לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

פקודת המינרלים הרדיו-אקטיביים

פקודת המיניראלים הראדיואקטיוויים מתוך

פקודת המיניראלים הראדיואקטיוויים, 1947

פקודה הבאה להסדיר את סכייתם וכרייתם של מיניראלים ראדיואקטיוויים ואת הפקתם, ולשלוט עליהן, וכן צרכים הקשורים אל־כך.


ע״ר 1947, תוס׳ 1, 236; ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳, 1, 39. ע״ר תש״ח, 22; י״פ תשי״ב, 992; י״פ תשי״ג, 992.


חוק יוחק בידי הנציב העליון לפשלתינה (א״י), בעצתו של הוועד היועץ שלה, לאמור:–


מכוח האמור בסעיפים 14 ו־15 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח–1948, כל סמכות שהיתה נתונה על פי החוק בידי הנציב העליון או הנציב העליון במועצתו תהא נתונה לממשלה, וכל מקום בו נאמר בחוק ”פלשתינה (א״י)“ ייקרא מעתה ”ישראל“. פורסמה הודעה על הענקת סמכויות הנציב העליון לשר המסחר והתעשיה (ע״ר תש״ח, 22), משר המסחר והתעשיה לשר האוצר (י״פ תשי״ב, 992), ומשר האוצר לשר הבטחון (י״פ תשי״ג, 451). לפי סעיף 2 לפקודת המטבע, תש״ח–1948, כל מקום בו נאמר ”פונט“ הכוונה היא ללירה ישראלית. לפי הודעה בדבר שינוי תאריהם של קציני משטרה מסוימים (ק״ת תשי״ט, 312), במקום ”סרג׳נט“ יבוא ”סמל ראשון“.


השם הקצר
הפקודה הזאת תיקרא פקודת המיניראלים הראדיואקטיוויים, 1947.
פירוש
בפקודה הזאת –
”כרייה“ ביחס למיניראל ראדיואקטיווי כל־שהוא, כוללת את ביצוען של כל פעולות לשם זכייה במתכוון בכל מיניראל כזה, או לשם השגתו במתכוון;
”מושלט“ [מפקח] מובנו המושלט על מיניראלים ראדיואקטיוויים, והוא כולל אדם כל־שהוא שנתמנה כהלכה לפעול בשמו;
”מיניראל ראדיואקטיווי“ מובנו חומר כל־שהוא הנקוב בתוספת;
”סכיה“ ביחס למינראל ראדיואקטיווי כל־שהוא, מובנה חיפוש אחרי אותו מיניראל, והיא כוללת עשייתה של אותה עבודה שיש בה צורך מסתבר כדי לאפשר לסכאי להעמיד למבחן את סגולותיו של השטח הנדון לנוב מיניראלים ראדיואקטיוויים;
”רשיון“ מובנו רשיון שהוצא לפי סעיף 3;
”תעודת־היתר“ מובנה תעודת־היתר שהוצאה לפי סעיף 7.
איסור סכייה או כרייה של מיניראלים ראדיואקטיוויים, אלא בהתאם לרשיון שהעניקו שר הבטחון לפי הפקודה הזאת [תיקון: תש״ח]
למרות כל דבר, הכלול בפקודת המכרות, בפקודת כריית השמן, 1938, או בחיקוק אחר כל־שהוא, לא יסכה שום אדם – בתחומי מדינת ישראל – ולא יכרה מיניראלים ראדיואקטיוויים כל־שהם, אלא מתוך כפיפות ובהתאם לדבריו ותנאיו של רשיון, שהעניקו שר הבטחון לפי קביעותיה של הפקודה הזאת.
מינוי מושלט על מיניראלים ראדיואקטיוויים [תיקון: תש״ח]
(1)
שר הבטחון רשאי למנות פקיד, שיכונה מושלט [מפקח] על מיניראלים ראדיואקטיוויים, ואותם פקידים אחרים, העשויים להיות נחוצים כדי להביא את קביעותיה של הפקודה הזאת לידי נפקות.
(2)
מתוך כפיפות לאותו מינוי יהיה המושלט – האדם המכהן אותה שעה במשרת מפקח על מכרות לפי פקודת הכרייה, או לפי כל פקודת כרייה אחרת, שתבוא במקומה ותעמוד בתקפה אותה שעה.
(3)
לא המושלט ולא פקיד כל־שהוא, שנתמנו לפי הפקודה הזאת, לא יהיו אחראים באופן אישי לכל מעשה שעשאוהו בתום־לב תוך כדי מילוי תפקידיהם.
מחזיק ברשיון יודיע על פעולותיו
כל מחזיק ברשיון ימציא למזכיר הראשי – במשך השבוע הראשון בכל חודש – דין־וחשבון נכון בכתב על פעולות הסכייה והכרייה שניהל בחודש הסמוך לזה לפניו בגין מיניראלים ראדיואקטיוויים, ובו בזמן ימציא למושלט העתק של אותו דין־וחשבון.
הודעה על גילוי מיניראל ראדיואקטיווי
(1)
אדם כל־שהוא המגלה מיניראל ראדיואקטיווי כל־שהוא, יודיע מיד בכתב על אותו גילוי למושלט.
(2)
גילה אדם כל־שהוא, שאינו מחזיק ברשיון לפי סעיף 3, מיניראל ראדיואקטיווי כל־שהוא, לא יסולק המיניראל אלא בהסכמתו של המושלט ומתוך כפיפות לאותן הוראות שיהיה עשוי לתיתן.
צמצום הפקה [תיקון: תש״ח]
למרות כל דבר שבפקודת המכס או בחיקוק אחר כל־שהוא לא ייצא שום אדם ולא ינסה להפיק מישראל מיניראל ראדיואקטיווי כל־שהוא, אלא לפי תעודת־היתר, שהעניקה שר הבטחון לשם כך, ובהתאם לה.
טופס בקשה על רשיון ועל תעודת־היתר וטופס רשיון ותעודת־היתר [תיקון: תש״ח]
(1)
כל בקשה על רשיון או על תעודת־היתר תהיה בטופס שיקבעהו המושלט.
(2)
כל רשיון ותעודת־היתר יהיו באותו טופס ולמשך אותה תקופה וכפופים לתשלום אותם דמים, שיהיה שר הבטחון עשוי לקבעם, ויהיו כפופים לאותם דברים ותנאים, שיהיה הוא עשוי לראות לנכון להטילם, ובהתאם להם.
הענקת רשיון או תעודת־היתר מתוך שיקול־דעת
הענקת רשיון או תעודת־היתר (ובכלל זה דבריהם ותנאיהם) תהיה נתונה לשיקול־דעתו המוחלט של שר הבטחון, ולא יהיה עליו שום חיוב ליתן נימוק כל־שהוא על סירובו מלהעניקם.
עבירות [תיקון: תש״ח, תש״ח־2]
(1)
כל אדם אשר –
(א)
סוכה או כורה, או מנסה לסכות או לכרות, מיניראל ראדיואקטיווי כל־שהוא בתחומי מדינת ישראל ללא רשיון; או
(ב)
בהיותו מחזיק ברשיון הוא סוכה או כורה, או מנסה לסכות או לכרות, מיניראל ראדיואקטיווי, שלא מתוך כפיפות ובהתאם לכל דבר או תנאי של רשיונו; או
(ג)
בהיותו מחזיק ברשיון – הוא חדל מלמלא אחרי דרישותיו של סעיף 5; או
(ד)
מפיק או מנסה להפיק, מישראל מיניראל ראדיואקטיווי כל־שהוא ללא תעודת־היתר; או
(ה)
בהיותו מחזיק בתעודת־היתר הוא מפיק, או מנסה להפיק, מישראל מיניראל ראדיואקטיווי כל־שהוא שלא מתוך כפיפות ובהתאם לכל דבר או תנאי של תעודת־ההיתר שלו; או
(ו)
משיג, או מנסה להשיג, רשיון או תעודת־היתר באמצעות הרצאת־דברים או הצגת־דברים כוזבות; או
(ז)
חדל מלמלא אחרי דרישותיו של סעיף 6,
יאשם בעבירה, ויהיה צפוי – משיתחייב בדין – למאסר של שנתיים או לקנס של חמש מאות לירות או לאותם שני הענשים גם יחד, ומקום שנתחייב בדין בגלל עבירה על פסקאות (ג) ו־(ז), יהיה צפוי גם לקנס של עשר לירות על כל יום שבו נמשכת העבירה.
(2)
בית־המשפט שבפניו נתחייב אדם כל־שהוא בדין על עבירה לפי סעיף־קטן (1), יצווה כי כל מיניראל ראדיואקטיווי שנתקבל – או מכשיר סכייה או כרייה ששימש – תוך כדי עשיית פעל כל־שהוא, שבגינו נתחייב אותו אדם בדין, ישמטו לטובת שר הבטחון.
כוחותיהם של פקידים מסויימים [תיקון: תש״ח, תש״ח־2]
(1)
שוטר כל־שהוא, שדרגתו אינה נמוכה מדרגת סמל ראשון [במקור: סארג׳נט], וכל פקיד אחר או סוג פקידים אחר, שאותם הרשה על־כך שר הבטחון בכתב, יהיו רשאים – לשם כפיית קביעותיה של הפקודה הזאת – ללא כתב־פקודה או תהליך חוקי אחר –
(א)
להיכנס ולחפש מקום כל־שהוא, שבו יש להם טעמים מסתברים לחשוד כי שם נעשתה, או נוסה לעשות, עבירה על הפקודה הזאת;
(ב)
לחפש אדם כל־שהוא, שבו יש להם טעמים מסתברים לחשוד כי עבר, או ניסה לעבור, עבירה על הפקודה הזאת;
(ג)
לאסור כל אדם, שבו יש להם טעמים מסתברים לחשוד כי עבר, או ניסה לעבור, עבירה על הפקודה הזאת;
(ד)
לשים יד על כל מיניראל ראדיואקטיווי או מכשיר סכייה או כרייה, שלהם זיקה אל־כך, שבהם יש להם טעמים מסתברים לחשוד כי נתקבל – או שימש – תוך כדי עשיית עבירה כל־שהיא, או נסיון כל־שהוא לעבור עבירה, על הפקודה הזאת.
(2)
כל אדם, המפריע או מנסה להפריע – בין באופן פעיל ובין באופן סביל – פקיד כל־שהוא בביצוען – או בביצוען המיומר – של חובותיו לפי הסעיף הזה, יאשם בעבירה, ויהיה צפוי – משיתחייב בדין – למאסר של שישה חדשים או לקנס של מאה לירות או לאותם שני ענשים גם יחד.
(3)
קביעותיהם של סעיפים־קטנים (1) ו־(2) באות להוסיף על קביעותיה של פקודת הפרוצידורה הפלילית (מעצר וחיפושים), ולא לגרוע מהן.
כוחו של שר הבטחון לשנות את התוספת [תיקון: תש״ח]
שר הבטחון רשאי – בצו, מזמן לזמן – לשנות את התוספת, לשנות מתכנה או לתקנה בדרך כל־שהיא.
סייג
שום דבר שבפקודה הזאת לא יהיו רואים אותו כאילו הוא פוטר אדם כל־שהוא מלמלא אחר קביעותיהן של פקודת המכרות, פקודת כריית השמן, 1938, ופקודת המכס, כפי שאותו ביטוי מוגדר בסעיף 2 של פקודת המכס, אלא כדי ובמידה שאינן עקביות לקביעותיה של הפקודה הזאת או לדבריהם או לתנאיהם של כל רשיון או תעודת־היתר שהוענקו לפיה.
כללים [תיקון: תש״ח]
שר הבטחון רשאי להתקין אותם כללים לשם הבאת קביעותיה של הפקודה הזאת לידי נפקות טובה יותר, שיהיה עשוי לראותם נחוצים או מועילים.

תוספת

מיניראל כל־שהוא, המכיל אוּראניוּם או תוֹריום, ובמיוחד – ובלי לפגוע בכללותה של הפסקה הזאת – החמרים הרשומים להלן בתוספת הזאת.
מיניראלים מקבוצת אוּראנינית גלמית, ובכלל זה אוּראנינית גלמית, אוראנינית, אוּלריכית, ברוּגרית, קליוואית, וסוגי מיניראלים הקרובים להם.
מיניראלים אוראניים משניים, שאינם טוֹרבירנית ואוּטוּנית, ובכלל זה רותרפודרין, אוראנית, אוראנופן, גוּמית, תוֹרוֹגוּמית, אוּראנוֹקירקית, קאסוֹלית, בקרלית, ושאר מיני צורות (של צורן), מימות, פחמות, זרחות או זרניכות של אוראניום.
עפרות ניאובות-טיטנות-טאנטאלות נושאות־אורניום, לרבות אווכסנית, פוליקראס, בלוֹמסטראנדין, פריוֹרית, סאמארסקית, פרגוסנית, ביטאפית, ניאובית־עופרתית וסוגי מיניראלים קרובים, המכילים תחמוצת אוראניום.


19 בספטמבר, 1947
 • ה. ל. ג. גרניי
  מנהל ענייני הממשלה
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן