתו מטעמים של ביטחון הציבור, לרבות בשל עברו הפלילי;
(2)
הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי חוק זה, כפי שהורה השר בהסכמת השר לביטחון הפנים;
(3)
הוא עומד בתנאי כשירות נוספים ככל שהורה השר בהסכמת השר לביטחון הפנים.
(ב)
הודעה על הסמכת מפקח לפי סעיף זה תפורסם ברשומות.
סמכויות פיקוח ואכיפה
(א)
לשם פיקוח על ביצוע הוראות חוק זה, רשאי מפקח, לאחר שהזדהה לפי סעיף 35
(1)
לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;
(2)
לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח או להקל את ביצוע הוראות חוק זה; בפסקה זו, ”מסמך“ – לרבות פלט, כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ״ה–1995;
(3)
לערוך בדיקות או מדידות או ליטול דוגמאות לשם בדיקה וכן להורות על מסירת דוגמאות לבדיקת מעבדה או על שמירתן לתקופה שיורה, או לנהוג בהן בדרך אחרת;
(4)
להיכנס למקום, לרבות לכלי טיס או לכלי רכב, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים אלא על פי צו של בית משפט.
(ב)
התעורר חשד לביצוע עבירה לפי חוק זה, רשאי מפקח –
(1)
לחקור כל אדם הקשור לעבירה כאמור, או שעשויות להיות לו ידיעות הנוגעות לעבירה כאמור; על חקירה לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיפים 2 ו־3 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), בשינויים המחויבים;
(2)
לתפוס בעלי חיים, חלב, חומרי גלם חלביים, מוצרי חלב, מסמכים וחפצים הקשורים לעבירה כאמור; על תפיסה לפי פסקה זו יחולו הוראות הפרק הרביעי לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ״ט–1969 (בסעיף זה – פקודת מעצר וחיפוש), בשינויים המחויבים, ככל שלא נקבעו לגביה הוראות לפי סעיף 12(ב)(7) לחוק זה;
(3)
לבקש מבית משפט צו חיפוש על פי סעיף 23 לפקודת מעצר וחיפוש ולבצעו; על חיפוש לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיפים 24(א)(1), 26 עד 28 ו־45 לפקודת מעצר וחיפוש, בשינויים המחויבים.
(ג)
סירב אדם להיענות לדרישות מפקח, על פי סמכותו בהתאם להוראות סעיף זה, והיה חשש שיימלט או שזהותו אינה ידועה, רשאי המפקח לעכבו עד לבואו של שוטר, ויחולו על עיכוב כאמור הוראות סעיף 75(ב) ו־(ג) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ״ו–1996, בשינויים המחויבים.
(ד)
אין בסמכויות מפקח לפי חוק זה כדי לגרוע מסמכויות פיקוח שניתנו לו לפי כל דין אחר.
זיהוי מפקחים
מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי חוק זה, אלא בעת מילוי תפקידו ובהתקיים שניים אלה:
(1)
הוא לובש מדי מפקח, בצבע ובצורה שהורה לעניין זה המנהל הכללי של המשרד, ובלבד שהמדים כאמור אינם נחזים להיות מדי משטרה, והוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו;
(2)
יש בידו תעודת מפקח המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו, שאותה יציג על פי דרישה.

פרק ו׳: הוראות שונות

ניגוד עניינים
(א)
חבר הדירקטוריון או האסיפה הכללית של מועצת החלב, חבר ועדת המכסות או עובד מועצת החלב (בסעיף זה – חבר), יימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבות, אם הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו; חבר לא יטפל במסגרת תפקידו בנושא העלול לגרום לו להימצא במצב כאמור גם מחוץ לישיבות.
(ב)
התברר לחבר כי נושא הנדון בישיבה או המטופל על ידיו עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיף קטן (א), יודיע על כך ליושב ראש הדירקטוריון, ליושב ראש האסיפה כללית, ליושב ראש ועדת המכסות או למנהל הכללי של מועצת החלב, לפי העניין.
(ג)
לעניין סעיף זה, אחת היא אם מילוי התפקיד האחר הוא בתמורה או שלא בתמורה.
(ד)
על אף האמור בסעיף קטן (א), חבר באסיפה הכללית של מועצת החלב רשאי להביא בחשבון את עניינו האישי הנובע מעיסוקיו במגזר שהוא מייצג, או את עניינו של הגוף שהוא נציגו, לפי העניין, בתום לב ובאופן ההולם את מטרות מועצת החלב, ולא יראו אותו כמצוי במצב של ניגוד עניינים בשל כך בלבד.
(ה)
על אף האמור בסעיף קטן (א), דירקטור במועצת החלב רשאי להביא בחשבון את עניינו האישי או את עניינו של הגורם שמינה אותו אם התקיימו כל אלה:
(1)
הוא פועל בתום לב והנושא הנדון בישיבה או המטופל על ידיו או אישורו אינם פוגעים בטובת המועצה;
(2)
הוא גילה למועצה, זמן סביר לפני מועד הדיון, את מהות העניין, לרבות כל עובדה או מסמך מהותיים;
(3)
הנושא הנדון בישיבה או המטופל על ידיו נוגע באופן ישיר להשגת מטרות המועצה לפי חוק זה;
(4)
אין לו או לגורם שמינה אותו, בנושא הנדון בישיבה או המטופל על ידיו, עניין אישי מעבר לעניינו של המגזר שהוא משתייך אליו.
(ו)
לעניין סעיף זה, היה לקרוב של דירקטור במועצת החלב חלק בהון המניות של גוף, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות ההצבעה באותו גוף, יראו את הדירקטור כבעל עניין אישי בגוף האמור רק אם קרובו הוא בעל עניין, כהגדרתו בחוק החברות, באותו גוף.
(ז)
בסעיף זה –
”עניין אישי“ – לרבות עניין אישי של קרובו או של גוף שחבר או קרובו מנהלים או עובדים אחראים בו, או של גוף שיש לאחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות ההצבעה;
”קרוב“ – בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, דודה, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורג או מאומץ, וכן אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר.
שמירת דינים [תיקון: תשע״ו]
אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות לפי חוק רישוי עסקים, תשכ״ח–1968, ולפי חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע״ו–2015.
ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

פרק ז׳: תיקונים עקיפים, תחילה והוראות מעבר

ביטול חוק תכנון משק החלב
חוק תכנון משק החלב בישראל, התשנ״ב–1992 – בטל.
תחילה
תחילתו של חוק זה, למעט סעיפים 42 ו־44(ב), שישה חודשים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה).
הוראות מעבר לעניין החברה הקיימת
השר יאשר, בצו, עד יום התחילה, את המטרות של חברת ”המועצה לענף החלב בישראל (ייצור ושיווק)“, ובלבד שהן עולות בקנה אחד עם הוראות סעיף 16(א); מטרה שהשר לא אישר בצו כאמור – בטלה.
הוראות מעבר לעניין מכסות
הוראות סעיפים 2, 3, 4, 5, , 8(ב) ו־(ג) ו־9 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור חלב), התשכ״ז–1967 (בסעיף זה – צו הפיקוח), ימשיכו לחול כל עוד לא נקבעו תקנות לפי סעיף 12(א) לחוק זה בעניינים המנויים בסעיפים האמורים, ואולם הסמכויות הנתונות למנהל באותם סעיפים, יהיו נתונות לוועדת המכסות לפי חוק זה החל במועד מינויה, ויראו את מי שנקבעה לו מכסת חלב לפי צו הפיקוח, כמי שנקבעה לו מכסת חלב לפי חוק זה.
הוראות מעבר לעניין קביעת מחירים וצו ראשון לקביעת מחירים מזעריים [תיקון: תשע״ג, תש״ף, תשפ״א, תשפ״ג]
(א)
על אף האמור בסעיף 13(ב)(1), בתקופה שמיום התחילה עד יום י״א בטבת התשפ״ו (31 בדצמבר 2025), יראו את מחירי המטרה כשהם מעודכנים לפי הוראות סעיף קטן (ב), כמחירים המזעריים לעניין אותו סעיף; בסעיף זה, ”מחירי המטרה“ – המחירים שעל מחלבה לשלם ליצרן בעבור ליטר חלב בקר במכסה, כולל דמי שירות, כפי שנקבעו בפרסום האחרון שהוציא המשרד בעניין זה לפני יום התחילה.
(א1)
(בוטל).
(ב)
(1)
השרים, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבעו, עד יום התחילה, את המנגנון לעדכון מחירי המטרה, לפי נוהל ההתחשבנות של מחיר המטרה שנקבע בפרסום האחרון שהוציא המשרד בעניין זה לפני יום התחילה.
(2)
על אף האמור בפסקה (1), לשם יישום החלטת הממשלה מס׳ 5177 מיום ה׳ בחשוון התשע״ג (21 באוקטובר 2012), רשאים השרים, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לקבוע בתקנות לפי אותה פסקה הוראות שאינן לפי נוהל ההתחשבנות, בנושאים אלה: שנים שבהן לא ייערך סקר הוצאות ייצור, אוכלוסיית המדגם שתיכלל בסקר הוצאות ייצור, קביעת רכיב ההתייעלות וניכוי רכיב כאמור בשנה מסוימת ממחירי המטרה שעודכנו לפי פסקה (1); בפסקה זו, ”סקר הוצאות ייצור“ – סקר הוצאות ייצור חלב, תנובות חלב ותפוקות בשר בשנה מסוימת.
(3)
על אף האמור בפסקה (1), השרים, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבעו בתקנות לפי אותה פסקה הוראות שאינן לפי נוהל ההתחשבנות כך שחישוב עלויות ייצור חלב ייעשה בהתאם למפורט להלן:
(א)
בתקופה שמיום כ״א בתמוז התשפ״א (1 ביולי 2021) עד יום ט׳ בניסן התשפ״ג (31 במרס 2023) – לפי עלויות הייצור השנתיות ברפתות של יצרנים שמכסתם היא בהיקף של 700 אלף ליטר או יותר;
(ב)
בתקופה שמיום י׳ בניסן התשפ״ג (1 באפריל 2023) עד יום י״א בטבת התשפ״ו (31 בדצמבר 2025) – לפי עלויות הייצור השנתיות ברפתות של יצרנים שמכסתם היא בהיקף של 800 אלף ליטר או יותר.
(4)
בתקנות כאמור בפסקה (3) ייקבע כי מהמחיר הרבעוני לליטר חלב ברבעון השלישי וברבעון הרביעי של שנת 2021 יופחתו 2.8 אגורות, ובלבד שתקנות כאמור הותקנו עד יום כ״ד בתשרי התשפ״ב (30 בספטמבר 2021).
(4א)
בתקנות כאמור בפסקה (3) ייקבע כי מהמחיר הרבעוני לליטר חלב, ברבעון השני של שנת 2023 יופחתו 2.9 אגורות, והחל ברבעון השלישי של שנת 2023 ועד הרבעון הראשון של שנת 2024, יופחתו 2.15 אגורות.
(5)
(נמחקה).
(ג)
(בוטל).
(ד)
על אף האמור בסעיף 13(ב)(2), עד לכניסתו לתוקף של צו לפי חוק הפיקוח לגבי מחירים מרביים כאמור באותו סעיף, יראו את המחירים שנקבעו בפרסום האחרון שהוציא המשרד בעניין זה לפני יום התחילה, כשהם מעודכנים לפי מנגנון עדכון שיפורסם באתר האינטרנט של המשרד, כמחירים המרביים לעניין אותו סעיף.
(ה)
המנהל הכללי של המשרד יפרסם ברשומות ובאתר האינטרנט של המשרד הודעה בדבר המחירים המעודכנים לפי סעיפים קטנים (א) ו־(ד).
הוראות מעבר לעניין היטלים
(א)
עד לקביעתם של היטלים לפי סעיף 28(א), ישלמו היצרנים והמחלבות למועצת החלב היטלים בשיעורים הקבועים בתוספת.
(ב)
השרים, לבקשת מועצת החלב ומנימוקים מיוחדים שיירשמו, רשאים, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לשנות את סכומי ההיטלים הקבועים בתוספת; בקשת מועצת החלב לפי סעיף קטן זה תוגש רק אם התקבלה החלטה על כך ברוב של שני שלישים מחברי הדירקטוריון.
(ג)
ההיטלים על היצרנים ישולמו בדרך של ניכוים מהתמורה שמשלמות המחלבות ליצרנים בעבור חלב גולמי.
תקנות ראשונות
תקנות ראשונות לפי סעיף 12 יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת בתוך שישה חודשים מיום התחילה.

תוספת

(סעיף 45(א))

ההיטל ליצרני חלב בקר – 4.95 אג׳ לליטר חלב גולמי;
ההיטל ליצרני חלב כבשים – 13.92 אג׳ לליטר חלב גולמי;
ההיטל ליצרני חלב עזים – 5.92 אג׳ לליטר חלב גולמי;
ההיטל למחלבות – 0.25 אג׳ לליטר חלב גולמי.


התקבל בכנסת ביום כ״ב באדר ב׳ התשע״א (28 במרס 2011).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • אורית נוקד
  שרת החקלאות ופיתוח הכפר
 • שמעון פרס
  נשיא המדינה
 • ראובן ריבלין
  יושב ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן