לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

כללי שירות המדינה (מינויים) (מסירת ידיעות ותעודות רפואיות במצב חירום נגיף הקורונה)

כללי שירות המדינה (מינויים) (מסירת ידיעות ותעודות רפואיות במצב חירום נגיף הקורונה) מתוך

כללי שירות המדינה (מינויים) (מסירת ידיעות ותעודות רפואיות במצב חירום נגיף הקורונה), התשפ״א–2021


ק״ת תשפ״א, 2932; תשפ״ב, 1864.


בתוקף סמכותה לפי סעיפים 31 ו־32 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט–1959 (להלן – החוק), ובהתייעצות עם משרד הבריאות, קובעת ועדת השירות כללים אלה:


הגדרות [תיקון: תשפ״ב]
בכללים אלה –
”אדם מנוע חיסון“ – כהגדרתו בתקנות הגבלת פעילות, שהציג אישור על כך מטעם הרופא או מטעם קופת החולים למעסיק או למי מטעמו;
”אחראי“ – המנהל הכללי של משרד ממשלתי, סגן מנהל כללי בכיר לניהול ההון האנושי ומינהל, מנהל יחידת סמך, סגן מנהל יחידת סמך לניהול ההון האנושי ומינהל;
”אישור תו ירוק“ – כהגדרתו בתקנות הגבלת פעילות;
”אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית“ – כהגדרתה בתקנות תו ירוק לעובדים;
”אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה עדכנית“ – תוצאת בדיקת קורונה לפי סעיף 3 עם ממצא שלילי לנגיף הקורונה;
”אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR“ – כהגדרתה בתקנות תו ירוק לעובדים;
”בדיקת קורונה“ – בדיקה כהגדרתה בצו בידוד בית;
”בדיקת קורונה מיידית לשימוש ביתי“ – כהגדרתה בצו בידוד בית;
”מחלים“ – כהגדרתו בצו בידוד בית;
”נגיף הקורונה“ – נגיף הקורונה החדש 2019 (Novel Coronavirus 2019-nCoV);
”עבודה בסיכון מוגבר“ – עבודה שהיא אחת מאלה:
(1)
עבודה שעיקרה או חלק מהותי ממנה הוא עם אוכלוסייה הנמצאת בסיכון גבוה להידבק בנגיף הקורונה או לחלות במחלה קשה אם תידבק בנגיף הקורונה;
(2)
עבודה שעיקרה או חלק מהותי ממנה הוא עם ילדים שאינם בני חיסון או שאינם מחוסנים;
(3)
עבודה במקומות שניתן לפתוח לציבור הרחב בכפוף לתנאי התו הירוק כפי שנקבעו בתקנות הגבלת פעילות;
”עבודה בעלת מאפיינים מגבירי סיכון“ – עבודה בחללים סגורים המאופיינת בריבוי מגעים בין אנשים במקום העבודה או בשהייה ממושכת משותפת של אנשים בחלל עבודה משותף, או בקרבה גופנית גבוהה לאנשים במהלך העבודה, או תוך מגע עם מזון ומשקה המוגשים לזולת, או תוך מגע אפשרי בהפרשות הזולת;
”ציבור שמנוע מלהתחסן“ – (נמחקה);
”תוצאה שלילית בבדיקת קורונה עדכנית“ – (נמחקה);
”תקופת חירום בשל נגיף הקורונה“ – הכרזה לפי סעיף 2 לחוק הסמכויות;
סעיף מטרה
מטרותיהם של כללים אלה הן מניעת הדבקה והפצה של נגיף הקורונה במקום העבודה ובמסגרת העבודה, הפחתת הסיכון הבריאותי לעובדי משרד ממשלתי ויחידותיו ולמי שבאים עימם במגע במסגרת עבודתם, ושמירה על התפקוד התקין והרציף של משרדי הממשלה ויחידותיהם, לרבות הבטחת השירותים החיוניים שהם מספקים באופן סביר והולם ולפי דרישות הדין, בתקופת החירום בשל נגיף קורונה.
בדיקת קורונה עדכנית [תיקון: תשפ״ב]
(א)
תוצאת בדיקת קורונה תיחשב עדכנית אם הוצג אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה כאמור בסעיף 2(א)(2) לתקנות תו ירוק לעובדים.
(ב)
תוצאת בדיקת קורונה תיחשב עדכנית אם עובד מנוע חיסון, הציג אישור כאמור בסעיף 2(א)(5) לתקנות תו ירוק לעובדים.
(ג)
האחראי רשאי להורות כי בדיקת קורונה תיחשב עדכנית אם נעשתה בפרק זמן שונה מהנאמר בסעיף קטן (א) או (ב) אם קיבל את אישור נציב שירות המדינה או מי מטעמו באותו מקרה; אישור כאמור יינתן רק לאחר שהתקבל אישור המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי מטעמו לאותו עניין.
בקשת מידע בדבר תו ירוק
(א)
אחראי רשאי לבקש מעובד להציג אישור תו ירוק או תוצאה שלילית בבדיקת קורונה עדכנית, אם קיימים ברשות העובד, אם מצא כי הדבר דרוש לצורך קביעת סדרי העבודה ביחידה או במשרד לשם השגת המטרות שבסעיף 2.
(ב)
אחראי רשאי לבקש מעובד לעדכן אותו על כל שינוי במצבו כפי שהוצג לפי סעיף קטן (א).
(ג)
לעניין סעיף זה, ”סדרי העבודה“ – הגבלה, שינוי או התאמה לעניין אופן ביצוע העבודה ביחידה או במשרד בתקופת החירום בשל נגיף הקורונה הדרושים לפי צורכי היחידה או המשרד באותה עת להגשמת המטרות שבסעיף 2, ובכלל זה –
(1)
צמצום או מניעה של שהייה של עובדים לא מחוסנים עם ציבור שמנוע מלהתחסן או בעבודה בסיכון מוגבר או עבודה בעלת מאפיינים מגבירי סיכון;
(2)
צמצום ריבוי מגעים במקום העבודה בין עובדים ובין מי שבא עימם במגע;
(3)
צמצום או מניעה של שהייה ממושכת משותפת;
(4)
קביעת היקף והרכב השהייה המותרת במקום העבודה.
דרישת בדיקה מעובד שלא הציג אישור תו ירוק [תיקון: תשפ״ב]
(א)
אם האחראי מצא כי לשם הבטחת קיום המטרות שבסעיף 2 נדרש שהעובד יבצע את עבודתו במקום העבודה, כשהוא מחלים או בעל ממצא שלילי לקורונה, לעניין סדרי העבודה כאמור בסעיף 4 רשאי האחראי לדרוש מהעובד להציג אישור תו ירוק, אם קיים ברשות העובד, או תוצאה שלילית בבדיקת קורונה עדכנית, וזאת במקרים האלה:
(1)
אם העובד מועסק בעבודה בסיכון מוגבר או עבודה בעלת מאפיינים מגבירי סיכון;
(2)
אם העובד מועסק בעבודה מסוג אחר, לאחר שנתן את דעתו למידת הפגיעה במטרות שבסעיף 2, למידת חיוניות השירות, וזאת אל מול מידת הפגיעה בעובד בהטלת חובת הבדיקה, ומצא כי הדרישה סבירה ומידתית בנסיבות העניין, בהתחשב, בין השאר, בקיומן של חלופות סבירות אחרות, לעניין אופן ומתכונת העסקתו של העובד.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א) אם מצא האחראי כי לשם הבטחת קיום המטרות שבסעיף 2, ניתן בנסיבות העניין ובשים לב למידת הסיכון הבריאותי להסתפק בתוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית לשימוש ביתי הוא רשאי לאשר זאת אם התקיימו כל אלה:
(1)
האחראי קיבל אישור של נציב שירות המדינה או מי מטעמו באותו מקרה; אישור כאמור יינתן רק לאחר שהתקבל אישור המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי מטעמו;
(2)
הבדיקה בוצעה בכניסה למקום העבודה;
(3)
הבדיקה בוצעה במהלך 84 שעות לפני כניסתו של העובד למקום העבודה, או פרק זמן אחר שנקבע לפי סעיף 3.
ערר
(א)
עובד רשאי לערור לפני נציב שירות המדינה על בקשת מידע או דרישה כאמור בסעיפים 4 או 5; החלטה בערר תתקבל בתוך פרק זמן סביר ולאחר התייעצות עם המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיך לעניין זה.
(ב)
אין בהגשת ערר לפי סעיף קטן (א) כדי לגרוע מתוקף בקשת המידע או הדרישה כאמור בסעיפים 4 או 5, או להשהות את יישום סדרי העבודה.
שמירת דינים [תיקון: תשפ״ב]
תקנות אלה אינן גורעות מהגבלות שנקבעו בתקנות לפי סימן ב׳ בפרק ג׳ לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש״ף–2020, המחייבות כניסת עובדים למקום העבודה בהצגת אישור תו ירוק או תוצאה שלילית בבדיקת קורונה כתנאי לכניסת העובד.


ל׳ בניסן התשפ״א (12 באפריל 2021)
 • דניאל הרשקוביץ
  יושב ראש ועדת השירות
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. יובהר, ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן