לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

פקודת מחלקת העבודה

פקודת מחלקת העבודה מתוך

פקודת מחלקת העבודה, 1943

פקודה הקובעת הוראות להקמת מחלקת העבודה ולהגדרת סמכויותיה ותפקידיה.


ע״ר 1943, תוס׳ 1, 1; 1945, תוס׳ 1, 135; 1946, תוס׳ 1, 121; ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳, 1, 39; ע״ר תש״ח, 22; ס״ח תש״ט, 1; תשי״ד, 208; תשע״ד, 603.

תיקון התוספת: ע״ר 1945, תוס׳ 2, 1249; ע״ר 1947, תוס׳ 2, 1279.


הנציב העליון לפלשתינה (א״י) מחוקק בזה בעצתה של המועצה הפלשתינאית (א״י) לאמור:–


מכוח האמור בסעיפים 14 ו־15 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח–1948, כל סמכות שהיתה נתונה על פי החוק בידי הנציב העליון תהא נתונה לממשלה, וכל מקום בו נאמר בחוק ”פלשתינה (א״י)“ ייקרא מעתה ”ישראל“. פורסמה הודעה על הענקת סמכויות הנציב העליון לשר העבודה (ע״ר תש״ח, 22). לפי סעיף 2 לפקודת המטבע, תש״ח–1948, כל מקום בו נאמר ”פונט“ הכוונה היא ללירה ישראלית. לפי סעיף 13 לחוק המעבר, תש״ט–1949, כל מקום בו נאמר בחוק ”עתון רשמי“ ייקרא מעתה ”רשומות“.


השם הקצר
פקודה זו תקרא פקודת מחלקת העבודה, 1943.
פירוש [תיקון: תשע״ד]
בפקודה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצדם:–
”מנהל“ פירושו מנהל מחלקת העבודה;
”מעסיק“ פירושו כל אדם המתקשר בחוזה, בין מפורש ובין מסתמא, להעסקת עובד;
”מפקח“ פירושו המפקח הראשי וכל מפקח או סגן־מפקח של מחלקת העבודה;
”עובד“ פירושו כל אדם שאדם אחר מעסיקו או העובד אצל אדם אחר.
הקמת מחלקת עבודה [תיקון: תשע״ד]
בכפוף להוראות פקודה זו יש להקים מחלקת־עבודה כדי לשמור ולטפח את טובתם הכללית של העובדים ולקיים יחסים טובים בין עובדים למעסיקים.
מינוי מנהל ומפקחים וקביעת תפקידים [תיקון: 1945, תשי״ד]
(1)
שר העבודה רשאי למנות פקיד שיכונה ”מנהל מחלקת העבודה“, שתפקידו יהא לנהל את מחלקת העבודה ולטפל בביצועה הכללי של פקודה זו.
(2)
(בוטל).
תפקידי המנהל [תיקון: תשי״ד, תשע״ד]
תפקידי המנהל יהיו –
(א)
לפקח בקביעות על תנאי העבודה הנוהגים בארץ ולהעבירם לבקורת בקביעות;
(ב)
להבטיח את הטלתה כהלכה של כל פקודה הנוגעת לטובתם של העובדים או לתנאי העסקתם או הנוגעת לאיגודים מקצועיים, ללשכות עבודה וליחסי עבודה [במקור: וליחסים בין עובדים למעסיקים] בתעשיה;
(ג)
להשתתף בכל האמצעים שברשותו ליישובם של סכסוכי עבודה הפורצים בין מעסיקים לעובדים או בין עובדים לעובדים;
(ד)
(בוטל);
(ה)
להגיש לשר העבודה מזמן לזמן, מדי התעורר הנסיבה לכך, הצעות לשמירתה ולטיפוחה של טובתם הכללית של העובדים.
הכנת סטטיסטיקה ודו״חות [תיקון: תש״ט]
רשאי המנהל ללקוט, להכין ולפרסם סטטיסטיקות ודו״חות בנוגע לענינים דלקמן, כולם או מקצתם:
(א)
האבטלה, בין כללי, ובין במלאכה, במשלח יד או בתעשיה מסויימים;
(ב)
דרגת שכר העבודה;
(ג)
העסקת נשים, נערים(ות) וילדים(ות);
(ד)
שעות העבודה;
(ה)
שוליות ושוליאות;
(ו)
גיוס עובדים, לשכות עבודה וארגונים לעזרת גומלין;
(ז)
פעולות ארגוני עובדים ואיגודי מעבידים;
(ח)
ההיגיינה והבטחון בתעשיה;
(ט)
ביטוח סוציאלי, לרבות קופות פנסיה וקופות תגמולין;
(י)
תנאי העסקה כלליים, ופרטים על סכסוכי עבודה;
(יא)
כל ענין אחר ששר העבודה יטיל עליו את הוראות הסעיף הזה לפי מודעה שתפורסם ברשומות.
ליקוט חומר [תיקון: תשע״ד]
(1)
לשם ליקוט ידיעות מפורטות בנוגע לענינים המפורטים בסעיף 6 של פקודה זו או בנוגע לכל ענין שהוטל עליו אותו סעיף עפ״י פסקא (יא) הימנו, יהא המנהל רשאי לפנות אל כל אדם באופן הנקבע בסעיף קטן (2) של סעיף זה.
(2)
דרישות עפ״י סעיף זה תשלחנה בצורת הודעה בכתב שתמסר לאדם, שאליו היא ערוכה, ובהודעה יש לפרט את הידיעה או הפרטים הנדרשים ואפשר לפרט בה את הצורה שבה יש למסור את הפרטים הנ״ל ולקבוע בה מועד מספיק למסירתם, וכן אפשר לדרוש בה שהידיעות או הפרטים הנ״ל יימסרו מתקופה לתקופה.
(3)
שום אדם לא יהא נדרש או מחויב להמציא ידיעות או פרטים מחוץ לאלה שהוא יכול להשיגם בעסק, במקצוע או במלאכה בארץ שהוא עוסק בהנהלתם או בהשגחה עליהם, אלא במדה שהוא מעסיק מחוץ לגבולות הארץ עובדים הדרים כרגיל בארץ.
(4)
אם נדרש למסור פרטים או ידיעות עפ״י סעיף זה והוא –
(א)
מסרב במזיד למסור את הפרטים או הידיעות הנדרשים במועד שנקצב למסירתם או בצורה שפורטה או נקבעה, או מזלזל ללא צידוק חוקי במסירתם; או
(ב)
מוסר במזיד או גורם במזיד למסירת פרטים או ידיעות כוזבים ביחס לכל ענין שיפורט בהודעה הדורשת מסירת פרטים או ידיעות,
יאשם אותו אדם בעבירה על פקודה זו.
איסור פרסומן של דו״חות
(1)
כל העוסק בליקוטה או בהכנתה של סטטיסטיקה עפ״י פקודה זו יהא נדרש למסור הצהרה בטופס הקבוע כי לא יגלה את תכנו של כל דו״ח או של כל חלק מדו״ח או כל תשובה, או כי לא ישתמש בהם אלא לצרכי פקודה זו; וכל אדם שיפעל ביודעין מתוך הפרת ההצהרה שמסר כאמור, יאשם בעברה על פקודה זו.
(2)
כל שיש ברשותו פרטים והוא יודע כי הם נתגלו מתוך הפרת הוראות הסעיף הזה, והוא מפרסם אותו חומר או מוסרו לאדם אחר, יאשם בעברה על פקודה זו.
כחו של המנהל או של המפקח לגבי פקודות או חוקים אחרים [תיקון: 1946]
(1)
יהיה מותר למנהל או למפקח – במידה שעשוי להיות צורך בכך, כדי לתת נפקות לתכליותיה ולקביעותיה של הפקודה הזאת – להגשים ולכפות כל פקודה או חוק אחר המפורטים בתוספת, או – מקום שנוקבה איזו רָשות אחרת לאותה תכלית – לעזור בהגשמתם ובכפייתם של הנ״ל.
(2)
שר העבודה רשאי לתקן – בצו – את התוספת, מתוך שיוסיף עליה או ימחוק ממנה כל פקודה או חוק אחרים, או בכל דרך אחרת שהיא.
[תיקון: תשי״ד]
(בוטל).
עונשים [תיקון: תש״ח־2]
(1)
כל שנאשם בעבירה על פקודה זו יהא צפוי, בצאתו חייב בדין, למאסר לא יותר משלשה חדשים או לקנס לא יותר מעשרים לירות או לשני הענשים האלה כאחד.
(2)
כשהאדם שנתחייב בדין על עברה שעבר על פקודה זו הוא חברה או אגודה או חבר בני אדם, בין מאוגדים ובין בלתי מאוגדים, הרי כל אדם שבשעת מעשה העברה היה מנהל, שותף או פקיד של החברה או האגודה או של חבר בני האדם, בין מאוגדים ובין בלתי מאוגדים, יהיו רואין אותו כאשם בעברה על פקודה זו ויהא צפוי לענש הקבוע בסעיף־קטן (1) של סעיף זה, אלא אם כן הוכיח כי העברה נעשתה בלא ידיעתו, או שאחז בכל אמצעי הזהירות הדרושים כדי למנוע את עשיתה של העברה.
תקנות [תיקון: תש״ח]
רשאי שר העבודה להתקין תקנות ולקבוע טפסים לצורך ביצוע ההוראות של פקודה זו.
תחילת תוקף [תיקון: 1945]
יהיו רואים את הפקודה הזאת כאילו קיבלה תוקף ביום 20 ביולי, 1942.

תוספת

פקודת הנשים (חוזי העבדה); הפקודה בוטלה בחוק לביטול חיקוקים שנושנו, תשכ״ח–1967.
פקודת המלאכות והתעשיות (הסדרתן); הפקודה בוטלה בסעיף 40 לחוק רישוי עסקים, תשכ״ח–1968.
פקודת גפרורי הזרחן הלבן (איסור); הפקודה הוסדרה בסימן ד׳ לפרק ה׳ לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש״ל–1970.
פקודת נשים וילדים (העבדתם במפעלי תעשיה); הפקודה הוסדרה בחוק עבודת נשים, תשי״ד–1954 ובחוק עבודת נוער, תשי״ג–1953.
פקודת העיריות, 1934; הפקודה הוחלפה בפקודת העיריות [נוסח חדש].
פקודת מכירת משקאות משכרים, 1935; הפקודה בוטלה בסעיף 40 לחוק רישוי עסקים, תשכ״ח–1968.
פקודת השעשועים הציבוריים, 1935; הפקודה בוטלה בסעיף 40 לחוק רישוי עסקים, תשכ״ח–1968.
פקודת החוק הפלילי, 1936 (סעיפים 210 ו־211); הפקודה הוחלפה בחוק העונשין, תשל״ז–1977.
צו ההגנה (סכסוכי עבודה), 1942; הצו הוסדר בחוק יישוב סכסוכי עבודה, תשי״ז–1957.
תקנות ההגנה (עבודות בשירות המלחמה), 1942; התקנות הוסדרו בחוק שירות עבודה בשעת־חירום, תשכ״ז–1967 ובתקנותיו.
[תיקון: 1945]
[תיקון: 1945]
פקודת העבדת ילדים ונערים, 1945; הפקודה בוטלה בסעיף 45 לחוק עבודת הנוער, תשי״ג–1953.
[תיקון: 1945]
פקודת העבדת נשים, 1945; הפקודה בוטלה בסעיף 25 לחוק עבודת נשים, תשי״ד–1954.
[תיקון: 1945]
פקודת מועצות־מלאכות, 1945; הפקודה בוטלה בחוק לביטול חיקוקים שנושנו, תשכ״ח–1967.
[תיקון: 1947]
פקודת בתי־חרושת, 1946; הפקודה הוחלפה בפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש״ל–1970.
[תיקון: 1947]
פקודת בתי־משפט תעשיתיים, 1947; הפקודה בוטלה בסעיף 44 לחוק יישוב סכסוכי עבודה, תשי״ז–1957.
[תיקון: 1947]


 • הרולד מקמיכאל
  נציב עליון
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

סוגרים שנה ברווח כפול

תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“] הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. יובהר, ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן