לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תו ירוק לעובדים)

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תו ירוק לעובדים) מתוך

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תו ירוק לעובדים), התשפ״ב–2021


ק״ת תשפ״ב, 118, 128, 164, 168, 172, 734, 740, 906, 1020, 1138, 1222, 1564, 1596, 1718, 1736, 1796, 1862, 1898, 2214.


בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 8, 11 ו־23 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש״ף–2020 (להלן – החוק), בהתאם לסעיף 4(ד)(2) לחוק, מתקינה הממשלה תקנות אלה:


תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תו ירוק לעובדים), התשפ״ב–2021 פקעו ביום 11.3.2022.


הגדרות [תיקון: תשפ״ב, תשפ״ב־5, תשפ״ב־11, תשפ״ב־13, תשפ״ב־18]
בתקנות אלה –
”אדם מנוע חיסון“ – אדם שרופא או שקופת חולים קבעו כי קיימת לגביו מניעה רפואית מלהתחסן נגד nCoV, בהתאם להוראות המנהל לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם, אשר הציג אישור על כך מטעם הרופא או קופת החולים למעסיק או למי מטעמו;
”אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית“ – אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שבוצעה במהלך 84 השעות שקדמו להצגתה, הכולל אמצעי לאימות האישור (קוד QR) ואת הפרטים האלה:
(1)
שמו של האדם שלגביו ניתן האישור;
(2)
מספר הזהות של האדם שלגביו ניתן האישור, מספר דרכון שלו או מספר מזהה אחר שנתנה לו רשות שלטונית;
(3)
מועד פקיעת תוקף האישור;
(4)
אמצעי לאימות האישור;
”אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR“ – אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במהלך השבוע שקדם להצגתה;
”אישור ”תו ירוק““ – אחד מאלה:
(1)
אישור שמנפיק משרד הבריאות, לאדם, המעיד על כך שהוא זכאי לתעודת מחלים או מחוסן;
(2)
תעודת מחלים או מחוסן;
(3)
אישור שקיבל אדם מאת המנהל על כך שהוא משתתף בניסוי קליני לחיסון נגד נגיף הקורונה שמתנהל בישראל;
(4)
(פקעה);
”אישור ”תו ירוק“ זמני“ – (פקעה);
”בדיקת קורונה מיידית“ – בדיקת קורונה שתוצאותיה מתקבלות מייד, במקום ביצוע הבדיקה, המתבצעת לפי תקנות בריאות העם (דיגום וביצוע בדיקות קורונה), התשפ״א–2021;
”המנהל“ – כהגדרתו בסעיף 2 לפקודת בריאות העם, 1940, ומי שהוא הסמיכו לעניין סעיף 20 לפקודה האמורה;
”תעודת מחלים או מחוסן“ – אישור החלמה תקף או תעודת מחוסן תקפה כמשמעותם בצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש״ף–2020;
”תקנות הגבלת פעילות“ – (נמחקה).
כניסת עובד בהצגת ”תו ירוק“ [תיקון: תשפ״ב־2, תשפ״ב־3, תשפ״ב־5, תשפ״ב־11, תשפ״ב־13]
(א)
עובד לא ייכנס למקום עבודתו המנוי בתקנה 4, אלא אם כן הציג למעסיק או למי מטעמו אחד מאלה, בצירוף תעודה מזהה:
(1)
אישור ”תו ירוק“;
(2)
אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע במהלך 84 השעות שקדמו לכניסתו למקום העבודה;
(3)
לגבי מוסד הפועל במסגרת תכנית ”מגן אבות ואימהות“ – אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR מטעם משרד הבריאות במסגרת תכנית ”מגן אבות ואימהות“, שביצע במהלך 7 הימים שקדמו לכניסתו למקום העבודה, ואם חלפו שלושה ימים מיום ביצוע בדיקה כאמור, גם אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית או תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית לשימוש ביתי שנעשתה בכניסה למקום העבודה, שבוצעו במהלך שלושת הימים שקדמו לכניסתו למקום העבודה;
(4)
(פקעה);
(5)
לעניין אדם מנוע חיסון – אישור כאמור בתקנת משנה זו או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR שביצע במהלך 7 הימים שקדמו לכניסתו למקום העבודה;
(6)
(פקעה);
(7)
(פקעה).
(ב)
תקנת משנה (א) לא תחול לעניין עובד שאינו בא במגע עם המטופלים, מקבלי השירות או קהל הלקוחות במקום העבודה ושמעסיקו קבע לגביו כך בכתב.
חובות המעסיק
(א)
מעסיק במקום עבודה יידע את העובדים במקום העבודה לגבי הכללים שבתקנה 2.
(ב)
מעסיק במקום עבודה לא יאפשר כניסה של עובדים למקום העבודה בניגוד להוראות תקנה 2.
תחולה [תיקון: תשפ״ב־16]
תקנות אלה יחולו במקומות העבודה המפורטים להלן:
(1)
מוסד רפואי שהוא אחד מאלה:
(א)
בית חולים כמשמעותו בפקודת בריאות העם, 1940;
(ב)
(ג)
מוסד לטיפול במשתמשים בסמים;
(ד)
ארגון הנותן שירותי רפואת חירום;
(ה)
מי שנותן שירותי שיקום לפי חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש״ס–2000;
(2)
מוסד רווחה שהוא אחד מאלה:
(א)
בית דיור מוגן כהגדרתו בחוק הדיור המוגן, התשע״ב–2012;
(ב)
בית אבות;
(ג)
מסגרת רווחה כהגדרתה בסעיף 11(ג)(1) או (2) לחוק שהיא אחת מאלה:
(1)
מסגרת חוץ־ביתית לקטינים;
(2)
מקלטים לנשים נפגעות אלימות במשפחה וילדיהן;
(3)
מסגרת חוץ־ביתית לאנשים עם מוגבלויות;
(4)
מסגרת רווחה שאינה כוללת לינת לילה, המיועדת למתן טיפול בקטינים, אנשים עם מוגבלות או אזרחים ותיקים;
(5)
(6)
מסגרת המספקת קורת גג זמנית או ממושכת או מספקת הגנה, הזנה, טיפול וסיוע בעבור אנשים חסרי קורת גג, אנשים חסרי עורף משפחתי, אנשים המתמודדים עם התמכרויות או אוכלוסיות בזנות;
(3)
(נמחקה).
עונשין [תיקון: תשפ״ב־5, תשפ״ב־11, תשפ״ב־13]
מעסיק שהתיר כניסה של עובד למקום עבודה לאדם שהוא לא אחד מהמפורטים להלן בניגוד לאמור בתקנה 3(ב), דינו – קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין:
(1)
מי שהציג אחד מאלה, בצירוף הצגת תעודה מזהה:
(א)
אישור ”תו ירוק“;
(ב)
אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע במהלך 84 השעות שקדמו לכניסתו למקום העבודה;
(ג)
אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR מטעם משרד הבריאות במסגרת תכנית ”מגן אבות ואימהות“, שביצע במהלך 7 הימים שקדמו לכניסתו למקום העבודה, ואם חלפו שלושה ימים מיום ביצוע בדיקה כאמור, גם אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית או תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית לשימוש ביתי שנעשתה בכניסה למקום העבודה, שבוצעו במהלך שלושת הימים שקדמו לכניסתו למקום העבודה, לגבי מוסד הפועל במסגרת תכנית ”מגן אבות ואימהות“;
(ד)
לעניין אדם מנוע חיסון – אישור כאמור בתקנה 2(א)(2) או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR שביצע במהלך 7 הימים שקדמו לכניסתו למקום עבודתו בצירוף הצגת תעודה מזהה;
(ה)
(פקעה);
(ו)
(פקעה);
(2)
עובד שלא בא במגע עם המטופלים, מקבלי השירות או קהל הלקוחות במקום העבודה, והמעסיק קבע לגביו שהוא כזה.
עבירה מינהלית [תיקון: תשפ״ב־5]
(א)
עבירה על הוראה מההוראות המפורטות בטור א׳ שבתוספת היא עבירה מינהלית.
(ב)
לעבירה מינהלית כאמור בתקנת משנה (א) יהיה קנס מינהלי קצוב, כקבוע לצידה בטור ב׳ בתוספת.
(ג)
הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית כאמור בתקנת משנה (ב) שהיא עבירה מינהלית חוזרת כמשמעותה בסעיף 2(ג) לחוק העבירות המינהליות, הוא כפל הקנס המינהלי האמור בתקנת משנה (ב), או קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, לפי הנמוך מביניהם.
גורם מוסמך להטלת קנס מינהלי [תיקון: תשפ״ב־5]
(א)
הגורם המוסמך להטיל קנס מינהלי לפי תקנה 4ב הוא כל אחד מאלה:
(1)
שוטר;
(2)
מפקח שהוא עובד המדינה שנתונות לו סמכויות פיקוח לפי כל דין, וכן פקח שמינה מנהל רשות הטבע והגנים הלאומיים לפי סעיף 58 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ״ח–1998;
(3)
עובד רשות מקומית שהוסמך עד יום ט״ו בסיוון התש״ף (7 ביוני 2020), לפי סעיף 5(ב) לחוק העבירות המינהליות;
(4)
(5)
(6)
(ב)
לשם אכיפת ההוראות לפי תקנות אלה, תהיה לשוטר סמכות להורות לכל אדם לפעול בהתאם לתקנות או להפסיק פעילות בניגוד להן.
[תיקון: תשפ״ב]
(לא אושרה).
תחילה [תיקון: תשפ״ב]
תחילתן של תקנות אלה ביום ביום כ״ט בתשרי התשפ״ב (5 באוקטובר 2021) (להלן – יום התחילה).
תוקף [תיקון: תשפ״ב, תשפ״ב־5, תשפ״ב־7, תשפ״ב־8, תשפ״ב־9, תשפ״ב־10, תשפ״ב־11, תשפ״ב־12, תשפ״ב־13, תשפ״ב־14, תשפ״ב־16, תשפ״ב־18]
תוקפן של תקנות אלה עד יום ז׳ באדר ב׳ התשפ״ב (10 במרס 2022).
הוראת שעה [תיקון: תשפ״ב]
בתקופה שמיום התחילה עד יום י״ג בחשוון התשפ״ב (19 באוקטובר 2021) יראו כאילו בתקנה 1 לתקנות אלה, בהגדרה ”אישור ”תו ירוק““, בסופה בא:
”(4)
אישור מאת הגורם המחסן, לאדם, המעיד על כך שקיבל מנת חיסון שלישית נגד nCov.“
[תיקון: תשפ״ב־5]

תוספת

(תקנה 4ב(א) ו־(ב))

  טור א׳
העבירות המינהליות
טור ב׳
קנס מינהלי קצוב בשקלים חדשים
(1) 5,000


ט״ז בתשרי התשפ״ב (22 בספטמבר 2021)
 • נפתלי בנט
  ראש הממשלה
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן