לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

צו בדבר הקמת מינהל אזרחי (יהודה והשומרון)

צו בדבר הקמת מינהל אזרחי (יהודה והשומרון) מתוך

צו בדבר הקמת מינהל אזרחי (יהודה והשומרון) (מס׳ 947), התשמ״ב–1981


קמצ״ם, 51, 56 (צו 947); קמצ״ם, 53, 10 (צו 950), 132 (צו 967); קמצ״ם, 55, 8 (צו 973), 12 (צו 974), 56 (צו 980), 122 (צו 993), 126 (צו 994); קמצ״ם, 56, 30 (צו 997), 38 (צו 998), 44 (צו 1002), 72 (צו 1015), 80 (צו 1018), 94 (צו 1022); קמצ״ם, 57, 12 (צו 1024), 18 (צו 1028), 36 (צו 1036), 38 (צו 1037), 72 (צו 1051); קמצ״ם, 66, 36 (צו 1102); קמצ״ם, 74, 14 (צו 1129); קמצ״ם, 75, 16 (צו 1160), 80 (צו 1179); קמצ״ם, 76, 80 (צו 1200), 118 (צו 1212); חוברת מיוחדת (צו 1310); קמצ״ם, 219, 4469 (צו 1586); קמצ״ם, 227, 5361; קמצ״ם, 228, 5394 (צו 1621); קמצ״ם, 229, 5468 (צו 1629); קמצ״ם, 231, 5643 (צו 1638); קמצ״ם, 237, 6328 (צו 1665); קמצ״ם, 238, 6464 (צו 1682); קמצ״ם, 240, 6880 (צו 1718); קמצ״ם, 241, 7051 (צו 1733); קמצ״ם, 243, 7271 (צו 1752); קמצ״ם, 244, 7453 (צו 1763), 7474; קמצ״ם, 246, 8295 (צו 1794); קמצ״ם, 249, 8689 (צו 1805); קמצ״ם, 251, 9278 (צו 1817); קמצ״ם, 252, 9434 (צו 1826), 9441 (צו 1829); קמצ״ם, 254, 10302 (צו 1936); קמצ״ם, 260, 11887 (צו 2094).


בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה״ל באזור, הואיל ואני סבור כי הדבר דרוש לשמירה על המינהל התקין והסדר הציבורי וכן להבטחת רווחתה וטובתה של האוכלוסיה ולהספקת השירותים הציבוריים ולהפעלתם, אני מצווה בזה לאמור:–


הגדרות
בצו זה –
”ראש המינהל האזרחי“ – מי שימונה על ידי להיות ראש המינהל האזרחי באזור.
הקמת מינהל אזרחי
מוקם בזה מינהל אזרחי באזור. המינהל האזרחי ינהל את העניינים האזרחיים באזור, בהתאם להוראות צו זה, לרווחתה ולטובתה של האוכלוסיה ולשם הספקת השירותים הציבוריים והפעלתם, ובהתחשב בצורך לקיים מינהל תקין וסדר ציבורי באזור.
סמכויות ראש המינהל האזרחי
(א)
לראש המינהל האזרחי יהיו מוקנות הסמכויות כמפורט להלן:
(1)
כל הסמכויות הקבועות בדין, למעט סמכויות הקבועות בדברי חקיקה המפורטים בתוספת הראשונה;
(2)
כל הסמכויות שנקבעו בתחיקת הבטחון המפורטת בתוספת השניה.
(ב)
לענין סעיף זה יראו את דברי החקיקה שהוצאו מכח הדין אחרי היום הקובע כחלק מהדין ולא כתחיקת בטחון.
תחיקת משנה [תיקון: 1829]
(א)
ראש המינהל האזרחי מוסמך לפרסם תחיקת משנה מכח הדין ותחיקת הבטחון שהוא מוסמך לפעול על פיהם.
(ב)
על אף האמור בכל דין ותחיקת ביטחון, ראש המינהל האזרחי מוסמך לקבוע אגרות ותשלומי חובה מכוח הדין ותחיקת הביטחון שהוא מוסמך לפעול על פיהם, כן לקבוע אגרות ותשלומי חובה בגין כל פעולת עיון, צילום מסמכים או העברת מסמכים אלקטרונית הנדרשים לשם ביצועם; קבע ראש המינהל האזרחי אגרות ותשלומי חובה כאמור, רשאי הוא לקבוע בנוסף תבחינים ותנאים שבהתקיימם יוענק פטור מלא או חלקי מתשלום האגרות ותשלומי החובה האמורים.
מינויים וסמכויות
ראש המינהל האזרחי יהא רשאי, במסגרת הסמכויות שהוענקו לו:
(א)
למנות נושאי משרות במינהל האזרחי;
(ב)
להסמיך כל אדם לפעול על פי הדין ותחיקת הבטחון;
(ג)
להסמיך כל אדם כאמור בסעיף קטן (ב) לפרסם תחיקת משנה מכח הדין ותחיקת הבטחון.
שמירת סמכויות [תיקון: 950]
(א)
אין באמור בצו זה כדי לפגוע בכל מינוי שניתן, או סמכות שהוענקה, מכח הדין ותחיקת הבטחון לפני תחילת תוקפו של צו זה, אלא אם כן ראש המינהל האזרחי במסגרת הסמכויות שהוענקו לו, יטול אותם לעצמו או שיעניקם לאחר.
(ב)
למען הסר ספק, אין בהוראות צו זה כדי להגביל או לבטל כל סמכות או זכות הנתונה למפקד כוחות צה״ל באזור או למי שמונה על ידו או מכוחו.
תחילת תוקף
תחילתו של צו זה ביום חתימתו.
השם
צו זה יקרא: ”צו בדבר הקמת מינהל אזרחי (יהודה והשומרון) (מס׳ 947), התשמ״ב–1981“.

תוספת ראשונה

חוק ההגנה על מזרח ירדן, 1935, התקנות והצווים שהוצאו מכוחו.

תוספת שניה

[תיקון: 1310, 1805]
[תיקון: 1200]
(נמחק).
[תיקון: 1200]
(נמחק).
[תיקון: 1718]
[תיקון: 1200]
(נמחק).
[תיקון: 1310, 1805]
[תיקון: 1310, 1805]
[תיקון: 1629]
[תיקון: 1621]
[תיקון: 1310, 1805]
[תיקון: תקנון־190]
(בוטל).
[תיקון: 1200]
(נמחק).
[תיקון: 1200]
(נמחק).
[תיקון: 967]
[תיקון: 973]
[תיקון: 974]
[תיקון: 980]
[תיקון: 993]
[תיקון: 994]
[תיקון: 997]
[תיקון: 998]
[תיקון: 1002]
[תיקון: 1015]
[תיקון: 1018]
[תיקון: 1022]
[תיקון: 1200]
[תיקון: 1024, 1028, 1200]
[תיקון: 1036, 1200]
[תיקון: 1037, 1200]
[תיקון: 1051, 1200]
[תיקון: 1102, 1200]
[תיקון: 1200]
[תיקון: 1817]
[תיקון: 1200]
[תיקון: 1200]
[תיקון: 1200]
[תיקון: 1200]
[תיקון: 1200]
[תיקון: 1200]
[תיקון: 1200]
[תיקון: 1200]
[תיקון: 1129, 1200]
[תיקון: 1160, 1200]
[תיקון: 1179, 1200]
[תיקון: 1200]
[תיקון: 1212]
[תיקון: 1585]
[תיקון: 1638, 244/ת״ט]
[תיקון: 1665, 1682, 1719, 1752, 1763, 1794, 1826, 2094]
[תיקון: 1936]


י״א בחשון התשמ״ב (8 בנובמבר 1981)
 • אורי אור, אלוף
  מפקד כוחות צה״ל באזור יהודה והשומרון
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

סוגרים שנה ברווח כפול

תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“] הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. יובהר, ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן