לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

צו בדבר מתן היתרים לעבודות בשטחים תפוסים לצרכים צבאיים (יהודה והשומרון)

צו בדבר מתן היתרים לעבודות בשטחים תפוסים לצרכים צבאיים (יהודה והשומרון) מתוך

צו בדבר מתן היתרים לעבודות בשטחים תפוסים לצרכים צבאיים (יהודה והשומרון) (מס׳ 997), התשמ״ב–1982


קמצ״ם, 56, 28 (צו 997); קמצ״ם, 192, 2946 (צו 1484); קמצ״ם, 196, 3074 (צו 1495); קמצ״ם, 223, 5129 (צו 1612); קמצ״ם, 243, 7269 (צו 1750).


בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה״ל באזור אני מצווה בזאת לאמור:–


הגדרות
בצו זה –
”בית משפט“ – בית משפט צבאי שכונן על פי הצו בדבר הוראות בטחון (יהודה והשומרון) (מס׳ 378), תש״ל–1970;
”הממונה“ – מי שנתמנה על ידי כממונה לענין צו זה;
”בנין“ – כל מבנה, בין שהוא בנוי אבן ובין שהוא בנוי בטון, טיט, ברזל, עץ או כל חומר אחר, לרבות –
(1)
כל חלק של מבנה כאמור וכל דבר המחובר לו חיבור של קבע;
(2)
קיר, סוללת עפר, גדר וכיוצא באלה, הגודרים את תוחמים או מיועדים לגדור או לתחום שטח קרקע או חלל;
”שטח תפוס“ – שטח שנתפס על ידי מפקד כוחות צה״ל באזור לצרכים צבאיים.
עבודות טעונות היתר [תיקון: 1484]
לא יעשה אדם אחד מאלה ולא יתחיל לעשותו בשטח תפוס, אלא לאחר שניתן לו היתר לכך מאת הממונה או מי שהוסמך לכך מטעמו:
(א)
התוויתה של דרך, סלילתה וסגירתה;
(ב)
הקמתו של בנין, הריסתו והקמתו שנית, כולו או מקצתו, הוספה לבניין קיים וכל תיקון בו, למעט שינוי פנימי בדירה;
(ג)
כל עבודה אחרת בקרקע ובבניין וכל שימוש בהם.
עונשין
אדם העושה דבר הטעון היתר לפי סעיף 2 בלא היתר, או בסטיה מתנאי ההיתר, דינו קנס 200,000 שקלים או מאסר שנתיים או שני העונשים כאחד, ובעבירה נמשכת – קנס נוסף 2000 שקלים או מאסר נוסף שבעה ימים לכל יום שבו נמשכת העבירה, לאחר שקיבל הנאשם הודעה בכתב מהממונה על אותה עבירה או לאחר הרשעתו.
סמכות בית המשפט
הורשע אדם על עבירה לפי סעיף 3, רשאי בית המשפט בשעת גזר הדין לצוות שהבנין או אותו חלק ממנו שנבנו ללא היתר או בסטיה מתנאי ההיתר ייהרס, יפורק או יסולק על ידי הנשפט או הממונה או מי שהוסמך לכך מטעמו, ולחייב את הנשפט בהוצאות הביצוע.
הפסקת בניה
הממונה או מי שהוסמך לכך מטעמו, רשאי לצוות, בכתב, על אדם העושה דבר הטעון היתר כאמור בסעיף 2 בלא היתר או בסטיה מתנאי ההיתר להפסיק מיד את הבניה.
צו הריסה מנהלי
הממונה או מי שהוסמך לכך מטעמו רשאי לצוות בכתב על אדם העושה דבר הטעון היתר כאמור בסעיף 2, בלא היתר או בסטיה מתנאי ההיתר להרוס, לפרק או לסלק את מה שהוקם או הוחל בהקמתו ללא היתר או בסטיה מתנאי ההיתר, ואם לא עשה כן רשאי הממונה לעשות כן ולחייב את אותו אדם בהוצאות הביצוע.
מתן היתר שלא כדין [תיקון: 1495, 1612]
(א)
חבר מוסד תכנון שהצביע בעד החלטה לתת היתר הנדרש לפי סעיף 2, או שהיה שותף לה שלא דרך הצבעה, ביודעו שההיתר הוא בניגוד למערכת הנחיות בתוקף, ובלבד שמוסד התכנון אינו מוסמך ליתן היתר כאמור, או החליט לתת אישור לפי סעיף 37א לחוק תכנון ערים, כפרים ובנינים, מס׳ 79 לשנת 1966, ביודעו שלא התקיימו התנאים הקבועים בצו זה למתן אישור זה, דינו מאסר שנה או קנס של 50,000 שקלים חדשים או שני העונשים כאחד.
(ב)
עובד של מוסד תכנון או של רשות מקומית או מי שמועסק מטעמם של מוסד תכנון או רשות מקומית, אשר קבע בכתב, או בעל פה בשעת דיון במוסד תכנון, כי ניתן לתת היתר הנדרש לפי סעיף 2, ביודעו כי ההיתר הוא בניגוד למערכת הנחיות בתוקף, ועל יסוד קביעתו ניתן ההיתר, דינו מאסר שנה או קנס 50,000 שקלים חדשים או שני העונשים יחד, ובלבד שמוסד התכנון אינו מוסמך ליתן היתר כאמור.
(ג)
בסעיף זה:
”חבר מוסד תכנון“ – לרבות מי שמונה כממלא מקומו;
”מוסד תכנון“ – כל רשות באזור שיש לה סמכות ליתן היתרים לפי צו זה או מכוחו;
חיבור מבנה לחשמל, מים וטלפון [תיקון: 1612]
(א)
בסעיף זה –
(ב)
אישור לפי סעיף 37א(ב) לחוק בשטח תפוס יינתן על ידי הממונה או מי שהוסמך לכך על ידו.
(ג)
על מתן אישור כאמור בסעיף קטן (ב) ועל הוראה בדבר הפסקת מתן חשמל, מים או שירותי טלפון בשטח תפוס יחולו הוראות סעיף 37א(ג) עד (ז) לחוק, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:
(1)
בכל מקום, במקום ”הועדה המקומית“ יקראו ”הממונה או מי שהוסמך לכך על ידו“;
(2)
(3)
בסעיף 37א(ג)(2) לחוק, במקום ”הועדה המחוזית“ יקראו ”הממונה“;
(4)
בסעיף 37א(ד)(2) לחוק, במקום ”מהנדס הועדה המקומית“ יקראו ”הממונה או מי שהוסמך לכך על ידו“;
(5)
בסעיף 37א(ד)(3) לחוק, במקום ”היועץ המשפטי של הועדה המקומית“ יקראו ”היועץ המשפטי או מי שהוסמך לכך על ידו“.
(ד)
הסמיך הממונה ועדת תכנון מיוחדת לתת היתר לפי סעיף 2 לצו בשטח תפוס מסוים –
(1)
יראו את ועדת התכנון המיוחדת כמי שהוסמכה על ידי הממונה לענין סעיפים קטנים (ב) ו־(ג)(1) לגבי אותו שטח;
(2)
בקשה לקבלת אישור לפי סעיף 37א לחוק לגבי אותו שטח תוגש לרשות הרישוי המקומית של ועדת התכנון המיוחדת, וזו לא תיתן את האישור אלא בתנאים בהם רשאית ועדת התכנון המיוחדת לתתו;
(3)
על אף האמור בסעיף קטן (ג)(4) ו־(5) –
(א)
בסעיף 37א(ד)(2) לחוק, במקום ”מהנדס הועדה המקומית“ יקראו ”מהנדס ועדת התכנון המיוחדת“;
(ב)
בסעיף 37א(ד)(3) לחוק, במקום ”היועץ המשפטי של הועדה המקומית“ יקראו ”היועץ המשפטי של ועדת התכנון המיוחדת“.
(ה)
הוראות סעיפים 4 ו־6 לצו בדבר תכנון ערים, כפרים ובנינים (תיקון מס׳ 18) (יהודה והשומרון) (מס׳ 1584), התשס״ז–2007, וכן תקנות שהותקנו לפי סעיף 5 לאותו צו, יחולו לענין סעיף זה, בשינויים המחויבים.
אנשים עם מוגבלות [תיקון: 1750]
(א)
(ב)
לצורך מילוי הוראות סעיף קטן (א), יהיו לממונה או למי שהוסמך לכך מטעמו סמכויותיה של ועדת תכנון מיוחדת או מהנדס ועדת תכנון מיוחדת, לפי הענין.
(ג)
הסמיך הממונה ועדת תכנון מיוחדת לתת היתר לפי סעיף 2 לצו בשטח תפוס מסוים, יראו את ועדת התכנון המיוחדת כמי שהוסמכה על ידי הממונה לענין סעיף קטן (ב) לגבי אותו שטח.
תקנות
ראש המינהל האזרחי רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו של צו זה, ובין השאר גם הוראות בדבר תשלום אגרות.
פטור
הוראות צו זה לא יחולו על רשות מרשויות צה״ל או על רשות הפועלת תחת פיקוד כוחות צה״ל באזור, הבונים בשטח תפוס לצרכי מילוי תפקידם.
תחילת תוקף
תחילתו של צו זה ביום חתימתו.
השם
צו זה יקרא: ”צו בדבר מתן היתרים לעבודות בשטחים תפוסים לצרכים צבאיים (יהודה והשומרון) (מס׳ 997), התשמ״ב–1982“.


י״ג באב התשמ״ב (2 באוגוסט 1982)
 • אורי אור, אלוף
  מפקד כוחות צה״ל באזור יהודה והשומרון
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן