לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

פקודת הידיעות הטלגרפיות לעתונות

פקודת הידיעות הטלגרפיות לעתונות מתוך

פקודת הידיעות הטלגרפיות לעתונות

פקודה המקנה זכויות יחיד זמניות לגבי ידיעות טלגרפיות לעתונות


מכוח האמור בסעיף 15 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח–1948, כל מקום בו נאמר בחוק ”פלשתינה (א״י)“ ייקרא מעתה ”ישראל“. לפי סעיף 2 לפקודת המטבע, תש״ח–1948, כל מקום בו נאמר ”פונט“ הכוונה היא ללירה ישראלית.


השם הקצר
פקודה זו תקרא פקודת הידיעות הטלגרפיות לעתונות.
פירוש [תיקון: תשל״ה]
בפקודה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים דלקמן מלבד אם ענין הכתוב יחייב פירוש אחר –
”טלגרף“ פירושו קו, חוט או מכשיר אחר המשמשים לצורך תחבורת טלגרפית או טלפונית, לרבות אבובים אויריים, כבל תת ימי או כבל אחר, וכל מכשיר המשמש למסירתן או לקבלתן של ידיעות ע״י אותות, הן בעזרת חוטים והן שלא בעזרת חוטים;
”ידיעה טלגרפית“ כוללת ידיעה או דבר הנשלחים ע״י הטלגרף, ואין היא כוללת ידיעה המופצת באלחוט כדי שכל הצבור כלו יוכל לקבלה;
”משרד טלגרף“ – (נמחקה);
”שעת הפרסום“ פירושה הרגע שבו יוצאות ההעתקות הראשונות מבית הדפוס, כדי להעמידן לרשותו של הצבור.
ההגנה על ידיעות טלגרפיות מסוימות בפני פרסום במשך זמן מסויים [תיקון: תש״ח, תשל״ה]
פרסם אדם בעתון או בניר מודפס אחר היוצאים לאור והנפוצים בישראל או המציא לפרסום כזה כל ידיעה שהועברה בטלגרף מכל מקום בארץ או בחוף ונתקבלה על ידו מאותו אדם או מאת סוכנו המורשה לכך כחוק, יהא אסור לאדם אחר להדפיס או לפרסם אותה ידיעה או עיקרי הדברים שבה או כל קטע הימנה, או לגרום להדפסתה או לפרסומה, אלא כעבור שבעים ושתים שעות משעת פרסומה הראשון; ופרסום אותה ידיעה, כלה או מקצתה, או עיקרי הדברים שבה או הפרטים שבה, או מאמר על פרטים אלו או הסתמכות עליהם דינם כדין פרסום הידיעה: –
בתנאי –
(א)
כי זמן זה לא יימשך יותר משמונים וארבע שעות משעה שנתקבלה הידיעה במכשיר טלגרפי המוחזק בבית דואר או במקום אחר ברשות מטעם שר התקשורת, ומשהדפיס המכשיר את הידיעה עם מועד קבלתה ישמש הדבר ראיה לכאורה שאכן נתקבלה הידיעה באותו מכשיר במועד כאמור;
(ב)
כי פרסום ידיעה דומה לכך שנתקבלה כחוק על אותה הדרך ע״י אדם אחר אין לראותו כפרסום הידיעה הזכורה לראשונה בגדר מובנה של פקודה זו;
(ג)
(נמחק).
אסור להעביר לפרסום ידיעות מוגנות
כל אותו הזמן שבו מוגנה ידיעה טלגרפית בפני פרסום עפ״י סעיף 3, אסור לשום אדם להעביר לפרסום את האינפורמציה שבה או את עיקרי הדברים שבה או קטע הימנה, בלא הסכמה בכתב מן האדם שהסכמתו דרושה על־פי אותו סעיף.
חזקות [תיקון: תשל״ה]
(1)
בכל הליך לפי פקודה זו, הרי הראיתו של כל מסמך –
(א)
שנראה מתוכו כי הוא ידיעה טלגרפית,
(ב)
המכיל את האינפורמציה שפורסמה או הומצאה לפרסום, וכן
(ג)
שנועד להתקבל במענו של המפרסם או הממציא לפרסום את הידיעה האמורה או במענו של אחר בשמו, באמצעות מכשיר טלגרפי המוחזק בבית דואר או במקום אחר ברשות מטעם שר התקשורת;
תשמש הוכחה לכאורה כי הידיעה שנתפרסמה או הומצאה לפרסום היא ידיעה שעל פרסומה חלה ההגנה הניתנת עפ״י פקודה זו; והוכחה כי איזה אדם הוא העורך האחראי של עתון שהופיעה בו הידיעה בניגוד להוראות פקודה זו תהא הוכחה לכאורה כי אותו אדם גרם ביודעין לפרסומה של הידיעה בניגוד לחוק.
(2)
לענין פקודה זו, עתון הנושא עליו מועד פרסומו, חזקה עליו שפורסם באותו מועד; אם נוהגים להפיצו בשעות הבוקר, חזקה שפורסם בשעה 6.00, ואם נוהגים להפיצו בשעות הצהרים, חזקה שפורסם בשעה 11.00.
אחריות פלילית ואזרחית [תיקון: תש״ח־2, תשל״ה]
(1)
העובר על הוראות פקודה זו, דינו – קנס 10,000 לירות.
(2)
פרסום אסור לפי פקודה זו, יהא עוולה לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש].
פרט למסמכים המתפרסמים ע״י הממשלה [תיקון: [1933]]
שום דבר האמור בפקודה זו, לא יחול על כל מסמך שנתפרסם ע״י הממשלה או על כל זכרון דברים של מועצה מחוקקת או מועצה אחרת של הממשלה.
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן