לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

צו בדבר הרשות לכבאות והצלה (יהודה והשומרון)

צו בדבר הרשות לכבאות והצלה (יהודה והשומרון) מתוך

צו בדבר הרשות לכבאות והצלה (יהודה והשומרון) (מס׳ 1742), התשע״ד–2014


קמצ״ם, 242, 7180 (צו 1742).


בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה״ל באזור, הנני מצווה בזאת לאמור:


מטרת הצו
צו זה מטרתו להסדיר את קיומם של שירותי כבאות והצלה באזור, לשם הצלת חיי אדם ורכוש, הגברת הבטיחות באש, כיבוי דליקות ומניעת דליקות.
הגדרות
בצו זה יהיו לכלל המושגים הפירושים שניתנו להם בחוק, זאת למעט המושגים המפורטים להלן להם יהיו הפירושים כמפורט להלן –
”בית המשפט לעניינים מקומיים של ערכאת ערעור“ – בית המשפט לעניינים מקומיים של ערכאת ערעור כהגדרתו בפרק ט״ז לתקנון המועצות המקומיות;
”בעל ציוד“ – לגבי ציוד הרשום לפי דין או תחיקת הביטחון – הבעל הרשום, ולגבי ציוד אחר – מי שהוכיח בדרך הקבועה בדין, כי הוא בעל הציוד;
”בעל נכס“, לעניין מקרקעין – המחזיק כדין במקרקעין;
”החוק“ – חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע״ב–2012, כפי תוקפו בישראל מעת לעת;
”חוק העונשין“ – חוק העונשין, התשל״ז–1977, כפי תוקפו בישראל מעת לעת;
”יום כינון הרשות“ – כפי הגדרתו בחוק;
”מפקד מחוז“ – מי שמונה להיות מפקד מחוז באזור, כולו או מקצתו, ברשות הכבאות וההצלה או למלא את תפקידיו של מפקד מחוז, כולו או מקצתו, ברשות הכבאות וההצלה;
”מתקן“ – מפעל או מוסד המוחזק על ידי מי שאינו תושב האזור, למעט מפקד כוחות צה״ל באזור או רשות הפועלת מטעם מפקד כוחות צה״ל באזור, שאינה רשות מקומית; לענין זה, ”תושב האזור“ – תושב כהגדרתו בצו בדבר תעודת זהות ומרשם אוכלוסין (יהודה והשומרון) (מס׳ 297), התשכ״ט–1969, וכן תאגיד שהוקם בדין או בתחיקת בטחון או מכוחם שהשליטה והניהול על עסקיו הם על ידי תושב האזור;
”רשות הכבאות“ – הרשות הארצית לכבאות והצלה, אשר הוקמה מכוח החוק;
שירותי כבאות
לרשות הכבאות, לעובדיה ולגורמים המוסמכים לפעול מכוח החוק, יהיו נתונים באזור כלל הסמכויות, החובות והתפקידים מכוח החוק, בשינויים המחויבים, ובהתאם לשינויים המנויים בצו זה.
הכבאי בתפקיד
על אף האמור בכל דין ובנוסף לאמור בסעיף 14 לחוק, רואים כבאי הנמצא באזור, לכל עניין לפי חוק זה [צ״ל: החוק], כנמצא זמין לתפקיד, ומותר בכל עת להורות על התייצבותו ומילוי תפקידו בכל מקום בהתאם להוראות הנציב.
סמכויות כבאי
לעניין הפעלת סמכויות קצין כבאות וההצלה מכוח סעיף 22(1) לחוק, יראו גם את החייל כשוטר.
טיפול בחומרים מסוכנים
(א)
סמכויות מכוח סימן ב׳ של פרק ד׳ לחוק תופעלנה בתחום המועצה המקומית ובתחום המועצה האזורית בלבד.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), יהיה מוסמך קצין הכבאות להפעיל את הסמכויות שניתנו לו מכוח סימן ב׳ של פרק ד׳ לחוק בכל האזור; וזאת אם השתכנע כי מתקיים אחד מאלה:
(1)
קיים חשש סביר, כי אירוע חומרים מסוכנים, כהגדרתו בצו הג״א, המתרחש מחוץ לתחומי המועצה המקומית או המועצה האזורית, עשוי להתפשט לתחום מועצה מקומית או מועצה אזורית;
(2)
קיים חשש סביר, כי אירוע חומרים מסוכנים עלול לגרום לפגיעה בנפש או ברכוש;
(3)
מעורבותם של רשות הכבאות ועובדיה נדרשת באופן דחוף כדי להפסיק את אירוע החומרים המסוכנים.
יער וחורש
על אף האמור בסעיף 3 לצו זה, סמכויות וחובות מכוח החוק הנתונות לגורמים האחראיים על יער וחורש בישראל יהיו נתונות לקצין מטה לענייני שמורות הטבע במנהל האזרחי, קצין מטה לענייני חקלאות במנהל האזרחי וקצין מטה לענייני איכות הסביבה במנהל האזרחי, לפני העניין. אין באמור כדי לגרוע מן הסמכויות שניתנו לנציב ולמפקד המחוז בסעיף 9 לצו זה.
צוותי כיבוי בתחום רשות מקומית
על אף האמור בסעיף 32(ד)(3) בחוק, הפעלת סמכויותיו של הנציב מכוח סעיף זה בחוק תהייה בהסכמת הממונה כהגדרתו בתקנון המועצות המקומיות.
אישור תוכנית יער וחורש
(א)
בנוסף לאמור בכל דין, לא יבצע אדם נטיעה של יער או חורש חדש (בצו זה – נטיעה) שלא על פי תכנית נטיעה לעניין בטיחות אש והצלה (בצו זה – תכנית נטיעה); תכנית הנטיעה תכלול פרטים שקבע הנציב.
(ב)
המבקש לבצע נטיעה יגיש תכנית נטיעה למפקד המחוז שבתחומו נמצא היער או החורש.
(ג)
מצא מפקד המחוז כי תכנית הנטיעה עומדת בכללים שנקבעו לעניין זה לפי סעיף 44 לחוק, יאשר את התכנית.
(ד)
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל חובה לפי כל דין, לרבות חובת רישיון, היתר או אישור.
(ה)
בסעיף זה, ”מפקד מחוז“ – לרבות קצין כבאות והצלה שמפקד המחוז הסמיך לעניין סעיף זה.
שלטון מקומי
הוראות החוק הנוגעות לרשות מקומית יחולו על המועצה המקומית ועל המועצה האזורית.
צו הפסקה מנהלי
על אף האמור בסעיף 55 לחוק, צו הפסקה מנהלי מכוח החוק יומצא באזור בדרך הקבועה בסעיף 62 לחוק תכנון ערים, כפרים ובניינים, מס׳ 79 לשנת 1966.
סמכויות חוקר דליקות וסמכויות מפקח
על אף האמור בחוק ובצו זה, לעניין הפעלת סמכויות של מפקח מכוח סעיף 48 לחוק באזור ושל חוקר דליקות מכוח סעיף 62 לחוק באזור, בכל מקום בו הפעלת הסמכות טעונה החלטת בית משפט בישראל:
(א)
כאשר מדובר במקרקעין המצויים בתחום מועצה מקומית או מועצה אזורית, בעל הסמכות יהיה בית המשפט לעניינים מקומיים כהגדרתו בתקנון המועצות המקומיות;
(ב)
כאשר מדובר במקרקעין המצויים מחוץ לתחום מועצה מקומית או מועצה אזורית, בעל הסמכות יהיה בית משפט השלום בירושלים.
רישוי עסקים
על אף האמור בסעיף 43(ה) לחוק, תפעיל הרשות את הסמכויות הנתונות לה בסעיף האמור, בתחומי המועצות המקומיות והאזוריות בלבד. לעניין סעיף זה, חוק רישוי עסקים הינו חוק רישוי עסקים, התשכ״ח–1968 כפי תוקפו בפרק ט׳1 לתקנון המועצות המקומיות.
הוראות בדבר הספקת מים
(א)
על אף האמור בסעיף 46 לחוק וסעיף 26 לצו זה, מצא קצין מטה לענייני מים במנהל האזרחי, כי ההוראות שהותקנו מכוח סעיף 46 לחוק זה [צ״ל: לחוק] במדינת ישראל אינן תואמות את צרכי האזור או שאינן ישימות באזור, לא יחולו ההוראות באזור, כולן או מקצתן והכל בהתאם להוראה של קצין מטה לענייני מים. הוראה כאמור לא תינתן אלא לאחר היוועצות בנציב הכבאות.
(ב)
ביטל קצין מטה לענייני מים הוראות, כולן או מקצתן, כאמור בסעיף קטן (א), יקבע, לאחר היוועצות עם הנציב, בתוך 45 יום מיום הוראת הביטול, כללים אחרים, המחליפים את הכללים שעל בטלותם הורה.
(ג)
בתוך 15 יום ממועד התקנת הכללים יוכל נציב הכבאות לערער על הכללים שנקבעו בפני מפקד כוחות צה״ל באזור, אשר החלטתו בעניין תהייה סופית.

עונשין

הפרעה לצוות כיבוי
המפריע לחבר בצוות כיבוי מפעלי, או לחבר בצוות כיבוי לשטחים פתוחים, כהגדרתם בחוק, במילוי תפקידו, דינו – מאסר שנה.
השפעה שלא כדין
המשפיע או המנסה להשפיע שלא כדין על חוקר דליקות, בכל הקשור לביצוע חקירת דליקות לפי סימן א׳ לפרק ו׳ לחוק, דינו – מאסר שנה.
עבירות בטיחות באש
(א)
העושה אחת מאלה, דינו – מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין:
(1)
לא הקים צוות כיבוי מפעלי או צוות כיבוי לשטחים פתוחים, בניגוד להוראות שנתן לו הנציב בצו לפי סעיף 31 או 32 לחוק;
(2)
בתחום מועצה אזורית, בתחום מועצה מקומית, ובמתקן, בניגוד לתקנות לפי סעיף 42 לחוק
(א)
לא התקין אמצעי בטיחות אש והצלה בנכס או לא החזיקם במצב תקין, לא תרגל את השימוש בהם או לא בדק את תקינותם בניגוד לתקנות לפי סעיף 42(א)(1) לחוק או לא פעל לקבלת אישור בטיחות בניגוד לתקנות לפי סעיפים 42(א)(1) ו־48(ג) לחוק;
(ב)
לא קיים הוראות בכל הנוגע לבטיחות אש להצלה לגבי אופן החזקתם של נכסים, לרבות תחזוקת יערות וחורשים, והכל בניגוד לתקנות לפי סעיפים 42(א)(2) לחוק;
(ג)
לא קיים כללי התנהגות שעניינם בטיחות אש והצלה בניגוד לתקנות לפי סעיף 42(א)(3) לחוק;
(ד)
לא העסיק ממונה בטיחות אש והצלה בעסק, במוסד או בארגון בניגוד לתקנות לפי סעיף 42(א)(4) לחוק או העסיקו בניגוד לדרישות שנקבעו בתקנות כאמור;
(ה)
לא ערך פעולות הדרכה ותרגול בנושאי בטיחות אש והצלה בעסק, במוסד או בארגון בניגוד לתקנות לפי סעיף 42(א)(5) לחוק או ערך פעולות כאמור בניגוד לדרישות שנקבעו בתקנות כאמור;
(3)
לא נקט אמצעים בעניין בטיחות אש והצלה בניגוד לצו מיוחד שנתן לו הנציב לפי סעיף 43 לחוק;
(4)
לא קיים הוראות בטיחות אש והצלה ביערות וחורשים, ובשטחים המפורטים בסעיף 42(ב)(1)(א) עד (ג) לחוק בניגוד לכללים שקבע הנציב לפי סעיף 44 לחוק;
(5)
בתחום מועצה אזורית, בתחום מועצה מקומית, ובמתקן, הפר חובת אספקת מים לצורכי טיפול באירוע כבאות והצלה, לא התקין צנרת ומיתקנים לאספקת מים או הפר חובת אספקת מים לברזי כיבוי, והכל בניגוד להוראות התקנות לפי סעיף 46 לחוק.
(ב)
הייתה העבירה שנעברה לפי סעיף קטן (א) עבירה נמשכת, רשאי בית המשפט להטיל קנס נוסף, בשיעור של חמישה אחוזים מסכום הקנס הקבוע לאותה העבירה, לכל יום שבו נמשכת העבירה מעבר לתקופה שנקבעה בדרישה לתיקון ליקויים שנמסרה על ידי מפקח לפי סעיף 50 לחוק או בצו מיוחד שהוציא הנציב לפי סעיף 43 לחוק.
(ג)
נעברה עבירה לפי סעיף קטן (א) בידי תאגיד, דינו – כפל הקנס הקבוע לעבירה.
עבירה בקשר לתחקיר מבצעי
העושה אחת מאלה, בניגוד להוראות סעיף 72 לחוק, דינו – מאסר שישה חודשים:
(א)
גילה דבר מחומר תחקיר או עשה שימוש בחומר תחקיר שלא למטרה שלשמה נמסר לו;
(ב)
לא פעל בהתאם להוראות הרשות בעניין שמירת סודיות חומר תחקיר.
עבירה שהשיגה טובת הנאה
עבר אדם עבירה לפי החוק, שכתוצאה ממנה השיג טובת הנאה או רווח, לעצמו או לאחר, רשאי בית המשפט להטיל עליו קנס בשיעור טובת ההנאה או הרווח שהשיג כאמור, נוסף על כל עונש אחר; לעניין סעיף זה, ”טובת הנאה“ – לרבות הוצאה שנחסכה.
הפרת צו
מי שאינו מקיים צו הפסקה מינהלי או צו הפסקה שיפוטי, דינו – מאסר שנתיים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, וכן קנס נוסף כאמור בסעיף 61(ג) לחוק העונשין או מאסר שבעה ימים לכל יום שבו נמשכת ההפרה אחרי המצאה הצו.
אחריות נושאי משרה בתאגיד
(א)
נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות לפי סעיף 76 לחוק בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין; לעניין סעיף זה, ”נושא משרה“ – מנהל פעיל בתאגיד, שותף למעט שותף מוגבל, או פקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה.
(ב)
נעברה עבירה לפי סעיף 76 לחוק בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו

תחולת החוק על צה״ל

תחולת החוק על צה״ל
(א)
על אף האמור בסעיף 84 לחוק, סמכויות עובדי הרשות ומתנדביה לא יופעלו כלפי צה״ל אלא בהסכמת המפקד הצבאי של האזור או לשם טיפול באירוע כבאות והצלה ובאירוע חומרים מסוכנים, כהגדרתו בסימן ב׳ לפרק ד׳ לחוק, והכל בכפוף לסייגים המנויים בסעיפים 85-92 לחוק.
(ב)
הוראות סעיף קטן (א) שלעיל, אינן באות לגרוע מן הסמכויות של עובדי הרשות ומתנדביה בתחומי צווי תפיסה צבאיים בהם הוחלה מערכת הנחיות בהתאם לצו בדבר מתן היתרים לעבודות בשטחים תפוסים לצרכים צבאיים (יהודה והשומרון) (מס׳ 997), התשמ״ב–1982.

שונות

עיון חוזר וערר על הקצאת כבאים בתשלום
(א)
על אף האמור בסעיף 38(ג) לחוק, ועדת הערר שתדון בערר שיוגש על החלטות הקצין המוסמך כהגדרתו בסעיף 36 לחוק, תורכב משלושה חברים ותפעל בהתאם לסדרי הדין שנקבעו בעניין ועדת ערר שהוקמה לפי סעיף 38 לחוק במדינת ישראל.
(ב)
חברי ועדת הערר באזור יהיו הנציב או סגנו ושני נציגים שמונו כחברי ועדה במדינת ישראל.
(ג)
על אף האמור בסעיף 38(ו) לחוק, החלטת ועדת הערר ביחס לפעולה או אירוע בתחומי מועצות מקומיות, מועצות אזוריות או מתקן ניתנת לערעור בפני בית המשפט לעניינים מקומיים של ערכאת ערעור.
פירוק איגודי ערים
(א)
הוראות פרק ט׳ לחוק יחולו, בשינויים המחויבים, על איגודי הערים לכבאות אשר הוקמו מכוח סעיפים 75כג–75מ לתקנון המועצות המקומיות (להלן בפרק זה – איגוד ערים מקומי לכבאות).
(ב)
עם כניסת הצו לתוקף יבוטל הצו בדבר הקמת איגוד רשויות מקומיות לשירותי כבאות (יהודה והשומרון), התשנ״א–1991, יבוטלו איגודו ערים מקומיים לכבאות ויחדלו להיות אישיות משפטית.
(ג)
בכל מקום בסעיף 101(א)(4)–(6) לחוק שבו נאמר ”שר האוצר“ יבוא: ”המנהל הכללי של משרד האוצר בישראל“.
העברת נכסים, חובות והתחייבויות
(א)
נכסים שהינם זכות במקרקעין או מקרקעין של איגודי ערים מקומיים לכבאות (להלן – נכסי מקרקעין), כמשמעותם בסעיפים 101(א)(1)–(ב) לחוק, יוסבו על שם המשרד לביטחון פנים בישראל, וזאת בתום 45 ימים ממועד החתימה על צו זה, ובלבד שהממונה על הנכסים, כמשמעותו בפרק ט׳ לחוק, העביר בתום 15 יום ממועד החתימה על הצו, לאיגודי הערים לכבאות באזור את רשימת הנכסים המפורטים ברישא של סעיף קטן זה.
(ב)
בכפוף לאמור בסעיף קטן (א) שלעיל, על נכסי איגודי ערים מקומיים לכבאות, בכל הנוגע לנכסי מקרקעין, יחולו הוראות סימן ב׳ לפרק ט׳ לחוק.
תיקונים עקיפים
תחולת תחיקת משנה
(א)
בכפוף לאמור ובהתאם לשינויים מכוח צו זה, תחיקת משנה מכוח החוק, לרבות כל צו, הוראות והוראות מינהל מכוחו, כפי תוקפן בישראל מעת לעת, יחולו בתחום מועצה אזורית, בתחום מועצה מקומית ועל מתקן, בשינויים המחויבים.
(ב)
תקנות, אשר הותקנו מכוח חוק שירותי הכבאות, התשי״ט–1959 המפורטות בסעיף 147(א)(1)–(11) ו־147(א)(16) לחוק, כפי תוקפן בישראל מעת לעת, יחולו בתחום מועצה אזורית, בתחום מועצה מקומית, ועל מתקן, בשינויים המחויבים.
(ג)
מפקד כוחות צה״ל באזור רשאי לקבוע כי תחיקת משנה המפורטת בסעיפים קטנים (א) ו־(ב) תחול, בין בדרך כלל ובין לעניין מסוים, על שטח או מקום שאינם מנויים בסעיפים קטנים (א) ו־(ב), הכל בשינויים ובתיאומים שיקבעו.
סמכות בית המשפט לעניינים מקומיים של ערכאת הערעור
על אף האמור בסעיף 142 לחוק, הסמכות לדון בעתירה על החלטות הרשות בתחומי המועצות המקומיות, המועצות האזוריות או ביחס למתקן תהייה לבית המשפט לעניינים מקומיים של ערכאת ערעור למעט:
(1)
החלטות ביחס לצו הפסקה מינהלי;
(2)
החלטות של קציני מטה במינהל האזרחי.
תחולת הצו
צו זה יחול בשטח C.
תחילה ופרסום
(א)
תחילתו של צו זה ביום כניסתו לתוקף של החוק והוא יפורסם בקובץ מנשרים צווים ומינויים.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), תחילתם של סעיפים 15-21, 22(א) ו־23-28 ביום חתימתו של צו זה.
השם
צו זה ייקרא: ”צו בדבר הרשות לכבאות והצלה (יהודה והשומרון) (מס׳ 1742), התשע״ד–2014“.


י״ט בתמוז התשע״ד (17 ביולי 2014)
 • ניצן אלון, אלוף
  מפקד כוחות צה״ל באזור יהודה והשומרון
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן