לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

צו בדבר איסור פעולות הסתה ותעמולה עויינת (אזור הגדה המערבית)

צו בדבר איסור פעולות הסתה ותעמולה עויינת (אזור הגדה המערבית) מתוך

צו בדבר איסור פעולות הסתה ותעמולה עויינת (אזור הגדה המערבית) (מס׳ 101), תשכ״ז–1967


קמצ״ם 6, 227 (צו 101); קמצ״ם, 41, 142 (צו 718); קמצ״ם, 51, 32 (צו 938); קמצ״ם, 63, 4 (צו 1079); קמצ״ם, 160, 1773 (צו 1423); קמצ״ם, 234, 5389 (צו 1651).


הואיל והנני סבור כי הדבר דרוש לבטחון האזור ולקיום הסדר הציבורי והממשל התקין, הנני מצווה בזה לאמור:–


הגדרות [תיקון: 1079]
בצו זה:–
”האזור“ – אזור הגדה המערבית;
”אסיפה“ – עשרה אנשים או יותר שנתקהלו במקום בו מושמע נאום על נושא מדיני או היכול להתפרש כמדיני או כדי לדון על נושא כזה;
”משמרת“ – עשרה אנשים או יותר שנתקהלו במקום למטרה מדינית או לענין היכול להתפרש כמדיני;
”דפוס“ ו”הדפסה“ – כולל ליטוגרפיה, כתיבה במכונת כתיבה, שכפול, צלום, הקלטה, הסרטה, וכל דרך אחרת של תיאור או העתקה של מילים, ספרות, סימנים, תמונות, מפות, ציורים, עיטורים, סרטים, קולות, צלילים, וחומר אחר כיוצא בזה;
”עתון“ – כל פרסום המכיל חדשות, ידיעות, סיפורי ארועים או כל הערות, דיונים, סקירות או באורים בקשר לחדשות, לידיעות, לספורי ארועים או לכל דבר אחר שלציבור ענין בו, הנדפס בכל לשון והיוצא לאור בישראל או מחוצה לה, למכירה או להפצה חינם, לעתים קבועות או בלתי קבועות;
”פרסום“ – כל עתון, כתב עת, קובץ או ספר, סרט, קלטת, תקליט, וכל מסמך שנתפרסמו או שהם מכוונים לפרסום, אף באורח חד־פעמי, ומסמך כאמור ייראה כמכוון לפרסום אלא אם יוכח הפוכו של דבר;
”פרסם“ – כולל להפיץ, לפזר, לחלק, למסור, להודיע, לספק, או להמציא לכל אדם בכתב, בעל פה, בדפוס, בקול, בהקרנה או בכל אמצעי אחר;
”תהלוכה“ – עשרה איש או יותר המהלכים יחד או המתקהלים כדי ללכת יחד ממקום למקום, למטרה מדינית או לענין היכול להתפרש כמדיני, בין שהם זזים ממש ובין שאנשים אלה הסתדרות בסך ובין שלא הסתדרו בסך;
בצו זה תהיה לכל מונח המוגדר בצו בדבר הוראות בטחון המשמעות שנקבעה לו בצו האמור, אלא אם נאמר מפורשות אחרת.
העברת סמכויות
מפקד צבאי רשאי להסמיך כל חייל או שוטר מכוחות המשטרה להשתמש בסמכויותיו לפי צו זה.
הסדרת אסיפות, ותהלוכות ומשמרות [תיקון: 1423]
(א)
אין לקיים תהלוכה, אסיפה או משמרת, אלא על פי רשיון מאת מפקד צבאי.
(ב)
מפקד כוחות צה״ל באזור רשאי לקבוע, בהודעה לציבור, תנאים להגשת בקשה לקבלת רשיון כאמור בסעיף קטן (א).
סגירת מקומות
מפקד צבאי רשאי להורות לכל בעל בית קפה, מועדון או מקום אחר של התכנסות הציבור, כי יסגור אותו בית קפה, מועדון או מקום כינוס ציבורי למשך אותו זמן שיקבע.
ניתנה הוראה כאמור – רואים כל שהיה במקום שנסגר כהפרת ההוראה.
הנפת רגלים [תיקון: 1079]
אין להחזיק, להניף, להציג או לקבוע רגלים או סמלים מדיניים, אלא על פי היתר המפקד הצבאי.
חומר מדיני
לא יודפסו ולא יפורסמו באזור שום פרסום הודעה, כרזה, תמונה, חוברת או מסמך אחר המכילים חומר שיש לו משמעות מדינית, אלא אם יושג תחילה רישיון מאת המפקד הצבאי של המקום בו מתכוונים לבצע את ההדפסה או הפרסום.
[תיקון: 1651]
(בוטל).
[תיקון: 938, 1079, 1651]
(בוטל).
צנזורה
למפקד צבאי ולכל מי שיתמנה על ידי לכך, יהיו כל הסמכויות המסורות בידי צנזור לפי תקנות ההגנה (שעת חרום), 1945.
סמכויות ביצוע
מבלי לגרוע מן הסמכויות של חייל לפי הצו בדבר הוראות בטחון – תהיה לכל חייל סמכות להשתמש במידת הכוח הדרושה לבצוע הוראה שניתנה לפי צו זה או למניעת הפרה צו זה.
עבירות [תיקון: 718, 1423]
א.
המארגן תהלוכה, אסיפה או משמרת ללא רשיון, קורא או מסית לקיימן או מעודד אותן או נוטל בהן חלק בצורה כל שהיא או
ב.
העובר על הוראות צו זה או על הוראה שניתנה מכוחו או העושה מעשה שמוכרז בצו זה כעבירה,
דינו מאסר עשר שנים או קנס עשרת אלפים לירות או שני העונשים כאחד.
תחילת תוקף
תחילתו של צו זה מיום כ״א באב תשכ״ז (27 באוגוסט 1967).
השם
לצו זה ייקרא ”צו בדבר איסור פעולות הסתה ותעמולה עויינת (אזור הגדה המערבית) (מס׳ 101), תשכ״ז–1967“.


כ״א באב תשכ״ז (27 באוגוסט 1967)
 • אלוף עוזי נרקיס
  אלוף פיקוד המרכז
  ומפקד כוחות צה״ל
  באזור הגדה המערבית
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן