לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

פקודת מניעת זיהום מי-ים בשמן

פקודת מניעת זיהום מי-ים בשמן מתוך

פקודת מניעת זיהום מי־ים בשמן [נוסח חדש], תש״ם–1980


נוסח קודם: ע״ר 1936, תוס׳ 1, 216; ס״ח תשכ״ו, 42; תשל״ג, 2; תשל״ז, 134, 308.

נוסח חדש: דמ״י תש״ם, 630; ס״ח תשס״ד, 283; תשס״ח, 145, 861; תש״ע, 390; תשע״א, 743; תשע״ז, 501.

י״פ תשמ״ט, 2690.

שינוי שיעורי קנסות: ק״ת תשמ״ג, 905; תשמ״ד, 949, 2066; תשמ״ה, 1000; תשמ״ו, 294; תשמ״ז, 358; תשמ״ט, 1234; תשנ״ג, 487; תשנ״ו, 994, תשס״ג, 124; תש״ע, 949.


נוסח זה בא במקום פקודת שפיכתם של שמנים לתוך מי־הים, 1936.


תוכן עניינים

פרק א׳: פרשנות ותחולה

הגדרות ותחולה [תיקון: תשס״ח־2]
(א)
בפקודה זו –
”העברה“, לענין שמן – העברה בצובר;
”כלי שיט“ – כמשמעותו בחוק הספנות (כלי שיט), תש״ך–1960, למעט כלי שיט צבאי וכלי שיט המשמש בתפקידי עזר לכלי שיט צבאי;
”מנהל נמל“ – כמשמעותו בפקודת הנמלים [נוסח חדש], תשל״א–1971;
”מפקח“ – מי שמינהו השר להגנת הסביבה להיות מפקח לפי סעיף 6;
”עבירת קנס“ – עבירה לפי סעיפים 5 או 18;
”שמן“ – שמן לסוגיו לרבות שמן מהול במים וכהילים המופקים משמן.
(ב)
פקודה זו תחול על מימי החופין של ישראל ומימיה הפנים־ארציים (להלן – מי־ים).
שמירת דינים
הוראות פקודה זו באות להוסיף על הוראות כל חיקוק שענינן הגנת מי־ים ולא לגרוע מהן או להחליפן.
תחולת הוראות
על אף האמור בסעיף 1(ב) יחולו הוראות סעיפים 6 עד 12, 20 ו־22 על כלי שיט ישראליים אף כשהם נמצאים מחוץ למימי החופין של ישראל.
תחולה על כלי שיט מחוץ למימי החופין [תיקון: תשס״ח־2]
על אף האמור בסעיף 1(ב) רשאי שר התחבורה בהתייעצות עם השר להגנת הסביבה להחיל את הוראות סעיפים 6 עד 12, 20 ו־22 על כלי שיט שאינם ישראליים הנמצאים מחוץ לתחום מימי החופין של ישראל ואשר נשקפת מהם סכנת זיהום מימי החופין של ישראל, בהתחשב בכל אמנה בין־לאומית הבאה להסדיר הפעלת סמכויות כאמור.

פרק ב׳: ביצוע

סימן א׳: פנקסי שמן

חובת ניהול פנקסי שמן [תיקון: תשס״ח־2, [צווים]]
(א)
כל כלי שיט יצוייד בפנקס שמן שבו תפורט כל פעולה הקשורה להעברת שמן מכלי השיט או אליו; פנקס השמן ינוהל בידי הקברניט של כלי השיט ויהיה ערוך באופן שנקבע בתקנות.
(ב)
השר להגנת הסביבה ושר התחבורה יקבעו בתקנות את חובת בעלי כלי השיט והקברניט לגבי החזקת פנקס שמן, עריכתו, ניהולו, הרישומים בו והצגתו.
(ג)
תקנות לפי סעיף 35 שענינן פנקסי שמן יראו אותן כתקנות שהותקנו גם מכוח סעיף זה.
(ד)
העובר על הוראה מהוראות סעיף זה או תקנות לפיו, דינו – קנס 87,900 שקלים חדשים.

סימן ב׳: מפקחים

הסמכת מפקחים [תיקון: תשס״ח־2, תשע״א]
(א)
בלי לגרוע מסמכות השר להגנת הסביבה למנות מפקחים מבין עובדי משרדו לפי חוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה), התשע״א–2011 (בחוק זה – חוק הגנת הסביבה), רשאי הוא להסמיך מפקחים למניעת זיהום מי־ים בשמן, מבין עובדי המדינה, שאינם עובדי משרדו, ועובדי רשויות נחלים ומעיינות.
(ב)
לא יוסמך מפקח לפי הוראות סעיף זה, אלא אם כן מתקיימים בו התנאים המנויים בסעיף 4 לחוק הגנת הסביבה, בשינויים המחויבים, ובשינוי זה: במקום האמור בסעיף 4(1) לחוק האמור יבוא ”הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה יש בה לדעת השר כדי למנוע את הסמכתו“.
סמכויות מפקח [תיקון: תשע״א]
לשם פיקוח על ביצוע הוראות פקודה זו, רשאי מפקח –
(1)
לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;
(2)
לערוך מדידות או ליטול דגימות של חומרים, וכן למסור את המדידות והדגימות למעבדה, לשמור אותן או לנהוג בהן בדרך אחרת;
(3)
להיכנס למקום, לרבות לכלי תחבורה כהגדרתו בחוק הגנת הסביבה, כשהוא נייח, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים, אלא על פי צו של בית משפט.
[תיקון: תשע״א]
(בוטל).
[תיקון: תשס״ח־2, תשע״א]
(בוטל).

סימן ג׳: שפיכת שמן

פירוש וסמכויות [תיקון: תשס״ח־2]
(א)
לענין סימן זה
”השר“ – שר התחבורה או מי שהוא מינה לענין הנדון;
”מעשה“ – לרבות מחדל.
(ב)
סמכויות השר לפי סימן זה יופעלו בהתייעצות עם השר להגנת הסביבה.
דרישה מבעל כלי שיט לנקוט אמצעים
(א)
נשפך שמן או שהיה לדעת השר חשד כי יישפך שמן מכלי שיט לים, רשאי השר למסור הודעה בכתב לבעל כלי השיט, אשר בה הוא נדרש לעשות את הפעולות הבאות, כולן או מקצתן – כמפורט בהודעה – אשר לדעת השר יש בהן כדי למנוע, להפסיק או לצמצם את שפיכת השמן לים:
(1)
להימנע מהזזת כלי השיט ממקום שצויין בהודעה;
(2)
להשיט את כלי השיט אל המקום שצויין בהודעה ולהשאירו שם עד לקבלת היתר מהשר להשיטו למקום אחר;
(3)
למנוע כל פריקה מכלי השיט וטעינה אליו של כל מטען כמפורט בהודעה, אלא לפי היתר לכך מהשר;
(4)
לעשות כל מעשה אחר בכלי השיט או במטענו.
(ב)
בהודעה לפי סעיף זה יצויינו הזמן שבו היא תיכנס לתוקף וכל זמן אחר שבו יש לבצע את הפעולות המנויות.
(ג)
מסירת הודעה לסוכן או לקברניט של כלי השיט יראו אותה כמסירה לבעל כלי השיט.
(ד)
בהודעה לפי סעיף זה לא יידרש אדם לעשות אלא מעשים שהם סבירים ביחס למידת הנזק אשר, למיטב ידיעת השר, נגרם או עלול להיגרם עקב שפיכת השמן לים.
נקיטת אמצעים בידי השר [תיקון: תשס״ח־2]
(א)
נמסרה הודעה לפי סעיף 11 לבעל כלי שיט והוא לא ביצע את הפעולות שנדרש לבצען בהודעה או שנכשל בביצוען, או שהיה השר סבור כי מפאת דחיפות הענין לא יהיה סיפק בידו למסור הודעה כאמור, רשאי השר לנקוט כל פעולה הנראית לו דרושה למניעת שפיכת שמן לים, להפסקתה או לצמצומה, ובכלל זה שימוש בכוח לשם כפיית הציות לדרישות ההודעה וסילוק כלי השיט למקום שראה השר לנכון; הודעה מנומקת על דבר נקיטת אמצעים כאמור ימסור השר לבעל כלי השיט.
(ב)
לא ינקוט השר לפי סעיף זה אלא אמצעים שהם סבירים ביחס למידת הנזק אשר לפי מיטב ידיעתו נגרם או עלול להיגרם עקב שפיכת השמן לים.
(ג)
נקט השר פעולות כאמור בסעיף קטן (א) לאחר שבעל כלי שיט לא ביצען או נכשל בביצוען, יהיה בעל כלי השיט חייב בתשלום כפל ההוצאות שהוצאו; על גבייתן של הוצאות שהוצאו לפי סעיף זה תחול פקודת המסים (גביה).
בקשה לביטול הודעה על ידי בית המשפט [תיקון: תשס״ח־2]
(א)
הרואה עצמו נפגע על ידי הודעה שנמסרה לפי הוראות סעיף 11, רשאי להגיש לבית המשפט המוסמך לדון בעבירה נושא ההודעה, בקשה לביטולה.
(ב)
הגשת בקשה לביטול הודעה לפי הוראות סעיף קטן (א), אינה מתלה את תוקפה של ההודעה, כל עוד לא החליט בית המשפט אחרת; החליט בית המשפט להתלות את תוקפה של ההודעה במעמד צד אחד, תידון הבקשה במעמד הצדדים בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מתום שבעה ימים מיום ההחלטה.
(ג)
בית המשפט רשאי לבטל את ההודעה, לאשרה או לשנותה.

פרק ג׳: קרן למניעת זיהום מי־ים

כינון קרן ותקנות פעולתה [תיקון: תשס״ח־2]
(א)
השר להגנת הסביבה רשאי, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, להתקין תקנות בדבר כינונה של קרן למניעת זיהום מי־ים (להלן – הקרן) במסגרת המשרד להגנת הסביבה.
(ב)
השר להגנת הסביבה יקבע בתקנות, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, את סדרי פעולתה של הקרן.
מטרת הקרן
מטרת הקרן תהיה לרכז את האמצעים הכספיים ללחימה בזיהום מי־ים, למניעת זיהום מי־ים וחופים, לניקוים ולפיקוח עליהם.
שימוש בכספי הקרן [תיקון: תשס״ח־2]
כספי הקרן ייועדו למטרותיה בלבד ויוצאו לפי הוראות השר להגנת הסביבה.
מקורות נוספים
בנוסף על הכספים שיועמדו לרשות הקרן מתקציב המדינה, מקנסות לפי סעיף 32 ומאגרות לפי סעיף 17 תהא הקרן רשאית לקבל כספים והקצבות מכל אדם לקידום מטרותיה ופעולותיה.
תקנות להטלת אגרה [תיקון: תשס״ח־2]
(א)
השר להגנת הסביבה רשאי, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, להטיל בתקנות אגרה להגנת איכות הסביבה הימית על בעלי כלי שיט או מפעיליהם וכן על בעליהם או מפעיליהם של מיתקנים ביבשה או בים שמהם עלול להישפך שמן או להיות מוזרם למי־ים.
(ב)
דרכי קביעת האגרה, סיווגה לפי כלי השיט או המיתקנים, תעסוקתם, מטעניהם או כל מבחר אחר, דרכי גבייתה, וכל הסדר אחר לענין האגרה, ייקבעו בתקנות כאמור.
(ג)
ההכנסות מן האגרה ישולמו לקרן.

פרק ד׳: אחריות, עבירות ועונשין

קנס על שפיכת שמן למי־ים [תיקון: תשס״ח־2, [צווים]]
(א)
נשפך שמן או ניתן לו לזרום למי־ים, במישרין או בעקיפין, מכל כלי שיט או אליו, לכלי שיט אחר או ממנו, או לכל מקום ביבשה או ממנו, בעלו או קברניטו של כלי השיט שממנו נשפך השמן או שממנו ניתן לו לזרום, או התופש במקרקעין או האחראי למיתקן, לפי הענין, דינו – קנס 329,000 שקלים חדשים ואם כבר הורשע פעם בעבירה לפי סעיף זה, דינו – קנס כאמור או מאסר שנה אחת.
(ב)
נעברה עבירה לפי סעיף זה בידי חבר בני אדם, רואים כאחראי לה גם כל מנהל, שותף – למעט שותף מוגבל – או פקיד אחראי של אותו חבר, ואפשר להביאו לדין ולהענישו כאילו עבר הוא את העבירה.
(ג)
העובר עבירה כאמור בסעיף קטן (א), באופן או בנסיבות מחמירות שכתוצאה מהם נגרם או עלול להיגרם נזק או זיהום ממשי של מי־ים, דינו – מאסר שלוש שנים או כפל הקנס שבית המשפט היה רשאי להטיל עליו לפי הוראות סעיף זה, בשל העבירה שבה הורשע, ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד, דינו – ארבע פעמים הקנס שבית המשפט היה רשאי להטיל עליו לפי הוראות סעיף זה.
(ד)
(1)
בשל עבירה שעבר אדם לפי סעיף זה, שכתוצאה ממנה השיג טובת הנאה או רווח, לעצמו או לאחר, רשאי בית המשפט להטיל עליו קנס בשיעור טובת ההנאה או הרווח שהשיג כאמור, נוסף על כל עונש אחר.
(2)
לעניין סעיף קטן זה, ”טובת הנאה“ – לרבות הוצאה שנחסכה.
(3)
אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 63 לחוק העונשין, התשל״ז–1977.
(ה)
עבירה לפי סעיף זה היא מסוג העבירות של אחריות קפידה.
נוזל בחזקת שמן
(א)
הוחזק שמן במכלים או בחללים אחרים בכלי שיט, כל נוזל שנשפך או שניתן לו לזרום ממכלים או חללים אלה יראוהו כשמן כמשמעותו בפקודה זו, זולת אם הוכח כי המכלים או החללים נוקו משמן או כי השמן הופרד מהנוזל על ידי מיתקן הפרדה.
(ב)
ננקטו הליכים משפטיים נגד מי שאינו קברניט כלי שיט, ניתן להביא כראיה לענין האמור בסעיף קטן (א) תעודה החתומה ביד הקברניט; נתן הקברניט תעודה לפי סעיף זה ביודעין שהיא כוזבת או מטעה בפרט מהותי, דינו – קנס.
(ג)
בסעיף זה, ”קברניט כלי השיט“ – מי שצויין כקברניט בחוזה עם הצוות.
אחריות פלילית [תיקון: [צווים]]
בעל כלי שיט או קברניט שקיבלו הודעה לפי סעיף 11 ולא ביצעו פעולה מן הפעולות המנויות תוך הזמן שנקבע לביצועה, דינם – קנס 220,000 שקלים חדשים.
הגנות לסעיף 18
במשפט על עבירה לפי סעיף 18 תהיה זו הגנה טובה אם יוכיח הנאשם –
(1)
אם ננקטו ההליכים נגד הבעל או הקברניט של כלי שיט – כי זרימת השמן או הצורך בשפיכתו היו תוצאה של התנגשות כלי השיט או מקרה נזק או תאונה לכלי השיט, ולענין הליכים עקב זרימת שמן – גם כי הקברניט נקט כל האמצעים הסבירים כדי למנוע את הזרימה;
(2)
אם ננקטו ההליכים נגד אדם אחר עקב זרימת שמן – כי הוא נקט כל האמצעים הסבירים כדי למנוע את הזרימה.
הגנות לסעיף 20
במשפט על עבירה לפי סעיף 20
(1)
תהיה זו הגנה טובה אם יוכיח הנאשם אחת מאלה:
(א)
ביצוע הפעולה נמנע מסיבות שלא היתה לו שליטה עליהן;
(ב)
הפעולה לא בוצעה עקב הצורך להציל חיי אדם;
(2)
סמכות מנהל נמל לתבוע
תביעה על עבירה לפי פקודה או תקנות על פיה יכול להגיש גם מנהל נמל.
ברירת קנס במקום שפיטה
(א)
היה ליועץ המשפטי לממשלה או לבא־כוחו או למנהל הנמל יסוד להניח כי עבר אדם עבירת קנס, רשאי הוא למסור לו הזמנה למשפט בנוסח שנקבע; בהזמנה יואשם המוזמן בעבירה המצויינת בה ותינתן לו הברירה לשלם קנס בשיעור שנקבע במקום להישפט על אותה עבירה.
(ב)
מי שנמסרה לו הזמנה כאמור רשאי תוך שלושים יום מיום המסירה לשלם בבית המשפט הנקוב בהזמנה, או לשלוח אליו בדואר, את הקנס בשיעור שנקבע לעבירה המפורשת בהזמנה.
(ג)
כל עוד לא החליט היועץ המשפטי לממשלה או בא־כוחו או מנהל הנמל להשתמש בסמכותו לפי סעיף זה לגבי אדם בשל עבירה, מותר לפתוח בהליכים משפטיים שלא לפי סעיף זה נגד אותו אדם בשל אותה עבירה, בכפוף לאמור בסעיף 33, ואין בסעיף זה כדי לחייב את היועץ המשפטי לממשלה או את בא־כוחו או את מנהל הנמל להשתמש בסמכותו לפיו.
שיעורי הקנס ונוסח ההזמנה [תיקון: תשס״ח, תשס״ח־2, [צווים]]
(א)
השר להגנת הסביבה יקבע בצו שיפורסם ברשומות את נוסח ההזמנה לענין סעיף 24 ואת אופן מסירתה וכן את שיעור הקנס לכל עבירת קנס ולכל עבירת קנס חוזרת שעבר אותו אדם ורשאי הוא לקבוע שיעורים שונים לעבירה בהתחשב בנסיבות ביצועה.
(ב)
שיעור הקנס הקבוע בצו כאמור לא יעלה על 54,400 שקלים חדשים לעבירה ראשונה ועל 111,000 שקלים חדשים לכל עבירה חוזרת, ובלבד שבעבירה על סעיף 5 לא יעלה על השיעור שנקבע באותו סעיף.
(ג)
השר להגנת הסביבה רשאי לקבוע בצו כאמור שיעורים שונים לקנס, בהתחשב בנפח כלי השיט, במקום ביצוע העבירה ובנסיבות אחרות.
דינו של משלם הקנס וההוצאות
שילם אדם את הקנס כאמור בסעיף 24(ב) ואת הסכום הנקוב בהודעת החיוב כאמור בסעיף 30(א) רואים אותו כאילו הודה באשמה לפני בית המשפט, הורשע ונשא את ענשו.
דינו של מי שאינו משלם את הקנס וההוצאות [תיקון: תשע״ז]
(א)
לא שילם אדם את הקנס ויחד עמו את הסכום הנקוב בהודעת החיוב בהוצאות, או שילם את הקנס אך לא שילם את הסכום הנקוב בהודעת החיוב בהוצאות, כולו או מקצתו, או שילם את הסכום הנקוב בהודעת החיוב אך לא שילם את הקנס – רואים את ההזמנה שנמסרה לו כאילו היתה הזמנה למשפט וכתב אישום שהומצאו ונמסרו לו על פי סימן ה׳ וסימן ו׳ של פרק ד׳ לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב–1982.
(ב)
לא שילם אדם את הקנס ואת הסכום הנקוב בהודעת החיוב בהוצאות כאמור בסעיף 30(א) ובית המשפט הרשיעו על העבירה, יטיל עליו בית המשפט קנס לא פחות מסכום הקנס שנקבע לאותה עבירה לפי סעיף 25, זולת אם הוכיח הנאשם נסיבות מיוחדות שיפורשו בגזר הדין להצדקת הטלתו של קנס נמוך יותר, ורשאי הוא להטיל עליו הוצאות המשפט בסכום שיקבע, בין שהתייצב לדין ובין שנשפט שלא בפניו.
ערובה לתשלום הקנס
אדם שנמסרה לו הזמנה לפי סעיף 24, או שהואשם לפי פקודה זו, רשאי מנהל הנמל, בבואו להשתמש בסמכויותיו לפי פקודת הנמלים [נוסח חדש], תשל״א–1971, שלא להרשות לכלי שיט, שבו או בקשר אליו נעברה העבירה, לצאת מתחום הנמל כל עוד לא נמסרה למנהל הנמל ערובה לתשלום הקנס או לתשלום הוצאות הניקוי במקרה של הרשעה בעבירה; סכום הערובה, צורתה, תקופתה, תנאיה ודרכי גבייתה ייקבעו בתקנות.
סמכויות בית משפט [תיקון: תשס״ח־2, תש״ע]
(א)
הוגש כתב אישום בשל עבירה לפי פקודה זו, רשאי בית משפט ליתן צו עשה, צו אל תעשה, צו להחזרת המצב לקדמותו וכל סעד אחר, ככל שיראה לנכון בנסיבות שלפניו, והכל כדי למנוע, להפסיק או לצמצם זיהום מי־ים בשמן.
(ב)
על צווים שהוציא בית המשפט לפי סעיף קטן (א), יחולו הוראות סעיף 20כג(ב) עד (ח) לחוק המים, התשי״ט–1959, בשינויים המחויבים.
חבות בהוצאות ניקוי [תיקון: תשס״ד]
(א)
מי שהורשע בעבירה לפי סעיף 18 חייב בתשלום הוצאות שהוציא אדם אחר –
(1)
לניקוי הים, החוף וכל אשר זוהם בשמן שנשפך או הוזרם אגב ביצוע העבירה;
(2)
לאיתור השמן שנשפך או הוזרם, למניעת זיהום ממנו, להדברתו ולצמצום הנזק שגרם.
(ב)
בית המשפט שהרשיע אדם בעבירה על סעיף 18 רשאי בגזר הדין, בנוסף לכל עונש שיטיל, לחייבו בתשלום ההוצאות כאמור בסעיף קטן (א), יהיה סכומן אשר יהיה, אם הוגשה לו על כך בקשה מאת מי שהוציאן.
(ג)
החלטה בענין הוצאות לפי סעיף זה, דינה, לענין ערעור הנאשם ולענין גביית הסכום שנפסק, כפסק דין של אותו בית משפט שניתן בתובענה אזרחית.
(ד)
הורשעו בעבירה כאמור בסעיף קטן (א) יותר מאדם אחד, רשאי בית המשפט, בהחלטתו לפי סעיף זה, להטיל את ההוצאות על כולם יחד או על מקצתם, או על כל אחד מהם לחוד, הכל כפי שנראה לבית המשפט בנסיבות הענין, ורשאי הוא, לענין זה, לקבוע את החלק בסכום ההוצאות שתשלומו יוטל על כל אחד מן החייבים.
(ה)
לא פסק בית המשפט בבקשה לפי סעיף זה לגופה, לא יגרע הדבר מזכותו של מי שהוציא את ההוצאות לתובען בתובענה רגילה.
(ו)
הורשע אדם בעבירה לפי סעיף 18, ועל אותו מעשה שעליו הורשע חל חוק האחריות לפיצוי נזקי זיהום בשמן, התשס״ד–2004, והוגשה תביעה לפיצויים לפי סעיף 21 לאותו חוק, לא יחולו על מי שהורשע כאמור הוראות סעיף זה, וכן לא יחולו הוראות סעיף 30.
הודעת חיוב בהוצאות אגב מתן ברירת קנס
(א)
נמסרה לאדם הזמנה עם ברירה לשלם קנס כאמור בסעיף 24(א), רשאי מי שמסר לו את ההזמנה לצרף להזמנה הודעת חיוב לגבי סכום ההוצאות שהוצאו למטרה מן המטרות בסעיף 29(א); הודעת החיוב תפרש את הזכאי לסכום ההוצאות הנקוב בה.
(ב)
מי שנמסרה לו הודעת חיוב כאמור בסעיף קטן (א) רשאי, תוך שלושים יום מיום המסירה, לשלם בבית המשפט הנקוב בהזמנה, או לשלוח אליו בדואר, את הסכום הנקוב בהודעת החיוב, בנוסף על כל סכום הקנס שפורט בהזמנה, ואם עשה כן רואים אותו כאילו הודה באשמה לפני בית המשפט, הורשע ונשא את ענשו, והסכום ששולם יעמוד לזכותו של הזכאי לו על פי הודעת החיוב.
סדרי דין
שר המשפטים רשאי לקבוע סדרי דין מיוחדים לענין סעיפים 29 ו־30.
ייעוד קנסות
קנס שהוטל בשל עבירה לפי פקודה זו ישולם לקרן.
הליכים נגד קברניט שעזב את הארץ
נטען כי נעברה עבירה לפי פקודה זו בידי קברניט של כלי שיט, שעזב את ישראל לפני חלוף המועד שבו ניתן היה לנקוט נגדו בהליכים על אותה עבירה, ניתן לנקוט נגדו בהליכים על אותה עבירה, על אף האמור בכל חיקוק אחר, בכל עת תוך חדשיים לחזרתו הראשונה לישראל.
אכיפת תשלום
קנס והוצאות שהטיל בית המשפט בהליכים נגד בעל כלי שיט או קברניטו על עבירה לפי פקודה זו, ושלא שולמו במועד ובדרך שקבע בית המשפט, רשאי בית המשפט להורות שהסכום שלא שולם ייגבה בדרך של עיקול, תפיסה ומכירה של כלי השיט, מיתקניו, ציודו ומכשיריו; הוראה זו אינה גורעת מסמכויות אחרות של בית המשפט לענין אכיפת התשלום.

פרק ה׳: תקנות

סמכות להתקין תקנות לביצוע אמנות בין־לאומיות [תיקון: תשס״ח־2]
השר להגנת הסביבה ושר התחבורה רשאים להתקין תקנות לביצוע האמנה הבין־לאומית למניעת זיהום הים בנפט, 1954, או כל אמנה אחרת שישראל צד לה הבאה לתקן אותה אמנה, ובין השאר רשאים הם לקבוע בתקנות אלה שהעובר על הוראותיהן צפוי לעונש כפי שנקבע בסעיף 18.
תחולת התקנות על כלי שיט ישראלי מעבר למימי החופין
על אף האמור בסעיף 1(ב) יהא לתקנות לפי סעיף 35 תוקף לגבי כלי שיט ישראלי גם מעבר לתחום מימי החופין של ישראל – באשר הוא.
תקנות בידיעת ועדה של הכנסת [תיקון: תשס״ח־2]
השר להגנת הסביבה ושר התחבורה רשאים להתקין תקנות לביצוע הוראות סעיפים 3, 4, 6 עד 12, 20 ו־22; התקנות יובאו, לפני התקנתן, לידיעת ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת או ועדה אחרת שהחליטה עליה ועדת הכנסת.


נקבע בועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ביום י״ז באדר תש״ם (5 במרס 1980).
 • שמואל תמיר
  שר המשפטים

לוח השוואה

הסעיף הקודם הסעיף החדש הסעיף הקודם הסעיף החדש
1(1) השם 17
1(2) 2 8(1) 33
2 1 8(2) 34
3 רישה 18 8(3) 23
3 סיפה 21 9(א) 35
24 9(ב) 36
25 10(1) 6
26 10(2) 7
27 10(3) 8
28 10(4) 9
5 5 11(1) 11(א)
6 19 11(2) 11(ד)
7 29 11(3) 10(א)
30 12 11(ב)
31 13 11(ג)
32 14(1) 20
7ד(1) 13(א) 14(2) 22
7ד(2) 14 15 12
7ד(3) 15 16 3
7ד(4) 16 17 4
7ד(5) 13(ב) 18 37

מונחים המשמשים בנוסח זה

נשפך
discharged
ניתן לזרום
allowed to escape
פנקס שמן
oil record book
שמן
oil
תופש
occupier
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“] הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. יובהר, ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן