לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

פקודת הכהילים המפוגלים

פקודת הכהילים המפוגלים מתוך

פקודת הכהילים המפוגלים


נוסח ישן: חא״י כרך ב׳ פרק צ״ב, עמ׳ 897; ע״ר 1937, תוס׳ 1, 151; 1939, תוס׳ 1, 21; 1940, תוס׳ 1, 114; ס״ח תש״ט, 57. נוסח חדש: דמ״י תשי״ט, 88.

צווים: ק״ת תשי״ב, 291; תשי״ג, 263, 997; תשט״ו, 212, 718, 1080; תשט״ז, 804; תשי״ז, 1401; תשי״ח, 238, 934; תשי״ט, 51, 742; תש״ך, 239; תשכ״א, 925; תשכ״ב, 2023, 2674; תשכ״ד, 764; תשכ״ו, 2632; תשכ״ז, 1968; תשכ״ח, 399.


הגדרות
בפקודה זו –
”פַּגֵל“ – ערב כהילים בחומר או בחמרים שנקבעו, עד כדי היות התערובת לא ראויה לשמש משקה;
”כהילים מפוגלים“ – כהילים שעירבו אותם כאמור להנחת דעתו של המנהל;
”כהילים מפוגלים מינרליים“ – כהילים מפוגלים שעירבו או המיסו בהם נפט מינרלי מן המין שנקבע;
”כהילים מפוגלים תעשייתיים“ – כהילים מפוגלים המיועדים לשימוש בכל אומנות או חרושת, למעט כהילים מפוגלים מינרליים;
”מנהל“ – מנהל אגף המכס והבלו;
”רשיון“ – רשיון שניתן לפי פקודה זו מאת המנהל או מאת מי שהמנהל הסמיכו;
”בעל רשיון“ – מי שניתן לו רשיון לפי סעיף 2;
”פקיד“ – פקיד אגף המכס והבלו.
מי רשאי לפגל
(א)
לא יפגל אדם כהילים אלא אם יש בידו רשיון; הרשיון יינתן ללא תשלום.
(ב)
רשיון לפיגול לא יינתן אלא לאדם שהוא בעל רשיון לייצר כהילים לפי פקודת משקאות משכרים (ייצור ומכירה), והוא מפגל אותם משקאות בחצרים שבהם הם מיוצרים.
(ג)
בעל רשיון יתן את הערובה שנקבעה למילוי התחייבויותיו כראוי.
אישור חצרים
(א)
החצרים המשמשים לפיגול יהיו חלק מן החצרים הרשויים לפי פקודת משקאות משכרים (ייצור ומכירה), ויהיו בנויים להנחת דעתו של המנהל והשימוש בהם יהיה בדרך שנקבעה.
(ב)
כל דלת מדלתות החצרים שאושרו לפיגול תהא ננעלת בשני מנעולים; מפתח המנעול האחד יהיה בידי בעל הרשיון ומפתח המנעול האחר בידי פקיד.
רישום חצרים
(א)
בעל רשיון יגיש רשימון על החצרים ועל הכלים שהוא מתכוון להשתמש בהם בעסקו, יביא לידי סימונם של הכלים ויצטייד בחישוקים ובמהדקים, הכל כפי שנקבע או אושר.
(ב)
בעל רשיון יצטייד גם במאזניים, במשקלות ובמידות שנקבעו ויסייע להשתמש בהם לפי דרישתו של פקיד.
(ג)
אין לעשות שינויים בחצרים או בכלים אלא באישורו של המנהל.
המשקאות המשמשים לפיגול
אין לפגל כהילים ששיעור הכוהל הטהור שבהם הוא פחות מתשעים אחוז מנפחם בחום של 15.6 מעלות צלסיוס.
הכמות המינימלית לפיגול
הכמות המינימלית של כהילים שמותר לפגל בפעם אחת היא אלף קילו.
תנאים למסירת כהילים מפוגלים מידי בעל רשיון
(א)
לא ימסור בעל רשיון כהילים מפוגלים בכמות פחותה מחמישים קילו בפעם אחת לאדם אחד.
(ב)
כל הכלים שבהם בעל רשיון אוצר או מחזיק או מספק כהילים מפוגלים יסומנו בסימן או בתווית באופן שיהא בהם כדי להראות אם הכהילים המפוגלים שבתוכם הם תעשייתיים או מינרליים.
היתר להשתמש בכהילים מפוגלים תעשייתיים
(א)
רשאי המנהל ליתן לאדם היתר לקבל כהילים מפוגלים תעשייתיים לשימוש בכל אומנות או חרושת שאותו אדם עוסק בהן.
(ב)
המבקש היתר יתן את הערובה שנקבעה, כי לא ישתמש בכהילים המפוגלים התעשייתיים אלא למטרה שפורשה וכי יקיים הוראות פקודה זו.
(ג)
לא יספק בעל רשיון כהילים מפוגלים תעשייתיים לאדם שאינו מראה לו היתר לקבל כהילים כאלה; ואם עבר על הוראה זו, יהא חב לשלם על הכהילים שסיפק את שיעור הבלו הגבוה ביותר החל על כהילים לפי פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה).
חשבונות המלאי
(א)
פקיד ינהל חשבון המלאי של כל הכהילים שפיגל בעל רשיון.
(ב)
בעל רשיון ינהל פנקס מלאי של כהילים מפוגלים, תעשייתיים ומינרליים, עם חשבונות נפרדים בטופס שנקבע; בפנקס זה ירשום מדי יום ביומו ובכל עת שיידרש על ידי פקיד, את כמות הכהילים המפוגלים, התעשייתיים והמינרליים, שהוא מייצר, מחזיק או מוסר; רישומים אלה ייעשו בדרך הנותנת להבחין בין הכמויות שהוא מייצר, מחזיק או מוסר, כל אחת לחוד.
(ג)
היתה הכמות של הכהילים המפוגלים שברשות בעל הרשיון עודפת ביותר משני אחוזים על הכמות שהיתה צריכה להיות ברשותו לפי פנקס המלאי, יחולט העודף.
(ד)
היתה הכמות של הכהילים המפוגלים שברשות בעל הרשיון חסרה יותר משני אחוזים מהכמות שהיתה צריכה להיות ברשותו לפי חשבון המלאי, ישלם על החסר את שיעור הבלו הגבוה ביותר החל על כהילים לפי פקודת משקאות משכרים (ייצור ומכירה): ואולם רשאי המנהל לוותר על תשלום בלו זה, כולו או מקצתו, אם הוא סבור שהחסר בא מחמת גורמים טבעיים.
רשות כניסה ובדיקה ונטילת דוגמאות
(א)
פקיד רשאי בכל עת להיכנס ולבדוק חצריו של בעל רשיון או של קמעונאי המוכר כהילים מפוגלים או של אדם שהורשה לקבל כהילים מפוגלים, והוא רשאי לבדוק ולבחון כהילים כאמור המצויים בחצרים וליטול מהם דוגמאות.
(ב)
כל המפריע לפקיד בביצוע סמכויותיו לפי סעיף זה, דינו – קנס 50 לירות על כל עבירה ועבירה.
אסור להשתמש בכהילים מפוגלים לעשיית משקה או תרופה פנימית
לא ישתמש אדם בכהילים מפוגלים, או בכל המופק מהם, לייצורו, להרכבתו או להכנתו של כל מצרך שהוא היכול לשמש, כולו או מקצתו, משקה או תרופה פנימית, ולא ימכור אדם ולא יחזיק ברשותו שום מצרך כאמור שכהילים מפוגלים או כל המופק מהם שימשו בייצורו.
אסור לטהר כהילים מפוגלים
כל המטהר או מנסה לטהר כהילים מפוגלים, או לאחר שהשתמש בכהילים מפוגלים הוא מחזירם או מנסה להחזירם למצבם הקודם, או שהוא מפיק או מנסה להפיק מהם כוהל, על ידי זיקוק או עיבוד או בכל דרך אחרת, ולא עשה זאת לפי פקודה זו או בהסכמתו של המנהל, דינו – קנס 200 לירות.
תנאי רשיון
(א)
תקפו של רשיון שניתן לפי פקודה זו יפקע ביום השלושים ואחד בדצמבר של כל שנה, אך ניתן לחדשו לפי ראות עיניו של המנהל.
(ב)
הרשיון לא יהא ניתן להעברה אלא באישורו של המנהל.
(ג)
המנהל רשאי להתלות או לבטל רשיון או היתר או אישור שניתנו לפי פקודה זו.
בלו
הבלו על כהילים מפוגלים שיוצרו בישראל ונמכרים בה יהיה כפי שנקבע בתוספת לפקודה זו, אלא שהממשלה רשאית, בצו –
(1)
לשנות את שיעור הבלו;
(2)
ליתן הנחה, מלאה או חלקית, מן הבלו ששולם על כהילים מפוגלים המיוצאים בכמות שיוצרו, או הכלולים בטובין שיוצרו בישראל והם מיוצאים; הנחה זו תינתן לפי התקנות והתנאים שתקבע הממשלה;
(3)
ליתן הנחה או פטור מן הבלו ששולם או שחל על כהילים מפוגלים שסופקו לצבא־הגנה לישראל, או שנמסרו בשבילו לידי מוסד של צבא־הגנה לישראל או לידי מוסד הקשור עמו ושאושר על ידי הממשלה.
עונשין
כל העובר על הוראה מהוראות פקודה זו ולא נקבע לעבירה עונש מפורש, דינו – קנס 50 לירות.
חילוט משקאות במקרה עבירה
כהילים או ציוד שנעברה בהם עבירה על הוראה מהוראות פקודה זו, יחולטו וייעשה בהם כפי שיחליט המנהל.
סמכות לכפר עבירה בכסף
עבירה או מעשה שנעשו, או יש טעם סביר לחשוד שנעשו, בידי אדם בניגוד להוראות פקודה זו, רשאי המנהל, או כל פקיד אחר מוסמך לכך על ידי הממשלה, לכפר עליהם על ידי שיקבל מאותו אדם כופר כסף שלא יעלה על עונש הכסף המקסימלי הניתן להטיל לפי פקודה זו בעד עבירה או מעשה כזה, ואם נתפס רכוש בתור נתון לחילוט לפי פקודה זו רשאי המנהל או הפקיד האמור לשחררו תמורת תשלום שוויו לפי אומדנם; שולם כופר הכסף או תמורת שוויו של הרכוש, או שניהם כאחד, הכל לפי הענין, ישוחרר הרכוש ולא ינקטו שום הליכים אחרים נגד אותו אדם או נגד אותו רכוש, ואם היה הנאשם נתון במשמורת – ישוחרר.
שכר גילוי עבירה
הממשלה רשאית להורות, כי ישולם לאדם כל גמול שייראה לה בעד כל גילוי עבירה לפי פקודה זו או בעד מסירת ידיעה שהביאה לידי גילוי העבירה.
תקנות
הממשלה רשאית להתקין תקנות בדבר –
(1)
החמרים שיש להשתמש בהם לפיגול ושיעוריהם וכן הזמן והשיטה לפיגול;
(2)
הערובות שיתן בעל רשיון, או מי שהורשה להשתמש בכהילים מפוגלים תעשייתיים;
(3)
מכירתם של כהילים מפוגלים, הספקתם וסילוקם;
(4)
התנאים שלפיהם מותר להשתמש בכהילים מפוגלים תעשייתיים בכל אומנות או חרושת;
(5)
הטפסים לחשבונות מלאי שבעל רשיון חייב לנהל ואת האופן שבו הוא חייב לנהלם;
(6)
טפסי היתרים, רשיונות, בקשות לקבלת רשיון וכל שאר טפסים שהמנהל יראה בהם צורך;
(7)
ביצוע פקודה זו בכלל.
[תיקון: [ק״ת צווים]]

תוספת

(סעיף 14)

הבלו על כוהל מפוגל

אם הם משמשים – לכל ק״ג בלירות

(1)
לייצור תמרוקים:
(א)
בחוזק 96% ועד בכלל – 3.40

(ב)
אחרים – 3.60

(2)
למטרות אחרות – 0.10


כ״ד באייר תשי״ט (1 ביוני 1959)
 • פנחס רוזן
  שר המשפטים
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“] הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. יובהר, ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן