לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

צו בדבר סמכויות מכס (יהודה והשומרון)

צו בדבר סמכויות מכס (יהודה והשומרון) מתוך

צו בדבר סמכויות מכס (יהודה והשומרון) (מס׳ 309), תשכ״ט–1969


קמצ״ם, 18, 632 (צו 309); קמצ״ם, 20, 703 (צו 354); קמצ״ם, 76, 154 (צו 1220); קמצ״ם, 77, 78 (צו 1252); קמצ״ם 234, 5990 (צו 1651).


בתוקף סמכויותי כמפקד האזור, הנני מצווה בזה לאמור:


הגדרות [תיקון: 354, 1220, 1252]
בצו זה –
”הממונה“ ו”חוקי המכס והבלו“ – כמשמעותם בצו בדבר העברת טובין (יהודה והשומרון) (מס׳ 1252), התשמ״ח–1988;
”מטבע חוץ“ ו־”נייר ערך חוץ“ – כמשמעותם בצו בדבר הפיקוח על המטבע (יהודה והשומרון) (מס׳ 952), התשמ״ב–1981;
”ניירות ערך“ ו”זהב“ – (בוטלה);
”עבירת מכס“ – עבירה לפי חוקי המכס והבלו ועבירת מכס שבתחיקת בטחון;
”עבירת מכס שבתחיקת בטחון“ – עבירה על אחד מאלה:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
כל תחיקת בטחון שניתנה על־ידי הממונה שהוא אחראי לביצועה או ממונה מכוחה;
”עבירת תוצרת חקלאית“ – עבירה שנעברה בתוצרת חקלאית;
”פקיד מכס ובלו“ – מי שנתמנה על־ידי הממונה להיות פקיד מכס ובלו;
”ועדת עררים“ – ועדת עררים כמשמעותה בצו בדבר ועדות עררים (יהודה והשומרון) (מס׳ 172), תשכ״ח–1967.
סמכויות הממונה [תיקון: 1220, 1751]
לממונה יהיו הסמכויות המפורטות להלן, לגבי מי שעבר עבירת מכס ולגבי טובין שנעברה בהם עבירת מכס:
(1)
סמכות מפקד האזור לפי סעיף 61 לצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס׳ 1651), התש״ע–2009 (להלן – צו בדבר הוראות בטחון);
(2)
סמכות קצין צה״ל לפי סעיף 67 לצו בדבר הוראות בטחון;
(3)
סמכות קצין צה״ל לפי סעיף 70 לצו בדבר הוראות ביטחון.
סמכויות פקיד מכס ובלו [תיקון: 1220, 1751]
לפקיד מכס ובלו יהיו הסמכויות הנתונות לחייל לפי פרק ג׳ לצו בדבר הוראות בטחון לגבי מי שעבר עבירת מכס, עבירת תוצרת חקלאית או עבירת מטבע, ולגבי טובין, תוצרת חקלאית, מטבע חוץ ונייר ערך חוץ, שנעברה בהם עבירה כאמור.
תחולת סמכויות
(א)
סמכות שהוקנתה לממונה בצו בדבר מינויים לפי חוקי המכס והבלו (יהודה והשומרון) (מס׳ 31), תשכ״ז–1967, תחול גם על מי שעבר עבירת מכס שבתחיקת בטחון ועל טובין שנעברה בהם עבירה כאמור.
(ב)
סמכות שניתנה לפי חוקי המכס והבלו לפקיד מכס ובלו כמשמעותו בדין תהיה נתונה לפקיד מכס ובלו כמשמעותו בצו זה ותחול גם על מי שעבר עבירת מכס שבתחיקת בטחון, עבירת תוצרת חקלאית או עבירת מטבע, ועל טובין, תוצרת חקלאית, מטבע, ניירות ערך וזהב, שנעברה בהם עבירה כאמור.
אצילת סמכויות
הממונה רשאי לאצול מסמכויותיו לפי צו זה, בכתב, לכל פקיד מכס ובלו.
זכות ערר [תיקון: 354]
הרואה את עצמו נפגע על־ידי החלטה של הממונה על פי סעיף 2(1) לצו רשאי להגיש ערר עליה לועדת עררים.
שמירת דינים
הוראות צו זה באות להוסיף על כל תחיקת בטחון ולא לגרוע הימנה.
תשריר
כל דבר שנעשה על־ידי הממונה או על־ידי פקיד מכס ובלו עובר ליום תחילתו של צו זה, יראו אותו כאילו נעשה על־פי צו זה.
ביטול
בטלים –
(1)
צו בדבר סמכויות בעניני מכס ויבוא (יהודה והשומרון) (מס׳ 78), תשכ״ז–1967;
(2)
(3)
(4)
תחילת תוקף
תחילתו של צו זה ביום י״ג בניסן תשכ״ט (1 באפריל 1969).
השם
צו זה ייקרא ”צו בדבר סמכויות מכס (יהודה והשומרון) (מס׳ 309), תשכ״ט–1969“.


כ״ח בשבט תשכ״ט (16 בפברואר 1969)
 • רפאל ורדי, תת־אלוף
  מפקד אזור יהודה והשומרון
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן