לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

פקודת המדידות

פקודת המדידות מתוך

פקודת המדידות

פקודה המסבירה את ענין מדידת קרקעות ומתן רשיונות למודדים


מכוח האמור בסעיף 14 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח–1948, כל סמכות שהיתה נתונה על פי החוק בידי הנציב העליון תהא נתונה לממשלה. פורסמה הודעה על הענקת סמכויות הנציב העליון לשר העבודה (ע״ר תש״ח, 22). מכוח האמור בסעיף 11 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח–1948 – לפיו החוק הקיים בארץ־ישראל נשאר בתקפו, בשינויים הנובעים מתוך הקמת המדינה ורשויותיה – מקום בו נאמר ”מושל המחוז“, ייקרא מעתה ”ממונה על המחוז“. לפי סעיף 2 לפקודת המטבע, תש״ח–1948, כל מקום בו נאמר ”פונט“ הכוונה היא ללירה ישראלית. לפי סעיף 13 לחוק המעבר, תש״ט–1949, כל מקום בו נאמר בחוק ”עתון רשמי“ ייקרא מעתה ”רשומות“. לפי תיקון מס׳ 2 לחוק השופטים, כל מקום בו נאמר ”שופט שלום“ ייקרא מעתה ”שופט של בית משפט שלום“. לפי הודעת פקידי הממשלה (שינוי תארים), התשנ״ח–1998 (ק״ת תשנ״ח, 653), כל מקום בו מופיע ”מנהל מחלקת המדידות“ הכוונה היא ל”מנהל המרכז למיפוי ישראל“.


תוכן עניינים

השם הקצר
פקודה זו תקרא פקודת המדידות.

חלק א׳ – מבוא

פירוש [תיקון: 1946, תש״ח]
בפקודה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים דלקמן, מלבד אם ענין הכתוב יחייב פירוש אחר –
”מנהל“ פירושו מנהל מחלקת המדידות;
”קרקע“ כוללת בתים, בנינים וכל המחובר לקרקע;
”מודד בעל רשיון“ פירושו מודד שקיבל רשיון עפ״י פקודה זו או עפ״י כל פקודה שבוטלה ע״י פקודה זו;
”מדידה ממשלתית“ (בוטלה);
”מדידות לרבים“ מובנן כל מדידות טופוגראפיות או מדידות־עיר, שתבצען מחלקת המדידות, או כל מדידות שתבצען – בין לפני תאריך תחילת תקפה של פקודת המדידות (תיקון), 1946, ובין לאחריו – מחלקת המדידות בקשר אל סידור זכות־הקניין בקרקע לפי פקודת הקרקעות (סידור זכות־הקניין), או כל מדידות שתבצען – בין לפני התאריך ההוא ובין לאחריו – מחלקת המדידות לצרכים רשמיים לפי בקשתו של ראש כל מחלקה ממשלתית, או כל מדידות אחרות, ששר העבודה הכריז עליהן בצו שהן מדידות לרבים;
”ציון־מדידה“ כולל כל ציון טריגונונמטרי, גל, סימן או עמוד של מדידה, בין שהם קבועים מעל פני האדמה ובין שהם קבועים מתחת לפני האדמה;
”מודד“ פירושו מודד ממשלתי או מודד בעל רשיון.

חלק ב׳ – מקצוע המדידה

מתן רשיונות למודדים [תיקון: תש״ח, תש״ט]
(1)
לא יעסוק אדם במקצוע המדידה אלא אם כן יש בידו רשיון שנתן עפ״י פקודה זו.
(2)
בעצת מנהל מחלקת המדידות, יכול שר העבודה לתת רשיונות לאנשים הרוצים לעסוק במקצוע המדידה.
הסמכות לתת רשיונות למודדים הוענקה למנהל מחלקת המדידות (ע״ר 1946, תוס׳ 2, 112).
(3)
מתן רשיון עפ״י פקודה זו, בטולו או הפסקתו לזמן יפורסמו ברשומות.
הפסקת רשיון זמנית או ביטולו [תיקון: [1934], תש״ח]
(1)
כל מודד בעל רשיון אשר מתוך כונה או מתוך רשלנות, חוסר זהירות או מתוך בערות העולה זדון עורך מדידה שאינה נכונה, או מוסר תרשים או דיאגרמה בלתי נכונים של איזו קרקע, או תרשים שאינו מתאים לתקנות שהתקינו עפ״י פקודה זו, או העורך דין־וחשבון או תזכיר בלתי נכונים על איזו מדידה, או שאינו מקיים הוראות תקנות שהתקינו עפ״י פקודה זו, או שנתחייב בדין על איזו עברה שיש בה משום שחיתות מוסרית, יהא צפוי, על יסוד הדין־וחשבון של המנהל או על יסוד תלונתו של כל אדם מקופח, לבטול רשיונו כמודד עפ״י צו מאת שר העבודה או להפסקת הרשיון לזמן שייקבע על ידו:
בתנאי שלא ינתן שום צו בטול או הפסקה לזמן אלא אם כן ניתנה לו למודד שהוגשה עליו תלונה אפשרות ללמד זכות על עצמו.
(2)
מודד שרשיונו בוטל או הופסק לזמן חייב להחזיר מיד את רשיונו למנהל, ועליו להחזיר כל שכר שקבל מאיזה אדם בעד מדידה או תרשים או דיאגרמה ממין זה, לכשיצטוה בכך מטעם שר העבודה.
תרשימים שנעשו ע״י אנשים בלתי מוסמכים לא יקובלו במשרד ספרי האחוזה ולא יקובלו כעדות [תיקון: [1925]]
שום מפה, תרשים או דיאגרמה של קרקע שנראה מתוכם שהם הוכנו לאחר תחלתה של פקודה זו או של פקודת מודדי הקרקעות, 1925, לא יקובלו במשרד ספרי האחוזה ולא יקובלו כעדות בשום בית משפט, אלא אם כן הוכנו ונחתמו ע״י מודד או שהם העתקה מאותם מפה, תרשים או דיאגרמה וקוימה ע״י מודד כהעתקה נכונה:
בתנאי שלעולם יכול בית משפט, לאחר שהראו לו סבה מספקת, לקבל כעדות כל מפה, תרשים או דיאגרמה שלא הוכנו ע״י מודד.
עברות [תיקון: תש״ח־2]
(1)
כל העוסק או מתימר כעוסק במדידה ואין לו רשיון לכך, יאשם בעברה ויהא צפוי לקנס בסכום חמשים לירות על כל טרנסאקציה שעסק בה ולא יהא זכאי לתבוע בשום בית משפט את שכרו בעד תרשים, מפה או מדידה שהוכנו על ידו.
(2)
כל מודד שאינו מחזיר למנהל את רשיונו שבוטל או הופסק בתוך ארבעה עשר יום מיום צו הבטול או ההפסקה, יאשם בעברה ויהא צפוי לקנס בסכום עשרים לירות.
תקנות [תיקון: [1924], תש״ח, תשי״ג]
יכול שר העבודה להתקין תקנות –
(א)
הקובעות את התנאים למתן רשיונות, את טופסי הרשיונות שינתנו והמסים שישולמו בעדם;
(ב)
בדבר שיטת בצוען של מדידות והכנתם של התרשימים;
(ג)
בדבר הגשת תרשימים ע״י המודדים;
(ד)
בדבר כל ענין אחר הטעון הסדרה עפ״י חלק זה.
[תיקון: 1946]

חלק ג׳ – מדידות לרבים

חלות חלק ג׳ [תיקון: [1934], 1946]
קביעותיו של החלק הזה תחולנה על כל ”מדידות לרבים“.
הסמכויות לגבי מדידה לרבים [תיקון: 1946]
(1)
לצרכי כל מדידה לרבים, רשאים המנהל או כל מודד שהמנהל מלא את ידו לכך להכנס לתחום כל קרקע ואתו עוזרים ככל הדרוש ולקבוע בה או להציב עליה כל סימן מדידה ולעשות את כל הדברים הדרושים למדידה.
(2)
כל מקום שאפשר הדבר, יתן המודד לבעל הקרקע או למחזיק בה הודעה מספקת בדבר רצונו להכנס לתחום הקרקע; הודעה שהודבקה או הופצה ע״י מוכתר של עיר או כפר לפחות עשרים וארבע שעות לפני הכניסה תהא הודעה מספקת.
סמכותו של מודד להכנס לתחומי קרקע
יכול כל מודד להכנס, כדי למדוד כל קרקע שהוטל עליו למדדה, לתוך תחום כל קרקע או לעבור בה, בין שהיא קנין הפרט ובין שהיא קנין הצבור, ועליו למעט ככל האפשר בגרימת אי־נוחיות לבעל הקרקע או למחזיק בה.
סמכויותיהם של ממונה על המחוז, של הפקיד המסדר ושל מודד לגבי סימון גבולות, וכו׳ [תיקון: 1946, תש״ט, תשכ״ד]
(1)
ממונה על מחוז או פקיד מסדר שנתמנה עפ״י פקודת הקרקעות (סדור זכות הקנין) או המנהל או כל מודד שהמנהל ייפה את כוחו לכך, רשאים לדרוש, על יסוד צו בכתב, מכל מי שהוא בעליה של קרקע או מחזיק בה או ממי שיש לו טובת הנאה בה או מכל מי שהוא בעליה של קרקע הגובלת באותה קרקע או מחזיק בה או יש לו בה טובת הנאה, או מכל מי שעוסק בהנהלתה או בעיבודה של קרקע כזו או בקשר עם הנהלתה או עבודה, או מכל איש שבחזקתו או בהשגחתו נמצאים לפי המסופר מסמכים ביחס לתחומי אותה קרקע –
(א)
שיופיע לפניו הוא גופו או בא־כחו בשעה ובמקום שיפורשו בצו שבכתב, כדי שיראה לו את תחומי הקרקע הנ״ל או כדי להגיש עזרה שתהא דרושה להצבת ציוני תחום או כדי להגיש עזרה ולמסור ידיעות שיהא צורך בהם לשם ציון התחומים;
(ב)
להמציא כל מסמך שיהא מצוי ברשותו או תחת שליטתו.
(2)
כל אדם, שנמסר לו אותו צו שבכתב, יהיה חייב מכוח החוק להיות נוכח כנדרש בצו, ולעשות כל דבר מן הדברים הנזכרים בצו.
(3)
יכול כל פקיד מן הפקידים הנזכרים בסעיף־קטן (1) לדרוש על יסוד צו בכתב, בתוך זמן מספיק שיקבע בצו, מאת בעל כל קרקע או מאת המחזיק בה –
(א)
לתחום את הקרקע ולהציב לצורך התיחום אותם ציוני־תחום אשר ידרוש ממנו הפקיד;
(ב)
לעקור כל גבול או כל קו אחר שעקירתו תהא נחוצה לצורך התיחום, ע״י גדיעתם או סלוקם של עצים, שיחים, גדרות או יבול המחובר לקרקע.
(4)
הממשלה תשלם פיצויים לבעליהם של עצים שנגדעו או ניזוקו אגב מילוי הסמכויות שניתנו עפ״י סעיף זה.
(5)
הפיצויים יוערכו ע״י הממונה על המחוז, ואם יתגלע סכסוך בשאלה אם סכום הפיצויים המוצע מספיק, תוחלט השאלה בצורה מכרעת על ידי שופט של בית משפט שלום שידון בענין על יסוד בקשה שתוגש אליו ע״י אחד מבעלי הדין.
(6)
שום פיצוים לא ישולמו לבעל קרקע או למחזיק בה בעד הפסד שנגרם מחמת ההחזקה בקרקע או מחמת קצוץ ענפים או עקירת גדרות או עצים, פרט לעצי פרי.
(7)
אם יש צורך בהמצאת עובדים או בהספקת עזרה אחרת לתיחום הקרקע או אם אין בעל הקרקע או המחזיק בה מציית לצו שבכתב שניתן לפי סעיף זה, ויש צורך להעסיק פועלים שכירים למטרות אלה, יכול הפקיד להעריך את הוצאות העבודה ולגבותן מאת בעל הקרקע או מאת המחזיק בה.
עונשו של העוקר סימני מדידה [תיקון: 1946, תש״ח־2]
כל אדם שאינו בר־הרשאה לכך והוא מטשטש, מסיר או מקלקל בצדיה כל סימן מדידה או סימן תחום שנקבעו או הוצבו לצורך כל מדידה לרבים, יאשם בעברה ויהא צפוי למאסר שלשה חדשים או לקנס בסכום חמשים לירות או לשני העונשין כאחד, ונוסף על כך אפשר לצוות עליו לשלם את הוצאות הסימן שטושטש או הוסר ואת הוצאות המדידה הכרוכות בקביעת הסימן או את הוצאות תקונו של הסימן שניזוק.
חובתם של בעל קרקע ושל המחזיק בה להחזיק ציוני תחום וסימני מדידה [תיקון: תש״ח־2]
(1)
בעליה או מחזיקה של קרקע שתחומיה הוגדרו ע״י מדידה לרבים חייבים להחזיק ולתקן את כל ציוני המדידה שהוצבו.
(2)
בעליה או מחזיקה של כל קרקע שנקבעו בה או הוצבו או הושמו עליה סימני מדידה חייבים לשמור על סימן־המדידה ולהודיע מיד לפקיד המחוזי של הנפה על טשטוש הסימן, הסרתו, קלקולו או על הצורך לתקנו.
(3)
אם הושם הסימן על אדמת כפר שלא נתחלקה או על אדמות צבור, תהא אחריותם של הרשות המקומית של העיר או של מוכתר הכפר שוה לאחריותו של בעל קרקע או של המחזיק בה.
(4)
אם הושם הסימן על הקרקעות של אזור שבט, יהיו שיכי השבט אחראים כלם כאחד וכל אחד ואחד מהם בפני עצמו.
(5)
כל המחוייב עפ״י סעיף זה להחזיק ציון תחום או לשמור סימן מדידה או להודיע על דבר טשטושו, הסרתו או קלקולו של הסימן, ולא קיים את חובתו, יאשם בעברה ויהא צפוי לקנס בסכום חמש לירות.
איסור חשיפת סימני מדידה, שלא ברשות המנהל [תיקון: תש״ח־2]
(1)
לא יחשוף אדם סימן־מדידה הקבור מתחת לפני הקרקע או המכוסה גל אבנים או עפר אלא אם כן הורשה לכך מטעם המנהל.
(2)
כל אדם –
(א)
העובר על סעיף קטן (1), או
(ב)
החושף סימן מדידה ברשות המנהל, ומתרשל לכסותו באפן הקבוע או אינו סותם את החור באותו החומר של הקרקע או של הדרך שהסימן קבור תחתם,
יאשם בעברה ויהא צפוי לקנס בסכום עשרים לירות.
[תיקון: 1946]

חלק ד׳ – השלמות

עונשו של המסרב לציית לצו או המתרשל במילויו [תיקון: 1946, תש״ח־2]
כל שאינו מציית לצו שניתן עפ״י פקודה זו מטעם המנהל או פקיד שהורשה על ידו, מטעם ממונה על מחוז או פקיד מסדר, או המפריע או מונע פקיד מורשה של מחלקת המדידות או את עוזרו של אותו פקיד או מתנגד להם במילוי תפקידיהם או העובר עבירה אחרת על הוראות פקודה זו שלא נקבע לה עונש אחר, יאשם בעבירה ויהא צפוי למאסר שלושה חדשים או לקנס בסכום חמישים לירות או לשני העונשין כאחד, ונוסף על כך יהא צפוי לשלם למחלקת המדידות כל הוצאות הנובעות מעבירתו.
כללים [תיקון: [1934], 1946, תש״ח]
שר העבודה רשאי להתקין כללים הקובעים את הדמים או את התשלומים האחרים, שיש לשלמם תמורת כל מדידות או עבודה אחרת, שיבצעון פקידי מחלקת המדידות לפי בקשתו של כל אדם, או בקשר אל אותן מדידות או עבודה, ואת אופן תשלומם של אותם דמים ותשלומים אחרים, ואותם כללים יכולים לקבוע קביעות בדבר השלשת פקדון לחשבון אותם דמים ותשלומים אחרים, ומה ייעשה באותם פקדונות:
בתנאי כי הכללים הכלולות בתוספת עמדו בתקפם עד שישונו או יופקעו בכל כללים כאלה.
גביית אגרות ותשלומים אחרים [תיקון: 1946]
כל דמים, או תשלום אחר, המשתלמים לפי כל כללים, שהותקנו לפי סעיף 16, אפשר יהיה להיפרע אותם לפי פקודת המסים (גבייה), שתחול על גבייתם של אותם דמים או תשלום אחר, כאילו היו מס בגדר מובנה של אותה פקודה.
[תיקון: 1946]
(הופקע).
[תיקון: 1946]

התוספת

[תיקון: ק״ת תשכ״ז]
כללי המדידות (דמים), 1946 (בוטלו)
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“] הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. יובהר, ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן