לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

פקודת המלט

פקודת המלט מתוך

פקודת המלט, 1944

[תיקון: תשי״ג]

פקודה הקובעת הוראות להסדרת ייצורו ומכירתו של מלט ולהטלת בלו עליו.


הנציב העליון לפלשתינה (א״י) מחוקק בזה, בעצתה של המועצה הפלשתינאית (א״י) לאמור:–


מכוח האמור בסעיפים 14 ו־15 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח–1948, כל סמכות שהיתה נתונה על פי החוק בידי הנציב העליון תהא נתונה לממשלה, וכל מקום בו נאמר בחוק ”פלשתינה (א״י)“ ייקרא מעתה ”ישראל“. סמכויות הנציב העליון הועברו לשר המסחר והתעשיה (ע״ר תש״ח, 22), ובנוסף לשר האוצר (י״פ תשי״ג, 897). לפי סעיף 2 לפקודת המטבע, תש״ח–1948, כל מקום בו נאמר ”פונט“ הכוונה היא ללירה ישראלית. לפי סעיף 13 לחוק המעבר, תש״ט–1949, כל מקום בו נאמר בחוק ”עתון רשמי“ ייקרא מעתה ”רשומות“. לפי תיקון מס׳ 2 לחוק השופטים, כל מקום בו נאמר ”שופט שלום“ ייקרא ”שופט של בית משפט שלום“.


השם הקצר [תיקון: תשי״ג]
פקודה זו תקרא פקודת המלט, 1944.
פירוש [תיקון: תשי״ג]
בפקודה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים דלקמן, אם לא יחייב ענין הכתוב פירוש אחר:–
”מלט“ פירושו – מלט מכל סוג שהוא;
”מוברח“, ביחס למלט, פירושו –
(א)
כל מלט שהובא לתחומי המים הטריטוריאליים שלא עפ״י רשיון יבוא;
(ב)
כל מלט שהובא, או שהוא בדרך הבאתו, לארץ שלא עפ״י רשיון יבוא ושלא דרך מקום־כניסה קבוע;
(ג)
כל מלט שלא שולם עליו מס בלו [במקור: מס אקסייז] או מס־יבוא;
(ד)
כל מלט המצוי ברשותו של כל אדם ואשר קבל אותו שלא בהתאם להוראות פקודה זו;
”רשות מכס“ כוללת כל פקיד מכס ובלו [במקור: אקסייז] וכל אדם הפועל מכחו;
”מנהל“ פירושו מנהל המכס והבלו [במקור: מנהל המכס, האקסייז והמסחר];
”אמצעי הובלה“ כולל כל בהמה, כלי־רכב, ספינה, אוירון או אמצעי־הובלה אחר שמובילים בו או עליו מלט ביבשה, בים או באויר.
רשיון לייצור מלט [תיקון: תש״ח, י״פ תשי״ג]
(1)
אסור לשום אדם ליצר, או לנסות ליצר, מלט ע״י כל תהליך שהוא בכל מקום שהוא בארץ, אלא אם כן קבל מאת שר המסחר והתעשיה או שר האוצר רשיון המתיר לו לעשות את הדבר הזה.
(2)
הרשיון יהא כפוף לאותם תנאים ששר המסחר והתעשיה או שר האוצר יראה צורך להטילם בכל מקרה ומקרה.
(3)
אסור לשום אדם להחזיק ברשותו מלט שיוצר בארץ שלא בהתאם לרשיון הניתן לפי סעיף זה.
על קמעונאי לקבל מלט רק מבעל רשיון
אסור לשום קמעונאי של מלט להחזיק ברשותו כל מלט, זולת מלט שנוצר בארץ או שיובא לארץ ע״י בעל רשיון עפ״י פקודה זו.
משקלם של שקי מלט [תיקון: תשע״ד, תשע״ד־2]
(א)
אדם המייצר מלט ומשווקו באריזות יארוז את המלט בין השאר בשקים שמשקלם אינו עולה על 25 קילוגרם.
(ב)
קמעונאי המוכר מלט יאפשר לקונה לרכוש את המלט בין השאר בשקים שמשקלם אינו עולה על 25 קילוגרם.
מס בלו [תיקון: תש״ח, י״פ תשי״ג]
מס בלו [במקור: מס אקסייז], באותו שיעור שיהיו שר המסחר והתעשיה או שר האוצר רשאים לקבעו בצו, ישולם על כל מלט המיוצר בארץ, פרט למלט המוצא לחו״ל ישר ע״י היצרן.
תחולת חוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף) [תיקון: תשי״ג]
הוראות חוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף), תש״ט–1949, יחולו כאילו היתה פקודה זו אחד החוקים המפורטים בסעיף 1 לחוק האמור.
רשיון להבאת מלט מחו״ל
(1)
אסור לשום אדם להביא מלט לארץ אלא אם כן קבל מרשות המכס רשיון להביאו.
(2)
אין להביא מלט לארץ אלא דרך מקומות־כניסה קבועים.
(3)
מס המכס שישולם על היבוא יהא בשיעורים הקבועים עפ״י פקודת תעריף המכס והפיטורין, 1937, או עפ״י כל פקודה אחרת הקובעת מסי מכס.
סמכות לבדוק ולחפש [תיקון: תשכ״ד]
כל פקיד מכס ובלו [במקור: פקיד מכס ואקסייז] או כל שוטר רשאי בכל עת ובלא כתב־הרשאה –
(א)
להכנס לכל בנין מורשה לייצור מלט, ולחפש בו;
(ב)
להכנס לכל בנין או מקום ולחפש בו, אם יש לו יסוד להאמין שמייצרים, מחזיקים או מוכרים בו מלט בניגוד להוראות פקודה זו;
(ג)
לבדוק ולחפש בכל אמצעי הובלה או בכל משא הנישא בידי אדם או על בהמת־משא, אם יש לו חשד שהם מכילים מלט מוברח;
(ד)
לעלות ולחפש, בחוף או במים הטריטוריאליים, או במימי נהרות ואגמים, בכל ספינה החשודה בהובלת מלט מתוך כוונת הברחה;
(ה)
לבדוק כל רשיון שניתן עפ״י פקודה זו:
בתנאי שזכות הכניסה והחיפוש עפ״י סעיף זה אין להשתמש בה לגבי בית דירה, אלא אם כן נתקבל תחילה כתב הרשאה לכך מאת שופט של בית משפט שלום.
סמכות לתפוס ולעכב
(1)
כל מלט הצפוי להחרמה עפ״י פקודה זו, יהא מותר לכל פקיד מכס ובלו [במקור: פקיד מכס ואקסייז] או לכל שוטר לתפסו, וצריך לשימו בבית המכס הקרוב ביותר או בתחנת המשטרה הקרובה ביותר או באותו מקום־מבטחים אחר שיורה המנהל.
(2)
כל ספינה או אמצעי־הובלה אחר הצפויים להחרמה עפ״י פקודה זו, יהא מותר לכל פקיד מכס ובלו [במקור: פקיד מכס ואקסייז] או שוטר לתפסם, ויש לשמרם באותו מקום שיורה המנהל.
עברות ועונשין [תיקון: תש״ח, תש״ח־2]
(1)
בעל רשיון ליצר מלט העובר על תנאי מתנאי הרשיון או על תקנה מתקנות שהתקינו עפ״י פקודה זו, יאשם בעברה וצפוי לו קנס בסך חמש מאות לירות.
(2)
כל אדם המיצר או מנסה ליצר מלט בלא רשיון, או המחזיק ברשותו מלט שיוצר כך או המסתיר ביודעין, או עוזר ביודעין להסתרת מלט שיוצר כך, או המעורב בהעברת מלט כזה, אשם בעברה וצפוי לו קנס בסך 200 לירות לגבי כל עברה ועברה, וקנס בסך לירה אחת על כל קילוגרם או חלק של קילוגרם מלט שנתפס, ואם לא ישלם את הקנס יהא צפוי למאסר שנתים.
(3)
כל אדם המתנגד לפקיד אגב מילוי תפקידו עפ״י סעיף 7 או סעיף 8, אשם בעברה וצפויים לו מאסר לששה חדשים או קנס בסך חמשים לירות או שני הענשים כאחד.
(4)
כל אדם שנמצא ברשותו מלט מוברח, אשם בעברה ויהא צפוי לו קנס בסך מאה פרוטה על כל קילוגרם אם היתה כמות המלט שנמצאה ברשותו פחות מחמשים קילוגרם, ואילו אם היתה כמות המלט חמשים קילוגרם או יותר יהא צפוי לו קנס בסך חמש מאות פרוטה על כל קילוגרם; אם עבר עברה שניה או נוספת יהא צפוי לו, נוסף על כך, מאסר לשנה אחת.
(5)
אם נתחייב אדם בדין בכל עברה על פקודה זו הרי כל מלט שביחס אליו נעשתה העברה יוחרם לטובת ממשלת ישראל.
(6)
חיוב אדם בדין בשל עברה על פקודה זו יגרור עמו החרמת המלט שביחס אליו נעשתה העברה.
(7)
בלי לפגוע בהוראות הקודמות של סעיף זה, הרי כל ספינה שמשקל הטונים הרשום שלה אינו עולה על מאתים וחמשים טון, או כל אמצעי הובלה אחר, שהשתמשו בהם בהבאתו, בהעברתו או בהובלתו של מלט מוברח, יוחרמו עפ״י צו בית המשפט לטובת ממשלת ישראל.
(8)
בלי לפגוע בהוראות הקודמות של סעיף זה, הרי בעליה של ספינה שמשקל הטונים הרשום שלה עולה על מאתים וחמשים טון ואשר היתה צפויה להחרמה אילו היה משקל הטונים הרשום שלה מאתים וחמשים טון או פחות, יהא צפוי לקנס אלף לירות, ורשאית רשות־מכס לעכב בידה את הספינה עד שלא שולם הקנס או עד שלא ניתנה ערובה לתשלומו.
(9)
כל מלט, או כל ספינה או אמצעי־הובלה אחר, שהוחרמו לטובת ממשלת ישראל עפ״י פקודה זו, מותר למכור אותם או לטפל בהם באופן אחר ככל אשר יורה המנהל.
חובת ההוכחה
אם בכל משפט בקשר למלט שנתפס בשל אי תשלום מס בלו [במקור: מס אקסייז] או בשל עברה על פקודה זו, תתעורר מחלוקת בשאלה אם שולם המס או אם ייצורו או החזקתו של המלט היו כדין, תהא חובת ההוכחה של דברים אלה חלה על הנתבע.
מתן פרס [תיקון: תש״ח, י״פ תשי״ג]
רשאי שר המסחר והתעשיה או שר האוצר לצוות לשלם בעד כל תפיסת מלט עפ״י פקודה זו אותו פרס שימצאנו לנכון לאותו אדם או לאותם אנשים שתפסו את המלט או שמסרו ידיעות אשר הביאו לידי חיובו של העברין או לידי כיפור עברה עפ״י סעיף 12.
סמכות לכפר עבירות בכסף [תיקון: תש״ח, י״פ תשי״ג]
(1)
רשאי המנהל וכל פקיד אחר שהורשה לכך בצו מאת שר המסחר והתעשיה או שר האוצר, לכפר כל עברה או כל פעולה, שנעשתה או שיש חשד סביר כי נעשתה ע״י אדם מתוך הפרת פקודה זו, בקבלו מאותו אדם תשלום כסף שלא יעלה על דמי הענושים המקסימליים שמתחייבים בהם עפ״י פקודה זו בשל אותה עברה או פעולה.
(2)
מששולם סכום כסף זה למנהל או לפקיד אחר שהורשה כאמור לעיל, שוב לא ינקטו בשום צעדים משפטיים נוספים כלפי האדם שנתכפר ביחס לאותה עברה מיוחדת או לאותה פעולה מיוחדת, ואם היה אותו אדם נתון במשמר, משחררים אותו.
(3)
אסור למנהל או לפקיד אחר שהורשה כאמור לעיל לשחרר או להחזיר כל מלט שנתפס בעטיה של עברה או בעטיו של חשד־עברה על פקודה זו, אם כתנאי לכיפור העברה או חשד־עברה ואם באופן אחר.
(4)
כל מלט שנתפס בשל עברה או חשד־עברה על פקודה זו שכופרו עפ״י סעיף זה, יוחרם לטובת ממשלת ישראל ומותר למכור אותו או לעשות בו, ככל אשר יורה המנהל.
(5)
כל כיפור יירשם בכתב ויציין ברורות את העברה או את חשד־העברה שביחס אליהם בוצע הכיפור.
(6)
כל כסף שנתקבל עפ״י סעיף זה ישולם לקופת ההכנסות הכללית של ישראל.
תקנות [תיקון: תש״ח, י״פ תשי״ג]
רשאים שר המסחר והתעשיה או שר האוצר להתקין תקנות בענין –
(א)
אופן הגשת בקשות לרשיונות, ונתינתם, צורתם ותנאיהם של רשיונות עפ״י פקודה זו;
(ב)
הספרים והפנקסים שינוהלו והדו״חות שיוגשו ע״י בעלי רשיונות.
(ג)
הסדרת המקומות המורשים לייצור מלט, הפיקוח עליהם והנהלתם;
(ד)
שיטת גבייתו של מס הבלו [במקור: מס האקסייז];
(ה)
מכירת מלט שנוצר בארץ;
(ו)
המקומות שדרכם מותר להביא מלט לארץ;
(ז)
כל ענין אחר הדרוש הסדרה עפ״י פקודה זו.
פורסמו תקנות המלט, תשכ״ו–1966 (ק״ת תשכ״ו, 2219).
תחילת תוקף [תיקון: תש״ט]
פקודה זו תכנס לתקפה ביום שייקבע ע״י הנציב העליון במודעה ברשומות.
הנציב העליון פרסם מודעה לפיה הפקודה נכנסה לתוקף ביום אחד באפריל, 1944 (ע״ר 1944, תוס׳ 2, 213).


16 במרץ, 1944.
 • הרולד מקמיכאל
  נציב עליון.
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן