לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

צו בדבר שיקים ללא כיסוי (יהודה והשומרון)

צו בדבר שיקים ללא כיסוי (יהודה והשומרון) מתוך

צו בדבר שיקים ללא כיסוי (יהודה והשומרון) (מס׳ 1024), התשמ״ב–1982


קמצ״ם, 57, 4 (צו 1024), 18 (צו 1028); קמצ״ם, 162, 1829 (צו 1429); קמצ״ם, 234, 5992 (צו 1651).


בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה״ל באזור, הנני מצווה בזה לאמור:


הגדרות [תיקון: 1429]
בצו זה –
”בנק“ – בנק מורשה כמשמעותו בחוק הבנקים, מס׳ 94 לשנת 1966, או תאגיד בנקאי הרשום בישראל המקבל פקדונות כספיים בחשבונות עובר ושב על מנת לשלם מהם בשיק לפי דרישה;
”בעל חשבון“ – מי שרשום בבנק כבעל חשבון;
”מיופה כוח“ – מי שבעל החשבון ייפה את כוחו למשוך שיקים על החשבון והוא אינו בעל החשבון;
”מורשה חתימה“ – מיופה כוח בחשבון של תאגיד;
”פתיחת חשבון“ – לרבות רישום בחשבון של מיופה כוח או של מורשה חתימה, לענין משיכת שיקים מהחשבון;
”המפקח“ – המפקח על הבנקים כמשמעותו בצו בדבר חוק הבנקים (יהודה והשומרון) (מס׳ 45), תשכ״ז–1967;
”חשבון“ – חשבון במטבע ישראלי שמושכים עליו בשיק;
”חשבון משותף“ – חשבון שלגביו רשומים בבנק יותר מבעל אחד;
”שיק“ – כמשמעותו בחוק המסחר, מס׳ 12 לשנת 1965;
”שיק שסורב“ – שיק שהוצג לפרעון בתאריך הנקוב בו או אחריו, והבנק סירב לפרעו מחמת שלא היתה יתרה מספקת בחשבון והוא לא היה חייב לפרעו מכוח הסכם עם המושך, ואין נפקא מינא אם היתה סיבה נוספת לסירוב או אם ניתנה הוראת ביטול.
הגבלת חשבון והגבלת לקוח [תיקון: 1429]
(א)
חשבון יהיה מוגבל (להלן – חשבון מוגבל) ובעליו יהיה מוגבל (להלן – לקוח מוגבל) אם סורבו במשך שנים עשר חודשים עשרה שיקים או יותר שנמשכו על החשבון, ובלבד שעברו לפחות חמישה עשר ימים בין הסירוב הראשון לסירוב האחרון.
(א1)
סורבו שיקים בחשבון במספר שנקבע בתקנות, ישלח הבנק התראה לכל אחד מבעלי החשבון, ממיופי הכוח או ממורשי החתימה, הכל כפי שנקבע בתקנות.
(ב)
המפקח רשאי לשנות את מספר השיקים והתקופות הקבועים בסעיף קטן (א).
(ג)
(בוטל).
(ד)
(בוטל).
חשבון מעוקל [תיקון: 1429]
סירב הבנק לפרוע שיק מחמת עיקול שהוטל על החשבון, לא ייחשב השיק כמסורב אם הוצג תוך שישים ימים מהיום שבו קיבל הבנק את הודעת העיקול.
לקוח מוגבל חמור [תיקון: 1429]
(א)
מי שתקיים בו אחת מאלה הוא לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות (להלן – לקוח מוגבל חמור):
(1)
לקוח מוגבל שחשבון נוסף שלו הוגבל;
(2)
מי שהיה לקוח מוגבל וחשבונו הוגבל שנית תוך שלוש שנים מיום שנסתיימה התקופה שבה היה לקוח מוגבל.
(ב)
מי שהוא לקוח מוגבל חמור, יוגבלו כל חשבונותיו, וכן החשבונות המשותפים לו ולאחרים והחשבונות שבהם הוא מיופה כוח, למעט החשבונות שבהם הוא מורשה חתימה.
(ג)
שותפיו לחשבון של לקוח מוגבל חמור ובעלי החשבון שבו הוא מיופה כוח כאמור בסעיף קטן (ב), יוגבלו רק במשיכת שיקים מהחשבון, אך הם יהיו רשאים לפתוח חשבון אחר.
(ד)
הוגבל חשבון בגלל היותו של לקוח מוגבל חמור מיופה כוח באותו חשבון, והודיע בעל החשבון על ביטול יפוי הכוח של הלקוח האמור, תבוטל הגבלת החשבון.
הודעה על הגבלה [תיקון: 1429]
(א)
הבנק יודיע בכתב על חשבון מוגבל או על לקוח מוגבל לכל אחד מאלה: למפקח, לבעל החשבון, למיופה הכוח ולמורשה החתימה.
(ב)
המפקח יודיע על לקוח מוגבל חמור לבעל החשבון, למיופה הכוח ולמורשה החתימה.
(ג)
המפקח יודיע לכל הבנקים על חשבון מוגבל, על לקוח מוגבל או על לקוח מוגבל חמור.
תקופת ההגבלה ותחילתה [תיקון: 1429]
(א)
תקופת ההגבלה של חשבון מוגבל או של לקוח מוגבל היא שנה אחת.
(ב)
תקופת ההגבלה של לקוח מוגבל חמור ושל חשבונותיו, כאמור בסעיף 3, היא שנתיים.
(ג)
תחילת ההגבלה ביום שצוין בהודעה של הבנק או של המפקח, לפי הענין, שיהיה לפחות חמישה עשר ימים מיום שההודעה נשלחה ללקוח.
(ד)
על אף האמור בסעיף קטן (ג), בנק שהודיע על הגבלה ובנק שקיבל הודעה על הגבלה, לא יפתח חשבון למי שלגביו נמסרה ההודעה מיום שהודיע או מיום שקיבל את ההודעה, לפי הענין.
מהות ההגבלה [תיקון: 1429]
(א)
לקוח מוגבל לא יפתח חשבון.
(ב)
לא ימשוך אדם שיק על חשבון מוגבל.
(ג)
לקוח מוגבל חמור לא ימשוך שיק על שום חשבון.
חובות הבנק בחשבון מוגבל
(א)
לא יפרע בנק שיק שנמשך על חשבון מוגבל.
(ב)
לא יספק בנק טופסי שיקים למשיכה מחשבון מוגבל.
(ג)
לא יפתח בנק חשבון ללקוח מוגבל.
סייגים
(א)
על אף האמור בסעיף 5(א) רשאי בנק לפרוע שיק במשך חמישה עשר ימים מתחילת ההגבלה ובלבד שהתאריך הנקוב בו הוא מוקדם מתאריך תחילת ההגבלה.
(ב)
אי פרעון שיק מחמת הוראות צו זה אינו גורע מכל זכות של אוחז לתבוע על פי השיק.
סימון שיק [תיקון: 1429]
שיק שהוצג לפרעון ולא נפרע מחמת הוראת סעיף 5(א), וכן שיק שסורב, יסמנו הבנק הנמשך, לפי העניין.
הגבלת חשבון
בידי המפקח ראה המפקח שבנק לא הגביל בעל חשבון או חשבון שלפי הוראות צו זה היה עליו להגבילו, רשאי הוא, במקום הבנק, לנקוט כל פעולה הדרושה לביצוע ההגבלה.
תיקון טעות
הודיע בנק בטעות על הגבלה, יתקן את הטעות ויודיע על כך למפקח, וההגבלה תהיה בטלה.
ערר [תיקון: 1429]
(א)
לקוח מוגבל או לקוח מוגבל חמור, רשאים לערור לועדת עררים כמשמעותה בצו בדבר ועדות עררים (יהודה והשומרון) (מס׳ 172), תשכ״ח–1967 ולבקש שתבטל הבאת שיק במנין השיקים שסורבו בהתקיים אחת מאלה:
(1)
הבנק סירב לפרוע את השיק מחמת טעות;
(2)
הבנק סירב לפרוע את השיק מחמת עיקול שהוטל על החשבון והתקיימו שניים אלה: השיק נמשך לפני שהבנק קיבל את הודעת העיקול ולא ניתן היה לפרעו במשך ששים הימים האמורים בסעיף 2א;
(3)
ללקוח היה יסוד סביר להניח שהיתה חובה על הבנק לפרוע את השיק, אם בשל כך שהיתה יתרה מספקת בחשבון, או שהבנק היה חייב לפרעו מכוח ההסכם איתו.
(ב)
לא יהוו עילה לערר או לביטול הבאת שיק במנין השיקים שסורבו –
(1)
פגם שנפל בהתראה;
(2)
אי קבלת התראה, ובלבד שהבנק שלח התראה.
סעד זמני [תיקון: 1429]
(א)
ועדת העררים רשאית, לבקשת מי שהגיש ערר, לתת צו שימנע את תחילת ההגבלה; משניתן הצו יחולו הוראות אלה:
(1)
המבקש לא יהיה רשאי לפתוח חשבון ובנק לא יפתח לו חשבון בתקופה שהצו עמד בתוקפו;
(2)
התקופה שבה הצו עמד בתקפו לא תובא בחשבון תקופות ההגבלה שנקבעו בסעיף 3ב;
(ב)
שיקים שסורבו בתקופה שבה עמד הצו בתוקפו, ייכללו במנין השיקים לענין סעיף 10.
פרטי זיהוי [תיקון: 1429]
(א)
לא יפתח בנק חשבון בלי לרשום פרטי זיהוי של בעל חשבון ומיופה כוחו, כפי שיקבע המפקח בתקנות (להלן – התקנות).
(א1)
לא ירשום בנק מיופה כוח או מורשה חתימה בחשבון בלי לרשום את פרטי הזיהוי שלהם, כפי שקבע המפקח בתקנות.
(ב)
ראה המפקח שבנק לא רשם את פרטי הזיהוי של בעל החשבון, של מיופה כוח או של מורשה חתימה, מחמת שסירבו למוסרם או מחמת שלא מסרו אותם, רשאי הוא להורות לבנק שלא לספק טפסי שיקים לאותו חשבון.
(ג)
(הוחלף).
הטבעת פרטים אישיים [תיקון: 1429]
לא ימסור בנק טפסי שיקים, אלא אם כן מוטבעים עליהם פרטי זיהוי של בעל החשבון כפי שקבע המפקח בכללים (להלן – פרטים אישיים).
איסור הנפקה ללא אישור [תיקון: 1429]
(א)
לא ינפיק אדם טפסי שיקים, אלא אם כן נתקיימו כל אלה:
(1)
הוא קיבל את אישור הבנק שבו מתנהל החשבון שעליו מיועדים להימשך שיקים בטפסים האמורים;
(2)
על גבי טפסי השיקים מוטבעים הפרטים האישיים שאישר הבנק האמור למנפיק.
(ב)
לא יסרב בנק סירוב בלתי סביר לתת אישור כאמור.
(ג)
בנק שאישר למנפיק להנפיק טפסי שיקים, ימסור לו את הפרטים האישיים.
גילוי זהות המושך [תיקון: 1429]
אוחז בשיק שלא נפרע מכל סיבה שהיא, ימסור לו הבנק הנמשך, או של בעל החשבון לפי בקשתו, פרטי זיהוי של החשבון או של המושך כפי שיקבע המפקח בתקנות.
דיווח
בנק שהגביל בעל חשבון ידווח על כך למפקח, והמפקח יעביר לכל בנק, לרבות הבנקים בישראל ובאזור חבל עזה את הפרטים בדבר ההגבלות, הכל כפי שיקבע המפקח.
פרסום [תיקון: 1429]
(א)
המפקח רשאי לפרסם את מספרי החשבונות המוגבלים, עם ציון שם הבנק שבו מתנהל כל חשבון ותאריך סיום ההגבלה.
(ב)
המפקח רשאי לפרסם את שמות הלקוחות המוגבלים החמורים, בציון פרטי הזיהוי כפי שנקבעו בכללים ואת תאריך סיום ההגבלה, בהתקיים אחת מאלה:
(1)
עברו שישים ימים מיום משלוח ההודעה לפי סעיף 3א(ב) ובתקופה זו לא הודיע בעל החשבון למפקח בדואר רשום על הגשת ערר בצירוף העתק ממנו;
(2)
הערר בוטל, נמחק או נדחה.
פרסום מוטעה [תיקון: 1429]
(א)
היה הפרסום כאמור בסעיף 14(ב) מוטעה, יפרסם המפקח תיקון טעות באופן שבו נעשה הפרסום.
(ב)
נתבע הבנק בשל פרסום מוטעה, יודיע על כך ליועץ המשפטי באזור.
(ג)
חוייב בנק לפצות את מי ששמו פורסם בשל פרסום מוטעה שנעשה בתום לב, ישפה אותו המינהל האזרחי; שיפוי לפי סעיף זה יהיה בשיעור של שמונים אחוזים מהסכום שבו חוייב הבנק.
(ד)
חוייב בנק בפיצוי על פי הסדר על דרך של פשרה, בוררות או הסדר אחר, לא יהיה זכאי לשיפוי על פי סעיף קטן (ג), אלא אם כן קיבל את הסכמת היועץ המשפטי לאזור להסדר האמור.
סמכות גילוי
בנק והמפקח רשאים לגלות שלקוח או חשבון שלו הוגבלו אם הגילוי דרוש לצורך ניהול חקירה פלילית על פי דין או תחיקת בטחון.
עונשין [תיקון: 1429]
(א)
המושך שיק מחשבון מוגבל בתקופה שהוא לקוח מוגבל או לקוח מוגבל חמור, דינו – מאסר שנתיים או קנס כאמור בסעיף 1(א)(4) לצו בדבר העלאת קנסות שנקבעו בתחיקת הבטחון (יהודה והשומרון) (מס׳ 412), תש״ל–1970, או פי ארבעה מסכום השיק, לפי הסכום הגדול יותר.
(ב)
העובר על הוראות סעיף 11ב(א), דינו – מאסר שלוש שנים.
פטור מאחריות פלילית [תיקון: 1429]
לא ישאו בנק, בנק הדואר, רשות הדואר, המפקח, עובדיהם והבאים מטעמם באחריות פלילית בשל מעשה או מחדל שעשו בתום לב לביצוע צו זה. לענין סעיף זה – ”בנק הדואר“ – כמשמעותו בסעיף 20א.
פעולה מזיקה
בנק שלא מילא הוראה מהוראות צו זה רשאי המפקח לראות בכך פעולה מזיקה לענין סעיף 20 לחוק הבנקים, מס׳ 24 לשנת 1966
הגבלה כעונש נוסף [תיקון: 1429, 1651]
(א)
בסעיף זה:
(ב)
בית משפט בדונו בעבירה לפי שער אחד עשר לספר השני לחוק הפלילי, מספר 16 לשנת 1960, שכרוכים בה שיקים, רשאי, בנוסף לכל עונש אחר, להורות שהנאשם או חשבונו או כל חשבונותיו, לרבות חשבון משותף והשותפים בו, יהיו מוגבלים לפי צו זה, מתאריך שקבע.
(ג)
בית משפט רשאי להטיל תקופת הגבלה ארוכה מזו הקבועה בצו זה, ובלבד שלא תעלה על חמש שנים.
(ד)
בית משפט רשאי לקבוע כי לענין סעיף 14(ב) יראו את הנאשם כלקוח מוגבל חמור.
(ה)
(בוטל).
הודעה למפקח [תיקון: 1429]
(א)
בית המשפט ימציא למפקח הודעה על כל עונש שהטיל לפי סעיף 19.
(ב)
ועדת העררים תמציא למפקח הודעה על החלטות שניתנו בעררים לפי סעיף 10.
הרחבת תחולה [תיקון: 1429]
(א)
בסעיף זה:
”הגבלה“ – הגבלת חשבון, הגבלת לקוח, קביעה כלקוח מוגבל חמור, קביעה כלקוח מוגבל מיוחד והגבלה כעונש נוסף.
(ב)
לענין צו זה, דין הגבלה שנעשתה בישראל או באזור חבל עזה כדין הגבלה לפי צו זה.
בנק הדואר [תיקון: 1429]
(א)
הוראות צו זה יחולו על מוסד דואר המספק שירותים כספיים כמשמעותם בצו בדבר ביצוע פעולות כספיות במוסד דואר (יהודה והשומרון) (מס׳ 295), תשכ״ט–1969 (להלן – בנק הדואר); לענין צו זה הוראת תשלום של בנק הדואר תיחשב כשיק.
(ב)
לצורך ביצוע צו זה יהיו נתונות למפקח סמכויות פיקוח כללי וביקורת וכן כל הסמכויות הנתונות לו מכח סעיף 20 לחוק הבנקים, מס׳ 94 לשנת 1966 והצו בדבר חוק הבנקים (יהודה והשומרון) (מס׳ 45), תשכ״ז–1967, גם לגבי בנק הדואר.
(ג)
הפעיל המפקח סמכויותיו לפי חוק [צ״ל: צו] זה לגבי בנק הדואר, יודיע על כך לממונה על פי הצו בדבר מינויים לפי חוקי הדואר (יהודה והשומרון) (מס׳ 36), תשכ״ז–1967.
תקנות והוראות [תיקון: 1429]
(א)
המפקח ממונה על ביצועו של צו זה והוא רשאי להתקין תקנות והוראות לביצועו, ובין השאר, לקבוע:
(1)
את התנאים למשלוח התראות למושך שיקים שסורבו, מספרן, פרטיהן והמועדים והדרכים לשליחתן;
(2)
פרטי הודעות לפי סעיף 3א, דרכי קביעת המועד לתחילת ההגבלה ודרכי המצאת ההודעות;
(3)
לענין סעיף 7 – דרכי סימון שיק;
(4)
פרטים אישיים של בעל החשבון לפי סעיפים 11א ו־11ב
(5)
פרטי דווחים לענין סעיף 13;
(6)
דרכי המסירה וההצגה של פרסומים לפי סעיף 14;
(7)
את מי ירשום בנק כבעל החשבון, לענין צו זה, בנסיבות מיוחדות.
(ב)
המפקח רשאי לאצול מסמכויותיו על פי צו זה, למעט סמכויותיו לפי סעיפים 18 ו־21(א).
(ג)
המפקח רשאי לקבוע סייגים לתחולת צו זה.
תחילת תוקף [תיקון: 1028]
תחילתו של צו זה ביום י״ח בשבט התשמ״ג (1 בפברואר 1983) ואולם תחילת תוקפם של סעיפים 11 ו־21 לצו יהיה ביום חתימתו של צו זה.
השם
צו זה יקרא: ”צו בדבר שיקים ללא כיסוי (יהודה והשומרון) (מס׳ 1024), התשמ״ב–1982“.


כ״ט באלול התשמ״ב (17 בספטמבר 1982)
 • אורי אור, אלוף
  מפקד כוחות צה״ל באזור יהודה והשומרון
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן