לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

צו בדבר סילוק מבנים חדשים (יהודה והשומרון)

צו בדבר סילוק מבנים חדשים (יהודה והשומרון) מתוך

צו בדבר סילוק מבנים חדשים (יהודה והשומרון) (מס׳ 1797), התשע״ח–2018


קמצ״ם 246, 8300 (צו 1797); קמצ״ם, 251, 9271 (צו 1811), 9302; קמצ״ם, 252, 9487 (צו 1846); קמצ״ם, 257, 11420 (צו 2046); קמצ״ם, 261, 12050 (צו 2121).


בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה״ל באזור ויתר סמכויותיי לפי כל דין ותחיקת ביטחון, הנני מצווה בזה לאמור:


הגדרות
בצו זה –
”בינוי“ – כמשמעותו בחוק התכנון;
”היתר בניה“ – כמשמעותו בחוק התכנון;
”מבנה חדש“ – כל בינוי והעבודות להקמתו, לרבות בינוי שהוקם טרם חתימתו של צו זה ולמעט מבנה יביל; ובלבד שבמועד מתן ההוראה לסילוק המבנה, לא הסתיימו העבודות להקמת הבינוי או שלא חלפו יותר משישה חודשים מיום שהסתיימו, ולעניין בית מגורים – בית המגורים לא אוכלס או שלא חלפו יותר מ־30 ימים מהיום שאוכלס;
”פקח“ – פקח ביחידה המרכזית לפיקוח במינהל האזרחי;
דרישת הצגת היתר בניה
מצא פקח כי במקרקעין הוקם מבנה חדש, רשאי לדרוש כי יוצג לו היתר הבנייה מכוחו הוקם המבנה.
חובת הצגת היתר בניה
כל אדם המחזיק במבנה חדש, או מי מטעמו (להלן – מחזיק) יציג בפני פקח את היתר הבנייה עבור הבינוי לפי דרישת הפקח כאמור בסעיף 2.
הוראה לסילוק מבנה חדש [תיקון: 1811]
לא הוצג לפקח היתר בנייה על ידי המחזיק, והתקיימו התנאים המפורטים בסעיף 6(א)(2) לצו זה, יהיה רשאי הפקח ליתן למחזיק שלפי מראית עין מלאו לו שמונה־עשרה שנים, הוראה לסלק את המבנה החדש לפי הנוסח שבתוספת הראשונה לצו זה (להלן – הוראה); לא אותר מחזיק שלפי מראית עין מלאו לו שמונה־עשרה שנים בשקידה ראויה וסבירה, תומצא ההוראה בדרך של הדבקה על קיר חיצוני או על דלת של המבנה החדש או במקום אחר בולט לעין במקרקעין שבהם הוקם המבנה החדש; בעת ההמצאה ירשום הפקח בגוף ההוראה את יום ההמצאה ויתעד את ההמצאה בצילום.
בקשה לביטול הוראה לסילוק מבנה חדש [תיקון: 1811]
(א)
מחזיק שיש בידיו היתר בנייה כדין או הוכחה שלא התקיים אחד התנאים המפורטים בסעיפים 6(א)(2) ו־6(א)(3) לצו זה, רשאי להגיש למנהל יחידת הפיקוח במינהל האזרחי בקשה בכתב לביטול ההוראה תוך 96 שעות מהמצאתה לפי סעיף 4 לצו זה.
(ב)
הוגשה בקשה לביטול הוראה מבלי שצורף אליה היתר בנייה כדין או מבלי שצורפה אליה הוכחה שלא התקיים אחד התנאים המפורטים בסעיפים 6(א)(2) ו־6(א)(3) לצו זה, לא יהיה בהגשתה כדי לעכב את ביצוע ההוראה; פנייה למנהל האזרחי, לרבות ללשכת התכנון המרכזית בו, להסדרה תכנונית או אחרת של הבינוי לא תיחשב כבקשה לביטול הוראה.
(ג)
לא יבטל מנהל יחידת הפיקוח הוראה, אלא אם כן הוכח לו שהקמת המבנה החדש בוצעה בהתאם להיתר בנייה כדין או אם שוכנע שלא התקיים אחד התנאים המפורטים בסעיפים 6(א)(2) ו־6(א)(3) לצו זה או שנפל בהוראה פגם חמור בשלו יש לבטלה.
(ד)
החלטת מנהל יחידת הפיקוח תומצא לידי המחזיק מגיש הבקשה.
סילוק מבנה חדש [תיקון: 1811]
(א)
לא הוסר המבנה החדש ולא הוגשה בקשה לביטול ההוראה או שבקשה כאמור נדחתה, רשאי הפקח לסלקו מן המקרקעין וכן כל המחובר לו וכן להשיב את מצב המקרקעין לקדמותו בתום 96 שעות ממתן הוראה לפי סעיף 4 לצו זה או מהמצאת ההחלטה בבקשה לביטול ההוראה, לפי העניין, אם נתקיימו כל אלו:
(1)
(בוטלה);
(2)
לא חלפו שישה חודשים ממועד סיום העבודות להקמת המבנה החדש ולעניין בית מגורים – לא חלפו 30 ימים מהמועד בו אוכלס ופקח, קצין צה״ל, קצין משטרה או נושא משרה ציבורית אחר אישר זאת, לפי ידיעתו, בהצהרה החתומה בידו; ההצהרה תיערך לפי הנוסח בתוספת השנייה לצו זה;
(3)
לא חלפו 120 ימים מהמועד בו הומצאה ההוראה לפי סעיף 4 לצו זה;
(4)
לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי או נציגו, נתן ראש המינהל האזרחי או מי שהוסמך לכך על ידו, אישור לסילוק המבנה החדש; אישור כאמור יינתן בכתב, אלא אם כן קיימת מניעה לכך מחמת נסיבות העניין; במקרה כאמור, יתועד האישור מיד עם הסרת המניעה.
(ב)
על אף האמור בסעיף (א), לא תבוא במניין הימים, התקופה במהלכה היה תלוי ועומד צו שיפוטי המונע סילוק כאמור והתקופה במהלכה הייתה תלויה ועומדת בקשה לביטול ההוראה לפי סעיף 5 לצו זה.
הודעה על סילוק מבנה חדש
סולק מבנה חדש כאמור בסעיף 6, ימסור הפקח לידי המחזיק הודעה על סילוק מבנה חדש, בנוסח המצורף בתוספת השלישית לצו זה; לא אותר מחזיק שלפי מראית עין מלאו לו שמונה־עשרה שנים בשקידה ראויה וסבירה, יציב הפקח את ההודעה במקום בולט באתר בו סולק המבנה החדש.
דרישה לפיצויים
(א)
מחזיק יהיה רשאי להביא טענותיו בכתב נגד סילוק מבנה חדש בפני ועדת המשנה לפיקוח ולדרוש פיצויים בגין סילוק מבנה חדש בתוך 45 ימים ממועד הסילוק; ועדת המשנה לפיקוח תהא רשאית להאריך את המועד האמור מטעמים שיירשמו.
(ב)
לדרישת הפיצויים יצרף המחזיק את היתר הבנייה, שומת עלויות הקמת המבנה החדש וכן כל מסמך רלוונטי אחר שיש בו כדי לבסס את טענותיו ואת דרישתו לפיצויים.
(ג)
ועדת המשנה לפיקוח תדון בבקשה תוך 45 ימים ממועד הגשתה והיא רשאית לצורך כך לדרוש מהמחזיק או מכל גורם במינהל האזרחי להציג בפניו כל מסמך שיידרש לשם בירור הטענות; לדיוני ועדת המשנה לפיקוח לפי סעיף זה, יזומן קמ״ט אוצר במינהל האזרחי, או נציגו, וישמש בדיונים אלה כחבר שלא מן המניין.
(ד)
מצאה ועדת המשנה לפיקוח כי הקמת המבנה החדש נעשתה מכוח היתר בנייה כדין, או כי נתקיימו טעמים מיוחדים אחרים המצדיקים זאת, תורה על תשלום פיצויים למחזיק.
(ה)
החלטת ועדת המשנה לפיקוח תומצא למחזיק.
פיצויים
שיעור הפיצויים ייקבע בהתאם לעלות הקמת המבנה החדש שסולק, בהתאם לערכו במועד הסילוק, אולם ועדת המשנה לפיקוח תהיה רשאית, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להפחית את שיעור הפיצויים; ועדת המשנה לפיקוח תהיה רשאית למנות שמאי לצורך הערכת עלות הקמת המבנה החדש.
ועדת השגה לעניין פיצויים
(א)
ראש המינהל האזרחי ימנה ועדת השגה שתדון בהשגות על פיצויים לפי צו זה (להלן בסעיף זה – ועדת השגה), אשר תורכב מקצין המינהל האזרחי בדרגת סא״ל שיכהן כיו״ר הוועדה, מנהל לשכת התכנון המרכזית במינהל האזרחי או נציגו והיועץ המשפטי או נציגו.
(ב)
מחזיק יהיה רשאי להשיג לפני ועדת השגה על החלטת ועדת המשנה לפיקוח שלא ליתן פיצוי בגין סילוק מבנה חדש לפי סעיף 8 לצו או על גובה הפיצוי שניתן לפי סעיף 9 לצו.
(ג)
השגה תוגש תוך 45 ימים מיום המצאת ההחלטה לידי המשיג; ועדת ההשגה תהיה רשאית להאריך את המועד האמור מטעמים שיירשמו.
(ד)
ועדת ההשגה תהא רשאית לזמן את המשיג, את נציג יחידת הפיקוח או כל גורם נדרש אחר לדיון בפניה, וכן תהא רשאית לדרוש מהם להציג בפניה כל מסמך שיידרש לשם בירור הטענות.
(ה)
ועדת ההשגה תערוך פרוטוקול בכתב והעתקו יימסר למשיג.
(ו)
החלטת ועדת ההשגה תומצא לידי המשיג.
שמירת דינים
(א)
אין בקיומם או אי קיומם של הליכים מכוח חוק התכנון על מנת לסייג סמכויות מכוח צו זה.
(ב)
אין באמור בצו זה כדי לשלול תרופה ממי שמצא עצמו נפגע מהפעלת סמכות בצו זה.
(ג)
אין בקיומם של הליכים מכוח צו זה כדי לפטור אדם מאחריות פלילית בשל ביצוע עבירה לפי חוק התכנון.
תוקף [תיקון: 1846, 2046, 2121]
(א)
תוקפו של צו זה יחל 60 יום ממועד חתימתו.
(ב)
(בוטל).
(ג)
(בוטל).
שם [תיקון: 2121]
צו זה ייקרא: צו בדבר סילוק מבנים חדשים (יהודה והשומרון) (מס׳ 1797), התשע״ח–2018“.

תוספת ראשונה

(סעיף 4)

הוראה על סילוק מבנה חדש

[תיקון: 1811]
(הטופס הושמט).

תוספת שנייה

(סעיף 6)

הצהרה

(הטופס הושמט).

תוספת שלישית

(סעיף 7)

הודעה על סילוק מבנה חדש

[תיקון: 251/ת״ט]
(הטופס הושמט).


ב׳ באייר התשע״ח (17 באפריל 2018)
 • נדב פדן, אלוף
  מפקד כוחות צה״ל באזור יהודה והשומרון
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן