לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

פקודת החסינויות וזכויות-היתר של האומות המאוחדות

פקודת החסינויות וזכויות-היתר של האומות המאוחדות מתוך

פקודת החסינויות וזכויות־היתר של האומות המאוחדות, 1947

פקודה הבאה להתקין מתן חסינויות וזכויות־יתר מסויימות לאומות המאוחדות ותכליות הקשורות אל־כך.


חוק יוחק בידי הנציב העליון לפלשתינה (א״י), בעצתו של הוועד היועץ שלה, לאמור:–


מכוח האמור בסעיפים 14 -15 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח–1948, כל סמכות שהיתה נתונה על פי החוק בידי מלך בריטניה, בידי הנציב העליון או בידי הנציב העליון במועצתו תהא נתונה לממשלה, וכל מקום בו נאמר בחוק ”פלשתינה (א״י)“ ייקרא מעתה ”ישראל“. פורסמה הודעה על הענקת סמכויות הנציב העליון לשר החוץ (ע״ר תש״ח, 144). לפי סעיף 13 לחוק המעבר, תש״ט–1949, כל מקום בו נאמר בחוק ”עתון רשמי“ ייקרא מעתה ”רשומות“.


שם קצר
הפקודה הזאת תיקרא פקודת החסינויות וזכויות־היתר של האומות המאוחדות, 1947.
כוחו של שר החוץ להעניק חסינויות, זכויות־יתר וכשרים מסויימים לאומות המאוחדות [תיקון: תש״ח]
שר החוץ רשאי – בצו –
(א)
להתקין כי יהיו לאומות המאוחדות – כדי אותה מידה שתהיה עשויה להינקב בצו־החסינויות וזכויות־היתר הרשומות בחלק א׳ של התוספת על הפקודה הזאת, וכן יהיו נודעים להן הכשרים המשפטיים של גוף מאוגד;
(ב)
להעניק לפקידי האומות המאוחדות, כדי אותו מספר שיהיה עשוי להינקב בצו, המחזיקים באותן משרות גבוהות באומות המאוחדות, שתהיינה עשויות להינקב בצו, ולאותם בני־אדם המועסקים בשליחויות מטעם האומות המאוחדות, שיהיו עשויים להינקב כן, ולכל אדם, שהוא נציגה של ממשלה חברה לאספה הכללית או לכל מועצה או אורגאן אחר של האומות המאוחדות – כדי אותה מידה שתהיה עשוייה להינקב כן, את החסינויות וזכויות־היתר הרשומות בחלק ב׳ של התוספת על הפקודה הזאת;
(ג)
להעניק לאותם סוגים אחרים של פקידים ומשמשים של האומות המאוחדות, שיהיו עשויים להינקב בצו – כדי אותה מידה שתהיה עשוייה להינקב כן – את החסינויות וזכויות־היתר הרשומות בחלק ג׳ של התוספת על הפקודה הזאת, ולחלק ד׳ של התוספת על הפקודה הזאת תהיה נודעת נפקות, כדי להושיט לחברי־העובדים של נציגי הממשלות חברות ולמשפחות הפקידים של האומות המאוחדות, כל החסינויות וזכויות־יתר שהוענקו לנציגים או לפקידים לפי פסקה (ב) של הסעיף הזה, פרט לאותה מידה שבה תוצא מן הכלל פעולתו של חלק ד׳ האמור – בצו, המעניק את החסינויות וזכויות־היתר.
כוחו של שר החוץ להעניק חסינויות, זכויות־יתר וכשרים לבית־המשפט הבינלאומי [תיקון: תש״ח]
שר החוץ רשאי להעניק – בצו – לשופטים ולרשמים של בית־המשפט הבינלאומי, שהוקם לפי מגילת האומות המאוחדות, ולמתדיינים באותו בית־משפט וסוכניהם, יועציהם המשפטיים ועורכי־הדין שלהם אותן חסינויות, זכויות־יתר והקילות, העשויות להיות נדרשות כדי לתת נפקות לכל החלטה של האספה הכללית של האומות המאוחדות או לכל אמנה שאותה אישרה.
יש לפרסם רשימות בני־האדם בעלי זכויות־יתר [תיקון: תש״ח, תש״ט]
(1)
מקום שהוענקו חסינויות, וזכויות־יתר לבני־אדם כל־שהם – בצו, שניתן לפי סעיף 2 או סעיף 3 של הפקודה הזאת, יהיה המזכיר הראשי –
(א)
עורך רשימה של בני־האדם, הזכאים בחסינויות וזכויות־יתר, שהוענקו לפי פסקה (ב) של סעיף 2, וכן יהיה רשאי לערוך רשימה של בני־האדם, הזכאים בחסינויות ובזכויות־היתר שהוענקו לפי פסקה (ג) של סעיף 2, או לפי סעיף 3;
(ב)
גורם לכך, כי כל רשימה, שנערכה לפי הסעיף הקטן הזה תפורסם ברשומות;
(ג)
כל־אימת שאדם כל־שהוא פוסק מלהיות זכאי בחסינויות ובזכויות־יתר שאליהם מתייחסת כל רשימה כזאת, או מתחיל להיות זכאי בהם – מתקן את הרשימה, וגורם לכך, כי הודעה על התיקון או – אם הוא חושב לנכון – רשימה מתוקנת, תפורסם כאמור לעיל.
(2)
כל רשימה או הודעה, שפורסם לפי סעיף־קטן (1) של הסעיף הזה, תציין את התאריך, שממנו ואילך תהיה נודעת או נודעה נפקות לרשימה או לתיקון; והעובדה שאדם כל־שהוא כלול או הוכלל או שאינו כלול או שלא הוכלל בזמן כל־שהוא בין בני האדם הזכאים בחסינויות ובזכויות־היתר הנדונות, אפשר להוכיחה בפסקנות, אם נתפרסמה כן רשימתם של בני־האדם ההם, מתוך הראיית הפרסום ברשומות, הכולל את הרשימה או, הכול לפי העניין, את הרשימה האחרונה שלה נודעת נפקות לפני הזמן ההוא, יחד עם הפרסומים ברשומות (אם יש כאלה בנמצא), הכוללים את הודעות התיקונים שלהם נודעת נפקות, לפני הזמן ההוא, ומתוך שיוראה כי שמו של האדם ההוא הינהו, או היה בזמן ההוא, כלול ברשימה, או אינו, או לא היה בזמן ההוא, כלול בה.
נוהג הדדי [תיקון: תש״ח]
שום דבר בקביעותיה הקודמות של הפקודה הזאת לא יתבאר כאילו הוא שולל מאת שר החוץ את הזכות למאן מלגמול חסינויות או זכויות־יתר לנתיניה או לנציגיה של כל מעצמה, או לקחתם חזרה מהם, משום שהמעצמה חדלה מלגמול חסינויות או יתרונות [צ״ל: זכויות־יתר] מתאימים לאזרחים או לנציגים ישראליים.

התוספת

חלק א׳: חסינויות וזכויות־יתר של האומות המאוחדות

חסינות בפני תביעה לדין ופעולה משפטית.
[תיקון: תש״ח]
הבטחת אי־חילול של ארכיונים רשמיים ומקומות המוחזקים במשרדים באופן דומה לזה הנגמל בישראל בגין ארכיונים ומקומות רשמיים של שליח מעצמה ריבונית זרה, אשר הגיש את תעודותיו לממשלה.
[תיקון: תש״ח]
פיטורים או הנחה מאותם מסים וארנוניות, למעט ממסים על העלאת סחורות, שיהיו עשויים להירשם בצו שניתן עפ״י סעיף 2(א) של הפקודה, והם אותם מסים וארנוניות אשר – לדעת שר החוץ – מתאימים ביותר, במידה שמתירות זאת המסיבות, למסים ולארנוניות, שמהם ניתנים פיטורים או הנחה בישראל למעצמה ריבונית זרה.
[תיקון: תש״ח]
פיטורים ממסים על העלאת סחורות, שהעילון במישרים האומות המאוחדות לשם שימוש רשמי בידיהן בישראל או לשם הפקה, או על העלאת כל פרסומים של האומות המאוחדות, שהעילון במישרים, ואותם פיטורים יהיו כפופים למילוי אחר אותם תנאים שיהיה מנהל המכס והבלו [במקור: מנהל המכס והאקסיז] עשוי לקבעם כדי להגן על הכנסת־הממשלה.
פיטורים מאיסורים וצמצומים על העלה או הפקה במקרה סחורות, שהועלו או הופקו במישרים בידי האומות המאוחדות לשם שימוש רשמי בידיהן, ובמקרה כל פרסומים של האומות המאוחדות, שהועלו או הופקו במישרים בידיהן.
[תיקון: תש״ח]
הזכות ליהנות – לשם חליפת־הודעות טלגראפיות, שאותן תשלחנה והן תכלולנה רק חומר המיועד לפרסום בעתונות או לשידור (ובכלל זה חליפת הודעות טלגראפיות הנשלחות למקומות שמחוץ לישראל או מהם) – מכל שיעורים מופחתים העשויים לחול על שירות מתאים לזה במקרי טלגראמות של עיתונות.

חלק ב׳: חסינויות וזכויות־יתר של פקידים גבוהים של האומות המאוחדות, בני־אדם בשליחויות ונציגי ממשלות

[תיקון: תש״ח]
חסינות מפני תביעה לדין ופעולה משפטית הדומה לזו הנגמלת בישראל לשליח מעצמה ריבונית זרה שהגיש את תעודותיו לממשלה.
[תיקון: תש״ח]
אי־חילול של מקום־מושב בדומה לזה הנגמל לשליח כזה בישראל.
[תיקון: תש״ח]
פיטורים או הנחה מאותם מסים, העשויים להיות רשומים בצו, שינתן לפי סעיף 2(ב) של הפקודה, והם אותם מסים, אשר – לדעת שר החוץ – מתאימים ביותר, במידה שמתירות זאת המסיבות – למסים, שמהם ניתנים פיטורים או הנחה בישראל לשליח כזה.

חלק ג׳: חסינויות וזכויות־יתר של פקידים ומשמשים אחרים

חסינות מפני תביעה לדין ופעולה משפטית בגין דברים שנעשו או לא־נעשו אגב ביצוען של חובות רשמיות.
פיטורים ממס הכנסה בגין דמי־השתכרות שקיבלום כפקיד או משמש של האומות המאוחדות.

חלק ד׳: חסינויות וזכויות־יתר של חבר־עובדי נציג ושל משפחת פקיד גבוה

[תיקון: תש״ח]
מקום שאדם כל־שהוא זכאי באותן חסינויות וזכויות־יתר כל־שהן, שנזכרו בחלק ב׳ של התוספת, כנציגיה של ממשלה חברה, יהיה גם חבר־העובדים הרשמי שלו, המלווה אותו כנציג כזה, זכאי בחסינויות וזכויות־היתר ההן, כדי אותה מידה שבה זכאים בישראל בני־לוויתו של שליח מעצמה ריבונית זרה, שהגיש את תעודותיו לממשלה, בחסינויות וזכויות־היתר הנגמלות לשליח:
בתנאי שמקום שכל אדם כזה זכאי בכל פיטורים או הנחה ממסים, כנזכר בפסקה 3 של חלק ב׳ האמור, יהיה חבר־העובדים הרשמי שלו, המלווה אותו כנציגה של ממשלה חברה, זכאי בפיטורים או בהנחה ההם רק כדי אותה מידה שתהיה עשוייה להינקב בצו, המעניק פיטורים או הנחה לנציג, והיא המידה, אשר בה – לדעת שר החוץ – זכאים בישראל בני־לוויתו של שליח מעצמה ריבונית זרה, שהגיש את תעודותיו לממשלה, בפיטורים או בהנחה ממסים הניתנים לשליח.
[תיקון: תש״ח]
מקום שאדם כל־שהוא זכאי באותן חסינויות וזכויות־יתר כל־שהן, שנזכרו בחלק ב׳ של התוספת הזאת, כפקיד האומות המאוחדות, יהיו גם האשה או הבעל של אותו אדם וילדיו הצעירים מבני עשרים ואחת זכאים בחסינויות וזכויות־יתר ההן, כדי אותה מידה, שבה זכאים בישראל האשה או הבעל וילדיו של שליח מעצמה ריבונית זרה, שהגיש את תעודותיו לממשלה, בחסינויות וזכויות־היתר המוענקות לשליח:
בתנאי שמקום שכל אדם כזה זכאי בכל פיטורים או הנחה ממסים, כנזכר בפסקה 3 של חלק ב׳ האמור, יהיו האשה או הבעל של האדם ההוא וילדיו הצעירים מבני 21 זכאים בפיטורים ובהנחה ההם רק כדי אותה מידה, שתהיה עשוייה להינקב בצו, המעניק פיטורים או הנחה לאותו אדם, שהיא המידה אשר בה – לדעת שר החוץ – זכאים בישראל האשה או הבעל וילדיו של שליח מעצמה ריבונית זרה, שהגיש את תעודותיו לממשלה, בפיטורים או בהנחה ממסים הניתנים לשליח.


13 ביוני, 1947.
 • א. ג. קאנינגהאם
  נציב עליון
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן