לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

פקודת הזבלים החקלאיים

פקודת הזבלים החקלאיים מתוך

פקודת הזבלים החקלאיים, 1938

פקודה הקובעת הוראות להגנת זבלים חקלאיים בפני תערובת יסודות נכרים.


ע״ר 1938, תוס׳ 1, 69; ע״ר 1940, תוס׳ 1, 40; ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳, 1, 39; ע״ר תש״ח, 22; ק״ת תשט״ז, 221.


הנציב העליון לפלשתינה (א״י) מחוקק בזה בעצתה של המועצה הפלשתינאית (א״י) לאמור:–


מכוח האמור בסעיפים 14 ו־15 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח–1948, כל סמכות שהיתה נתונה על פי החוק בידי הנציב העליון תהא נתונה לממשלה, וכל מקום בו נאמר בחוק ”פלשתינה (א״י)“ ייקרא מעתה ”ישראל“. פורסמה הודעה על הענקת סמכויות הנציב העליון לשר החקלאות (ע״ר תש״ח, 22). לפי פקודת פקידי ממשלה (שנוי תוארים), 1940, במקום ”האנליסט הממשלתי“ יבוא ”הכימאי הממשלתי“. לפי סעיף 2 לפקודת המטבע, תש״ח–1948, כל מקום בו נאמר ”פונט“ הכוונה היא ללירה ישראלית. לפי הודעה בדבר שינוי תארו של מנהל מחלקת החקלאות, היערות והדיג (ק״ת תשט״ז, 221), במקום ”מנהל מחלקת החקלאות והדיג“ יבוא ”המנהל הכללי של משרד הבריאות“.


השם הקצר
פקודה זו תקרא פקודת הזבלים החקלאיים, 1938.
פירוש [תיקון: 1940, תש״ח, ק״ת תשט״ז]
בפקודה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצדם:–
”הבודק“ (אנליסט) פירושו הכימאי הממשלתי [במקור: הבודק הממשלתי] או עוזרו המורשה, או כל אדם שהורשה ע״י שר החקלאות לשמש בודק לצרכי הפקודה הזאת.
”שק“ פירושו שק או כלי קבול אחר שאפשר לחתום אותו, והמשמש להכלת כל זבל חקלאי.
”המנהל“ פירושו המנהל הכללי של משרד החקלאות, והוא כולל כל פקיד המשמש בתפקיד זה בדרך חוקית בהעדרו של המנהל.
”זבל חקלאי“ פירושו כל חומר שהובא מחו״ל או שיוצר בארץ לשמוש כחומר לזיבול האדמה בין שעירבוהו בחומר אחר ובין שלא עירבוהו בחומר אחר.
”נוטל דוגמאות“ פירושו כל פקיד ממשלה שהורשה ע״י המנהל לשמש נוטל דוגמאות או מפקח עפ״י הפקודה הזאת.
”למכור“ פירושו למכור בסיטונות או בקמעונות, ונוסף לפירושו הרגיל, כולל המונח את הפירושים דלקמן:–
הצע, פרסם, הצג, או החזק למכירה, המר או החלף או הספק בעד כל תמורה בין במישרין ובין בעקיפין או (לצורך מכירה) הבא מחו״ל, העבר, שלוח, הובל, מסור או הכן.
מכירת זבל [תיקון: תש״ח]
(1)
אסור לשום אדם למכור כל זבל חקלאי אלא כשהוא נתון בתוך שקים שרשומים עליהם בצורה ברורה ונוחה לקריאה אותם סימנים ששר החקלאות יקבעם בתקנות, והחתומים באותה החותמת ובאותה הצורה ששר החקלאות יקבעם בתקנות:
בתנאי שאם נמכר הזבל בסיטונות, יוכל המנהל, במודעה שיפרסם בשמו ובתנאים שהוא יקבע באותה מודעה, להתיר את המכירה, ואפילו לא היה הזבל נתון בשקים ולא היה חתום ומסומן כאמור לעיל.
(2)
אסור לשום אדם למכור כל זבל שמהותו, איכותו, והרכבו אינם כאמור בפקטורה [חשבון] וכמסומן בשקים כפי שנקבע בתקנות שהותקנו עפ״י פקודה זו, ואסור לשום אדם למכור כל מין זבל שלא נרשם אצל המנהל בצורה שתקבע בתקנות.
(3)
סעיף זה לא יחול על מכירת זבל אשר נקבעו עליו הוראות מיוחדות בתקנות, שהותקנו עפ״י סעיף 9(יא) מפקודה זו.
נטילת דוגמאות [תיקון: תש״ח־2]
(1)
הבודק או נוטל הדוגמאות רשאי ליטול דוגמא מכל זבל לצרכי בדיקה. הבודק או נוטל הדוגמאות רשאי לחתום בחותמת או לסגור בצורה אחרת את שק הזבל שהדוגמא ניטלה הימנו, כולו או מקצתו, עד לגמר בדיקתה של הדוגמא, ובעל הזבל או המחזיק בו יחזיק את הזבל כשהוא חתום או סגור כך ע״י הבודק או נוטל הדוגמאות ולא ישלח ידו בזבל או בכל חותמת אשר עליו:
בתנאי שהבדיקה תתם תוך שלושים יום מיום נטילת הדוגמא; ואם לא תמה הבדיקה תוך שלושים יום כאמור לעיל, הרשות בידי בעל הזבל או המחזיק בו למכור את הזבל שהדוגמא ניטלה הימנו.
(2)
נוטל דוגמאות המגלה כל ידיעות שקבלן אגב השמוש בסמכויותיו עפ״י פקודה זו או בקשר עם כך, חוץ מבדרכים הללו: (א) בבית משפט או בכל מקום אחר שהחוק מחייבו לגלות, או (ב) לבני אדם המשמשים בהוצאה לפועל של פקודה זו, במדה שיש צורך באותן ידיעות לשם הוצאה לפועל של הפקודה, יאשם בעברה ויהא צפוי לקנס שלא יעלה על חמשים לירות.
עונשו של השולח יד בשקים או בזבל שבתוכם [תיקון: תש״ח־2]
כל השולח יד בכל שק המכיל זבל או בכל סימן שטבעוהו על שק, או בכל חותמת שעל שק, או המערב או המשנה באופן מן האופנים כל זבל בשק, יאשם בעברה ויהא צפוי למאסר לא יותר מששה חדשים או לקנס לא יותר ממאה לירות או לשני העונשים הללו, וכל שק והזבל אשר בתוכו אשר בהם נעשתה העברה יהיו צפויים להחרמה, או שמותר להחזירם לצורתם הקודמת ולמכרם בצורה שתקבע בתקנות.
הקונה רשאי לקבל תעודה מן הבודק
הזכות לכל קונה זבל, בשלמו את המס הקבוע, לדרוש שהזבל יבדק ע״י הבודק, ולקבל ממנו תעודה על תוצאת בדיקתו, בנוסח המובא בתוספת לפקודה זו או בנוסח אחר באותו תוכן.
תעודה תהיה עדות לכאורה על העובדות המובאות בה
בשעת בירור אשמה של עברה עפ״י פקודה זו או עפ״י כל תקנות שהותקנו על פיה, הרי הראית תעודת הבודק תהא הוכחה מספקת על העובדות המובאות בה, חוץ אם דרש הנאשם להזמין את הבודק כעד, ובמקרה זה מוסרין לבודק מודעה שבעה ימים מראש.
עונש על הפרה [תיקון: תש״ח־2]
כל המפר או אינו מקיים את הוראות הפקודה הזאת או כל תקנות על פיה שלא נקבע עונש בעד הפרתן או אי־מילויין, או השם מכשולים על דרכו של כל פקיד המוציא לפועל פקודה זו או כל תקנות שהותקנו על פיה, יאשם בעברה ויהא צפוי לקנס לא יותר ממאה לירות, וכל שק או זבל אשר בהם נעשתה העברה, יהיו צפויים להחרמה או מותר להחזירם לצורתם הקודמת ולמכרם בצורה שתקבע עפ״י התקנות.
תקנות [תיקון: תש״ח]
שר החקלאות רשאי להתקין תקנות הקובעות:–
(א)
כיצד לרשום אצל המנהל שקים וזבלים, ובכלל זה הסימן שיש לטבוע בשקים והחותמות שיש להשתמש בהן;
(ב)
אופן הצגתם של זבלים למכירה;
(ג)
אופן נטילת דוגמאות;
(ד)
שטות הבדיקה שיש לנקוט בהן במקרים קבועים, ובאיזה נוסחאות יש לבטא את התוצאות;
(ה)
הפקטורות [החשבונות] וההצהרות שמוכר זבל חייב להראות;
(ו)
קבלת תעודות בדיקה מארץ המקור וממעבדות מאושרות בין בבדיקת השואה ובין בלא בדיקת השואה, הכל לפי הצורך;
(ז)
כיצד ואימתי יש ליתן זבלים בשקים ולהחזירם לצורתם הקודמת;
(ח)
שעורי השנויים של היסודות שהזבלים מורכבים מהם;
(ט)
טיבם של השקים שבהם מותר למכור זבלים;
(י)
המסים שיש לשלם בעד כל דבר או ענין שנקבעו עפ״י פקודה זו או כל תקנות שהותקנו על פיה;
(יא)
הוראות מיוחדות בענין זבלים מסויימים;
(יב)
ובדרך כלל, להוצאה לפועל של הוראות פקודה זו.

תוספת

טופס תעודה

ל. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
אני, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . החו״מ מעיד בזה כי ביום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 קבלתי מ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . דוגמא המסומנת לפי הפתק אשר עליה כ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לצרכי בדיקה, ובדקתי אותה, והריני מצהיר כי תוצאת בדיקתי היא כדלקמן:–
סבור אני כי הדוגמא הנ״ל היא דוגמא של . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אמתית
או
סבור אני כי הדוגמא הנ״ל מכילה יסודות נכרים בחלקים או במכסות האחוזים דלקמן:–
הערות.
ולראיה באתי על החתום היום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ב. . . . . .


9 בספטמבר, 1938.
 • הרולד מק־מיכאל
  נציב עליון.
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן