לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

פקודת השמדת הארבה

פקודת השמדת הארבה מתוך

פקודת השמדת הארבה

פקודה הקובעת סדרים מתוקנים יותר להשמדת הארבה.


מכוח האמור בסעיפים 14 ו־15 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח–1948, כל סמכות שהיתה נתונה על פי החוק בידי הנציב העליון תהא נתונה לממשלה, וכל מקום בו נאמר בחוק ”פלשתינה (א״י)“ ייקרא מעתה ”ישראל“. סמכויות הנציב העליון הועברו לשר החקלאות (ע״ר תש״ח, 22). מכוח האמור בסעיף 11 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח–1948 – לפיו החוק הקיים בארץ־ישראל נשאר בתקפו, בשינויים הנובעים מתוך הקמת המדינה ורשויותיה – מקום בו נאמר ”מחלקת המשטרה ובתי הסוהר“ ייקרא מעתה ”משרד המשטרה“ ומקום בו נאמר ”מושל המחוז“ ייקרא מעתה ”הממונה על המחוז“. לפי סעיף 2 לפקודת המטבע, תש״ח–1948, כל מקום בו נאמר ”פונט“ הכוונה היא ללירה ישראלית. שר החקלאות נטל לעצמו את הסמכויות הנתונות למושל המחוז לפי הסעיפים 2, 3, ו־8 לפקודה (י״פ תשי״א, 167). לפי חוק העברת סמכויות (ממונים על מחוזות וקציני מחוז), תשכ״ד–1964, הסמכויות והתפקידים שנתייחדו לממונה על המחוז יהיו מעתה נתונים לאדם שימנה לכך שר החקלאות מבין עובדי משרדו.


השם הקצר
פקודה זו תקרא פקודת השמדת הארבה.
פקיד אזור לעניני הארבה [תיקון: י״פ תשי״א]
לצורך ביצוען של הוראות פקודה זו, יוכל שר החקלאות [במקור: מושל המחוז] למנות באותם האזורים שהוא ימצא לנכון פקיד אשר יקרא לקמן ”פקיד־אזור לעניני הארבה“ אשר יופקד על כל פעולות השמדת הארבה וביצי הארבה.
ועדה מקומית [תיקון: תש״ח, י״פ תשי״א]
(1)
כדי לסייע ביד פקיד האזור לעניני הארבה במילוי תפקידיו עפ״י פקודה זו יכונן שר החקלאות [במקור: מושל המחוז] ועדה (אשר תקרא לקמן ”הועדה המקומית“) ואשר תהיה מורכבת מפקיד שבהנהלת המחוז, פקיד ממשרד המשטרה [במקור: מחלקת המשטרה ובתי הסוהר], ומאנשים אחרים שימנה אותם שר החקלאות [במקור: מושל המחוז].
(2)
כל חבר או מספר חברים בועדה המקומית יוכלו להשתמש בכל סמכות מן הסמכויות המסורות בפקודה זו לועדה מקומית.
חובת מתן ידיעות
מחובתם של כל מוכתר, שיך של כל שבט או ראש בתי אבות, בעל קרקע, פלח וכל אדם אחר, היודעים ממציאותם של ארבה או ביצי ארבה במקום מגוריהם או סמוך לו, להודיע את הדבר מיד לפקיד האדמיניסרטיבי, לשוטר או לפקיד החקלאי הקרובים ביותר.
חובה לסמן את תחומי המקומות שבהם הטיל הארבה ביצים
כל אדמה שהטיל בה הארבה את ביציו חייב בעליה או המחזיק בה לסמן את תחומיה מיד, כפי שיורהו פקיד האזור לעניני הארבה.
הסמכות לעלות על קרקע ולהוציא לפועל עבודות
פקיד האזור לעניני הארבה או כל אדם המורשה על ידו רשאי לעלות על כל קרקע, בין בבהמות, בבהמות משא, בקרונות, בכלים ובמכשירים או באמצעים אחרים ובין בלעדיהם, ולחפור שם, לחפש, ליטול ולשאת עמו ביצי ארבה, ולהקים סוכות ואהלים ומחיצות, לחפור בורות, לעשות ולהכין מלכדות, ולצוד, ללכוד, לשרוף ולהשמיד בדרך אחרת את הארבה ואת ביצי הארבה, ולצורך המטרות דלעיל, כולן או מקצתן, רשאי הוא לקצור או לעקור באופן אחר כל קמה אשר ימצא צורך לעקרה, ולעשות את כל המעשים והדברים שיהא צורך בהם כדי ליתן תוקף להוראות הפקודה הזאת.
הסמכות לדרוש מאנשים לסייע בהשמדת הארבה [תיקון: תש״ח]
(1)
יכולה הועדה המקומית לדרוש מכל אדם המסוגל לעבודה לעזור בהשמדת הארבה וביצי הארבה.
(2)
מי שנדרש כאמור לעזור בתוך תחומי האזור של הרשות המקומית או של אדמות הכפר שהוא מתגורר בו, הכל לפי הענין, או בכל מקום בתוך רדיוס של עשרה קילומטרים ממקום מגוריו הרגיל, יהיה חייב להושיט את עזרתו חנם אין כסף.
(3)
אם האדם שנדרש כאמור מתגורר במרחק של יותר מעשרה קילומטרים מן המקום שבו צריך להשמיד את הארבה ואת ביצי הארבה ואותו מקום הוא מחוץ לאזור הרשות המקומית או מחוץ לקרקעות הכפר או מחוץ לאזור אשר בו מתגורר אותו אדם, הכל לפי הענין, יקבל אותו אדם שכר עבודה כפי שיקבע שר החקלאות.
(4)
הוזמן אדם כאמור ונדרש לעבוד במקום אשר בו לא יוכל, לדעת הועדה המקומית, לספק לעצמו את מזונותיו, תוכל הועדה המקומית לספק לאדם הזה את מזונותיו במחיר אשר לא יעלה על סכום שיקבע ע״י שר החקלאות, ודמי המזונות ינוכו משכרו היומי, אם הוא מקבל שכר.
(5)
למרות כל האמור בסעיפים־הקטנים הקודמים, הרי אם נדרש אדם לעבוד כאמור והוא סובל מתלאה יתירה מחמת שמעבידים אותו תקופה ארוכה מבלי שכר, יהא אפשר לשלם לאותו אדם שכר באותם השעורים ולמשך אותה תקופה שיקבעו ע״י שר החקלאות.
(6)
כל מוכתר או שיך של שבט או ראש בית אבות המספיקים פועלים לצורך הפקודה הזאת יקבלו שכר בשעורים אשר יקבעו ע״י שר החקלאות.
סמכות לקחת בהמות וכו׳ באנגריא [תיקון: י״פ תשי״א]
הועדה המקומית תוכל להשתמש, לצורך פקודה זו, בכל בהמה, מכשיר, חומר או מרכבה המשמשים בחקלאות, ואם לא הספיקו הבהמות, המכשירים, החמרים או המרכבות המשמשים בחקלאות שאפשר להשיגם לשם ביצוען של הוראות פקודה זו, תוכל הועדה, באישורו של שר החקלאות [במקור: מושל המחוז], ובשלמה בעד הבהמות, המכשירים, החמרים או המרכבות שנלקחו באנגריא באותם השיעורים שיקבעו ע״י שר החקלאות, לתפוש לצרכי פקודה זו, בהמות, מכשירים, חמרים או מרכבות, שאינם משמשים בחקלאות, פרט למכוניות פרטיות.
פרסים [תיקון: תש״ח, תש״ח־2]
פרס בשעור שלא יעלה על שלוש לירות ישולם, עפ״י הכרעת דעתו של פקיד האזור לעניני הארבה, לכל אדם, פרט לפקיד בממשלת ישראל, שימסור ידיעות על מציאות הארבה או ביצי הארבה או לכל אדם המושיט עזרה רבת ערך במלחמה בהשמדת הארבה או ביצי הארבה.
עברות [תיקון: תש״ח־2]
כל שלא ימלא אחרי אחת מהוראות הפקודה הזאת יאשם בעברה ויהא צפוי למאסר חדש אחד או לקנס של חמש לירות.
תקנות [תיקון: תש״ח]
יכול שר החקלאות להתקין תקנות לצורך ביצוען של הוראות פקודה זו.
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“] הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. יובהר, ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן