לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

צו הטיס (הגבלות על הטיסה ואכרזת אזור אסור) (אזור הגדה המערבית)

צו הטיס (הגבלות על הטיסה ואכרזת אזור אסור) (אזור הגדה המערבית) מתוך

צו הטיס (הגבלות על הטיסה ואכרזת אזור אסור) (אזור הגדה המערבית) (מס׳ 13), תשכ״ז–1967


קמצ״ם, 2, 35 (צו 13); קמצ״ם, 246, 8292 (צו 1792).


בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צבא הגנה לישראל באזור הגדה המערבית, הריני מצווה בזה לאמור:


הגדרות [תיקון: 1792]
בצו זה –
”פרוזדור אויר ירושלים“ – פרוזדור אויר המשתרע 5 ק״מ לכל צד לאורך קו המחבר את נקודת ציון 3517 צפון 3500 מזרח עם נמל התעופה ירושלים ומשם מזרחה לנקודת ציון 3152 צפון 3533 מזרח.
”מפקח“ – אדם המשמש בתפקיד כמפקח על התנועה האוירית בנמל תעופה לוד או ירושלים.
”סחר“ – קנייה, מכירה, תיווך, מסירה, אחסון, העברה, משלוח או תיקון.
”רחפן“ – כלי טיס לא מאויש המונע על ידי יותר מלהב אחד.
אזור אסור
שטח אזור הגדה המערבית מוכרז בזה כאזור אסור.
[תיקון: 1792]
איסור טיסה
(א)
המטיס כלי טיס מעל האזור האסור, ללא תעודת היתר ממפקד כוחות צה״ל באזור או מטעמו או שלא בהתאם לתנאיה של תעודת ההיתר, דינו מאסר שלוש שנים.
איסור טיסה הפוגעת בביטחון האזור
(ב)
נעברה עבירה לפי סעיף 3(א) והמעשה פגע או היה מיועד לפגוע בבטחון האזור או בסדר הציבורי, דינו מאסר חמש שנים.
איסור החזקת רחפן [תיקון: 1792]
הנושא, המייצר או המחזיק ברשותו רחפן ללא תעודת היתר ממפקד צבאי או מטעמו או שלא בהתאם לתנאיה של תעודת היתר, דינו שנתיים מאסר.
איסור סחר ברחפן [תיקון: 1792]
הסוחר או עוסק בצורה אחרת ברחפן ללא היתר חתום בידי מפקד כוחות צה״ל באזור או מטעמו, דינו מאסר חמש שנים.
טיסה בפרוזדור אויר
על אף האמור בסעיף 2 מותר לאדם להטיס כלי טיס בתוך פרוזדור אויר ירושלים אם קבל היתר על כך מאת מפקח.
טיסה לפי הוראת מפקח
לא יטיס אדם כלי טיס מעל לאזור האסור, אלא בהתאם להוראות מפקח שהוסמך על ידי בזה להעניק היתרים והוראות לעניין צו זה.
הפרעה לצה״ל
לא יטיס אדם כלי טיס באופן המהווה סכנה או הפרעה לכוחות צבא־הגנה לישראל או לכלי הטיס שלו.
סימני המדינה
והרשום לא יטיס אדם כלי טיס שאין סימני מדינתו וסימני רישומו או כל סימנים אחרים שחובה להציגם על פי דין, מוצגים עליו באופן ברור.
איסור הובלת נשק, תחמושת, חומרי נפץ או מכשיר צלום
לא יוביל אדם ולא ישא על גופו בכלי טיס, נשק, תחמושת, חומרי נפץ או מכשירי צלום מכל סוג שהוא, אלא על פי היתר ממני או מטעמי.
סייג
הוראות צו זה אינן חלות על כלי טיס של צבא הגנה לישראל.
עונשים [תיקון: 1792]
העובר על הוראה מהוראות סעיפים 5 עד 8 – דינו שנה מאסר.
עדיפות הוראות צו זה
הוראות צו זה עדיפות על הוראות כל דין אחר החל באזור הגדה המערבית.
תוקף
צו זה יכנס לתוקף בתאריך ג׳ בסיון תשכ״ז (11 ביוני 1967).
השם
לצו זה ייקרא ”צו הטיס (הגבלות על הטיסה ואכרזת אזור אסור) (אזור הגדה המערבית) (מס׳ 13), תשכ״ז–1967“.


ג׳ בסיון תשכ״ז (11 ביוני 1967)
 • אלוף חיים הרצוג
  מפקד כוחות צה״ל
  באזור הגדה המערבית
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן