לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

צו בדבר הסדרת הסמכויות בנקודות מעבר (הוראת שעה) (יהודה ושומרון)

צו בדבר הסדרת הסמכויות בנקודות מעבר (הוראת שעה) (יהודה ושומרון) מתוך

צו בדבר הסדרת הסמכויות בנקודות מעבר (הוראת שעה) (יהודה ושומרון) (מס׳ 1665), התשע״א–2010


קמצ״ם, 237, 6325 (צו 1665), 6331 (צו 1666); קמצ״ם, 238, 6451 (צו 1673), 6464 (צו 1682); קמצ״ם, 240, 6881 (צו 1719); קמצ״ם, 241, 7051 (צו 1733); קמצ״ם, 243, 7254 (צו 1746), 7271 (צו 1752); קמצ״ם, 244, 7453 (צו 1763); קמצ״ם, 246, 8259 (צו 1775), 8295 (צו 1794); קמצ״ם, 252, 9434 (צו 1826); קמצ״ם, 255, 10697 (צו 1980); קמצ״ם, 256, 11225 (צו 2045); קמצ״ם, 260, 11887 (צו 2094).


בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה״ל באזור, והואיל והדבר נחוץ לשם שמירה על בטחון האזור והסדר הציבורי, הנני מצווה בזה לאמור:


תוכן עניינים

פרק א׳: הגדרות

הגדרות
בצו זה –
”הוצאות תפיסה ואחזקה“ – הוצאות תפיסה, לרבות הוצאות הובלה למגרש, וכן הוצאות האחזקה, לרבות הוצאות ביטוח ושמירה, בסכום שייקבע על ידי הממונה;
”כוחות הביטחון“ – צה״ל, משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי;
”מאבטח“ – מי שהוסמך כמאבטח, לפי הוראות סעיף 7 לחוק סמכויות לשם שמירה על בטחון הציבור, התשס״ה–2005, כפי תוקפו בישראל מעת לעת;
”מגרש“ – מקום שנקבע ע״י הממונה כמקום לאחזקת טובין שנתפסו בנקודות מעבר;
”הממונה“ – מפקד צבאי, או מי שנתמנה לכך על ידי הרשות המוסמכת לעניין צו זה, כולו או מקצתו;
”מנהל מעבר“ – מי שנתמנה לכך על ידי הממונה;
”מפקח מעברים“ – אחד מאלה:
(א)
עובד ציבור שהוסמך בישראל לשמש כבודק כהגדרתו בחוק ליישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (סמכויות שיפוט והוראות אחרות) (תיקוני חקיקה), התשנ״ו–1996, כפי תוקפו בישראל מעת לעת, או;
(ב)
עובד ציבור שהוסמך לשמש כמפקח מעברים ע״י הרשות המוסמכת;
ובלבד שעמד בתנאים המפורטים להלן:
(1)
משטרת ישראל הודיעה, בתוך 90 יום ממועד מסירת פרטי המפקח, כי אינה מתנגדת למינויו כמפקח מטעמים הנוגעים לשלום הציבור וביטחונו, לרבות בשל עברו הפלילי;
(2)
הוא עומד בתנאי כשירות נוספים, כפי שקבעה הרשות המוסמכת;
(3)
הוא קיבל הכשרה מתאימה, בתחום הסמכויות שנתונות לו לפי צו זה, בהסכמת הרשות המוסמכת;
”נקודת מעבר“ – כמשמעותה בסעיף 2(א);
”הרשות המוסמכת“ – מפקד כוחות צה״ל באזור יהודה ושומרון, ראש המינהל האזרחי או מי שנתמנה על ידי מי מהם כרשות מוסמכת לעניין צו זה.

פרק ב׳: נקודות מעבר

הכרזה על נקודות מעבר [תיקון: 1673]
(א)
האתרים המפורטים בתוספת הראשונה הם נקודות מעבר המשמשות למעבר בין שטח ישראל לבין האזור.
(ב)
הרשות המוסמכת רשאית לשנות את התוספת הראשונה, להוסיף עליה או לגרוע ממנה.
(ג)
הרשות המוסמכת רשאית לייחד, בהודעה בכתב, נקודות מעבר לשם מעברם של בני אדם, טובין או סוגי טובין ולקבוע כל הסדר הקשור למעבר בהן.
(ד)
ניתנה הודעה בדבר ייחוד נקודת מעבר כאמור בסעיף קטן (ג), לא יעבור אדם, ולא יביא או יוציא טובין בניגוד לאמור בהודעה ולא יימצא בתחומי נקודת המעבר שלא לצורך לו יוחדה נקודת המעבר, אלא בהיתר מאת הממונה.
(ה)
הרשות המוסמכת רשאית לתת כל הוראה לפיה אדם מסוים, חבר בני אדם, או טובין מסוימים לא יעברו בנקודת מעבר מסוימת, או להתנות מעבר זה בתנאים.
(ו)
ראש רשות המעברים היבשתיים במשרד הביטחון יהיה רשאי למנות ממונה על המעברים המפורטים בתוספת השלישית, וכן להפעיל את הסמכויות המפורטות בסעיף קטן (ה) ולקבוע הסדרים בנוגע למעברם של בני אדם וטובין במעברים אלו.

פרק ג׳: סמכויות בנקודות מעבר

מנהל מעבר
מנהל מעבר יהיה אחראי על פעולתו התקינה של המעבר, ועל תיאום פעילות כלל הגורמים המוסמכים לפעול במעבר.
כללי התנהגות
הממונה רשאי, באישור הרשות המוסמכת, לקבוע בהודעה כללי התנהגות בתחום נקודות המעבר, כולן או מקצתן (להלן: ”כללי ההתנהגות“).
סמכויות מפקחי מעברים [תיקון: 1666]
(א)
לשם שמירה על הסדר הציבורי ופעילותה התקינה של נקודת המעבר ולשם אכיפת הוראות הצווים שבתוספת השנייה ותחיקת המשנה מכוחם, בנקודת מעבר או בשטח הסמוך לה, רשאי מפקח מעברים –
(1)
לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג בפניו תעודה רשמית המזהה אותו וכן כל מסמך הנוגע לזיהוי הטובין;
(2)
לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור כל ידיעה ומסמך הנוגעים במישרין למעבר בנקודת המעבר או לטובין אותם מבוקש להעביר בנקודת המעבר;
(3)
לערוך בדיקות או מדידות או ליטול דוגמאות לשם בדיקה וכן להורות על מסירת דוגמאות לבדיקת מעבדה או על שמירתן לתקופה שיורה, או לנהוג בהן בדרך אחרת לשם בדיקת עמידת הטובין בהוראות שנקבעו לפי כל דין ותחיקת הביטחון;
(4)
לערוך חיפוש על גופו של אדם, בכלי תחבורה, במטען, או בטובין אחרים בעת כניסה לנקודת המעבר;
(5)
למנוע מעבר אדם, טובין, כלי רכב או ציוד נלווה אחר במעבר, אשר קיים יסוד סביר לחשד כי מעברם בנקודת המעבר מנוגד להוראות הצווים שבתוספת השנייה, לאחר שנתן לאותו אדם להשמיע טענותיו לעניין זה;
על החלטה בדבר מניעת מעבר, ניתן יהיה להגיש ערר, בתוך 7 ימים, בפני מי שיוסמך על ידי לשם כך;
(6)
להרחיק מנקודת מעבר, לאחר התראה אשר ניתנה בשפה המובנת לאדם ואשר לא היה בה כדי להביא לשינוי בהתנהגותו, תוך שימוש בכוח סביר שאין בו כדי לגרום חבלה, כל אדם המסרב להישמע לכללי ההתנהגות, כל עוד הוא מסרב להישמע לכללי ההתנהגות;
(7)
להרחיק מנקודת המעבר, לפרק זמן שלא יעלה על שלוש שעות, לאחר התראה אשר ניתנה בשפה המובנת לאדם ואשר לא היה בה כדי להביא לשינוי בהתנהגותו, כל אדם שהתנהגותו מהווה הפרעה לסדר הציבורי או לפעולתה התקינה של נקודת המעבר או שסירב לדרישות מפקח מעברים בהתאם לסמכויות המוקנות בצו זה;
סירב אדם להתרחק מהמקום, רשאי מפקח להשתמש לצורך הרחקתו בכח סביר.
(ב)
לעניין פסקאות (1), (2) ו־(4) לסעיף קטן (א), יהיו גם למאבטח הסמכויות המוקנות למפקח מעברים.
(ג)
התעורר יסוד סביר לחשד לביצוע עבירה, רשאי מפקח מעברים –
(1)
לתפוס טובין, מסמך או חפץ שיש יסוד סביר לחשד כי נעברה בהם עבירה או שעומדים לעבור בהם עבירה או כי שימשו כאמצעי לביצוע עבירה או שעשויים לשמש כראייה בהליך משפטי בשל עבירה, ולתת הוראות למי שהטובין נתפסו ממנו או למי שטוען לבלעות בהם להוביל את הטובין למקום שיורה או לעשות בהם כל פעולה אחרת;
בעליהם של טובין, מסמכים או חפצים שנתפסו לפי סעיף זה (להלן – ”הטובין“), או מי שהחזיק טובין בעת תפיסתם, יהיה חייב בתשלום הוצאות תפיסת ואחזקת הטובין;
(2)
ליטול היתר מאדם, בהתקיים חשד סביר לכך שאותו אדם הפר הוראות כל דין או תחיקת בטחון, לרבות הוראות בדבר יבוא, יצוא או תקינה, תוך שישמו בהיתר שניתן לפיהם;
נטל מפקח המעברים היתר כאמור בסעיף קטן (ג), יתן לאדם ממנו נלקח ההיתר אישור על נטילת ההיתר וזימון להופיע בתוך שלושים ימים, במועד שיקבע, בפני הרשות המוסמכת או מי שהוסמך על ידה לשם כך, לצורך החלטה בדבר המשך תוקפו של ההיתר.
(ד)
היה למפקח יסוד סביר לחשד לביצוע עבירה כאמור בסעיף 6, והיה חשש שיימלט או שזהותו אינה ידועה, רשאי מפקח המעברים לעכבו, עד לבואו של שוטר. על עיכוב בהתאם להוראות סעיף זה, יחולו הוראות סימן ב׳ בפרק ג׳ לצו בדבר הוראות בטחון.
(ה)
בהפעלת סמכויותיו לפי סעיף זה, יפעיל מפקח המעברים את סמכויותיו, בהתייעצות עם הגורם המקצועי הנוגע בדבר ובהתאם להנחייתו, כמפורט בהנחיות הרשות המוסמכת. הרשות המוסמכת רשאית לפטור סוגי מפקחים מחובת התייעצות.
(ו)
מפקח או מאבטח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי צו זה, אלא בהתקיים כל אלה:
(1)
הוא בעת מילוי תפקידו;
(2)
הוא לובש מדי מפקח או מאבטח, ובלבד שלא יהיה בהם כדי להטעות כנחזים להיות מדי משטרה או צבא, והוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו;
(3)
יש בידו תעודה המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו, שאותה יציג על פי דרישה.

פרק ד׳: עבירות ועונשין

עונשין
המפריע למפקח מעברים או לבודק במילוי תפקידו בנקודת המעבר או בסמוך לה או מי שפעל בניגוד להוראות סעיף 2(ד) או 2(ה) לצו זה, דינו – 5 שנות מאסר.
לעניין סעיף זה, ”מפריע“ – לרבות מי שלא מילא אחר הוראת מפקח המעברים שניתנה בהתאם להוראות צו זה.

פרק ה׳: שונות

אגרות ותשלומים
הרשות המוסמכת רשאית לקבוע בתקנות חובת תשלום בעד –
(1)
מעבר בנקודת מעבר ושימוש במתקנים המצויים בה;
(2)
קבלת היתר, הנוגע למעבר או להעברת טובין בנקודות המעבר, שניתן על פי הוראות כל דין או תחיקת בטחון או חידושו, וכן הגשת בקשה להיתר כאמור.
שמירת דינים
הוראות צו זה באות להוסיף על הוראות כל דין ותחיקת בטחון ולא לגרוע מהן.
תיקונים עקיפים
תחילה
תחילתו של צו זה 60 ימים מיום חתימתו.
תוקף [תיקון: 1682, 1719, 1733, 1752, 1763, 1794, 1826, 1980, 2094]
צו זה יעמוד בתקפו עד ליום 30.06.2026.
השם
צו זה ייקרא: ”צו בדבר הסדרת הסמכויות בנקודות מעבר (הוראת שעה) (יהודה ושומרון) (מס׳ 1665), התשע״א–2010“.

התוספת הראשונה

(סעיף 2(א))

רשימת נקודות המעבר

א־זעים
אייל
אליהו
בחורים (חיזמא)
ביתוניא
ביתר
הבקעה
הגלבוע
הזיתים
הל״ה (ג׳בעה)
המנהרות (דרך האבות)
הר חובה (מזמוריה)
[תיקון: 1746]
חשמונאים
[תיקון: 1794]
(נמחק)
[תיקון: 1794]
(נמחק)
מיתר
מכבים
מצדות יהודה
מצוקי דרגות
עופר (443)
עטרות (קלנדיה)
עין יעל
[תיקון: 1775]
(נמחק)
[תיקון: 1794]
(נמחק)
[תיקון: 1746]
(נמחק)
רחל (300)
ריחן
רנטיס
שייח סעד
שומרון (חוצה שומרון)
שני
שער
אפרים
תאנים (105)
תרקומיא
[תיקון: 1826]
מעבר מצודה

התוספת השנייה

(סעיף 5(א))

[תיקון: 1980]
[תיקון: 1980]
(נמחק).
[תיקון: 1980]
(נמחק).
[תיקון: 1980]
(נמחק).
[תיקון: 2045]
[תיקון: 1673]

התוספת השלישית

(סעיף 2(ו))

רשימת נקודות המעבר באזור שהועברו לאחריות רשות המעברים היבשתיים במשרד הביטחון

[תיקון: 1746]
אייל
[תיקון: 1746]
אליהו
[תיקון: 1746]
גלבוע
[תיקון: 1746]
הבקעה
[תיקון: 1746]
הל״ה (ג׳בעה)
[תיקון: 1746]
חשמונאים
מיתר
מכבים (מעבר הולכי הרגל בלבד)
מצדות יהודה
ריחן
שומרון (חוצה שומרון)
שער אפרים
[תיקון: 1794]
תאנים
תרקומיא


ז׳ בכסלו התשע״א (14 בנובמבר 2010)
 • אבי מזרחי, אלוף
  מפקד כוחות צה״ל באזור יהודה השומרון
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן